Phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật

Đường Địa Bà Ha La dịch

Bản Việt dịch của Thân An – Minh Quý

***

Bấy giờ, Ma Gia Phu Nhân lại bảo Thiện Tài đồng tử rằng: Nầy Thiện nam tử! Ở thế giới nầy, nơi Trời ba mươi ba, có thiên vương tên là Chánh Niệm. Thiên vương có người con gái tên là Thiên Chủ Quang. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh tu Bồ tát đạo?

Thời Thiện Tài Đồng Tử tôn kính thọ nhận lời dạy, đầu diện đảnh lễ nơi chân Ma Gia Phu Nhơn, hữu nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi đến Thiên Cung, thấy đồng nữ đó, đảnh lễ dưới chân, hữu nhiễu cung kính, chắp tay bạch Thánh giả rằng: Đại Thánh! Tôi đã phát tâm vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo? Tôi nghe Đại Thánh khéo có thể dạy bảo, xin chỉ dạy cho.

Thiên Nữ nói: Nầy Thiện nam tử! ta được Bồ tát giải thoát môn tên là vô ngại niệm thanh tịnh trang nghiêm. Nầy Thiện nam tử! Ta nhớ quá khứ có một kiếp Tối Thắng, tên là Thanh Liên Hoa. Trong kiếp đó ta cúng dường hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Chư Như Lai ấy từ khi mới xuất gia, ta đều săn sóc kính thờ bảo vệ cúng dường, Tạo tăng già lam, sắm sửa vật dụng. Lại lúc chư Phật ấy Khi làm Bồ Tát ở trong thai mẹ, lúc đản sanh lúc đi bảy bước, lúc đại Sư Tử hống, lúc làm Đồng Tử ở tại cung, lúc đến cội Bồ đề thành Đẳng Chánh Giác, lúc chuyển pháp luân hiện thần biến của Phật, giáo hóa điều phục chúng sanh, Như thế tất cả sự việc từ sơ phát tâm nhẫn đến pháp tận, ta đều nhớ rõ không sai sót. Thường hay hiện trước mắt ghi nhớ không quên. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Địa, trong kiếp ấy ta cúng dường mười hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Diệu Đức, trong kiếp ấy ta cúng dường một Phật sát vi trần số chư Phật Như Lai. Lại nhớ kiếp tên là Vô Sở Đắc, trong kiếp ấy ta cúng-dường tám mươi bốn ức trăm ngàn na da tha chư Phật Như Lai. Lại nhớ kiếp tên là Thiện Quang, trong kiếp ấy ta cúng dường Diêm phù đề vi trần số chư Phật Như Lai. Lại nhớ kiếp tên là Vô Lượng Quang, trong kiếp ấy ta cúng dường hai mươi hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Lại nhớ kiếp quá khứ tên là Tối Thắng Đức, trong kiếp ấy ta cúng dường một hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Lại nhớ kiếp tên là Thiện Bi, trong kiếp ấy ta cúng dường tám mươi hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thắng Du, trong kiếp ấy ta cúng dường sáu mươi hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Lại nhớ kiếp quá khứ tên là Diệu Nguyệt, trong kiếp ấy ta cúng dường bảy mươi hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Nầy Thiện nam tử! Ghi nhớ quá khứ hằng hà sa số kiếp như vậy, ta thường không bỏ rời chư Phật Như Lai Chánh Đẳng Giác. Ở chỗ chư Như Lai như vậy ta nghe môn giải thoát bồ tát vô ngại niệm thanh tịnh trang nghiêm nầy, thọ trì tu hành hằng chẳng gián đoạn, tùy thuận vào xui khiến. Những kiếp trước như vậy có bao nhiêu đức Như Lai từ sơ Bồ tát nhẫn đến pháp tận, tất cả Thần biến, ta dùng sức giải thoát thanh tịnh trang nghiêm, đều ghi nhớ rõ ràng như hiện trước mắt, và ta giữ gìn tùy thuận tuân hành thường không bỏ phế.

Nầy Thiện nam tử! ta chỉ biết môn giải thoát vô ngại niệm thanh tịnh nầy. Như chư Đại Bồ Tát ra khỏi đêm sanh tử, sáng suốt rời hẳn si tối, chưa từng mê ngủ, tâm không bị che chướng, thân luân khinh an, thanh tịnh giác ngộ, thành tựu thập lực, khai ngộ quần sanh. Mà ta thế nào biết được nói được công đức hạnh đó?

