Phật Thuyết Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh

Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Kinh

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch

Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

***

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc, cùng với 500 vị đại Tỳ-kheo Tăng.

Lúc bấy giờ ngài A-Nan trịch áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất và bạch Phật rằng:

“Như Lai huyền giám! Đức Như Lai thấu rõ mọi việc trong ba đời–quá khứ, hiện tại, vị lai–không việc gì là chẳng rõ thông. Tên họ cùng danh hiệu, chúng đệ tử và các vị Bồ-Tát của chư Phật thuở quá khứ, hoặc ít hay nhiều, Như Lai đều tất biết. Cho đến một kiếp, trăm kiếp, hay vô số kiếp, Như Lai thảy đều quán sát và biết rõ cũng lại như vậy. Như Lai đều có thể phân biệt tên họ của quốc vương, đại thần cùng dân chúng nơi đó. Như hiện tại ở quốc độ này có bao nhiêu chúng sanh, Như Lai cũng lại biết rõ như thế. Trong tương lai lâu xa về sau khi Đức Di-lặc xuất hiện ở thế gian để thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài có bao nhiêu chúng đệ tử, cõi nước Phật an vui như thế nào và sẽ dài bao lâu? Nay chúng con muốn nghe việc ấy.”

Phật bảo ngài A-Nan:

“Ông hãy ngồi xuống và nghe Ta nói về sự xuất hiện của Đức Di-lặc cùng quốc độ an vui của Ngài và chúng đệ tử nhiều hay ít. Ông hãy khéo tư duy và luôn nhớ nghĩ.”

Khi đó ngài A-Nan vâng lời Phật dạy và liền trở về chỗ ngồi. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài A-Nan rằng:

“Trong tương lai lâu xa về sau, ở thế giới này sẽ có một thành quách tên là Diệu Tràng Tướng, đông tây 12 do tuần, nam bắc 7 do tuần, đất đai màu mỡ, cuộc sống của dân chúng thịnh vượng, và có các đường lộ thẳng tắp.

Lúc bấy giờ trong thành có một long vương tên là Thủy Quang. Ban đêm vua rồng mưa hương thơm thấm ướt đất, còn ban ngày thì làm cho không khí ôn hòa mát mẻ.

Khi đó trong thành Diệu Tràng Tướng có một quỷ la-sát tên là Diệp Hoa, việc làm luôn thuận theo giáo Pháp và không vi phạm chánh giáo. Sau khi mọi người đã an giấc, nó đi đến những nơi bất tịnh để tẩy trừ đồ ô uế, rồi lấy nước hương mà rưới lên chỗ đất đó và làm cho sạch sẽ và thơm ngát vô cùng.

Này A-Nan, ông nên biết đất đai ở châu Diêm-phù vào lúc đó, đông tây nam bắc là ngàn vạn do-tuần. Các núi non, sông hồ và vách đá thảy đều tự diệt mất. Nước của bốn biển lớn, trong mỗi biển sẽ giảm bớt đi một vạn. Khi ấy, mặt đất ở châu Diêm-phù sẽ bằng phẳng cực kỳ như tấm gương sáng. Khắp đất đai ở trong châu Diêm-phù đều có ngũ cốc tươi tốt, cuộc sống của dân chúng thịnh vượng, có rất nhiều đồ trân bảo, các thôn xóm kề cận và chỉ cách xa bằng tiếng gà gáy. Lúc đó, những loại hoa quả cùng cây cối khô héo và hôi xấu đều cũng sẽ tự biến mất. Duy chỉ còn lại cây đẹp quả ngọt. Những giống cây thơm ngát và tuyệt đẹp sanh nở khắp trên mặt đất.

Lúc bấy giờ, khí hậu sẽ ôn hòa mát mẻ, thời tiết của bốn mùa sẽ thuận hòa. Dân chúng trong cõi nước kia đều không có 108 loại hoạn nạn. Họ không có tham dục, sân khuể, ngu si và buồn lo. Lòng của họ bình an và đều đồng một ý. Khi thấy nhau, họ đều vui mừng và nói với nhau những điều tốt lành. Họ có đồng một ngôn ngữ, giống như người ở châu Uất-đơn-việt, không một chút dị biệt.

