Kinh Công Đức Chư Phật Hộ Niệm Không Thể Nghĩ Bàn

(Phật Thuyết Bất Tư Nghị Công Đức Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh)

Thất dịch

Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

***

QUYỂN THƯỢNG

Nam-mô Bảo Quang Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm Vương Như Lai của Thế Giới Giải Quân ở phương đông–cách đây trăm ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai của Thế Giới Tịnh Quang Trang Nghiêm ở phương đông–cách đây 108 vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Phổ Chiếu Thường Minh Đức Hải Vương Như Lai của Thế Giới Siêu Lập Nguyện ở phương đông–cách đây 100 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Quang Anh Như Lai của Thế Giới Hỷ Tín Tịnh ở phương đông

Nam-mô Sư Tử Hưởng Tác Như Lai của Thế Giới Giải Thoát Hoa ở phương đông

Nam-mô Thiên Vương Như Lai của Thế Giới Phổ Quang ở phương đông

Nam-mô Hư Không Đẳng Như Lai của Thế Giới Đa Lạc ở phương đông

Nam-mô Bảo Dương Uy Thần Siêu Vương Như Lai của Thế Giới Bảo Tích ở phương đông

Nam-mô Ly Văn Thủ Như Lai của Thế Giới Thường Danh Văn ở phương đông

Nam-mô Dụ Nhật Quang Vương Như Lai của Thế Giới Bảo Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Tịnh Giáo Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Phù ở phương đông

Nam-mô Nhất Ức Chư Phật Phổ Tập Như Lai của Thế Giới Tịch Mịch ở phương đông

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Đẳng Hạnh Như Lai của Thế Giới Bạt Chúng Trần Lao ở phương đông

Nam-mô Đại Mục Như Lai của Thế Giới A-tỳ-la-đề ở phương đông

Nam-mô Tu-di Đăng Vương Như Lai của Thế Giới Tu-di Phan ở phương đông

Nam-mô Phổ Hiền Như Lai của Thế Giới Bất Huyễn ở phương đông

Nam-mô Vô Niệm Như Lai của Thế Giới Tư Duy ở phương đông

Nam-mô Quá Bảo Liên Hoa Khoái Trụ Thụ Vương Như Lai của Thế Giới Cam Âm Thanh Xưng Thuyết ở phương đông

Nam-mô Quá Bảo Liên Hoa Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Hương ở phương đông

Nam-mô Bổn Thảo Thụ Thủ Như Lai của Thế Giới Vô Chư Độc Thích ở phương đông

Nam-mô Đẳng Công Đức Minh Thủ Như Lai của Thế Giới Trừ Hồ Nghi ở phương đông

Nam-mô Phân Biệt Quá Xuất Tịnh Như Lai của Thế Giới Nội Khoái ở phương đông

Nam-mô Đẳng Biến Minh Như Lai của Thế Giới Ái Hỷ ở phương đông

Nam-mô Nguyệt Anh Tràng Vương Như Lai của Thế Giới Ái Nhạo ở phương đông

Nam-mô Khoái Lạc Như Lai của Thế Giới Bất Khả Thắng Thuyết ở phương đông

Nam-mô Giải Tán Nhất Thiết Phược Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Giải Thoát ở phương đông

Nam-mô Liên Hoa Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Mãn Hương Danh Văn ở phương đông

Nam-mô Dược Sư Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Mãn Nhất Thiết Trân Bảo ở phương đông

Nam-mô Vô Ưu Đức Thủ Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Nhạo Nhập ở phương đông

Nam-mô Khuyến Trợ Chúng Thiện Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương đông

Nam-mô Cám Lưu Ly Phát Dũng Mãnh Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Từ Ai Quang Minh ở phương đông

Nam-mô An Ẩn Chúc Lụy Mãn Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Mãn Sở Nguyện Tụ ở phương đông

Nam-mô Tối Tuyển Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Như Lai của Thế Giới Bất Thối Âm ở phương đông

Nam-mô Tinh Minh Đường Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Tịnh Vương Như Lai của Thế Giới Vô Lượng Đức Tịnh ở phương đông

Nam-mô Bảo Tích Như Lai của Thế Giới Đa Bảo ở phương đông

Nam-mô Ly Cấu Ý Như Lai của Thế Giới Vô Cấu ở phương đông

Nam-mô Nhập Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Hương Lâm ở phương đông

Nam-mô Vô Cấu Quang Như Lai của Thế Giới Ly Cấu ở phương đông

Nam-mô Bất Động Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương đông

Nam-mô Tiên Cang Như Lai của Thế Giới Thậm Lạc ở phương đông

Nam-mô Tư Di Hoa Như Lai của Thế Giới Hoại Điều ở phương đông

Nam-mô Cố Tiến Độ Tư Cát Nghĩa Như Lai của Thế Giới Mạc Năng Thắng ở phương đông

Nam-mô Phụng Chí Thành Như Lai của Thế Giới Văn Tích ở phương đông

Nam-mô Quán Minh Công Huân Như Lai của Thế Giới Cát An ở phương đông

Nam-mô Từ Anh Tịch Thủ Như Lai của Thế Giới Vô Khuể Hận ở phương đông

Nam-mô Chân Tánh Thượng Thủ Như Lai của Thế Giới Ngũ Trượng ở phương đông

Nam-mô Niệm Chúng Sanh Xưng Thượng Thủ Như Lai của Thế Giới Sí Thượng Thủ ở phương đông

Nam-mô Dũng Thủ Siêu Cao Tu-di Như Lai của Thế Giới Diệu Hách Nhiệt Thủ ở phương đông

Nam-mô Xưng Sỉ Thắng Thượng Thủ Như Lai của Thế Giới Ái Hỷ ở phương đông

Nam-mô Bảo Hải Như Lai của Thế Giới Thiên Thần ở phương đông

Nam-mô Bảo Anh Như Lai của Thế Giới Bảo Tập ở phương đông

Nam-mô Bảo Thành Như Lai của Thế Giới Bảo Tối ở phương đông

Nam-mô Bảo Quang Minh Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương đông

Nam-mô Bảo Tràng Phan Như Lai của Thế Giới Tràng Phan ở phương đông

Nam-mô Bảo Quang Minh Như Lai của Thế Giới Chúng Đức Quang Minh ở phương đông

Nam-mô Đại Quang Minh Như Lai của Thế Giới Vô Lượng ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Âm Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Âm Như Lai của Thế Giới Vô Trần Cấu ở phương đông

Nam-mô Đại Danh Xưng Như Lai của Thế Giới Mạc Năng Thắng ở phương đông

Nam-mô Bảo Quang Minh Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương đông

Nam-mô Đức Đại Quang Ẩn Như Lai của Thế Giới Danh Quang ở phương đông

Nam-mô Hỏa Quang Minh Như Lai của Thế Giới Hoa Ni Quang ở phương đông

Nam-mô Chánh Âm Thanh Như Lai của Thế Giới Chánh Trực ở phương đông

Nam-mô Vô Hạn Tịnh Như Lai của Thế Giới Quang Minh Tôn ở phương đông

Nam-mô Nguyệt Âm Vương Như Lai của Thế Giới Âm Hưởng ở phương đông

Nam-mô Vô Hạn Danh Xưng Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Như Lai của Thế Giới Nhật ở phương đông

Nam-mô Vô Cấu Quang Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Tịnh Quang Như Lai của Thế Giới Lưu Ly Quang ở phương đông

Nam-mô Nhật Quang Như Lai của Thế Giới Đại Phong ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Bảo Như Lai của Thế Giới Chánh Giác ở phương đông

Nam-mô Liên Hoa Tối Tôn Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Quang ở phương đông