Nầy Thiện nam tử! Thành Ca Tỳ La có Đồng Tử Sư tên là biến hữu. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh tu Bồ Tát đạo. Nhờ nghe pháp, Thiện Tài vui mừng hớn hở thiện căn bất tư nghì tự nhiên thêm lớn rộng bèn, đầu diện đảnh lễ nơi chân Thiên Nữ Thiên Chủ Quang, hữu nhiễu vô số vòng luyến mộ từ tạ mà đi. Từ Thiên Cung xuống hướng về thành Ca Tỳ La đi đến chỗ của Biến Hữu đảnh lễ hữu nhiễu, chắp tay cung kính, đứng qua một bên thưa rằng: Đại Thánh! Tôi đã phát tâm vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo? Tôi nghe Đại Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.

Biến Hữu nói: Nầy Thiện nam tử! Nơi đây có Đồng Tử tên là Thiện Tri Chúng Nghệ, học Bồ Tát Tự Trí, ngươi nên đến hỏi, sẽ nói ngươi nghe. Bấy giờ, Thiện Tài đi đến nơi đó đảnh lễ Đồng Tử, đứng qua một bên Bạch Thánh giả rằng: Bạch đức Thánh! Tôi đã phát tâm vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo? Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho. Thời Đồng Tử nói với Thiện Tài rằng: Nầy Thiện nam tử! Ta được Bồ tát giải thoát môn tên là Thiện Tri Chúng Nghệ. Ta hằng xướng trì những tự căn bản giải thoát nầy:

Lúc xướng chữ A, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là Bồ tát oai lực nhập vô sai biệt cảnh giới.

Lúc xướng chữ LA, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là Bình đẵng nhất muội tối thượng vô biên.

Lúc xướng chữ BA, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là pháp giới vô dị tướng.

Lúc xướng chữ GIẢ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là phổ luân đoạn sai biệt. .

Lúc xướng chữ ĐA, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là đắc vô y vô thượng.

Lúc xướng chữ LÃ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là ly y chỉ vô cấu.

Lúc xướng chữ ĐÃ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là bất thối chuyển phương tiện.

Lúc xướng chữ BÀ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là kim cang tràng.

Lúc xướng chữ ĐỒ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là nhật phổ luân.

Lúc xướng chữ SA, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là hải tạng.

Lúc xướng chữ Tha, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là phổ sanh an trụ.

Lúc xướng chữ NÃ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là viên mãn quang.

Lúc xướng chữ DA, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là sai biệt tích tụ.

Lúc xướng chữ SẮC TRA, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là phổ quang minh tức chư phiền não.

Lúc xướng chữ CA, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là sai biệt nhất muội.

Lúc xướng chữ BÀ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là đại Pháp vũ.

Lúc xướng chữ MẠ, thời nhập Bát Nhã Ba la mật môn tên là đại lưu thoan khích chúng phong tề trĩ.

Lúc xướng chữ GIÀ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là phổ thượng an lập.

Lúc xướng chữ SA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là chơn như tạng biến bình đẳng.

Lúc xướng chữ XÃ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là nhập thế gian hải thanh tịnh.

Lúc xướng chữ TOẢ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là nhứt thiết chư phật chánh niệm trang nghiêm.

Lúc xướng chữ ĐÀ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là quán sát viên mãn pháp tụ.

Lúc xướng chữ XA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là nhất thiết chư Phật giáo thọ luân quang.

Lúc xướng chữ KHƯ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là tịnh tu nhơn địa hiện tiền trí tạng.

Lúc xướng chữ XOA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là tức chư nghiệp hải tạng uẩn.

Lúc xướng chữ SA ĐA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là quyên chư hoặc chướng khai tịnh quang minh.

Lúc xướng chữ NHƯƠNG, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là tác thế gian liễu ngộ nhân.

Lúc xướng chữ PHẢ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là trí huệ luân đoạn sanh tử.

Lúc xướng chữ BÀ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là nhất thiết cung điện cụ túc trang nghiêm.

Lúc xướng chữ XA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là tu hành giới tạng các biệt viên mãn.

Lúc xướng chữ SA MẠ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là tùy thập phương hiện kiến chư phật.