Khi ấy ở trong châu Diêm-phù, dân chúng lớn nhỏ đều đồng có tâm tánh giống nhau và không có sự sai biệt. Khi ý của họ muốn đi đại tiểu tiện, thời đất sẽ tự nhiên hé ra và khi xong đất liền khép lại.

Lúc bấy giờ, đất đai ở trong châu Diêm-phù sẽ tự nhiên mọc ra lúa gạo không có vỏ trấu. Chúng thơm ngon vô cùng và khi ăn vào thời sẽ không có bệnh khổ. Các châu báu như là vàng, bạc, trân bảo, xa cừ, mã não, trân châu và hổ phách, chúng nằm rải khắp nơi trên đất mà chẳng có ai trông coi. Dân chúng lúc ấy cầm những châu bảo này và đều tự nói lời như vầy:

“Người xưa vì những châu báu này mà tàn hại lẫn nhau, khiến cho phải bị nhốt giam vào lao ngục để thọ lấy vô số khổ não. Ngày hôm nay, các châu báu này ví như ngói đá và chẳng có ai thèm bảo quản.”

Lúc bấy giờ sẽ xuất hiện vua Chuyển Luân tên là Nhương-khư. Ngài dùng Chánh Pháp trị vì và thành tựu đầy đủ thất bảo. Các thất bảo đó là:

– kim luân báu,

– voi báu,

– ngựa báu,

– châu báu,

– ngọc nữ báu,

– chủ tàng báu,

– và chủ binh báu.

Tuy các thất bảo này trấn giữ trong châu Diêm-phù, nhưng không cần dùng đến dao gậy mà hết thảy đều tự nhiên thần phục.

Này A-Nan! Lúc đó sẽ có bốn bảo tàng lớn:

1. Đại bảo tàng Y-bát-đa ở tại nước Càn-đà-la, có vô số kỳ trân dị bảo, nhiều không thể kể xiết.

2. Đại bảo tàng Bàn-trục-ca ở tại nước Di-đề-la, cũng có rất nhiều trân bảo.

3. Đại bảo tàng [Tân-già-la] ở tại nước Tu-la-tra, cũng có rất nhiều trân bảo.

4. Đại bảo tàng Nhương-khư ở tại nước Ba-la-nại, có vô số kỳ trân dị bảo, nhiều không thể kể xiết.

Bốn đại bảo tàng này sẽ tự nhiên ứng hiện và khi đó các người canh giữ đều đến tâu với nhà vua rằng:

“Kính mong đại vương hãy lấy các vật báu của những bảo tàng này mà bố thí cho các kẻ bần cùng.”

Lúc bấy giờ, khi đại vương Nhương-khư đã được những bảo tàng này, ngài không có ý tưởng gì về tài bảo và cũng chẳng màng nhòm ngó đến chúng.

Khi đó trên cây ở trong châu Diêm-phù tự nhiên sanh ra y phục mềm mại vô cùng và dân chúng sẽ lấy mặc vào. Đây giống như người ở châu Uất-đơn-việt hiện nay, trên cây tự nhiên sanh ra y phục, không một chút sai khác.

Vào thời ấy, vua Nhương-khư có một vị đại thần tên là Thiện Tịnh, từ lúc trẻ ông đã được nhà vua hết mực kính trọng. Ngài lại có tướng mạo đoan chánh, không cao không thấp, không mập không ốm, không trắng không đen, không già không trẻ. Vị hiền thê của đại thần Thiện Tịnh thuở đó tên là Tịnh Diệu. Trong các cô con gái của nhà vua, nàng là vị công chúa tài sắc vẹn toàn nhất và có dung nhan như phi hậu của thiên đế. Trong miệng tỏa ra mùi hương của hoa sen xanh, trên thân toát ra mùi hương chiên đàn. Lại chẳng hề có 84 điều xấu của các phụ nữ, cũng không có tật bệnh cùng mọi ý tưởng sai quấy.

