Kinh Thiện Sanh Giáo Thọ Thi Ca La Việt

Việt dịch: HT. Thích Minh Châu
Diễn đọc: Huy Hồ