Bài pháp thoại Ứng Dụng Triết Lý Hoa Nghiêm Phần 12 do HT Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 25-10-2017

Ứng Dụng Triết Lý Hoa Nghiêm Phần 12 – Thích Huệ Đăng
Đánh giá