Lúc bấy giờ ở cõi trời Đâu-suất, Di-lặc Bồ-Tát quán thấy cha mẹ mình không già và cũng không trẻ, rồi ngài giáng thần vào thai mẹ và từ hông bên phải hạ sanh. Đây cũng giống như Ta ngày nay đã sanh ra từ hông bên phải, không một chút sai khác. Di-lặc Bồ-Tát cũng lại như thế. Khi đó mỗi chư thiên ở cõi trời Đâu-suất đều xướng rằng:

“Di-lặc Bồ-Tát đã giáng thần hạ sanh.”

Lúc ấy đại thần Thiện Tịnh liền đặt tên cho con là Di-lặc. Di-lặc Bồ-Tát có thân màu hoàng kim với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp dùng để trang nghiêm nơi thân.

Vào thời ấy, tuổi thọ của loài người rất dài, không có các hoạn nạn và đều sống đến 84.000 năm. Khi người nữ được 500 tuổi thì họ mới đi xuất giá.

Lúc bấy giờ, Đức Di-lặc sống tại gia khoảng một thời gian không lâu thì sẽ xuất gia học Đạo. Khi ấy, ngài rời khỏi thành Diệu Tràng Tướng và cách đó không xa có một Đạo thụ tên là Long Hoa, cao một do-tuần, rộng 500 bộ. Di-lặc Bồ-Tát sẽ ngồi ở dưới cây kia mà thành Đạo quả Vô Thượng. Ngay trong hôm Đức Di-lặc đi xuất gia thì liền giữa đêm đó ngài sẽ thành Vô Thượng Đạo. Khi ấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới chấn động sáu cách, mỗi một vị địa thần đều bảo với nhau rằng:

“Bây giờ Đức Di-lặc đã thành Phật.”

Sau đó tiếng vang chuyển đến cung trời của Tứ Thiên Vương:

“Đức Di-lặc đã thành Phật Đạo.”

Tiếp đó tiếng vang lan đến khắp cõi trời Đao-lợi, trời Tu-diệm-ma, trời Đâu-suất-đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, và âm thanh đó triển chuyển vang đến tận cõi Phạm Thiên:

“Đức Di-lặc đã thành Phật Đạo.”

Lúc bấy giờ có ma vương dùng Pháp trị vì, tên là Đại Tướng. Khi nghe được danh hiệu của Như Lai, ngài vui mừng hớn hở đến nỗi suốt bảy ngày bảy đêm không ngủ nghỉ. Khi đó ma vương dẫn theo vô số thiên nhân từ cõi trời dục giới đến chỗ của Đức Phật Di-lặc để cung kính lễ bái. Thánh Tôn Di-lặc vì chư thiên và hàng người mà lần lượt giảng nói về các bộ luận vi diệu. Các bộ luận để đạt đến cảnh giới vi diệu và xa lìa các ý tưởng ái dục bất tịnh, như là: luận về bố thí, luận về trì giới và luận về sanh thiên.

Lúc bấy giờ, khi Đức Di-lặc đã thấy các đại chúng, Ngài sanh tâm hoan hỷ và vì chư thiên mà rộng phân biệt nghĩa lý về Pháp Tứ Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo của chư Phật Thế Tôn thường giảng nói. Khi ấy có 84.000 thiên tử dứt sạch các trần cấu và đắc Pháp nhãn thanh tịnh. Lúc ấy Ma Vương Đại Tướng bảo các dân chúng của thế giới kia rằng:

“Các người hãy mau xuất gia. Vì sao? Bởi vì hôm nay Đức Di-lặc đã qua bờ kia, thế nên Ngài cũng sẽ độ thoát các ông và khiến các ông sẽ đến được bờ kia.”