Nam-mô Thân Tôn Như Lai của Thế Giới Phổ Độ Chúng Nạn ở phương đông

Nam-mô Kim Quang Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương đông

Nam-mô Phạm Tự Tại Như Lai của Thế Giới Vô Tế ở phương đông

Nam-mô Tử Kim Hương Như Lai của Thế Giới Nguyệt ở phương đông

Nam-mô Kim Hải Như Lai của Thế Giới Hỏa Quang ở phương đông

Nam-mô Long Tự Tại Vương Như Lai của Thế Giới Chánh Giác ở phương đông

Nam-mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Như Lai của Thế Giới Dụ Nguyệt ở phương đông

Nam-mô Thụ Vương Như Lai của Thế Giới Tinh Vương ở phương đông

Nam-mô Dũng Mãnh Chấp Trì Khí Trượng Khí Xả Chiến Đấu Như Lai ở phương đông

Nam-mô Nội Phong Châu Quang Như Lai của Thế Giới Phong Nhiêu ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Minh Như Lai của Thế Giới Hương Huân ở phương đông

Nam-mô Sư Tử Hưởng Như Lai của Thế Giới Long Châu Quán ở phương đông

Nam-mô Đại Tinh Tấn Dũng Lực Như Lai của Thế Giới Tu Hành ở phương đông

Nam-mô Quá Xuất Kiên Trụ Như Lai của Thế Giới Kiên Trụ ở phương đông

Nam-mô Cổ Âm Vương Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương đông

Nam-mô Nhật Nguyệt Anh Như Lai của Thế Giới Chúng Đức Cát ở phương đông

Nam-mô Siêu Xuất Chúng Hoa Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Địa ở phương đông

Nam-mô Thế Đăng Minh Như Lai của Thế Giới Thiện Trụ ở phương đông

Nam-mô Hưu Đa Dị Ninh Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương đông

Nam-mô Bảo Luân Như Lai của Thế Giới Vi Nhiễu ở phương đông

Nam-mô Thường Diệt Độ Như Lai của Thế Giới Thiện Giác ở phương đông

Nam-mô Tịnh Giác Như Lai của Thế Giới Tu-di Hiếp ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Như Lai của Thế Giới Danh Xưng ở phương đông

Nam-mô Tu-di Bộ Như Lai của Thế Giới Diệu Nhu ở phương đông

Nam-mô Bảo Liên Hoa Như Lai của Thế Giới Phong Dưỡng ở phương đông

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Bảo Phổ Tập Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Dũng Xuất ở phương đông

Nam-mô Thụ Vương Phong Trưởng Như Lai của Thế Giới Kim Quang ở phương đông

Nam-mô Chuyển Bất Thối Chuyển Pháp Luân Chúng Bảo Phổ Tập Phong

Doanh Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Vi Nhiễu Đặc Tôn Đức Tịnh Như Lai của Thế Giới Tịnh Trụ ở phương đông

Nam-mô Thượng Chúng Như Lai của Thế Giới Tạp Tướng ở phương đông

Nam-mô Phật Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Lưu Bố ở phương đông

Nam-mô Phật Hoa Xuất Vương Như Lai của Thế Giới Kim Cang Trụ ở phương đông

Nam-mô Bảo Tượng Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn ở phương đông

Nam-mô Bất Hư Xưng Như Lai của Thế Giới Dược ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Công Đức Tinh Tấn Nghiêm Như Lai của Thế Giới Dược Sanh ở phương đông

Nam-mô Minh Đức Vương Như Lai của Thế Giới Thượng Hoa Quang ở phương đông

Nam-mô Đức Vương Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Trang Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Độ Công Đức Biên Như Lai của Thế Giới Vô Biên Đức Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Nhiên Đăng Như Lai của Thế Giới Lưu Bố ở phương đông

Nam-mô Vô Úy Như Lai của Thế Giới Thượng Thiện ở phương đông

Nam-mô Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Trí Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Thanh Liên ở phương đông

Nam-mô Bảo Tích Như Lai của Thế Giới Bảo Sanh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Nguyện Như Lai của Thế Giới Diệu Nguyệt ở phương đông

Nam-mô Bảo Kiên Như Lai của Thế Giới Trú Lâm ở phương đông

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương đông

Nam-mô Bảo Minh Như Lai của Thế Giới Hoa Đức ở phương đông

Nam-mô Bảo Tụ Như Lai của Thế Giới Nhất Tụ ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Đức Nghiêm Như Lai của Thế Giới Ly Ưu ở phương đông

Nam-mô Quán Thế Âm Như Lai của Thế Giới Chư Công Đức Xứ ở phương đông

Nam-mô Tu-di Minh Như Lai của Thế Giới Bảo Minh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới Trang Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Bảo Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Vô Trần Cấu ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Thần Thông Tự Tại Như Lai của Thế Giới Vân Âm ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Hoa Như Lai của Thế Giới Phổ Hương ở phương đông

Nam-mô Bảo Tự Tại Như Lai của Thế Giới Hoa ở phương đông

Nam-mô Nguyệt Xuất Đức Như Lai của Thế Giới Tạp Bảo Tướng ở phương đông

Nam-mô Câu-lăng Vương Như Lai của Thế Giới Kim Cang ở phương đông

Nam-mô Nhật Đăng Như Lai của Thế Giới Lạc ở phương đông

Nam-mô Thượng Bảo Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

Nam-mô Trí Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Ta-bà ở phương đông

Nam-mô An Lập Công Đức Vương Như Lai của Thế Giới Thuần Lạc ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Minh Như Lai của Thế Giới Tú Khai ở phương đông

Nam-mô Trí Tụ Như Lai của Thế Giới Nguyệt Xuất ở phương đông

Nam-mô Vô Tướng Nghiêm Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Minh Đức Tụ Như Lai của Thế Giới Phổ Minh ở phương đông

Nam-mô Na-la-diên Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương đông

Nam-mô Ly Cấu Tướng Như Lai của Thế Giới Ly Cấu ở phương đông

Nam-mô Thiện Tư Nghiêm Như Lai của Thế Giới Vô Biên Đức ở phương đông

Nam-mô Thanh Liên Đức Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

Nam-mô Hương Di-lâu Như Lai của Thế Giới Thường Chiếu Minh ở phương đông

Nam-mô Tạp Hoa Như Lai của Thế Giới Thường Trang Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Thượng Hương Đức Như Lai của Thế Giới A-kiệt-lưu Hương ở phương đông

Nam-mô Hương Di-lâu Như Lai của Thế Giới Phổ Hương ở phương đông

Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai của Thế Giới Vô Tướng ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Âm Thanh Như Lai của Thế Giới Danh Hoa ở phương đông

Nam-mô Thuần Bảo Tạng Như Lai của Thế Giới Nguyệt ở phương đông

Nam-mô Vô Động Lực Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương đông

Nam-mô Ca-diếp Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương đông

Nam-mô Thiện Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Chúng Nguyệt ở phương đông

Nam-mô Danh Xưng Như Lai của Thế Giới Ly Ưu ở phương đông

Nam-mô Trí Đức Như Lai của Thế Giới Ly Trần Cấu ở phương đông

Nam-mô Tú Vương Như Lai của Thế Giới Tạp Hoa ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Tướng Như Lai của Thế Giới Cực Quảng ở phương đông

Nam-mô Chiên Đàn Hương Như Lai của Thế Giới Khủng Bố ở phương đông

Nam-mô Võng Minh Như Lai của Thế Giới Chúng Võng ở phương đông

Nam-mô Phạm Âm Như Lai của Thế Giới Vô Úy ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Tánh Đức Như Lai của Thế Giới Khả Quy ở phương đông

Nam-mô Trí Xuất Quang Như Lai của Thế Giới Ly Cấu ở phương đông

Nam-mô Hoa Thượng Như Lai của Thế Giới Thanh Liên Hoa Phú ở phương đông

Nam-mô Thiện Đức Như Lai của Thế Giới Vô Ưu ở phương đông

Nam-mô Đức Thắng Như Lai của Thế Giới Vô Thắng ở phương đông

Nam-mô Phổ Minh Như Lai của Thế Giới Tùy Hỷ ở phương đông

Nam-mô Thắng Địch Như Lai của Thế Giới Phổ Hiền ở phương đông

Nam-mô Vương Tràng Tướng Như Lai của Thế Giới Thiện Tịnh ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Minh Như Lai của Thế Giới Ly Cấu ở phương đông

