Kinh Phật Cho Người Tại Gia – Thích Nhật Từ

16055

Kinh Phật Cho Người Tại Gia

Biên Soạn: Thượng Tọa Thích Nhật Từ

Kinh Phật cho người tại gia gồm hơn 60 bài kinh quan trọng, phần lớn được trích từ kinh tạng Pali, được phân thành 5 nhóm chủ đề: các kinh về đạo đức, các kinh về gia đình – xã hội, các kinh về triết lý, các kinh về thiền định và các kinh về Tịnh độ, nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của người tại gia và giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người.

Nếu mỗi bài kinh là một toa thuốc tâm linh, có thể trị lành các chứng bệnh khổ đau thì các bài Kinh trong tuyển tập này sẽ là nguồn dược chất tâm linh phong phú và quý giá, góp phần xây dựng một thế giới Cực Lạc, bây giờ và tại đây, bằng chính sự thực tập và chuyển hóa ở mỗi người.

Mỗi ngày dành trung bình 40-60 phút ngồi thiền và đọc tụng bộ Kinh này, người đọc tụng sẽ mở rộng tầm nhìn, nâng cao nhận thức, thâm nhập kinh tạng, tăng trưởng phước báu, nhờ đó, giải quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người, sống an lạc và có ý nghĩa hơn.

Lời Nói Đầu04:22

Ý Nghĩa Và Cách Thức Tụng Kinh04:22

Kinh Tiểu Sử Đức Phật04:22

Kinh Người Áo Trắng04:22

Kinh Mười Nghiệp Thiện04:22

Phật Nói Kinh Tám Điều Trai Giới04:22

Kinh Nhân Quả Đạo Đức04:22

Kinh Lời Vàng Phật Dạy - Phần 1

Kinh Lời Vàng Phật Dạy - Phần 2

Kinh Soi Gương Nhân Cách04:22

Kinh Phân Biệt Nghiệp Báo04:22

Kinh Định Luật Nghiệp04:22

Kinh Nghiệp Tạo Sai Biệt04:22

Kinh Chuyển Hóa Nghiệp Chướng04:22

Kinh Phước Thế Gian04:22

Kinh Thiện Sinh04:22

Kinh Phước Đức03:59

Kinh Tránh Xa Cánh Cửa Bại Vong04:16

Kinh Bảy Loại Vợ04:22

Kinh Bốn Ân Lớn04:22

Kinh Mọi Người Bình Đẳng04:22

Kinh Không Có Giai Cấp04:22

Kinh Sống Trong Hòa Hợp04:22

Kinh Hóa Giải Tranh Cãi04:22

Kinh Hòa Hợp Và Hòa Giải04:22

Kinh Chuyển Luân Thánh Vương

Kinh Đức Hạnh Của Vua Và Tu Sĩ

Kinh Quốc Gia Cường Thịnh

Kinh Hiền Nhân

Kinh Chuyển Pháp Luân

Kinh Mười Hai Nhân Duyên

Kinh Chánh Tri Kiến

Kinh Ba Dấu Ấn Thực Tại

Kinh Thực Tập Vô Ngã

Kinh Nhận Diện Vô Ngã

Kinh Chuyển Hóa Cái Tôi

Kinh Nền Tảng Đức Tin

Kinh Kiến Thức Và Trí Tuệ

Kinh Thuyết Minh Và Xác Minh

Kinh Bảy Điều Nên Biết

Kinh Ẩn Dụ Về Bảy Hạng Người Dưới Nước

Kinh Tham Ái Là Gốc Khổ Đau

Kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn

Kinh Lời Phật Qua Các Con Số04:22

Kinh Nương Tưạ Ai Khi Phật Qua Đời?

Kinh Cốt Lõi Thiền Tập04:22

Kinh Bốn Pháp Quán Niệm04:22

Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Kinh Các Cấp Thiền Quán

Kinh Bốn Loại Hành Thiền

Kinh Ẩn Dụ Về Thành Trì04:22

Kinh Sống Trong Hiện Tại04:22

Kinh Căn Bản Tu Tập04:22

Kinh Tu Các Pháp Lành04:02

Kinh Phát Tâm Bồ Đề04:22

Phật Nói Kinh Bốn Vô Lượng Tâm04:22

Kinh Từ Bi Và Hồi Hướng04:22

Kinh Tám Điều Giác Ngộ04:22

Kinh Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau04:22

Kinh Phổ Môn04:22

Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư04:22

Kinh A Di Đà04:22

Kinh Sám Hối Sáu Căn04:22

Kinh Sám Hối Hồng Danh04:22

Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn04:22

Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ04:22

Phần Sám Nguyện - Bát Nhã Tâm Kinh04:22