Phật Nói Kinh Tịch Trừ Tặc Hại Chú

Khuyết danh,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Nam mô Phật

Nam mô Pháp

Nam mô Tăng

Nam mô bảy vị Phật đời quá khứ

Nam mô chư Phật

Nam mô các Thầy và Đệ Tử

Nam mô Mặc Lợi Tiết Lợi Quỷ Thần Vương

Lễ xong liền nói Chú này khiến cho Chú của con đều theo như nguyện

Phương Bắc có ngọn núi tên là Kiện Đà Ma Ha Thuật có vị Quỷ Thần Vương tên là Mặc Lợi Uẩn Lợi cư ngụ. Vị ấy có bốn chị em. Thế nào là bốn ?

An Đàn Ni (Andhani), Diêm Ma Ni (Yamani), Ế Ma Ni (yemani), Vô Ha Ni (uhani)

An Đàn Ni khiến cho giặc bị mù mắt

Vô Ha Ni (? Diêm Ma Ni ) khiến cho giặc đứng yên

Ế Ma Ni khiến cho giặc ngồi yên

Vô Ha Ni khiến cho giặc ngu si, mê man như là Ấu La Lợi, Vô La Lợi, Đàn Chì

Giá, Ba Đầu Ma, Già Ca Lợi sẽ khiến cho miệng răng của giặc không mở ra được (bị

câm)

[Thần Chú là: ANDHANI YAMANI YEMANI UHANI _ ANDHANI YEMANI

UHANI _ SULĀLI ULĀLI _DHANTIJA PADMA _ CAKRA]

Đi đến giải rõ ràng liền được thoát

Nói Chú như vậy xong, liền nói là:”Ta vì người (họ tên…. ) cầu xin mà làm ủng hộ, trừ bỏ Tà Hại khiến cho được an ổn.

Bắt đầu phúng tụng Kinh này thời nên vào ngày 29 trong tháng, ở trước mặt Đức Phật thắp 7 ngọn đèn, đốt Giao Hương, rải hoa, nói Chú này 7 lần. Sau đó chú nguyện xin Mặc Lợi La Quỷ Thần Vương khiến cho được Phước Đức. Cũng vì vị ấy thắp đèn, đốt hương, rải hoa

Lại vì Quỷ Tử Mẫu thắp bảy ngọn đèn, đốt hương, rải hoa.

Cũng nên nói Kinh này bảy lần, sau đó Chú rồi cáo (báo cho biết). Nên nói như vậy liền theo như nguyện.

  Xem thêm:

 • Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú - Kinh Tạng
 • Bí Quyết Bồ Tát Như Ý Luân Quán Môn Nghĩa Chú - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Luân Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Du Già Liên Hoa Bộ - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Đại Ái - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Như Ý Luân - Kinh Tạng
 • Bài chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Chú Khóa Pháp Và Tựa - Kinh Tạng
 • Kinh Chuyển Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Phẩm Nhứt Thiết Như Lai Liên Hoa Nghi Quỹ Đại Mạn Đồ La Kim Cang Đỉnh Hàng Tam Thế Đại Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Dược Sư Như Lai Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Phật Nói Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Bí Mật Bồ Tát Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thanh Cảnh Quán Tự Tại Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Đà La Ni - Kinh Tạng