1
2
3

Đức Phật Vì Vua Rồng Ta Kiệt La Giảng Nói Đại Thừa

Việt dịch: Tuệ Khai

Tôi nghe như vầy, một thuở đức Phật ở tại đạo tràng trang nghiêm của cung điện vua rồng Ta Già La trong biển lớn cùng với đại chúng Tỳ kheo gồm bảy ngàn năm trăm người và các vị đại Bồ tát được đại trí tuệ. Lại có hàng trăm ngàn câu đê na do tha Phạm vương, Đế Thích, trời Hộ Thế.v.v… và trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già.v.v… từ mười phương thế giới đều đến hội họp.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn thấy tất cả đại chúng đã tập họp rồi, bảo vua rồng Ta Già La rằng :

– Này vua rồng ! Ông hãy quan sát đủ thứ hành nghiệp của thế gian này đều từ hư vọng khởi lên, đủ thứ tâm pháp phải cảm thụ đủ thứ quả báo. Nếu chẳng biết những điều đó thì sẽ sinh ra đủ thứ thú hướng.

Này vua rồng ! Ông hãy quan sát mọi loài trong biển lớn này ! Ông sẽ thấy chúng được tạo ra đủ thứ sắc tướng sĩ phu. Này chúa rồng ! Tất cả sắc tướng đó đều do tất cả nghiệp của thân, miệng, ý thiện hay ác. Tâm của mỗi mỗi sắc tướng đó biến hóa đủ thứ. Nhưng tâm pháp này tuy là sắc tướng mà giống như huyễn hóa không thể thủ lấy được.

Này chúa rồng ! Sắc tướng tất cả các pháp này vốn không sở sinh cũng không chủ tể, lại không có ngã, cũng không ngăn ngại. Như vậy, nghiệp đã tạo tác đủ thứ mà tự tính các pháp đều là tướng huyễn hóa chẳng thể nghĩ bàn.

Này chúa rồng ! Nếu có Bồ tát biết tất cả pháp không sinh không diệt không sắc không tướng, biết đúng như thật rồi tạo tác, tu hành tất cả nghiệp thiện mà không tu hành tạo tác sắc tướng sở hữu và uẩn, xứ, giới, tất cả sinh pháp đều không có cái để thấy. Bồ tát đó nếu quả thật được cái thấy đó rồi thì phải lại quan sát sắc tướng thù diệu.

Này chúa rồng ! Sắc tướng thù diệu quan sát ra sao ?

– Phải quan sát thân tướng của Như Lai. Thân của Như Lai là thân sinh ra từ hàng trăm ngàn câu đê nadotha phước đức.

Lại nữa, thân tướng như vậy phải nghiêm trì những gì ? Cung tín ra sao ? Thì sẽ được thân tướng như vậy ? Lại được không bệnh không chết của trên trời và nhân gian ? Lại được mười trăm ngàn thân trời Tha Hóa Tự Tại ?… cho đến thân trời Đại Phạm ?

– Những cái được này đều do tâm chẳng tán loạn, chuyên chú quán tưởng, chiêm ngưỡng thân tướng tối diệu của Như Lai, biết một cách chân thật tất cả sắc tướng thù diệu trang nghiêm của thân này đều từ sự tập hợp của nghiệp thiện mà được.

Vua chúa rồng ! Như cung điện ông đang ở, tất cả sự trang nghiêm cũng là sự sinh ra của phước đức… đến cả của Phạm Vương, Đế Thích và Hộ Thế.v.v… cho đến tất cả sự trang nghiêm sở hữu của trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Ma hầu la già, người, chẳng phải người.v.v… cũng đều là sự sinh ra của phước đức.

Này chúa rồng ! Lại nữa, đủ chủng loại chúng sinh sở hữu trong biển lớn này, hoặc có loài to rộng, hoặc có loài nhỏ nhoi, phần nhiễu xấu xí… tất cả thân của chúng đều do sự biến hóa của đủ thứ tâm mà ra.