Nam-mô Dược Vương Vô Ngại Như Lai của Thế Giới Bất Cuống ở phương đông

Nam-mô Bảo Du Hành Như Lai của Thế Giới Kim Tập ở phương đông

Nam-mô Bảo Hoa Như Lai của Thế Giới Mỹ Âm ở phương đông

Nam-mô Nhất Bảo Nghiêm Như Lai của Thế Giới Nhất Cái ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Bảo Lực Như Lai của Thế Giới Bảo Tụ ở phương đông

Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai của Thế Giới Tướng Đức Tụ ở phương đông

Nam-mô Tu-di Kiên Như Lai của Thế Giới Đại Danh Văn ở phương đông

Nam-mô Không Tánh Như Lai của Thế Giới Thượng Ý ở phương đông

Nam-mô Danh Văn Lực Vương Như Lai của Thế Giới Sa-đà-la-ni ở phương đông

Nam-mô Phóng Quang Như Lai của Thế Giới Nguyệt Quang ở phương đông

Nam-mô Ly Cấu Như Lai của Thế Giới Ca-sa Tướng ở phương đông

Nam-mô Tạp Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Ly Bố Úy Như Lai của Thế Giới Nhất Cái ở phương đông

Nam-mô Trí Tụ Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Chiên Đàn Hương Như Lai của Thế Giới Hương Tụ ở phương đông

Nam-mô Đại Thanh Nhãn Như Lai của Thế Giới A-kiệt-lưu Hương ở phương đông

Nam-mô Bảo Tích Như Lai của Thế Giới Vô Biên Tụ ở phương đông

Nam-mô Hương Tượng Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương đông

Nam-mô Di-lâu Kiên Như Lai của Thế Giới Ly Tướng ở phương đông

Nam-mô Nhất Bảo Cái Như Lai của Thế Giới Hoa Cái ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai của Thế Giới Phổ Minh ở phương đông

Nam-mô Chiên Đàn Quật Như Lai của Thế Giới Danh Thiện ở phương đông

Nam-mô Diệu Kiên Như Lai của Thế Giới Thiện Ý ở phương đông

Nam-mô Võng Minh Như Lai của Thế Giới Bảo Đức ở phương đông

Nam-mô Bảo Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Đức Lạc ở phương đông

Nam-mô Trí Hoa Bảo Minh Đức Như Lai của Thế Giới Tán Thán ở phương đông

Nam-mô Thiện Xuất Quang Như Lai của Thế Giới Chúng Thiện ở phương đông

Nam-mô Diệt Chư Bố Úy Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

Nam-mô Di-lâu Kiên Như Lai của Thế Giới Di-lâu Tướng ở phương đông

Nam-mô An Vương Như Lai của Thế Giới Độ Ưu Não ở phương đông

Nam-mô Pháp Tích Như Lai của Thế Giới Thiện Pháp ở phương đông

Nam-mô Tăng Thập Quang Như Lai của Thế Giới An Lập ở phương đông

Nam-mô Tăng Thiên Quang Như Lai của Thế Giới Thiên Minh ở phương đông

Nam-mô Trí Quang Như Lai của Thế Giới Đa-già-lâu Hương ở phương đông

Nam-mô Bảo Xuất Quang Như Lai của Thế Giới Diệu Hương ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai của Thế Giới Minh Nghiêm Đức ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Như Lai của Thế Giới Thiện Đức ở phương đông

Nam-mô Võng Quang Như Lai của Thế Giới Pháp ở phương đông

Nam-mô Bảo Ý Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Tế Như Lai của Thế Giới Thượng Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Tự Tại Như Lai của Thế Giới Thanh Liên ở phương đông

Nam-mô Thanh Liên Đức Như Lai của Thế Giới Giác Xứ ở phương đông

Nam-mô Trí Trụ Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Xứ ở phương đông

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai của Thế Giới Trí Lực ở phương đông

Nam-mô Trí Lưu Bố Như Lai của Thế Giới Lưu Bố ở phương đông

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Vô Biên ở phương đông

Nam-mô Bảo Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Nguyệt ở phương đông

Nam-mô Thiện Đức Vương Như Lai của Thế Giới Ly Ưu ở phương đông

Nam-mô Lưu Bố Vương Như Lai của Thế Giới Tịch Diệt ở phương đông

Nam-mô Bất Hư Lực Như Lai của Thế Giới Bất Hư Kiến ở phương đông

Nam-mô Hương Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Hương ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Âm Như Lai của Thế Giới Phạm Âm Thanh ở phương đông

Nam-mô Danh Văn Lực Như Lai của Thế Giới Nguyệt Quang ở phương đông

Nam-mô Tu-di Đảnh Vương Như Lai của Thế Giới Phổ Minh ở phương đông

Nam-mô Bảo Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Bảo Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Hoa Thượng Như Lai của Thế Giới Pháp ở phương đông

Nam-mô Bảo Cao Vương Như Lai của Thế Giới Hoa Trụ ở phương đông

Nam-mô Hương Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Đà-la-ni ở phương đông

Nam-mô Phương Lưu Bố Nghiêm Như Lai của Thế Giới Kim Minh ở phương đông

Nam-mô Phổ Thủ Tăng Thượng Vân Âm Vương Như Lai của Thế Giới Cao Trí ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai của Thế Giới Thường Minh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Tuệ Thành Như Lai của Thế Giới Đĩnh Quang ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Công Đức Trí Minh Như Lai của Thế Giới Nhiên Đăng ở phương đông

Nam-mô Phương Sanh Như Lai của Thế Giới Xích Liên Hoa Phú ở phương đông

Nam-mô Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Hoa Phú ở phương đông

Nam-mô Chúng Kiên Cố Như Lai của Thế Giới Thiên ở phương đông

Nam-mô Trí Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Minh ở phương đông

Nam-mô Trí Chúng Như Lai của Thế Giới Nhạo Đức ở phương đông

Nam-mô Ly Cấu Như Lai của Thế Giới Chúng Lạc ở phương đông

Nam-mô Y Vương Như Lai của Thế Giới Vô Lậu ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Trí Tán Như Lai của Thế Giới Phổ Tán ở phương đông

Nam-mô Chiên Đàn Hương Đức Như Lai của Thế Giới Chúng Kiên ở phương đông

Nam-mô Cụ Phật Hoa Sanh Như Lai của Thế Giới Cụ Uy Đức ở phương đông

Nam-mô Bà-la Vương An Lập Như Lai của Thế Giới Chúng Bảo ở phương đông

Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Như Lai của Thế Giới Phương Chủ ở phương đông

Nam-mô Tu-di Kiên Như Lai của Thế Giới An Trụ ở phương đông

Nam-mô Thí Danh Văn Như Lai của Thế Giới Vô Bố Úy ở phương đông

Nam-mô Danh Thân Như Lai của Thế Giới Chư Công Đức Trụ ở phương đông

Nam-mô Kiên Cố Như Lai của Thế Giới Phước Trụ ở phương đông

Nam-mô Ly Ưu Như Lai của Thế Giới Vô Ưu ở phương đông

Nam-mô Hoa Sanh Đức Vương Như Lai của Thế Giới Danh Văn ở phương đông

Nam-mô Diễn Hoa Tướng Như Lai của Thế Giới Hoa Bố ở phương đông

Nam-mô Bảo Chiếu Như Lai của Thế Giới Bảo Minh ở phương đông

Nam-mô Hỏa Nhiên Như Lai của Thế Giới Thường Huân Hương ở phương đông

Nam-mô Tam Giới Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới Thiện Cát ở phương đông

Nam-mô Minh Luân Như Lai của Thế Giới Vô Úy ở phương đông

Nam-mô Không Tánh Tự Tại Như Lai của Thế Giới Thường Huyền ở phương đông

Nam-mô Tận Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới An Vương ở phương đông

