HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 19)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 19)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Mời xem “Liễu Phàm tứ huấn”, chương thứ tư: “Hiệu quả của đức tính khiêm tốn”. Phía trước đều nói về cải...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 18)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 18)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Chúng ta tiếp tục xem “phương pháp tích thiện”, đoạn văn tự này: “Cố thiện sự thường dị bại, nhi hành nhân thường...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 17)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 17)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Tiếp theo mời xem đoạn cuối cùng của “Phương pháp tích thiện”: . (Tùy duyên giúp người có nhiều hình thức. Có thể...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 16)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 16)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Chúng ta tiếp tục xem đoạn sau cùng của bán và mãn. (Hơn nữa làm việc thiện mà lòng không chấp trước...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 15)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 15)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Chúng ta tiếp tục xem văn tự phía sau: (Nếu muốn làm thiện, tuyệt đối không thể nghe theo ý nghỉ của tai...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 14)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 14)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Mời xem tiếp đoạn văn tự phía sau, đây là ví dụ thứ tám:   . Chúng ta xem một đoạn này, “Gia Hưng”...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 13)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 13)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Chúng ta tiếp tục giới thiệu về Lâm thị ở Bổ Điền, đây là ví dụ thứ tư, có quả báo của...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 12)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 12)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Mời xem tiếp đoạn văn phía sau: (Chúng ta đều là phàm phu, lỗi lầm đầy mình. Nếu nhìn lại quá khứ...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 11)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 11)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi ngừơi! Chúng ta tiếp tục xem đoạn văn phía dưới. Đây là thái độ học tập, cũng là vô cùng quan trọng. Người thượng...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 10)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 10)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người, mời xem tiếp văn tự phía sau: (Nếu nghe những lời phỉ báng mà nổi giận. Dù hết lời biện hộ, chẳng...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 9)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 9)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Mời tiếp tục xem tiếp đoạn phía sau. (Tạm dịch: Hơn nữa, những vật có huyết khí đều có linh tri, mà đã...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 8)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 8)

Chi vị đồng tu, xin chào mọi người! Phía trước đã giảng đến “Cơ sở của việc sửa lỗi”, nói đến chúng ta phải biết hổ thẹn, kế đến phải...
Hoà Thượng Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 7)

Hoà Thượng Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 7)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người!  Mời xem “Liễu Phàm tứ huấn” thiên thứ hai: “Phương pháp sửa lỗi”, chúng ta từ đoạn thứ hai xem: (TẠM DỊCH: Người...
Hoà Thượng Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 6)

Hoà Thượng Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 6)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Lần trước chúng ta đã giảng đến Liễu Phàm tiên sinh được Khổng tiên sinh đóan mệnh cho ông 53 tuổi sẽ...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 5)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 5)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Vân Cốc thiền sư nói tiếp: (Cho đến vấn đề tu thân và chờ đợi, là tích đức và cầu trời đổi...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 4)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 4)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Hôm qua đã giảng đến chỗ Vân Cốc thiền sư dạy cho Liễu Phàm tiên sinh cách cải sửa làm mới. Đây...

Xem nhiều

Bài mới