Bài pháp thoại Ước Hẹn do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Thành trong buổi chia sẻ thuyết pháp

Ước Hẹn – Thích Thiện Thuận
Đánh giá