Này chúa rồng ! Vậy nên nói rằng, tùy theo sở đắc của nghiệp thân, miệng, ý.

Này chúa rồng ! Quả báo như vậy là do nghiệp làm nhân, nghiệp làm chúa tể. Ông phải khiến cho các chúng sinh khởi lên tâm trí tuệ, việc tạo tác, việc tu hành phải theo học nghiệp thiện, đối với các tà kiến chẳng tạo tác chẳng an trụ, biết tà kiến đó chẳng phải là cứu cánh. Biết như vậy rồi thì tất cả chúng sinh sẽ cầu ông làm thầy, đều đến cúng dường, đồng thời được trên trời, nhân gian theo về, tin tưởng cúng dường.

Này chúa rồng ! Có một pháp có thể khiến cho chúng sinh đoạn dứt nghiệp của tất cả đường ác. Sao gọi là một pháp ? Đó gọi là quan sát thiện pháp ! Mà thiện pháp đó quan sát thế nào ? Phải quan sát tự thân ! Ở trong ngày đêm, ta đi đứng ngồi nằm mà tâm ý khởi lên thì không gì chẳng liên quan đến những hành động đó. Xét hiểu như vậy thì làm cho những pháp bất thiện chẳng được phát sinh trong bốn oai nghi. Như vậy là đoạn trừ hết những pháp bất thiện và sẽ khiến cho thiện pháp được đầy đủ, lại còn khiến cho tất cả chúng sinh đồng thiện đều sẽ được Thanh văn, Bích Chi Phật và Bồ tát.v.v… cho đến quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này chúa rồng ! Sao gọi là thiện pháp ? Ta hôm nay giảng nói pháp đó ! Pháp đó gọi là mười nghiệp thiện ! Đó là tất cả sự an trụ căn bản. Đó là sự an trụ căn bản để sinh lên trời và nhân gian, sự an trụ căn bản của pháp thiện thù thắng thế gian và xuất thế gian, sự an trụ căn bản của Thanh văn, Bích Chi Phật và Bồ tát, sự an trụ căn bản của Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Những gì là sự an trụ căn bản đó ? – Đó là mười nghiệp đạo thiện ! Nếu có thể xa lìa sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ (nói dối), ỷ ngữ (lời thêu dệt), ác khẩu (lời ác), lưỡng thiệt (lời hai lưỡi) cho đến tham, sân, tà kiến.v.v… nếu có thể xa lìa như vậy thì gọi là mười nghiệp đạo thiện, mới chính là sự an trụ căn bản của thế gian và xuất thế gian.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa sát sinh thu được mười thứ thiện pháp. Những gì là mười pháp ? Đó là :

– Được vô úy thí thì tất cả chúng sinh khác được trụ ở từ tâm.

– Được chính hạnh thì được chẳng khởi lên ý niệm về tội lỗi của tất cả chúng sinh.

– Được niềm vui ít bệnh hoạn.

– Được thọ mạng lâu dài.

– Được đủ chủng loại không phải người ủng hộ.

– Ở trong giấc ngủ hay lúc thức dậy đều được yên ổn.

– Lại được bậc hiền thánh thủ hộ, lòng chẳng chán bỏ.

– Ở trong giấc mơ chẳng thấy sự khổ não của nghiệp ác.

– Tự được chẳng sợ tất cả đường ác.

– Sau khi mạng chung được sinh lên trời.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La thu được mười thứ pháp lành như vậy mà làm đạo Bồ tát thì được trụ thiện tâm, căn lành thành thục thì sẽ được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa trộm cắp thì thu được mười pháp y chỉ. Những gì là mười ? Đó là :

– Được giàu to tự tại.

– Được khỏi nạn của vua, được khỏi nạn nước lửa, đạo tặc, oan gia.