Lúc xướng chữ HA BÀ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là quán sát nhất thiết vô duyên chúng sanh phương tiện nhiếp thọ lịnh sanh hải tạng.

Lúc xướng chữ HA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là tu hành xu nhập nhất thiết công đức hải.

Lúc xướng chữ GIÀ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là trì nhất thiết pháp vân kiên cố hải tạng.

Lúc xướng chữ TRA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là thập phương chư Phật tùy nguyện hiện tiền.

Lúc xướng chữ NÃ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là bất động tự luân hữu tụ tập chư ức tự.

Lúc xướng chữ SA PHÃ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là hóa chúng sanh cứu cánh xứ.

Lúc xướng chữ SA CA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là chư địa mãn túc vô trước vô ngại giải quang minh luân biến chiếu.

Lúc xướng chữ XÀ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là tuyên thuyết nhất thiết phật pháp cảnh giới.

Lúc xướng chữ ĐA SA, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là nhất thiết hư không pháp lôi biến hống.

Lúc xướng chữ SÁ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là hiểu chư mê thức vô ngã minh đăng.

Lúc xướng chữ ĐÀ, thời nhập môn Bát Nhã Ba la mật tên là nhất thiết pháp luân xuất sanh tạng. Nầy Thiện nam tử!

Lúc ta xướng những tự mẫu Căn bản giải thoát như vậy, thời trước tiên ta nhập bốn mươi hai môn Bát Nhã Ba la mật đây cùng với vô lượng vô số môn Bát Nhã Ba la mật.

Nầy Thiện nam tử! ta chỉ biết môn giải thoát Bồ tát thiện tri chúng nghệ nầy. Như chư đại Bồ Tát có thể đối với pháp thiện xảo thế gian và xuất thế gian, dùng trí thông đạt đến bờ kia. Những phương pháp lạ, những nghề nghiệp khéo đều thấu đáo không sót. Thấu Hiểu thâm sâu những văn tự toán số. Y phương chú thuật, khéo trị bịnh tật. Có những chúng sanh, bị vướng quỷ mi, trù ẻo oán ghét, ác tinh biến quái, tử thi vược chạy, động kinh ốm gầy. Các loại bệnh tật, đều có thể trị lành. Lại biết rành những chỗ sản xuất vàng, bạc, châu, ngọc, san hô, lưu ly, ma ni, xa cừ, Kê Sa ra[1], tất cả kho tàng bửu vật, những phẩm loại, những giá trị. Những xóm làng thành ấp lớn nhỏ, cung điện vườn tược, núi, rừng, suối, ao. Miễn là những chỗ ở của tất cả nhơn chúng, Bồ Tát đều có thể phương tiện nhiếp thọ. Bồ Tát lại khéo quán sát thiên văn, địa lý, tướng người tốt xấu, tiếng của chim thú, mây ráng khí hậu, trúng mùa, thất thu, quốc độ an nguy, tất cả kỷ nghệ thế gian nầy, đều rành rẽ tận nguyên bản nguồn gốc. Lại có thể phân biệt pháp xuất thế, chánh danh biện nghĩa, quán sát thể tướng, tùy thuận tu hành, trí nhập trong đó, không nghi không ngại, không ngu tối, không ngoan độn, không ưu não, không trầm mạt, đều hiện chứng tất cả. Mà ta thế nào biết được nói được công đức hạnh đó?

Nầy Thiện nam tử! nước Ma Kiệt Đề có một tụ lạc, trong đó có thành Bà Đát Na. Trong thành ấy có một Ưu Bà-Di tên là Hiền Thắng. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh tu Bồ tát đạo? Thời, Thiện Tài đảnh lễ nơi chân Tri Nghệ Đồng Tử, hữu nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Hướng về thành Bà Đát Na, Thiện Tài đến nơi ở của Hiền Thắng đảnh lễ nơi chân, hữu nhiễu chắp tay cung kính, đứng qua một bên thưa rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi đã phát tâm vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo? Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.

Ưu Bà Di Hiền Thắng nói: Nầy Thiện nam tử! Ta được môn Bồ tát giải thoát tên là Vô Y Xứ Đạo Tràng. Nơi môn giải thoát nầy ta tự thông đạt và đem dạy người. Ta lại được môn vô tận tam muội, không phải tam muội ấy, pháp hữu tận vô tận, do vì có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh nhãn vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh nhĩ vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh tỹ vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh thiệt vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh thân vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh ý vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh tuệ minh vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh chu biên thần thông vô tận. lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh như sóng biển vô lượng công đức đều vô tận, lại có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh biến thế gian quang vô tận.

