Pháp Hoa Huyền Nghĩa

Dịch Giả: Từ Hoa

Giáo pháp kinh Pháp Hoa biện minh học thuyết Nhất Thừa (Ekayama) là giáo thuyết bao hàm và dung hòa Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát. Giáo nghĩa giải thích nguyên lý Không. Không cũng được diễn tả như Tathata, Samata, Dharmakaya, Nirvana, Paramartha, Satya, Parinispana, Madyamapratipad v.v… Trong một đường hướng hy hữu, bản kinh đưa ra học thuyết Nhị Ðế của Long Thọ Bồ Tát để làm thế nào hai chân lý Thế Tục đế và Thắng Nghĩa đế được phân biệt, liên quan và tối thượng. Thế tục đế có cho đời sống thế gian và thắng nghĩa đế có để đạt đến Niết bàn. Thực tại là một nhưng có hai đường lối trực nghiệm. Rốt ráo, không hề có một khác biệt mảy may giữa hai điều trên. Thế tục đế là phương tiện và thắng nghĩa đế là mục tiêu.

  Sách nói khác:

 • Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn – Nguyễn Minh Tiến - Kinh Phật MP3
 • Kinh Tụng Hằng Ngày – Thích Nhật Từ - Kinh Phật MP3
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – HT. Thích Trí Tịnh - Kinh Phật MP3
 • Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh - Kinh Phật MP3
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh - Kinh Phật MP3
 • Kinh Phật Cho Người Tại Gia – Thích Nhật Từ - Kinh Phật MP3
 • Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa – HT Thích Trí Tịnh - Kinh Phật MP3
 • Tịnh Độ Ngũ Kinh – HT Thích Hành Trụ - Kinh Phật MP3
 • Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Kinh Phật MP3
 • Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Tuyên Hóa - Kinh Phật MP3
 • Chư Kinh Tập Yếu – HT Thích Duy Lực - Kinh Phật MP3
 • Kinh Tăng Chi Bộ – HT Thích Minh Châu - Kinh Phật MP3
 • Kinh Trường Bộ MP3 – HT Thích Minh Châu - Kinh Phật MP3
 • Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Kinh Phật MP3
 • Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả - Kinh Phật MP3
 • Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa - Kinh Phật MP3
 • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa - Kinh Phật MP3
 • Lược Giải Kinh Pháp Hoa – Thích Trí Quảng - Kinh Phật MP3
 • Di Giáo Tâm Kinh - Kinh Phật MP3
 • Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Kinh Phật MP3