Nam-mô Cổ Âm Vương Như Lai của Thế Giới Phổ Ly ở phương đông

Nam-mô Phổ Tự Tại Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

Nam-mô Sơn Vương Như Lai của Thế Giới Đà-la-ni ở phương đông

Nam-mô An Lập Vương Như Lai của Thế Giới Diệu Đẳng ở phương đông

Nam-mô Phật Tự Tại Nghiêm Như Lai của Thế Giới Diệu Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Tích Chư Công Đức Như Lai của Thế Giới Ỷ Tức ở phương đông

Nam-mô Phật Bảo Đức Thành Tựu Như Lai của Thế Giới Ái ở phương đông

Nam-mô Trí Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Liệt Túc ở phương đông

Nam-mô Trí Sanh Đức Tụ Như Lai của Thế Giới Liệt Tú Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Hoa Sanh Vương Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Thượng Pháp Tự Tại Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở phương đông

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Như Lai của Thế Giới Bạch Liên Hoa Phú ở phương đông

Nam-mô Hương Tượng Như Lai của Thế Giới Quảng ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Minh Như Lai của Thế Giới Thượng Diệu ở phương đông

Nam-mô Liên Hoa Tụ Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương đông

Nam-mô Chiên Đàn Đức Như Lai của Thế Giới Ngọc Lan Chúng ở phương đông

Nam-mô Bảo Tụ Như Lai của Thế Giới Bảo Tạng ở phương đông

Nam-mô Thượng Minh Tuệ Như Lai của Thế Giới Minh Tuệ ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Đức Sanh Như Lai của Thế Giới Thiện Trụ ở phương đông

Nam-mô Minh Tướng Như Lai của Thế Giới Chúng Đa ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Đức Tích Như Lai của Thế Giới Ái Hương ở phương đông

Nam-mô Chúng Đức Sanh Như Lai của Thế Giới Ái Tích ở phương đông

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Sanh Như Lai của Thế Giới Khả Ái ở phương đông

Nam-mô Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Chúng Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Trì Cự Như Lai của Thế Giới Kim Võng Phú ở phương đông

Nam-mô Bảo Sanh Như Lai của Thế Giới Bảo Võng Phú ở phương đông

Nam-mô Cực Cao Vương Như Lai của Thế Giới Ly Úy ở phương đông

Nam-mô Tú Vương Như Lai của Thế Giới Nhất Cái ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Di-lâu Như Lai của Thế Giới Chúng Tạp ở phương đông

Nam-mô Hư Tịnh Vương Như Lai của Thế Giới Diệu Hỷ ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Âm Như Lai của Thế Giới Khả Nghênh ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Âm Hương ở phương đông

Nam-mô Bảo Di-lâu Như Lai của Thế Giới Thượng Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Tạp Bảo Hoa Nghiêm Như Lai của Thế Giới Chiếu Minh ở phương đông

Nam-mô Ly Cấu Nghiêm Như Lai của Thế Giới Bảo Hoa ở phương đông

Nam-mô Kim Hoa Như Lai của Thế Giới Kim Cang ở phương đông

Nam-mô Bảo Quật Như Lai của Thế Giới Kim Quang ở phương đông

Nam-mô Tạp Hoa Sanh Như Lai của Thế Giới Chúng Kiên Cố ở phương đông

Nam-mô Hoa Cái Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở phương đông

Nam-mô Bất Hư Nghiêm Như Lai của Thế Giới Chúng Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Phạm Âm Như Lai của Thế Giới Phạm Đức ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai của Thế Giới Trú Xứ ở phương đông

Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai của Thế Giới Diệu Thiền ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Công Đức Thành Tựu Như Lai của Thế Giới Đức Trụ ở phương đông

Nam-mô Bảo Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Bảo Trụ ở phương đông

Nam-mô Liên Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Hỷ ở phương đông

Nam-mô Bảo Thượng Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Sanh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Minh ở phương đông

Nam-mô Bảo Di-lâu Như Lai của Thế Giới Giác ở phương đông

Nam-mô Đăng Cao Đức Như Lai của Thế Giới Nguyệt Đăng ở phương đông

Nam-mô Trí Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Tinh Tú Đức ở phương đông

Nam-mô Cự Đăng Như Lai của Thế Giới Cự ở phương đông

Nam-mô Vô Thượng Quang Như Lai của Thế Giới Trí Tích ở phương đông

Nam-mô Đức Vương Minh Như Lai của Thế Giới Xuất Sanh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Nhãn Như Lai của Thế Giới Nhất Cái ở phương đông

Nam-mô Phật Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Tích Đức ở phương đông

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Sa-la ở phương đông

Nam-mô Sư Tử Như Lai của Thế Giới Thiện Trụ ở phương đông

Nam-mô Bảo Di-lâu Như Lai của Thế Giới Khuyến Trợ ở phương đông

Nam-mô Tỳ-bà-thi Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Y Vương Như Lai của Thế Giới Nhiếp Xứ ở phương đông

Nam-mô Thượng Thiện Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Đức ở phương đông

Nam-mô Thượng Hương Đức Như Lai của Thế Giới Diệu Hương ở phương đông

Nam-mô Hương Tướng Như Lai của Thế Giới Hương Đức ở phương đông

Nam-mô Chiên Đàn Quật Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai của Thế Giới Bảo Võng Phú ở phương đông

Nam-mô Tăng Thập Quang Phật Hoa Xuất Như Lai của Thế Giới Kim Võng Phú ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Võng Phú ở phương đông

Nam-mô Uy Hoa Sanh Cao Vương Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở phương đông

Nam-mô Bảo Võng Như Lai của Thế Giới Chiếu Minh ở phương đông

Nam-mô An Lập Vương Như Lai của Thế Giới Nguyệt Đăng ở phương đông

Nam-mô Thượng Hương Vương Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương ở phương đông

Nam-mô Thí Nhất Thiết Lạc Như Lai của Thế Giới Lầu Các ở phương đông

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Duyên Như Lai của Thế Giới Ly Quật ở phương đông

Nam-mô Bất Hư Xưng Như Lai của Thế Giới Ly Tướng ở phương đông

Nam-mô Hoại Chư Kinh Úy Như Lai của Thế Giới Khả Kính ở phương đông

Nam-mô Bảo Minh Như Lai của Thế Giới Kim Minh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Không Nghiêm Đức Như Lai của Thế Giới Chúng Lạc ở phương đông

Nam-mô Cái Nghiêm Như Lai của Thế Giới Nhất Hoa Cái ở phương đông

Nam-mô Không Tướng Như Lai của Thế Giới Vô Cấu ở phương đông

Nam-mô Uy Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Quảng Đại ở phương đông

Nam-mô Thiện Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Tích ở phương đông

Nam-mô Tịnh Nhãn Như Lai của Thế Giới Diệu Hoa ở phương đông

Nam-mô Tối Cao Đức Di-lâu Như Lai của Thế Giới Vô Biên ở phương đông

Nam-mô Vô Thắng Tướng Như Lai của Thế Giới Thiện Sanh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Hương Di-lâu Như Lai của Thế Giới A-kiệt-lưu Hương ở phương đông

Nam-mô Nguyệt Văn Vương Như Lai của Thế Giới Đa-già-lưu Hương ở phương đông

Nam-mô Thượng Di-lâu Như Lai của Thế Giới Thượng Diệu ở phương đông

Nam-mô Bảo Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Danh Hỷ ở phương đông

Nam-mô Danh Văn Di-lâu Như Lai của Thế Giới Minh ở phương đông

Nam-mô Mỹ Đức Như Lai của Thế Giới Nhuyễn Mỹ ở phương đông

Nam-mô Phạm Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Hương ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai của Thế Giới Đế Tướng ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Đức Tích Như Lai của Thế Giới Thiện Xứ ở phương đông

