Chinh Phụ Ngâm – Đặng Trần Côn

1605

Chinh Phụ Ngâm

Tác giả: Đặng Trần Côn 

Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 1996

Giọng đọc: Hướng Dương