Biên soạn: Thượng Tọa Thích Nhật Từ

Bộ Kinh Tụng Hằng Ngàymà quý vị hiện có trong tay là một tuyển tập 49 bài Kinh căn bản trong hai kho tàng Kinh điển Pali và Đại thừa, được đại đức Thích Nhật Từ chọn lọc, biên soạn và ấn tống lần đầu vào năm 1994. Hơn hai phần ba số Kinh được trích dịch từ Kinh tạng Pali trong khi chỉ có một phần ba còn lại từ Kinh điển Đại thừa, Hán tạng. Tỷ lệ cũng như nội dung của các bài Kinh trong nghi thức này cho thấy được tính nhất quán và bổ sung lẫn nhau về giáo nghĩa và pháp thức hành trì trong hai truyền thống lớn của Phật giáo là Nguyên thuỷ và Đại thừa.

Lời giới thiệu04:12

Mục lục03:16

Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật04:22

Kinh Chuyển Pháp Luân04:22

Kinh Người Áo Trắng04:22

Kinh Danh Ngôn Chánh Pháp04:22

Kinh Nền Tảng Đức Tin04:22

Kinh Từ Tâm04:22

Kinh Phước Đức03:57

Kinh Sáu Pháp Vô Thượng04:22

Kinh Hiền Nhân04:22

Kinh Quốc Gia Cường Thịnh04:22

Kinh Nền Tảng Đạo Đức Xã hội04:22

Kinh Bảy Loại Vợ04:22

Kinh Người Vợ Mẫu Mực04:22

Kinh Giáo Hóa Người Bệnh04:22

Kinh Mười Pháp Quán Niệm04:22

Kinh Qui Luật cái Chết04:22

Kinh Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn04:22

Kinh Nhận Thức Vô Thường và Đau Khổ04:22

Kinh Cúng Thí Người Mất04:22

Kinh Nghiệp Báo Tái Sanh04:22

Kinh Na-tiên Đàm Đạo04:22

Kinh Sống và Tu trong Hòa Hợp04:22

Kinh Tôn Trọng các Pháp Môn03:57

Kinh Bốn Mươi Hai Bài04:22

Kinh Chủ Trương của Như Lai04:22

Kinh Quan Niệm về Như Lai04:22

Kinh Người Biết Sống Một Mình04:22

Kinh Ba Cánh Cửa Giải Thoát04:22

Kinh Dụ Ngôn Bọt Nước04:22

Kinh Chánh Kiến04:22

Kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn04:22

Kinh Quán Niệm Hơi Thở04:22

Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm04:22

Kinh Mười Pháp Đến Bờ Kia03:52

Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Hàng Bồ-tát04:22

Kinh Dẫn Nhập Đại Thừa04:22

Kinh Chỉ Bày Chân Tâm04:22

Kinh Cúng Dường Pháp04:22

Kinh Hạnh Trẻ Thơ04:22

Kinh Hạnh Bồ-tát04:22

Kinh Bốn Điều Nương Tựa

Kinh Lục Độ Dung Thông

Kinh Chỉ Bày Phương Tiện

Kinh Ý Nghĩa Bát-nhã

Kinh Trí Tuệ Kim Cương

Kinh Các Pháp Tu Viên Thông

Kinh Thể Nhập Pháp Môn Không Hai

Kinh Viên Giác

Kinh Lời Dạy Sau Cùng

 

  Sách nói khác:

 • Kinh Phật Cho Người Tại Gia – Thích Nhật Từ - Kinh Phật MP3
 • Pháp Hoa Huyền Nghĩa – Từ Hoa - Kinh Phật MP3
 • Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn – Nguyễn Minh Tiến - Kinh Phật MP3
 • Chư Kinh Tập Yếu – HT Thích Duy Lực - Kinh Phật MP3
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – HT. Thích Trí Tịnh - Kinh Phật MP3
 • Di Giáo Tâm Kinh - Kinh Phật MP3
 • Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa - Kinh Phật MP3
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh - Kinh Phật MP3
 • Kinh Tăng Chi Bộ – HT Thích Minh Châu - Kinh Phật MP3
 • Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh - Kinh Phật MP3
 • Tịnh Độ Ngũ Kinh – HT Thích Hành Trụ - Kinh Phật MP3
 • Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Mai Thọ Truyền - Kinh Phật MP3
 • Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa – HT Thích Trí Tịnh - Kinh Phật MP3
 • Kinh Trường Bộ MP3 – HT Thích Minh Châu - Kinh Phật MP3
 • Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền - Kinh Phật MP3
 • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa - Kinh Phật MP3
 • Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả - Kinh Phật MP3
 • Lược Giải Kinh Pháp Hoa – Thích Trí Quảng - Kinh Phật MP3
 • Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Kinh Phật MP3
 • Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Kinh Phật MP3