Vượt Qua Mặc Cảm – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 27/08/2006.