Ban biên tập Phật Pháp Ứng Dụng xin giới thiệu tuyển tập những bài viết về Mẹ của Thầy Thích Phước Tiến, với ngôn từ mộc mạc chân thành, tuyển tập viết về mẹ là những dòng dạt dào cảm xúc viết về Mẹ, những gian lao của mẹ vào cuối Thế kỉ 20 đầu thế kỉ 21.

Bài liên quan