Lúc bấy giờ ở trong thành Diệu Tràng Tướng có một trưởng giả tên là Thiện Tài. Khi nghe ma vương khuyên bảo và lại nghe thanh âm của Phật nên ngài đã dẫn theo 84.000 người đến Đạo Tràng của Đức Phật Di-lặc, đầu đảnh lễ dưới chân Phật và họ ngồi qua một bên. Khi ấy Đức Di-lặc lần lượt giảng nói về các bộ luận vi diệu. Các bộ luận để đạt đến cảnh giới vi diệu và xa lìa các ý tưởng ái dục bất tịnh, như là: luận về bố thí, luận về trì giới và luận về sanh thiên.

Lúc bấy giờ, khi Đức Di-lặc thấy hàng dân chúng được tâm khai ý giải, Ngài vì họ mà rộng phân biệt nghĩa lý về Pháp Tứ Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo của chư Phật Thế Tôn thường giảng nói. Khi ấy có 84.000 người dứt sạch các trần cấu và đắc Pháp nhãn thanh tịnh. Khi đó Trưởng giả Thiện Tài và 84.000 người liền đến trước Phật để thỉnh cầu xuất gia. Sau đó, họ khéo tu Phạm hạnh và đều chứng Đạo A-la-hán.

Ở Pháp hội lúc ban sơ của Đức Di-lặc có 84.000 người đắc Đạo A-la-hán. Khi Nhương-khư Vương nghe Đức Di-lặc đã thành Phật Đạo, ngài liền muốn đến chỗ của Phật để nghe Pháp. Lúc đó, Đức Phật Di-lặc thuyết Pháp cho nhà vua về sơ thiện, trung thiện, cánh thiện và các nghĩa lý thâm thúy.

Một thời gian sau, Nhương-khư Vương lập thái tử lên ngôi. Ngài ban cho người thợ hớt tóc các đồ trân bảo và lại dùng những châu báu khác nhau để thí cho hàng Bà-la-môn. Rồi ngài dẫn 84.000 người đến chỗ của Phật và muốn được làm Sa-môn. Sau đó họ đều thành tựu Đạo quả và chứng đắc A-la-hán.

Khi đại trưởng giả Thiện Tịnh nghe Đức Di-lặc đã thành Phật Đạo, ngài dẫn theo 84.000 chúng Phạm-chí đến chỗ của Phật và cầu xin làm Sa-môn. Sau đó họ đều đắc Đạo A-la-hán–duy riêng một mình Tỳ-kheo Thiện Tịnh chỉ đoạn trừ ba kết sử và đắc quả Tu-đà-hoàn.

Khi đó, Phật mẫu Tịnh Diệu dẫn theo 84.000 thể nữ đến chỗ của Phật và cầu xin làm Tỳ-kheo-ni. Sau đó họ đều đắc Đạo A-la-hán–duy riêng một mình Tỳ-kheo-ni Tịnh Diệu chỉ đoạn trừ ba kết sử và đắc quả Tu-đà-hoàn.

Lúc bấy giờ, khi các phu nhân của hàng sát-đế-lợi nghe Đức Di-lặc Như Lai xuất hiện ở thế gian và thành Đẳng Chánh Giác, hàng ngàn vạn người họ đến chỗ của Phật, đầu đảnh lễ dưới chân Phật và ngồi qua một bên. Trong lòng họ ai nấy đều muốn làm Tỳ-kheo-ni để xuất gia học Đạo. Trong số họ, có người chứng quả, còn có người thì không.

Này A-Nan! Những người không chứng quả vào thời đó, họ sẽ phụng sự Phật Pháp đến suốt trọn đời. Họ nhàm chán mọi việc thế tục và tu hành để đoạn trừ các ý tưởng dục lạc.

Lúc bấy giờ Đức Di-lặc cũng sẽ nói các giáo Pháp của tam thừa như là Ta hôm nay vậy. Trong chúng đệ tử, Đại Ca-diếp là vị tu hành theo 12 hạnh đầu-đà. Đại Ca-diếp đã khéo tu Phạm hạnh ở chư Phật thuở quá khứ. Vị này sẽ phụ giúp Đức Di-lặc khuyến tấn và giáo hóa dân chúng vào thời ấy.”