Nam-mô Uy Đức Vương Như Lai của Thế Giới Bất Tư Nghị Đức ở phương đông

Nam-mô Thiện Tư Nguyện Uy Như Lai của Thế Giới Tập Tướng ở phương đông

Nam-mô Tịnh Vương Như Lai của Thế Giới Tinh Tú Vương ở phương đông

Nam-mô Trí Tụ Như Lai của Thế Giới Trí Hương ở phương đông

Nam-mô Sa-ha Vương Như Lai của Thế Giới Đức Xứ ở phương đông

Nam-mô Điều Ngự Như Lai của Thế Giới Thiện Ái ở phương đông

Nam-mô Tối Cao Đức Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Xuất ở phương đông

Nam-mô Thị Chúng Sanh Thâm Tâm Như Lai của Thế Giới Vô Biên Đức Sanh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Đức Bảo Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương đông

Nam-mô Diệt Chư Thọ Tự Tại Như Lai của Thế Giới Ỷ Tức ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Quang Như Lai của Thế Giới Danh Lạc ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Quang Phật Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Thành ở phương đông

Nam-mô Nhất Thiết Duyên Trung Tự Tại Hiện Phật Tướng Như Lai của Thế Giới Phổ Đức Thành Tựu ở phương đông

Nam-mô Nhạo Vô Tướng Như Lai của Thế Giới Chúng Tướng ở phương đông

Nam-mô Diệu Hóa Âm Như Lai của Thế Giới Vô Tướng ở phương đông

Nam-mô Hoa Thượng Như Lai của Thế Giới Vô Tướng Hải ở phương đông

Nam-mô Bảo Đức Như Lai của Thế Giới Tạp Tướng ở phương đông

Nam-mô Hải Di-lâu Như Lai của Thế Giới Bảo Sanh ở phương đông

Nam-mô Vô Cấu Ý Như Lai của Thế Giới Quảng Đại ở phương đông

Nam-mô Trí Hoa Sanh Như Lai của Thế Giới Danh Hoa ở phương đông

Nam-mô Cực Cao Đức Tụ Như Lai của Thế Giới Hư Không Tịnh ở phương đông

Nam-mô Tịch Diệt Như Lai của Thế Giới Vô Tướng ở phương đông

Nam-mô Ly Dục Tự Tại Như Lai của Thế Giới Diệu Lạc ở phương đông

Nam-mô Bất Tư Nghị Đức Sanh Như Lai của Thế Giới Đức Tích ở phương đông

Nam-mô Hỷ Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Đại An ở phương đông

Nam-mô Lưu Hương Như Lai của Thế Giới Tán Xích Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Hương Quang Như Lai của Thế Giới A-kiệt-lưu Quang ở phương đông

Nam-mô Vân Cổ Vương Như Lai của Thế Giới Chúng Quy ở phương đông

Nam-mô Công Đức Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Công Đức Tích ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Hạnh Tự Tại Như Lai của Thế Giới Thuần Lạc ở phương đông

Nam-mô Tu-di Kiên Như Lai của Thế Giới Diệu Âm ở phương đông

Nam-mô Thượng Hương Di-lâu Như Lai của Thế Giới Hương Tướng ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai của Thế Giới Trợ Hương ở phương đông

Nam-mô Phổ Quán Như Lai của Thế Giới Điều Ngự ở phương đông

Nam-mô Nhật Nguyệt Đăng Như Lai của Thế Giới Nguyệt ở phương đông

Nam-mô Minh Đăng Như Lai của Thế Giới Chiếu Minh ở phương đông

Nam-mô Chấn Uy Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Minh ở phương đông

Nam-mô Thiện Chúng Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương đông

Nam-mô Kim Cang Sanh Như Lai của Thế Giới Kim Cang ở phương đông

Nam-mô Trí Tự Tại Vương Như Lai của Thế Giới Âm Thanh ở phương đông

Nam-mô Đức Minh Vương Như Lai của Thế Giới A-lâu-na ở phương đông

Nam-mô Diệu Minh Như Lai của Thế Giới A-lâu-na Tích ở phương đông

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Nhu Nhuyễn ở phương đông

Nam-mô Tu-di Vương Như Lai của Thế Giới Thiện Lập ở phương đông

Nam-mô Hư Di-lâu Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Bảo Uy Đức Như Lai của Thế Giới Uy Đức Sanh ở phương đông

Nam-mô Thượng Thiện Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Tướng ở phương đông

Nam-mô Phạm Âm Thanh Như Lai của Thế Giới Phạm Đức ở phương đông

Nam-mô Bảo Hoa Như Lai của Thế Giới Hoa Đức ở phương đông

Nam-mô Liên Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Đức ở phương đông

Nam-mô Chiên Đàn Hương Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn ở phương đông

Nam-mô Như Tu-di Như Lai của Thế Giới Danh Hoa ở phương đông

Nam-mô Thượng Nghiêm Như Lai của Thế Giới Kim Hoa ở phương đông

Nam-mô Bảo Cái Như Lai của Thế Giới Bảo Minh ở phương đông

Nam-mô Hương Tượng Như Lai của Thế Giới Hương Di-lâu ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới Tạp Tướng ở phương đông

Nam-mô Bất Hư Xưng Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Bất Tư Nghị Công Đức Vương Như Lai của Thế Giới Công Đức Xứ ở phương đông

Nam-mô Tạp Hoa Như Lai của Thế Giới Hữu Đức ở phương đông

Nam-mô An Vương Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

Nam-mô Hoa Tối Cao Đức Như Lai của Thế Giới Tối Cao ở phương đông

Nam-mô Thường Bi Như Lai của Thế Giới Động ở phương đông

Nam-mô Dược Vương Như Lai của Thế Giới Thường Động ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới Phổ Hư Không ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai của Thế Giới Lưu Ly Minh ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai của Thế Giới Kim Minh ở phương đông

Nam-mô Ngôn Âm Tự Tại Như Lai của Thế Giới Vô Tướng ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Hư Không Tự Tại Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Cái ở phương đông

Nam-mô Tú Vương Như Lai của Thế Giới Cái Hàng Liệt ở phương đông

Nam-mô Thượng Hương Như Lai của Thế Giới Bảo Võng Phú ở phương đông

Nam-mô Hư Không Đức Như Lai của Thế Giới Chân Kim ở phương đông

Nam-mô Cực Cao Đức Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

Nam-mô Tác Phương Như Lai của Thế Giới Vô Ưu ở phương đông

Nam-mô Cực Cao Di-lâu Như Lai của Thế Giới Tinh Tú ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai của Thế Giới Tạp Tướng ở phương đông

Nam-mô Sa-già-la Như Lai của Thế Giới Hương Lưu ở phương đông

Nam-mô Trì Cự Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương đông

Nam-mô Hỏa Tướng Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương ở phương đông

Nam-mô Thiện Tịnh Đức Quang Như Lai của Thế Giới Thiện Hỷ ở phương đông

Nam-mô Trí Tụ Như Lai của Thế Giới Hỷ Sanh ở phương đông

Nam-mô Lưu Bố Lực Vương Như Lai của Thế Giới Lưu Bố ở phương đông

Nam-mô Công Đức Vương Minh Như Lai của Thế Giới Đại Đức ở phương đông

Nam-mô Hiện Trí Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương đông

Nam-mô Hoa Cao Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Bất Thối ở phương đông

Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai của Thế Giới Thiện Phân Biệt ở phương đông

Nam-mô Xích Liên Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Thanh Liên ở phương đông

Nam-mô Hoại Nhất Thiết Nghi Như Lai của Thế Giới Nghi Cái ở phương đông

Nam-mô Thiện Chúng Như Lai của Thế Giới Diệu ở phương đông

Nam-mô Câu-lưu-tôn Như Lai của Thế Giới Chúng Đức ở phương đông

Nam-mô Tướng Vương Như Lai của Thế Giới Diệu Thiện ở phương đông

Nam-mô Liên Hoa Đức Sanh Như Lai của Thế Giới Diệu Hương ở phương đông

Nam-mô Phóng Quang Như Lai của Thế Giới Thiện Tướng ở phương đông

Nam-mô Di-lặc Như Lai của Thế Giới Vân Âm ở phương đông

Nam-mô Liên Hoa Quang Minh Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương đông