– Được nhiều bà con khéo thuận, hòa mục, được nhiều người ưa thích, không làm khổ não nhau.

– Phàm lời nói ra được tất cả tin chắc chắn.

– Được vô lượng của báu đều tụ tập lại.

– Được tất cả sự xưng tán của phương này và phương khác, ở tất cả chỗ đi qua không sợ sệt.

– Được người khác xưng danh tốt, khen ngợi trí tuệ.

– Lại được sắc lực thọ mạng, lời nói biện tài tương ứng.

– Đối với người thân, người chẳng phải thân, lòng không phân biệt, chẳng phát sinh ý não hại.

– Sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa trộm cắp thu hoạch được mười pháp y chỉ như vậy mà đem căn lành đó đến với các Phật pháp, tự có thể chứng biết thì sẽ được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa tà dâm được bốn pháp thiện trí tuệ. Những gì là bốn ? Đó là :

– Hàng phục các căn.

– Lìa khỏi tán loạn.

– Được tất cả thế gian xưng tán.

– Lại được người đi theo nhiều không lường.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La lìa khỏi tà dâm thu được bốn pháp thiện trí tuệ như vậy. Nhờ căn lành này sẽ được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, lại còn chứng được tướng âm tàng ẩn mật của bâc đại trượng phu.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa vọng ngữ thu được tám thứ pháp thiện của trên trời và nhân gian. Những gì là tám ? Đó là :

– Được miệng luôn thanh tịnh như mùi thơm hoa sen xanh.

– Lại được tất cả chánh kiến của thế gian.

– Được tất cả sự yêu thích của trên trời và nhân gian.

– Được thân, miệng, ý thanh tịnh giáo hóa tất cả hữu tình khiến cho chúng trụ ở hạnh ba nghiệp thanh tịnh.

– Được thanh tịnh rồi đều vui mừng.

– Được lời nói chân thật nhất định thành tín.

– Được biện tài hơn người, luận biện ra lời nói đều có phương tiện.

– Ở trên trời và nhân gian lìa khỏi các tội lỗi.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa vọng ngữ thu được tám thứ pháp thiện của trên trời và nhân gian, thiện căn đó thu được nghiệp miệng thanh tịnh thành thật chính hạnh thì sẽ được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa ỷ ngữ sẽ được ba thứ pháp một hướng. Những gì là ba thứ ? Đó là :

– Được biết pháp thì một hướng yêu thích.

– Được một hướng chân thật.

– Lại phát sinh trí tuệ được một hướng làm thầy trời, người. Tất cả trên trời và nhân gian đều tin ưa.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa ỷ ngữ được ba thứ pháp nhất hướng như vậy. Đem thiện căn này hồi hướng Bồ đề thì được tất cả các đức Như Lai thọ ký, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa ác khẩu thu được tám thứ thanh tịnh của lỗi miệng mà được tám thứ thiện pháp. Những gì là tám ? Đó là :

– Lời nói thật.

– Lời nói yêu mến.

– Lời nói nương theo nghĩa.

– Lời nói nhu nhuyến.

– Lời nói lìa khỏi thủ giữ.

– Lời nói nhiều người yêu thích.

– Lời nói thiện.

– Lời nói có nghĩa lợi.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa ác khẩu thu được tám thứ nghiệp miệng thanh tịnh như vậy. Đem thiện căn này hồi hướng Bồ đề thì đương lai sẽ chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, lại còn được Phạm âm thanh tịnh tối thượng.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa lưỡng thiệt sẽ được năm thứ kiên cố. Những gì là năm ? Đó là :

– Được thân kiên cố thì sẽ được xa lìa tất cả nạn sợ hãi.

– Được quyến thuộc kiên cố thì chẳng bị sự tham lam của người khác.

– Được niềm tin kiên cố thì thu được quả báo của tín nghiệp.

– Được pháp kiên cố thì thu được quả chứng bền chắc.

