Nhật Kí Trong Tù

Tác giả: Hồ Chí Minh 

Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 2000

Giọng đọc: Hướng Dương