Nam-mô Thượng Pháp Vương Tướng Như Lai của Thế Giới Danh Xưng ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Lực Như Lai của Thế Giới Đế-thích ở phương đông

Nam-mô Xưng Sơn Hải Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương đông

Nam-mô Thích-ca-văn Như Lai của Thế Giới Hỷ ở phương đông

Nam-mô Bất Hư Kiến Như Lai của Thế Giới Thường Nghiêm ở phương đông

Nam-mô Vô Ngại Âm Thanh Như Lai của Thế Giới Lưu Bố ở phương đông

Nam-mô Vô Lượng Danh Minh Đức Như Lai của Thế Giới Thường Ngôn ở phương đông

Nam-mô Vô Phân Biệt Nghiêm Như Lai của Thế Giới Bạch Tướng ở phương đông

Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương ở phương đông

Nam-mô Diệu Nhãn Như Lai của Thế Giới Ca-sa Tướng ở phương đông

Nam-mô Thọ Vô Tận Tràng Như Lai của Thế Giới Kiên Cố Bảo ở phương đông

Nam-mô Bất Biến Động Nguyệt Như Lai của Thế Giới Nhân-đà-la ở phương đông

***

QUYỂN HẠ

Nam-mô Thụ Căn Hoa Vương Như Lai của Thế Giới Tạp Chúng Bảo Cẩm ở phương nam–cách đây trăm ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Đức Bảo Tôn Như Lai của Thế Giới Chư Hảo Trang Sức ở phương nam–cách đây vô số trăm ngàn chư Phật quốc độ

Nam-mô Sơ Phát Tâm Ly Khủng Úy Siêu Thủ Như Lai của Thế Giới Tiêu

Minh Đẳng ở phương nam–cách đây trăm ngàn vạn ức chư Phật quốc độ

Nam-mô Ly Cấu Tịnh Như Lai của Thế Giới Nghiêm Tịnh ở phương nam–cách đây 18 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Bảo Tích Thị Hiện Như Lai của Thế Giới Bảo Tích ở phương nam–cách đây 500.000 chư Phật quốc độ

Nam-mô Chiên Đàn Đức Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương nam

Nam-mô Nghiêm Tịnh Như Lai của Thế Giới Trang Nghiêm ở phương nam

Nam-mô Vô Ưu Đức Như Lai của Thế Giới Ly Ưu ở phương nam

Nam-mô Vô Cấu Xưng Như Lai của Thế Giới Chư Dục Tịnh ở phương nam

Nam-mô Bảo Thể Phẩm Như Lai của Thế Giới Bảo Thành ở phương nam

Nam-mô Bất Xả Nhạo Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Nhạo Lâm ở phương nam

Nam-mô Phổ Hoa Như Lai của Thế Giới Hoa Tích ở phương nam

Nam-mô Vô Lượng Ức Bảo Biện Như Lai của Thế Giới Phật Biện ở phương nam

Nam-mô Bảo Diễm Như Lai của Thế Giới Bảo Tịnh ở phương nam

Nam-mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai của Thế Giới Chân Châu ở phương nam

Nam-mô Tu-di Như Lai của Thế Giới Giới Quang ở phương nam

Nam-mô Đại Tu-di Như Lai của Thế Giới Âm Hưởng ở phương nam

Nam-mô Siêu Xuất Tu-di Như Lai của Thế Giới Tử Ma Kim ở phương nam

Nam-mô Dụ Như Tu-di Như Lai của Thế Giới Sắc Tượng Kiến ở phương nam

Nam-mô Hương Tượng Như Lai của Thế Giới Châu Quang ở phương nam

Nam-mô Vi Nhiễu Hương Huân Như Lai của Thế Giới Đắc Dũng Lực ở phương nam

Nam-mô Tịnh Quang Như Lai của Thế Giới Vô Cấu Quang ở phương nam

Nam-mô Pháp Tối Như Lai của Thế Giới Pháp Giới ở phương nam

Nam-mô Hương Tự Tại Vương Như Lai của Thế Giới Tinh Tự Tại Vương ở phương nam

Nam-mô Đại Tập Như Lai của Thế Giới Chánh Trực ở phương nam

Nam-mô Hương Quang Minh Như Lai của Thế Giới Quảng Bác ở phương nam

Nam-mô Hỏa Quang Như Lai của Thế Giới Quảng Viễn ở phương nam

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Như Lai của Thế Giới Vô Tế ở phương nam

Nam-mô Khai Quang Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương nam

Nam-mô Nguyệt Đăng Quang Như Lai của Thế Giới Mã Não ở phương nam

Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai của Thế Giới Diệu Hương ở phương nam

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Như Lai của Thế Giới Nhật Quang ở phương nam

Nam-mô Hỏa Quang Như Lai của Thế Giới Kim Châu Quang Minh ở phương nam

Nam-mô Tập Âm Như Lai của Thế Giới Chúng Sắc Tượng ở phương nam

Nam-mô Tối Uy Nghi Như Lai của Thế Giới Chúng Tụ ở phương nam

Nam-mô Quang Minh Tôn Như Lai của Thế Giới Thắng Chiến Siêu Độ Vô Cực ở phương nam

Nam-mô Liên Hoa Quân Như Lai của Thế Giới Âm Hưởng ở phương nam

Nam-mô Liên Hoa Hưởng Như Lai của Thế Giới Nguyệt Quang ở phương nam

Nam-mô Đa Bảo Như Lai của Thế Giới Thiên Tự Tại ở phương nam

Nam-mô Sư Tử Hống Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương nam

Nam-mô Sư Tử Âm Như Lai của Thế Giới Minh Tinh ở phương nam

Nam-mô Tinh Tấn Quân Như Lai của Thế Giới Vô Ưu ở phương nam

Nam-mô Kim Cang Dũng Dược Như Lai của Thế Giới Kim Cang Tụ ở phương nam

Nam-mô Độ Nhất Thiết Thiền Tuyệt Chúng Nghi Như Lai của Thế Giới Minh Châu ở phương nam

Nam-mô Bảo Đại Thị Tùng Như Lai của Thế Giới Hương Hoa Huân ở phương nam

Nam-mô Vô Ưu Như Lai của Thế Giới Danh Hỷ ở phương nam

Nam-mô Địa Lực Trì Dũng Như Lai của Thế Giới Ai Sắc ở phương nam

Nam-mô Tối Dũng Dược Như Lai của Thế Giới Nhất Đại ở phương nam

Nam-mô Tự Tại Vương Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Quang ở phương nam

Nam-mô Vô Lượng Âm Như Lai của Thế Giới Nhất Thiết Kỹ Nhạc Chấn Động ở phương nam

Nam-mô Đĩnh Quang Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương nam

Nam-mô Bảo Quang Như Lai của Thế Giới Nhất Thiết Hương ở phương nam

Nam-mô Hư Không Trụ Như Lai ở phương nam

Nam-mô Thường Diệt Độ Như Lai ở phương nam

Nam-mô Nhất Thiết Đức Nghiêm Như Lai ở phương nam

Nam-mô Cự Chiếu Thiên Sư Như Lai ở phương nam

Nam-mô Bảo Thụ Quang Minh Như Lai ở phương nam

Nam-mô Hô-na Tăng Như Lai ở phương nam

Nam-mô Liên Hoa Đề Như Lai ở phương nam

Nam-mô A-nhi-tam-da Chánh Giác Như Lai ở phương nam

Nam-mô Nhật Nguyệt Đăng Như Lai ở phương nam

Nam-mô Danh Văn Quang Như Lai ở phương nam

Nam-mô Đại Diễm Kiên Như Lai ở phương nam

Nam-mô Tu-di Đăng Như Lai ở phương nam

Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Như Lai ở phương nam

Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở phương nam

Nam-mô Thuần Bảo Tạng Như Lai ở phương nam

Nam-mô Thích-ca-văn Như Lai ở phương nam

Nam-mô Phong Tràng Như Lai của Thế Giới Kiên Cố Lạc ở phương nam

Nam-mô Vô Tận Nguyệt Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương nam