– Được bạn lành kiên cố thì thường được lời nói yêu mến nhiếp thọ.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa lưỡng thiệt thu được năm thứ kiên cố như vậy. Đem thiện căn đó hồi hướng Bồ đề thì sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, khiến cho tất cả ngoại đạo ma vương.v.v… đều chẳng thể phá hoại vị sĩ phu đó được.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa tham độc thu được tám thứ pháp thiện. Những gì là tám ? Đó là :

– Được tiêu trừ lòng tham.

– Được chẳng phát sinh lòng sát sinh.

– Được chẳng phát sinh lòng ganh ghét.

– Được ưa sinh lòng của dòng họ Thánh, được Thánh nhân tôn trọng.

– Được lòng từ, do nghiệp lành làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.

– Được thân đoan chính.

– Được nhiều người tôn trọng.

– Được sinh vào Phạm thế.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa tham độc thu được tám thứ thiện pháp như vậy. Đem thiện pháp này hồi hướng tâm Bồ đề chẳng thoái chuyển thì sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa sân độc sẽ được năm thứ thắng nguyện viên mãn. Những gì là năm ?

– Tu thân miệng, ý chẳng thoái chuyển, các căn chẳng loạn, sẽ được viên mãn tất cả thì sự giàu có rộng lớn.

– Được oan gia theo hàng phục thì được viên mãn tất cả phước đức rộng lớn.

– Được thọ sự cúng dường tối thượng của người trời thì được viên mãn công đức rộng lớn.

– Đối với sự thọ dụng tối thượng thì sở dục trong lòng đều được viên mãn.

– Như vì giàu sang mà phát trăm ngàn thắng nguyện tối thượng thì được viên mãn đúng như nguyện.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa sân độc thu được năm thứ viên mãn như vậy. Đem thiện căn này hồi hướng Bồ đề thì chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác được sự tôn kính của ba cõi.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa tà kiến thu được mười thứ pháp công đức. Những gì là mười ? Đó là :

– Được lòng mình an lành và bạn lành đồng hành tin sâu nhân quả.

– Được chẳng vì thân mạng tạo tác tội nghiệp.

– Chẳng bao lâu thu được địa vị hiền thánh.

– Được chẳng mê lầm thiện pháp, tu hạnh trời người.

– Chẳng rơi vào bàng sinh và cõi Diệm ma.

– Tu hành đạo Thánh được phước tối thượng.

– Được lìa khỏi tất cả tà pháp.

– Được lìa khỏi thân kiến.

– Được thấy tính của tất cả tội đều rỗng không.

– Được chánh hạnh của nhân gian và trên trời chẳng khiếm khuyết.

Này chúa rồng ! Bậc sĩ phu Bổ Đặc Già La xa lìa tà kiến thu được mười thứ công đức như vậy. Đem thiện căn này hồi hướng Bồ đề thì mau chóng có thể chứng rõ tất cả Phật pháp, sẽ được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này chúa rồng ! Lại nữa, quan sát đến hành động vi tế của mười pháp bất thiện thì phần nhiều bị đọa vào đường địa ngục, ngã quỉ, súc sinh.

Này chúa rồng ! Quan sát chúng sinh đó, nếu họ lại sát sinh thì sẽ bị đọa vào cõi địa ngục, súc sinh, Diệm ma.v.v… Sau khi được sinh lên nhân gian, do dư nghiệp nên bị hai thứ quả báo, một là mạng sống ngắn ngủi, hai là khổ não.

Nếu họ lại trộm cắp thì sẽ bị đọa vào cõi địa ngục, súc sinh, Diệm ma.v.v… Sau khi được sinh lên nhân gian, do dư nghiệp nên bị hai thứ quả báo, một là tự ở chỗ bần tiện (nghèo hèn), hai là chẳng được của báu người khác.

