Bài pháp âm Vị Thánh Ni Đầu Tiên do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Thành ngày 3/8/2009

Vị Thánh Ni Đầu Tiên – Thích Thiện Thuận
Đánh giá