Lúc bấy giờ, Đại Ca-diếp đi đến gần chỗ của Như Lai, rồi ngài ngồi kiết già, chánh thân chánh ý và nhất tâm chánh niệm. Khi đó Đức Thế Tôn bảo Đại Ca-diếp rằng:

“Ta nay đã già yếu và đã ngoài 80 tuổi. Hiện tại Như Lai có bốn đại Thanh Văn với trí tuệ vô tận, có đầy đủ phước đức và có thể đảm đang việc hoằng hóa. Bốn vị này là những ai? Đó là:

– Tỳ-kheo Đại Ca-diếp,

– Tỳ-kheo Đồ-bát-thán,

– Tỳ-kheo Tân-đầu-lô,

– và Tỳ-kheo La-vân.

Tứ đại Thanh Văn các ông đây đừng vội nhập Bát-niết-bàn. Chờ khi nào Pháp của Ta đã diệt tận, rồi sau đó mới nhập Bát-niết-bàn. Đại Ca-diếp cũng khoan nhập Bát-niết-bàn, ông hãy đợi đến khi Đức Di-lặc xuất hiện ở thế gian. Vì sao thế? Đệ tử do Đức Di-lặc giáo hóa cũng chính là đệ tử của Thích-ca-văn, do Ta phó chúc để giáo hóa và khiến họ dứt trừ sạch hữu lậu.

Sau khi Ta nhập Niết-bàn, Đại Ca-diếp sẽ ở trên một ngọn núi thuộc thôn Tỳ-đề của nước Ma-kiệt-đà mà nhập định. Khi Đức Di-lặc Như Lai thành Đạo, Ngài sẽ dẫn theo vô số ngàn người đi đến núi kia. Nhờ hồng ân của Phật, các quỷ thần mở cửa và sẽ thấy Đại Ca-diếp đang nhập thiền định trong hang động. Khi đó Đức Di-lặc dùng ngón tay bên phải chỉ vào Đại Ca-diếp và bảo các đại chúng rằng:

“Vào thuở quá khứ lâu xa về trước, Thích-ca-văn Phật có một đệ tử tên là Đại Ca-diếp, là vị đầu-đà khổ hạnh đệ nhất. Nay hiện tại chính là người này.”

Khi đại chúng thấy việc ấy xong, họ tán dương là việc chưa từng có. Vô số trăm ngàn chúng sanh sẽ dứt sạch các trần cấu và đắc Pháp nhãn thanh tịnh. Hoặc lại có chúng sanh sẽ thấy được thân tướng của Đại Ca-diếp. Đây gọi là hội đầu tiên và sẽ có 96 ức người đắc Đạo A-la-hán. Những người này đều là các đệ tử của Ta. Vì Sao? Là bởi vì họ đều do Ta giáo huấn và làm theo bốn sự nhân duyên: huệ, thí, nhân, ái, và những việc làm lợi ích người.

Này A-Nan! Khi đó Đức Di-lặc Như Lai sẽ lấy Tăng-già-lê đắp lên thân của Đại Ca-diếp và bỗng nhiên thân của Đại Ca-diếp sẽ sáng như các vì sao. Lúc ấy Đức Di-lặc lại dùng mọi thứ hương hoa để cúng dường Đại Ca-diếp. Vì sao thế? Đó là vì chư Phật Thế Tôn đều có lòng cung kính đối với Chánh Pháp. Di-lặc cũng đã thọ Chánh Pháp từ nơi Ta mà đắc thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này A-Nan! Ông nên biết ở hội thứ hai của Đức Phật Di-lặc có 94 ức người đắc Đạo A-la-hán. Họ cũng đều là đệ tử di giáo của Ta và thực hành bốn sự cúng dường.

Ở hội thứ ba của Đức Phật Di-lặc có 92 ức người đắc Đạo A-la-hán. Họ cũng đều là đệ tử di giáo của Ta. Khi đó, danh hiệu của Tỳ-kheo đều gọi là Từ Thị đệ tử, như là Ta hôm nay, hàng Thanh Văn đều xưng là đệ tử của Thích-ca.

