Vĩnh biệt cuộc đời – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 17-9-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1614,Vinh-biet-cuoc-doi.tsph

Vĩnh biệt cuộc đời – Thích Nhật Từ
Đánh giá