Nam-mô Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Như Lai của Thế Giới Thắng

Nguyệt Minh ở phương tây–cách đây trăm ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Tịnh Tôn Như Lai của Thế Giới Thủy Tinh ở phương tây–cách đây 100 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Ly Cấu Tam Thế Vô Ngại Nghiêm Như Lai của Thế Giới Phổ Lạc ở phương tây–cách đây vô lượng chư Phật quốc độ

Nam-mô Quang Minh Vương Như Lai của Thế Giới Quang Minh Phan ở phương tây–cách đây 99 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Diệu Lạc Như Lai của Thế Giới Lạc Vi ở phương tây

Nam-mô Việt Tịnh Như Lai của Thế Giới Tịnh Phục Tịnh ở phương tây

Nam-mô Vô Ngại Như Lai của Thế Giới Anh Lạc ở phương tây

Nam-mô Kim Cang Bộ Tích Như Lai của Thế Giới Thiện Tuyển Trạch ở phương tây

Nam-mô Bảo Sơn Như Lai của Thế Giới Diệt Ác ở phương tây

Nam-mô Phổ Độ Không Như Lai của Thế Giới Tiêu Chư Độc Thích ở phương tây

Nam-mô Bảo Thành Như Lai của Thế Giới Bảo Cẩm ở phương tây

Nam-mô Tập Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Hoa Lâm ở phương tây

Nam-mô A-di-đà Như Lai của Thế Giới Cực Lạc ở phương tây

Nam-mô Hoa Nghiêm Thần Thông Như Lai của Thế Giới Tư Di Tượng ở phương tây

Nam-mô Phổ Minh Như Lai của Thế Giới Chiếu Diệu ở phương tây

Nam-mô Kiến Nhược Đăng Chi Minh Vương Như Lai của Thế Giới Trang Nghiêm ở phương tây

Nam-mô Ly Ưu Như Lai của Thế Giới Vô Ưu ở phương tây

Nam-mô Cát Tường Như Lai của Thế Giới Tịch Định ở phương tây

Nam-mô Thù Thắng Như Lai của Thế Giới Phá Nhất Thiết Trần ở phương tây

Nam-mô Tập Âm Như Lai của Thế Giới Phục Nhất Thiết Ma ở phương tây

Nam-mô Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Như Lai ở phương tây

Nam-mô Niết-bàn Hoa Như Lai ở phương tây

Nam-mô Chư Bảo Bàn Như Lai ở phương tây

Nam-mô A-di-đà Như Lai ở phương tây

Nam-mô Vô Lượng Tướng Như Lai ở phương tây

Nam-mô Vô Lượng Tràng Như Lai ở phương tây

Nam-mô Đại Quang Như Lai ở phương tây

Nam-mô Đại Minh Như Lai ở phương tây

Nam-mô Bảo Tướng Như Lai ở phương tây

Nam-mô Tịnh Quang Như Lai ở phương tây

Nam-mô Vô Lượng Minh Như Lai ở phương tây

Nam-mô Vô Lượng Hoa Như Lai ở phương tây

Nam-mô Vô Lượng Quang Như Lai ở phương tây

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Như Lai ở phương tây

Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Lực Như Lai ở phương tây

Nam-mô Vô Lượng Lực Như Lai ở phương tây

Nam-mô Nhất Cái Như Lai ở phương tây

Nam-mô Cái Hạnh Như Lai ở phương tây

Nam-mô Bảo Cái Như Lai ở phương tây

Nam-mô Tú Vương Như Lai ở phương tây

Nam-mô Thiện Tú Như Lai ở phương tây

Nam-mô Minh Luân Như Lai ở phương tây

Nam-mô Minh Vương Như Lai ở phương tây

Nam-mô Cao Quảng Đức Như Lai ở phương tây

Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai ở phương tây

Nam-mô Tự Tại Vương Như Lai ở phương tây

Nam-mô Tự Tại Lực Như Lai ở phương tây

Nam-mô Vô Ngại Âm Thanh Như Lai ở phương tây

Nam-mô Đại Vân Quang Như Lai ở phương tây

Nam-mô Võng Tụ Như Lai ở phương tây

Nam-mô Giác Hoa Quang Như Lai ở phương tây

Nam-mô Liên Hoa Tự Tại Như Lai ở phương tây

Nam-mô Sơn Vương Như Lai ở phương tây

Nam-mô Nguyệt Chúng Tăng Thượng Như Lai ở phương tây

Nam-mô Phóng Quang Như Lai ở phương tây

Nam-mô Diệu Kiên Như Lai ở phương tây

Nam-mô Bất Hư Kiến Như Lai ở phương tây

Nam-mô Đảnh Sanh Vương Như Lai ở phương tây

Nam-mô Liên Hoa Sanh Như Lai ở phương tây

Nam-mô Thích-ca-văn Như Lai ở phương tây

Nam-mô A-di-đà Như Lai ở phương tây

Nam-mô Thanh Bạch Như Lai của Thế Giới Kiên Cố Bảo Vương ở phương tây

Nam-mô Bất Động Nguyệt Như Lai của Thế Giới Chúng Bảo ở phương tây

Nam-mô Nguyệt Điện Thanh Tịnh Như Lai của Thế Giới Quyết Liễu Bảo Võng ở phương bắc–cách đây trăm ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Phạm Tuệ Như Lai của Thế Giới Kiên Yếu ở phương bắc–cách đây 72 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Giác Tích Như Lai của Thế Giới Hoa Tích ở phương bắc–cách đây 66 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Chiếu Ý Như Lai của Thế Giới Bất Động Chuyển ở phương bắc

Nam-mô Chánh Ý Như Lai của Thế Giới Trụ Thanh Tịnh ở phương bắc

Nam-mô Bảo Trí Thủ Như Lai của Thế Giới Giác Biện ở phương bắc

Nam-mô Vô Nhiễm Như Lai của Thế Giới Hóa Thành ở phương bắc

Nam-mô Dũng Biện Như Lai của Thế Giới Phổ Quang ở phương bắc

Nam-mô Diệt Ý Căn Như Lai của Thế Giới Chiêm Bội ở phương bắc

Nam-mô Thắng Vương Như Lai của Thế Giới Danh Thắng ở phương bắc

Nam-mô Vô Úy Như Lai của Thế Giới Vô Khủng Cụ ở phương bắc

Nam-mô Hành Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Đạo Lâm ở phương bắc

Nam-mô Tế Nhật Nguyệt Quang Như Lai của Thế Giới Nhật Chuyển ở phương bắc

Nam-mô Vô Lượng Đức Bảo Quang Như Lai của Thế Giới Chúng Bảo Cẩm ở phương bắc

Nam-mô Bất Hư Xưng Như Lai của Thế Giới Thiện Hàng Liệt ở phương bắc

Nam-mô Vân Tự Tại Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Vân Tự Tại Vương Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Câu Tỏa Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Ca-thiền-na Như Lai ở phương bắc

Nam-mô A-ca-đầu Hoa Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Chư Dục Vô Thoát Na Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Diễm Kiên Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Tối Thắng Âm Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Nan Thắng Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Nhật Sanh Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Võng Minh Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương bắc

Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai của Thế Giới Ma-ni Quang ở phương bắc

