Kinh Đại Bát Niết Bàn – HT. Thích Trí Tịnh

10232

Kinh Đại Bát Niết Bàn

Dịch Giả: HT. Thích Trí Tịnh

Ðại Bát Niết Bàn là tên bộ kinh do Phật Thích Ca thuyết trước khi Ngài Niết Bàn. Có hai bản Kinh Niết Bàn của Phật Giáo Nam Tông và Phật Giáo Bắc Tông. Kinh Ðại Bát Niết bàn của Nam Tông, được tìm thấy trong Kinh Trường Bộ, [Kinh Ðại Bát Niết Bàn, (Hệ Pali), Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ấn hành năm 1991]. Còn Kinh Ðại Bát Niết Bàn của Phật Giáo Bắc Tông bao gồm hai bản: (1) Phật Thuyết Phương Ðẳng Bát Nê Hoàn Kinh, do ngài Dharmaaksa (265-316), đời Tây Tấn dịch và (2) Ðại Bát Nê Hoàn Kinh, do ngài Pháp Hiển và Buddhabadhra đời Ðông Tấn (317-420) dịch. Bản Việt ngữ của Phật Giáo Bắc Tông do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ bản Hán văn, Tịnh Xá Minh Ðăng Quang, Hoa Kỳ tái Xuất Bản năm 1990, dầy 1500 trang gồm tất cả hai mươi chín phẩm (chương), được phân ra làm hai quyển, quyển 1 từ phẩm 1 đến phẩm thứ 21 và quyển hai từ phẩm 22 đến phẩm 29. 

Phẩm Tự

Phẩm Thuần Đà

Phẩm Ai Thán

Phẩm Trường Thọ

Phẩm Kim Cang Thân

Phẩm Danh Tự Công Đức

Phẩm Tứ Tướng

Phẩm Tứ Tướng Tiếp Theo

Phẩm Tứ Tướng Tiếp Theo

Phẩm Tứ Ý

Phẩm Tứ Ý Tiếp Theo

Phẩm Tà Chánh

Phẩm Tứ Đế

Phẩm Tứ Đảo

Phẩm Như Lai Tánh

Phẩm Như Lai Tánh Tiếp Theo

Phẩm Văn Tự

Phẩm Điếu Dụ

Phẩm Nguyệt Dụ

Phẩm Bồ Tát

Phẩm Bồ Tát Tiếp Theo

Phẩm Đại Chúng Vấn

Phẩm Đại Chúng Vấn Tiếp Theo

Phẩm Hiện Bệnh

Phẩm Thánh Hạnh

Phẩm Thánh Hạnh A

Phẩm Thánh Hạnh B

Phẩm Thánh Hạnh C

Phẩm Thánh Hạnh D

Phẩm Phạm Hạnh

Phẩm Phạm Hạnh A

Phẩm Phạm Hạnh B

Phẩm Phạm Hạnh C

Phẩm Phạm Hạnh D

Phẩm Phạm Hạnh E

Phẩm Phạm Hạnh F

Phẩm Phạm Hạnh G

Phẩm Phạm Hạnh H

Phẩm Phạm Hạnh I

Phẩm Phạm Hạnh J

Phẩm Anh Nhị Hạnh

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát A

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát B

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát C

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát D

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát E

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát F

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát G

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát H

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát I

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát J

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát A

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát B

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát C

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát D

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát E

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát F

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát G

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát H

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát I

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát J

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát K

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát L

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát A

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát B

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát C

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát D

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát E

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát F

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát G

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát H

Phẩm Kiều Trần Như A

Phẩm Kiều Trần Như B

Phẩm Kiều Trần Như C

Phẩm Kiều Trần Như D

Phẩm Di Giáo

Phẩm Ứng Tận Hường Nguyên

Phẩm Trà Tỳ

Phẩm Cúng Dường Xá Lợi