Nầy Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn vô y xứ đạo tràng nầy. Như chư đại Bồ Tát tất cả công đức hạnh vô trước, mà ta thế nào biết được nói được?

Nầy Thiện nam tử! Phương nam có thành tên là Ốc Điền. Trong thành ấy có trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát. , Ngươi nên đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học bồ tát hạnh tu bồ tát đạo? Bấy giờ Thiện Tài đảnh lễ nơi chân Hiền Thắng, hữu nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi về hướng nam đến chỗ trưởng giả đảnh lễ nơi chân, hữu nhiễu cung kính chắp tay đứng qua một bên thưa rằng: Bạch đức Thánh! Tôi đã phát tâm vô thượng Bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo? Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.

Trưởng giả nói: Nầy Thiện nam tử! Ta được môn Bồ tát giải thoát tên là Vô Trước Niệm Thanh Tịnh Từ khi ta được môn giải thoát nầy đến nay, pháp nguyện đầy đủ nơi thập phương chư Phật không mông cầu thêm. Nầy Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn Tịnh Niệm Giải Thoát nầy. Như chư đại Bồ Tát được Vô Úy Sư Tử Hống, an trụ nơi tụ tập phước tuệ quảng đại, mà ta thế nào biết được nói được công đức hạnh ấy?

Nầy Thiện nam tử! Chính trong thành nầy có một trưởng giả tên là Diệu Nguyệt, nhà ông thường có quang minh. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo? Thời Thiện Tài đảnh lễ trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát hữu nhiễu vô số vòng, từ tạ đi đến nhà trưởng giả Diệu Nguyệt đảnh lễ hữu nhiễu, cung kính chắp tay đứng qua một bên thưa rằng: Bạch đức Thánh! Tôi đã phát tâm vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo? Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.

Trưởng giả Diệu Nguyệt nói: Nầy Thiện nam tử! Ta được Bồ tát giải thoát tên là Tịnh Trí Quang Minh. Nầy Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn Trí Quang giải thoát nầy. Như chư đại Bồ Tát chứng được vô lượng môn giải thoát. Mà Ta thế nào biết được nói được công đức hạnh ấy?

Nầy Thiện nam tử! phương nam có thành Xuất Sanh. Nơi đó có trưởng giả tên là Vô Thắng Quân. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh tu Bồ tát đạo? lúc đó Thiện Tài đảnh lễ nơi chân trưởng giả Diệu Nguyệt, hữu nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ đi qua thành đó, đến nơi trưởng giả Vô Thắng Quân, đảnh lễ hữu nhiễu chắp tay cung kính, đứng qua một bên thưa rằng: Bạch đức Thánh! Tôi đã phát tâm vô-thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo? Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.

Trưởng giả Vô Thắng Quân nói: Nầy Thiện nam tử! Ta được bồ-tát giải-thoát tên là vô tận tướng. Ta do chứng môn bồ tát giải thoát nầy nên thấy vô lượng chư Phật, được vô tận tạng. Nầy Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát vô tận tướng nầy. Như chư đại Bồ Tát được vô hạn trí vô ngại biện tài, Ta làm sao biết được nói được công đức hạnh ấy?

Nầy Thiện nam tử! Thành nam nầy có Tụ Lạc tên là Chi Vi Pháp. Trong tụ lạc đó có một Bà La Môn tên là Thi Tỳ Tối Thắng. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo? Thời Thiện Tài đảnh lễ nơi chân trưởng giả Vô Thắng Quân, hữu nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ lần lượt đi qua hướng nam, đến tụ lạc đó đảnh lễ nơi chân Thi Tỳ Tối Thắng, hữu nhiễu cung kính chắp tay, đứng qua một bên thưa rằng: Bạch đức Thánh! Tôi đã phát tâm vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học bồ tát hạnh, thế nào tu bồ tát đạo? Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.

