Bài pháp thoại “8 Đặc Điểm Của Biển” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Phước Thiện (Bình Chánh, HCM) ngày 21/03/2015 (02/02/Ất Mùi)

Download MP3

Bài liên quan