Nếu họ lại tà nhiễm thì sẽ bị đọa vào cõi địa ngục, súc sinh và diệm ma.v.v… Sau khi sinh lên nhân gian, do dư nghiệp nên bị hai thứ quả báo, một là ngu si, hai là vợ chẳng trinh chính.

Nếu họ lại vọng ngữ thì sẽ đọa vào địa ngục, súc sinh, và cõi Diệm ma.v.v… Sau khi sinh lên nhân gian, do dư nghiệp nên bị hai thứ quả báo, một là lời nói chẳng thành thật, hai là người chẳng tín phụng.

Nếu họ lại ỷ ngữ thì sẽ bị đọa vào địa ngục, súc sinh và cõi Diệm ma.v.v… Sau khi sinh lên nhân gian, do dư nghiệp nên bị hai thứ quả báo, một là chẳng chân chính hai là lời nói không định.

Nếu họ lại ác khẩu thì sẽ đọa vào địa ngục, súc sinh và cõi Diệm ma. Sau khi sinh lên nhân gian, do dư nghiệp nên bị hai thứ quả báo, một là lời nói nhiều đấu tranh, hai là người đời chẳng tôn trọng.

Nếu họ lại lưỡng thiệt thì sẽ đọa vào địa ngục, súc sinh và cõi Diệm ma. Sau khi sinh lên làm người, do dư nghiệp nên bị hai thứ quả báo, một là được loại bà con hèn hạ, hai là cảm nhận cảnh bà con chia lìa.

Nếu họ lại nhiều tham thì sẽ rơi vào địa ngục, súc sinh và cõi Diệm ma. Sau khi sinh lên làm người, do dư nghiệp nên bị hai thứ quả báo, một là chẳng thể làm lợi ích cho người khác, hai là thường bị người khác xâm hại.

Nếu họ lại nhiều sân thì sẽ rơi vào địa ngục, súc sinh và cõi Diệm ma. Sau khi sinh lên cõi người, do dư nghiệp nên bị hai thứ quả báo, một là lòng thường chẳng vui, hai là nhiều việc chẳng vừa ý.

Nếu họ lại tà kiến thì sẽ rơi vào địa ngục, súc sinh và cõi Diệm ma. Sau khi sinh lên cõi người, do dư nghiệp nên bị hai thứ quả báo, một là tà kiến, hai là giải đãi.

Này chúa rồng ! Nếu có người làm mười pháp bất thiện như vậy thì nhất định thu hoạch những quả báo như vậy. Họ lại còn bị vô biên những khổ uẩn lớn.

Này chúa rồng ! Nếu Bồ tát lại xa lìa sát sinh, tu đạo Bồ tát thi hành bố thí thì thường được giàu to và vô lượng phước, được lìa khỏi nỗi sợ hãi của tất cả sự xâm đoạt kẻ khác.

Này chúa rồng ! Nếu Bồ tát lại xa lìa trộm cắp, tu đạo Bồ tát thi hành bố thí thì được giàu to và vô lượng phước, mà đối với tất cả lòng không tiếc lận thì sẽ chứng được thâm trí và lời nói pháp nghĩa Vô Thượng của các đức Phật.

Này chúa rồng ! Nếu Bồ tát lại xa lìa tà nhiễm, tu đạo Bồ tát thi hành bố thí thì được đại phú quí, thu được vô lượng phước, cảm hóa quyến thuộc tốt, cha mẹ, vợ con đều không ác kiến.

Này chúa rồng ! Nếu Bồ tát lại xa lìa vọng ngữ, tu đạo Bồ tát thi hành bố thí thì được đại phú quí, thu được phước không lường, sẽ cảm hóa lời nói sở hữu, tất cả đều khéo léo nhu nhuyến, hễ khởi lên ý nguyện chân thành thì bền vững chẳng lùi.

Này chúa rồng ! Nếu Bồ tát lại xa lìa ỷ ngữ, tu đạo Bồ tát thi hành bố thí thì được đại phú quí, thu hoạch phước không lường, lời nói chân thật, người nghe tín thọ. Phàm có lời nói ra thì đoạn dứt mọi nghi ngờ.