Bà La Môn nói: Nầy Thiện nam tử! Ta được Pháp môn bồ tát tên là Thành Nguyện Ngữ. Chư Bồ Tát quá khứ hiện tại và vị lai do dùng lời nói chơn thành nầy nhẫn đến được đạo vô thượng Bồ đề không có thối chuyển, không đã thối, không hiện thối, không sẽ thối. Nầy Thiện nam tử! Do ta trụ nơi lời nói thành nguyện nên làm điều chi bao giờ cũng được thành công mãn túc. Nầy Thiện nam tử! Ta chỉ biết Pháp môn thành ngữ nầy. Như chư Đại Bồ Tát đi đứng đều chẳng trái với thành nguyện ngữ, lời nói ra nhất định là chơn thành chưa bao giờ hư vọng, nhân duyên xuất sanh từ vô lượng công đức. Ta làm sao biết được nói được công đức hạnh đó?

Nầy Thiện nam tử! phương nam đây có thành tên là Diệu Ý Hoa Môn. Nơi đó có Đồng Tử tên là Đức Sanh, lại có Đồng Nữ tên là Hữu Đức. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo? Thời Thiện Tài Tôn trọng nơi Pháp, đảnh lễ nơi chân Bà la môn, hữu nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ đi qua phương nam. Thiện Tài đi lần đến thành Diệu Ý Hoa Môn, đảnh lễ nơi chân Đồng Tử Đức Sanh và Đồng Nữ Hữu Đức, hữu nhiễu cung kính, ở nơi phía trước chắp tay mà nói như vầy: Đức Thánh! Tôi đã phát tâm vô thượng bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo? Xin đức Thánh từ mẫn chỉ dạy.

Thời Đức Sanh và Hữu Đức bảo Thiện Tài rằng: Nầy Thiện nam tử! Chúng tôi chứng được Bồ tát giải thoát tên là Huyễn Trụ. Vì dùng Trí tư tịnh, thấy các thế giới đều là huyễn trụ, do nhơn duyên mà sanh khởi. Tất cả chúng sanh đều là huyễn trụ, do nghiệp phiền não mà khởi. Tất cả pháp đều là huyễn-trụ, do những vô minh, hữu, ái xoay vần làm duyên sanh khởi. Tất cả tam giới đều là huyễn trụ, do những đin đảo trí sanh khởi. Tất cả chúng sanh sanh diệt, sanh lão bịnh tử ưu bi khổ não đều là huyễn trụ, do hư vọng phân biệt sanh khởi. Tất cả quốc độ đều là huyễn trụ, do tưởng đảo, tâm đảo, kiến đảo và vô minh hiện khởi. Tất cả Thanh Văn và Bích chi Phật đều là huyễn trụ, do trí đoạn phân biệt mà thành. Tất cả Bồ Tát đều là huyễn trụ, do những hạnh nguyện hay tự điều phục và giáo hóa chúng sanh trí tâm thù thắng mà thành. Những công đức thí của tất cả chúng hội Bồ Tát biến hóa điều phục đều là huyễn trụ, do nguyện và trí mà nhiếp thành.

Nầy Thiện nam tử! Huyễn cảnh tự tánh bất tư nghì. Nầy Thiện nam tử! hai người chúng tôi chỉ biết môn Bồ Tát giải thoát nầy. Như chư đại Bồ Tát khéo nhập vào các sự võng huyễn vô biên. công-đức hạnh đó? Chúng tôi thế nào biết được nói được.

Thời Đồng Tử và Đồng Nữ nói môn giải thoát của mình đã chứng xong, dùng sức thiện căn bất tư nghì làm cho thân Thiện Tài được nhu nhuyến bóng sáng.

***

Chú Thích:

[1]Kê sa ra: báo vật có hình dạng xoắn như lông sư tử. Tiếng Phạn là keśara

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Nhứt Thiết Như Lai Kim Cang Thọ Mạng - Kinh Tạng
 • Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 3 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 2 - Kinh Tạng
 • Phẩm Nhứt Thiết Như Lai Liên Hoa Nghi Quỹ Đại Mạn Đồ La Kim Cang Đỉnh Hàng Tam Thế Đại Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 1 - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 4 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Thích Thiện Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức Chư Phật Hộ Niệm Không Thể Nghĩ Bàn - Kinh Tạng
 • Kinh Tâm Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Đại Thánh Diệu Cát Tường Dạy Trừ Tai Giáo Linh Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Viên Giác - Kinh Tạng
 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng
 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng