Thi Tứ Phê Bình và Tiểu Luận 

Tác giả: Chu Xuân Bình 

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2010

Giọng đọc: Ngọc Lan 

  Sách nói khác:

 • Điêu Tàn tác phẩm và dư luận – Chế Lan Viên - Thơ
 • Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
 • Bùi Giáng – Thi sĩ kỳ dị – Trần Đình Thu - Thơ
 • Giảng luận về Tản Đà – Bùi Giáng - Thơ
 • Tuyển tập thơ Xuân Quỳnh - Thơ
 • Tuyển tập thơ Nguyễn Bính - Thơ
 • Tuyển tập thơ Xuân Diệu - Thơ
 • Hạt Bụi Thơ Bầu Trời Thơ – Nguyễn Thái Dương - Thơ
 • Thả Một Bè Lau – Thích Nhất Hạnh - ThơTổng Hợp Phật Pháp
 • Thơ Bông Súng – Huỳnh Trung Hiếu - Thơ
 • Tuyển tập thơ Bích Khê - Thơ
 • Tuyển tập thơ Lưu Quang Vũ - Thơ
 • Tuyển tập thơ Hồ Dzếnh - Thơ
 • Hồ Chí Minh và Nhật Kí Trong Tù - Thơ
 • Lời Hoa – TT. Thích Chân Tính - Thơ
 • Tuyển tập thơ Tố Hữu - Thơ
 • Truyện Kiều – Nguyễn Du - Thơ
 • Chiêu hồn thập loại chúng sinh – Nguyễn Du - Thơ
 • Chinh Phụ Ngâm – Đặng Trần Côn - Thơ
 • Tuyển tập thơ Nguyễn Khuyến - Thơ