Kinh Phật Cho Người Tại Gia – Thích Nhật Từ

26108

Kinh Phật Cho Người Tại Gia

Biên Soạn: Thượng Tọa Thích Nhật Từ

Kinh Phật cho người tại gia gồm hơn 60 bài kinh quan trọng, phần lớn được trích từ kinh tạng Pali, được phân thành 5 nhóm chủ đề: các kinh về đạo đức, các kinh về gia đình – xã hội, các kinh về triết lý, các kinh về thiền định và các kinh về Tịnh độ, nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của người tại gia và giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người.

Nếu mỗi bài kinh là một toa thuốc tâm linh, có thể trị lành các chứng bệnh khổ đau thì các bài Kinh trong tuyển tập này sẽ là nguồn dược chất tâm linh phong phú và quý giá, góp phần xây dựng một thế giới Cực Lạc, bây giờ và tại đây, bằng chính sự thực tập và chuyển hóa ở mỗi người.

Mỗi ngày dành trung bình 40-60 phút ngồi thiền và đọc tụng bộ Kinh này, người đọc tụng sẽ mở rộng tầm nhìn, nâng cao nhận thức, thâm nhập kinh tạng, tăng trưởng phước báu, nhờ đó, giải quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người, sống an lạc và có ý nghĩa hơn.

Lời Nói Đầu

Ý Nghĩa Và Cách Thức Tụng Kinh

Kinh Tiểu Sử Đức Phật

Kinh Người Áo Trắng

Kinh Mười Nghiệp Thiện

Phật Nói Kinh Tám Điều Trai Giới

Kinh Nhân Quả Đạo Đức

Kinh Lời Vàng Phật Dạy - Phần 1

Kinh Lời Vàng Phật Dạy - Phần 2

Kinh Soi Gương Nhân Cách

Kinh Phân Biệt Nghiệp Báo

Kinh Định Luật Nghiệp

Kinh Nghiệp Tạo Sai Biệt

Kinh Chuyển Hóa Nghiệp Chướng

Kinh Phước Thế Gian

Kinh Thiện Sinh

Kinh Phước Đức

Kinh Tránh Xa Cánh Cửa Bại Vong

Kinh Bảy Loại Vợ

Kinh Bốn Ân Lớn

Kinh Mọi Người Bình Đẳng

Kinh Không Có Giai Cấp

Kinh Sống Trong Hòa Hợp

Kinh Hóa Giải Tranh Cãi

Kinh Hòa Hợp Và Hòa Giải

Kinh Chuyển Luân Thánh Vương

Kinh Đức Hạnh Của Vua Và Tu Sĩ

Kinh Quốc Gia Cường Thịnh

Kinh Hiền Nhân

Kinh Chuyển Pháp Luân

Kinh Mười Hai Nhân Duyên

Kinh Chánh Tri Kiến

Kinh Ba Dấu Ấn Thực Tại

Kinh Thực Tập Vô Ngã

Kinh Nhận Diện Vô Ngã

Kinh Chuyển Hóa Cái Tôi

Kinh Nền Tảng Đức Tin

Kinh Kiến Thức Và Trí Tuệ

Kinh Thuyết Minh Và Xác Minh

Kinh Bảy Điều Nên Biết

Kinh Ẩn Dụ Về Bảy Hạng Người Dưới Nước

Kinh Tham Ái Là Gốc Khổ Đau

Kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn

Kinh Lời Phật Qua Các Con Số

Kinh Nương Tưạ Ai Khi Phật Qua Đời?

Kinh Cốt Lõi Thiền Tập

Kinh Bốn Pháp Quán Niệm

Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Kinh Các Cấp Thiền Quán

Kinh Bốn Loại Hành Thiền

Kinh Ẩn Dụ Về Thành Trì

Kinh Sống Trong Hiện Tại

Kinh Căn Bản Tu Tập

Kinh Tu Các Pháp Lành

Kinh Phát Tâm Bồ Đề

Phật Nói Kinh Bốn Vô Lượng Tâm

Kinh Từ Bi Và Hồi Hướng

Kinh Tám Điều Giác Ngộ

Kinh Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau

Kinh Phổ Môn

Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư

Kinh A Di Đà

Kinh Sám Hối Sáu Căn

Kinh Sám Hối Hồng Danh

Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn

Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ

Phần Sám Nguyện - Bát Nhã Tâm Kinh