Lúc bấy giờ Đức Di-lặc sẽ thuyết Pháp cho các đệ tử như vầy:

“Các Tỳ-kheo hãy tư duy:

[1] nghĩ tưởng vô thường;

[2] nghĩ tưởng trong vui có khổ;

[3] nghĩ tưởng hết thảy đều không có ngã;

[4] nghĩ tưởng tất cả đều chẳng thật có;

[5] nghĩ tưởng sự biến đổi của sắc thân;

[6] nghĩ tưởng máu bầm ứ đọng;

[7] nghĩ tưởng thân bị phù thũng;

[8] nghĩ tưởng ăn không tiêu hóa;

[9] nghĩ tưởng máu mủ mụt nhọt;

[10] nghĩ tưởng hết thảy mọi sự trên thế gian đều chẳng thể mãi an vui.

Tại vì sao? Các Tỳ-kheo nên biết, 10 điều nghĩ tưởng này đều là do Đức Phật Thích-ca-văn đã giảng nói cho các ông, khiến các ông dứt trừ hữu lậu và tâm được giải thoát.

Nếu có ai trong chúng đệ tử của Đức Phật Thích-ca-văn thuở quá khứ mà tu Phạm hạnh thì sẽ đến chỗ của Ta.

Hoặc đã ở tại Đức Phật Thích-ca-văn cúng dường Tam Bảo thì sẽ đến chỗ của Ta.

Hoặc đã ở tại Đức Phật Thích-ca-văn tu căn lành chừng thời gian khảy móng tay thì sẽ đến chỗ của Ta.

Hoặc đã ở tại Đức Phật Thích-ca-văn thực hành Tứ Vô Lượng Tâm thì sẽ đến chỗ của Ta.

Hoặc đã ở tại Đức Phật Thích-ca-văn thọ trì Ngũ Giới và Tam Quy Y thì sẽ đến chỗ của Ta.

Hoặc đã ở tại Đức Phật Thích-ca-văn dựng xây tháp miếu thì sẽ đến chỗ của Ta.

Hoặc đã ở tại Đức Phật Thích-ca-văn tu bổ chùa tháp thì sẽ đến chỗ của Ta.

Hoặc đã ở tại Đức Phật Thích-ca-văn thọ giới Bát Quan Trai thì sẽ đến chỗ của Ta.

Hoặc đã ở tại Đức Phật Thích-ca-văn cúng dường hương hoa thì sẽ đến chỗ của Ta.

Hoặc đã ở tại Đức Phật Thích-ca-văn rơi lệ thương khóc khi nghe Chánh Pháp thì sẽ đến chỗ của Ta.

Hoặc đã ở tại Đức Phật Thích-ca-văn nhất tâm thọ trì Kinh Pháp thì sẽ đến chỗ của Ta.

Hoặc đã ở tại Đức Phật Thích-ca-văn khéo tu Phạm hạnh thì sẽ đến chỗ của Ta.

Hoặc đã ở tại Đức Phật Thích-ca-văn biên chép hoặc đọc tụng Kinh điển thì sẽ đến chỗ của Ta.

Hoặc đã ở tại Đức Phật Thích-ca-văn phụng sự cúng dường thì sẽ đến chỗ của Ta.”

Khi ấy Đức Di-lặc sẽ nói bài kệ này:

