Nếu chúng ta tu theo Tịnh Độ hay tu theo pháp môn niệm Phật mà chúng ta chưa hiểu rõ về pháp môn tu thì chúng ta sẽ khó tinh tấn tu tập, khó mà tu tập đến đích. Vì vậy qua bài pháp thoại “Ý Nghĩa Niệm Phật” thầy Thích Phước Tiến sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về pháp môn niệm Phật để có thể tu tập đạt được kết quả cao.

Download MP3

Đánh giá