Hồ Chí Minh và Nhật Kí Trong Tù 

Nhà xuất bản Văn Học ấn hành 

Giọng đọc: Dương Liễu