Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Hán dịch: Lưu Tống, Tam Cương Lương Gia Xá
Việt dịch: HT Thích Hưng Từ
Diễn đọc: Thanh Thuyết