HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: Thi La Ba La Mật (Hoàn Hảo Giới) trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 08.07.2017

video