Văn tế thập loại chúng sinh 4: Tế tướng soái, thương gia và văn sĩ – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, 21-9-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1313,Van-te-thap-loai-chung-sinh-04-Te-tuong-soai-thuong-gia-va-van-si.tsph

Văn tế thập loại chúng sinh 4: Tế tướng soái, thương gia và văn sĩ – Nhật Từ
Đánh giá