“Siêng năng trì giới tu công đức

Thiền định tư duy làm việc lành

Ai mà khéo tu các Phạm hạnh

Người đó sẽ đến chỗ của Ta

Khuyến tấn bố thí lòng hoan hỷ

Phản bổn hoàn nguyên tu tâm tánh

Ý niệm không có điều sai quấy

Họ đều sẽ đến chỗ của Ta

Từ Bi Hỷ Xả phát tâm thành

Phụng sự cúng dường chư Như Lai

Cúng dường thức ăn cho Thánh chúng

Họ đều sẽ đến chỗ của Ta

Hoặc tụng Khế Kinh thọ trì giới

Tu tập việc lành dạy bảo người

Thắp sáng ngọn đèn của Chánh Pháp

Nay họ sẽ đến chỗ của Ta

Khéo trồng thiện căn nơi Thích-ca

Cúng dường lễ bái xá-lợi Phật

Phụng sự Phật Pháp cúng dường Tăng

Nay họ sẽ đến chỗ của Ta

Nếu như có người biên chép Kinh

Rộng tuyên giảng nói nghĩa cao thâm

Cúng dường thọ trì Kinh Pháp Phật

Họ đều sẽ đến chỗ của Ta

Tràng phan lọng lụa cùng mọi vật

Cúng dường tự viện Phật tháp miếu

Trong lòng nhớ niệm Nam-mô Phật

Họ đều sẽ đến chỗ của Ta

Phụng sự cúng dường chư Như Lai

Quá khứ hiện tại cùng vị lai

Thiền định chánh niệm tâm bình đẳng

Như như bất động bất giảm tăng

Tận lực hộ trì Phật Pháp Tăng

Phụng sự cúng dường chư Thánh chúng

Phụng sự Tam Bảo gắng luôn khi

Tất sẽ mau đến nơi vô vi”

Này A-Nan! Ông nên biết Đức Di-lặc Như Lai sẽ ở trong đại chúng kia mà nói bài kệ đó. Khi ấy chư thiên cùng hàng người ở trong đại chúng kia tư duy về 10 điều nghĩ tưởng trên. Lúc đó sẽ có 11 ức người dứt sạch các trần cấu và họ đắc Pháp nhãn thanh tịnh.

Chư Tăng chúng của Đức Di-lặc Như Lai trong 1.000 năm không có phạm lỗi lầm. Khi ấy Ngài thường dùng một bài kệ để làm giới cấm:

“Khẩu cùng ý không làm điều ác

Nghiệp từ thân cũng đừng sai phạm

Nếu dứt trừ ba nghiệp xấu này

Ải sanh tử sẽ mau ra khỏi”

Nhưng sau 1.000 năm sẽ có người phạm giới, khi đó Ngài mới lập giới luật. Đức Di-lặc Như Lai sẽ thọ 84.000 năm. Sau khi nhập Niết-bàn, giáo Pháp của Ngài sẽ trụ thế 84.000 năm. Vì sao? Bởi vì chúng sanh thời đó đều là những người có căn tánh lanh lợi.

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn thấy được Đức Phật Di-lặc và chư Thanh Văn ở ba hội, thành Diệu Tràng Tướng, thấy vua Nhương-khư cùng bốn đại bảo tàng trân bảo, muốn ăn lúa gạo tự nhiên, mặc y phục tự nhiên, và sau khi mạng chung muốn sanh lên trời, thì thiện nam tử thiện nữ nhân này phải nên tinh tấn, không sanh tâm lười biếng, phụng sự cúng dường các Pháp sư cùng lấy đủ mọi hương hoa để cúng dường và cũng đừng để thiếu hụt.

Này A-Nan! Phải nên học và thực hành như vậy.”

Lúc bấy giờ, ngài A-Nan cùng đại chúng nghe Phật nói xong, họ hoan hỷ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – Huyền Thanh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – Thích Nữ Như Phúc dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Nữ Như Phúc dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Đồng Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Thiện Sanh Tử - Kinh Tạng
 • Kinh Đức Từ Thị Hạ Sanh Thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Đế - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thực Hành Phương Tiện - Kinh Tạng
 • Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Thích Huệ Hưng dịch - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 16 – Phóng Sanh - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Tòng Đâu Thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên - Kinh Tạng
 • Pháp Thức Thực Hành Tam Muội Chuẩn Đề - Kinh Tạng
 • Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh Thành Phật - Kinh Tạng
 • Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh - Kinh Tạng
 • Tập Vãng Sanh - Kinh Tạng
 • Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành - Kinh Tạng