Này chúa rồng ! Nếu Bồ tát lại xa lìa ác khẩu, tu đạo Bồ tát thi hành bố thí thì được đại phú quí thu hoạch phước không lường, lời nói có thể thủ lấy, người nghe không chối bỏ, ở trong các chúng không có lỗi với họ.

Này chúa rồng ! Nếu Bồ tát lại xa lìa lưỡng thiệt, tu đạo Bồ tát thi hành bố thí thì được đại phú quí, thu hoạch phước không lường. Đối với các quyến thuộc, lòng trụ ở bình đẳng, yêu thương họ như mình, không có ly tán.

Này chúa rồng ! Nếu Bồ tát lại xa lìa tham độc, tu đạo Bồ tát thi hành bố thí thì được đại phú quí, thu hoạch phước không lường, được thân đoan chính, các căn đầy đủ, người nhìn thấy đều yêu thích, lòng không chán bỏ.

Này chúa rồng ! Nếu Bồ tát lại xa lìa sân độc, tu đạo Bồ tát thi hành bố thí thì được đại phú quí, thu hoạch phước không lường, được sự không khởi lên lòng cừu hận, oán thù, nghe pháp yếu của Phật có thể sinh lòng tín.

Này chúa rồng ! Nếu Bồ tát lại xa lìa tà kiến, tu đạo Bồ tát thi hành bố thí thì được đại phú quí, thu hoạch phước không lường, đối với Tam bảo, đủ chánh kiến, thường gần với Phật, được nghe diệu pháp, cúng dường chúng tăng. Thường không giải đãi, thoái lui, giáo hóa chúng sinh khiến cho họ phát tâm Bồ đề.

Này chúa rồng ! Nếu có thể tu mười nghiệp thiện này, làm đạo Bồ tát, đầu tiên lấy bố thí trang nghiêm thì quả báo viên mãn, được đại phú quí.

Nếu dùng Trì giới mà trang nghiêm thì quả báo viên mãn, được tất cả Phật pháp, thỏa nguyện đầy đủ.

Nếu dùng Nhẫn nhục trang nghiêm thì quả báo viên mãn, được ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của Phật Bồ đề, lại còn được Phạm âm đầy đủ.

Nếu dùng Tinh tấn trang nghiêm thì quả báo viên mãn, sẽ có thể hàng phục thiên ma, ngoại đạo, dùng pháp của chư Phật mà cứu độ họ.

Nếu dùng Thiền định trang nghiêm thì quả báo viên mãn, sẽ được chánh niệm thanh tịnh, pháp hạnh đầy đủ.

Nếu dùng Trí tuệ trang nghiêm thì quả báo viên mãn, sẽ được vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tà kiến.

Nếu dùng đại Từ trang nghiêm thì quả báo viên mãn có thể khiến cho tất cả chúng sinh hàng phục được tất cả phiền não vi tế.

Nếu dùng đại Bi trang nghiêm thì quả báo viên mãn, sẽ được lòng của tất cả chúng sinh, họ chẳng chán bỏ.

Nếu dùng đại Hỷ trang nghiêm thì quả báo viên mãn, sẽ được nhất tâm không tán loạn.

Nếu dùng đại Xả trang nghiêm thì quả báo viên mãn sẽ được sự diệt trừ hết phiền não vi tế.

Này chúa rồng ! Cho đến dùng bốn nhiếp pháp trang nghiêm khi quả báo viên mãn sẽ được tất cả chúng sinh thuận theo sự dẫn đường giáo hóa.

Nếu dùng Bốn niệm xứ trang nghiêm thì đối với thân thọ tâm pháp đều có thể giải rõ hết.

Nếu dùng Bốn chánh đoạn trang nghiêm thì có thể khiến cho tất cả pháp bất thiện đều đoạn diệt hết, được viên mãn tất cả thiện pháp.

