Giao tiếp có hiệu quả là một phần rất quan trọng trong mọi lĩnh vực trong đời sống. Đây cũng là kỹ năng sống mà con người cần phát triển, nó được gọi là thuật đắc nhân tâm.

Trong Phật giáo cũng có đắc nhân tâm, đó là Tứ nhiếp pháp – một pháp tu thù thắng lấy lợi sanh và hạnh phúc của chúng sanh làm mục đích cũng để duy trì đạo đức xã hội một cách hiệu quả bốn phương pháp:

  • Bố thí nhiếp.
  • Ái ngữ nhiếp.
  • Lợi hành nhiếp.
  • Ðồng sự nhiếp.

Trong pháp thoại này Đại Đức sẽ phân tích ý nghĩa và cho ví dụ từng pháp một để chúng ta tùy duyên ứng dụng trong đời sống hằng ngày, nếu áp dụng triệt để Tứ nhiếp pháp sẽ làm an vui lợi lạc cho mình và cho đời thì xã hội sẽ được cải tiến một cách vô cùng lợi lạc.

Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến 2018: Tứ Nhiếp Pháp – Thuật Đắc Nhân Tâm. Thuyết giảng tại Đạo Tràng Phổ Bi (Taipei Xinchoang – Đài Loan), ngày 01-04-2018 (16-02-Mậu Tuất)

video

Download MP3

Bài liên quan