Lời Hoa

Tác giả: Thượng Tọa Thích Chân Tính 

Nhà xuất bản Tổng Hợp ấn hành

Giọng đọc: Hướng Dương 

  Sách nói khác:

 • Thả Một Bè Lau – Thích Nhất Hạnh - ThơTổng Hợp Phật Pháp
 • Chiêu hồn thập loại chúng sinh – Nguyễn Du - Thơ
 • Điêu Tàn tác phẩm và dư luận – Chế Lan Viên - Thơ
 • Tuyển tập thơ Chế Lan Viên - Thơ
 • Tuyển tập thơ Bích Khê - Thơ
 • Hạt Bụi Thơ Bầu Trời Thơ – Nguyễn Thái Dương - Thơ
 • Hồ Chí Minh và Nhật Kí Trong Tù - Thơ
 • Nhật Kí Trong Tù – Hồ Chí Minh - Thơ
 • Tuyển tập thơ Lưu Trọng Lư - Thơ
 • Tuyển tập thơ Thế Lữ - Thơ
 • Tuyển tập thơ Lưu Quang Vũ - Thơ
 • Tuyển tập thơ Nguyễn Bính - Thơ
 • Tuyển tập thơ Xuân Quỳnh - Thơ
 • Tuyển tập thơ Hồ Dzếnh - Thơ
 • Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
 • Tuyển tập thơ Hàn Mặc Tử - Thơ
 • Thi Tứ Phê Bình và Tiểu Luận – Chu Xuân Bình - Thơ
 • Tuyển tập thơ Nguyễn Khuyến - Thơ
 • Tuyển tập thơ Tố Hữu - Thơ
 • Tuyển tập thơ Tú Xương - Thơ