Nếu dùng Bốn thần túc trang nghiêm thì có thể được thân tâm đều thu hoạch ích lợi nhẹ nhàng.

Nếu dùng Năm căn trang nghiêm thì sẽ được tín, tấn chẳng thoái, lòng không mê hoặc, rõ các nghiệp nhân, diệt vĩnh viễn phiền não.

Nếu dùng Năm lực trang nghiêm thì sẽ được chẳng ngu, chẳng si và vĩnh viễn đoạn được tội lỗi bần cùng.

Nếu dùng Bảy giác chi trang nghiêm thì sẽ được giác ngộ tất cả pháp như thật.

Nếu dùng Tám chánh đạo trang nghiêm thì sẽ có thể chứng được Chánh trí.

Nếu dùng Xa ma tha trang nghiêm thì sẽ được đoạn dứt tất cả phiền não.

Nếu dùng Vĩ bát xá nẵng trang nghiêm thì sẽ được liễu ngộ trí tuệ của tất cả pháp.

Nếu dùng Chánh đạo trang nghiêm thì sẽ đối với tất cả phương tiện hữu vi và vô vi đều có thể rõ biết.

Này chúa rồng ! Ta nay lược nói về mười pháp thiện có trang nghiêm, đến cả với mười lực, bốn trí và mười tám pháp bất cộng…. cho đến tất cả pháp phần của Như Lai đều được viên mãn.

Này chúa rồng ! Cho đến giải nói rộng lớn việc trang nghiêm mười nghiệp đạo thiện này là sẽ khiến cho các ông tu học ! Này chúa rồng ! Ví như đại địa có thể ban cho cõi người chỗ an trụ của tất cả quốc thành, tụ lạc cho đến rừng cây và thảo dược.v.v..

Lại nữa, các nghiệp đều có chủng tử (hạt giống). Hạt giống đã nhờ bốn đại mà thành, giống như gieo trồng lúa, từ lúc sơ sinh nảy mầm, thành thân cho đến khi thành thục (chín) đều nương vào đất.

Này chúa rồng ! Mười nghiệp đạo thiện này có thể làm chỗ an trụ thắng diệu cho tất cả loài hữu tình trên trời và nhân gian, có thể khiến cho tất cả hữu vi và vô vi được quả báo trí tuệ. Tất cả Thanh văn và Bích Chi Phật cho đến Bồ tát Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác lấy đó mà an trụ. Nó cũng lại là chỗ an trụ căn bản của tất cả Phật pháp.

Này chúa rồng ! Lời nói này của Ta, tất cả các ông phải dùng chính tâm mà phát sinh tín giải.

Lúc bấy giờ, vua rồng Ta Già La cùng các đại Bồ tát, tất cả Thanh văn và trời, người, a tu la, càn thát bà.v.v… ở tại đại hội, tất cả đại chúng, nghe lời nói của đức Phật, hoan hỷ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Hải Long Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Dạy Tu Tập Mười Nghiệp Lành - Kinh Tạng
 • Bài Tụng Bồ Tát Long Thụ Khuyến Giới Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Vì Hải Long Vương Dạy Pháp Ấn - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 04 – Kính Tháp - Kinh Tạng
 • Củ Lí Ca Long Vương Tượng Pháp - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 10 – Thụ Trai - Kinh Tạng
 • Kinh Nữ Long Thí - Kinh Tạng
 • Truyện Cao Tăng Sang Tây Vực Cầu Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Long Thí Bồ Tát Bổn Khởi - Kinh Tạng
 • Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Thích Huệ Hưng dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Đại Đường Tây Vực Ký - Kinh Tạng
 • Những Truyện Cảm Ứng Về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Quan Trung Sáng Lập Giới Đàn Đồ - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Đế - Kinh Tạng
 • Những Nghi Vấn Về Pháp Môn Tịnh Độ - Kinh Tạng