Nam-mô Bảo Nguyệt Như Lai của Thế Giới A-kiệt-lưu Hương ở phương bắc

Nam-mô Hiền Tối Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương bắc

Nam-mô Bảo Liên Hoa Xuất Như Lai của Thế Giới Hiện Nhập ở phương bắc

Nam-mô Đức Nội Phong Nghiêm Vương Như Lai của Thế Giới Phong Nghiêm ở phương bắc

Nam-mô Bất Hư Lực Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Bất Hư Tự Tại Lực Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Bất Hư Quang Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Bảo Sa-la Vương Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Nhất Cái Nghiêm Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Bảo Kiên Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Chiên Đàn Quật Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Chiên Đàn Hương Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Minh Luân Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Di-lâu Nghiêm Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Vô Biên Nhãn Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Bảo Sanh Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Chư Đức Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Giác Hoa Sanh Đức Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Thiện Trụ Ý Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Vô Biên Lực Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Bất Hư Đức Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Bảo Lực Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Vô Biên Nghiêm Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Vô Biên Đức Nghiêm Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Hư Không Quang Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Dược Vương Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Vô Kinh Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Ly Bố Úy Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Đức Minh Vương Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Quán Giác Hoa Sanh Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Hư Không Tánh Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Hư Không Âm Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Hư Không Nghiêm Sanh Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Thích-ca-văn Như Lai ở phương bắc

Nam-mô Uy Nghi Tràng Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương bắc

Nam-mô Hương Phong Nguyệt Như Lai của Thế Giới Thanh Liên ở phương bắc

Nam-mô Pháp Quán Như Lai của Thế Giới Tịnh Quán ở hướng đông bắc–cách đây 99 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Hương Tận Như Lai của Thế Giới Nhẫn Tuệ ở hướng đông bắc–cách đây 11 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Đẳng Hạnh Như Lai của Thế Giới Vô Cấu ở hướng đông bắc–cách đây 8 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Hoại Ma La Võng Độc Bộ Như Lai của Thế Giới Bạt Sở Niệm ở hướng đông bắc

Nam-mô Kiến Đại Âm Phổ Chí Như Lai của Thế Giới Nhất Thiết Trụ ở hướng đông bắc

Nam-mô Bi Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Thanh Hoa ở hướng đông bắc

Nam-mô Cố Thọ Như Lai của Thế Giới Diễm Khí ở hướng đông bắc

Nam-mô Bảo Cái Khởi Quang Như Lai của Thế Giới Nhạo Bạch Giao Lộ ở hướng đông bắc

Nam-mô Không Vực Ly Cấu Tâm Như Lai của Thế Giới Tịnh Trụ ở hướng đông bắc

Nam-mô Phổ Thế Như Lai của Thế Giới Chiếu Diệu ở hướng đông bắc

Nam-mô Tôn Tự Tại Như Lai của Thế Giới Ái Kiến ở hướng đông bắc

Nam-mô Cát Tường Nghĩa Như Lai của Thế Giới Phong Thịnh ở hướng đông bắc

Nam-mô Ly Cấu Như Lai của Thế Giới Vô Cấu ở hướng đông bắc

Nam-mô Diệt Nhất Thiết Ưu Như Lai của Thế Giới Chúng Quy ở hướng đông bắc

Nam-mô Ly Ưu Như Lai của Thế Giới Ly Nhất Thiết Ưu ở hướng đông bắc

Nam-mô Hỷ Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Hỷ Lạc ở hướng đông bắc

Nam-mô An Vương Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở hướng đông bắc

Nam-mô Thượng Di-lâu Như Lai của Thế Giới Kim Võng Phú ở hướng đông bắc

Nam-mô Diệu Hương Như Lai của Thế Giới Hương Minh ở hướng đông bắc

Nam-mô Kiều-trần-như Như Lai của Thế Giới Thật Tụ ở hướng đông bắc

Nam-mô Thế Đức Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở hướng đông bắc

Nam-mô Xích Liên Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Thanh Liên Hoa ở hướng đông bắc

Nam-mô Bạch Liên Hoa Sanh Như Lai của Thế Giới Bạch Liên Hoa ở hướng đông bắc

Nam-mô Đại Âm Nhãn Như Lai của Thế Giới Đại Âm ở hướng đông bắc

Nam-mô Thượng Chúng Như Lai của Thế Giới Hương Nghiêm ở hướng đông bắc

Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai của Thế Giới Chúng Minh ở hướng đông bắc

Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương ở hướng đông bắc

Nam-mô Danh Lưu Thập Phương Như Lai của Thế Giới Minh ở hướng đông bắc

Nam-mô Tinh Tú Vương Như Lai của Thế Giới Nguyệt ở hướng đông bắc

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Như Lai của Thế Giới Phổ Minh Đức ở hướng đông bắc

Nam-mô Thượng Hương Di-lâu Như Lai của Thế Giới Hương Minh ở hướng đông bắc

Nam-mô Ly Bố Úy Như Lai của Thế Giới Vô Úy ở hướng đông bắc

Nam-mô Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Thượng An Ẩn ở hướng đông bắc

Nam-mô Vô Biên Công Đức Nguyệt Như Lai của Thế Giới Vô Biên Minh ở hướng đông bắc

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Nghiêm Như Lai của Thế Giới Trang Nghiêm ở hướng đông bắc

Nam-mô Hoa Vương Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Tán ở hướng đông bắc

Nam-mô Bất Hoại Tướng Như Lai của Thế Giới Ly Tướng ở hướng đông bắc

Nam-mô Tông Thủ Quang Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở hướng đông bắc

Nam-mô Đại Uy Đức Liên Sanh Vương Như Lai của Thế Giới Nhạo Hí ở hướng đông bắc

Nam-mô Vô Dị Sanh Hạnh Như Lai của Thế Giới Lạc ở hướng đông bắc

Nam-mô Nhất Thiết Trí Thượng Như Lai của Thế Giới Hỷ ở hướng đông bắc

Nam-mô Hư Không Tịnh Vương Như Lai của Thế Giới Nhạo Đức ở hướng đông bắc

Nam-mô Vô Tướng Âm Thanh Như Lai của Thế Giới Hỷ Lạc ở hướng đông bắc

Nam-mô Bảo Tối Cao Đức Như Lai của Thế Giới Ta-bà ở hướng đông bắc

Nam-mô Phạm Đức Như Lai của Thế Giới Phạm Chúng ở hướng đông bắc

Nam-mô Vô Ngại Hương Tượng Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở hướng đông bắc

Nam-mô Di-lâu Minh Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở hướng đông bắc

Nam-mô Đại Đăng Như Lai của Thế Giới Nhiên Đăng ở hướng đông bắc

Nam-mô Hoa Thượng Quang Như Lai của Thế Giới Tác Danh Văn ở hướng đông bắc

Nam-mô Tác Danh Văn Như Lai của Thế Giới Đa Lạc ở hướng đông bắc

Nam-mô Danh Từ Như Lai của Thế Giới An Lập ở hướng đông bắc

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Sa-la ở hướng đông bắc

Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai của Thế Giới Chiếu Minh ở hướng đông bắc

Nam-mô Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy Như Lai ở hướng đông bắc

Nam-mô Sư Tử Hống Như Lai ở hướng đông bắc

Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng đông bắc

Nam-mô Bất Động Như Lai ở hướng đông bắc

Nam-mô Kiên Cố Thanh Liên Hoa Như Lai ở hướng đông bắc

Nam-mô Phạm Thiên Như Lai ở hướng đông bắc

Nam-mô Tự Tại Tràng Như Lai ở hướng đông bắc

Nam-mô Tướng Đức Như Lai ở hướng đông bắc

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai ở hướng đông bắc

Nam-mô Tinh Tú Nguyệt Như Lai của Thế Giới Tinh Tú ở hướng đông bắc

Nam-mô Phạm Đức Như Lai của Thế Giới Phạm Âm ở hướng đông nam–cách đây 14 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Thiện Nhãn Như Lai của Thế Giới Nhân Hiền ở hướng đông nam–cách đây 77 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Thiện Tích Như Lai của Thế Giới Tích Bảo ở hướng đông nam–cách đây 3 ức chư Phật quốc độ

Nam-mô Quán Thế Khổ Như Lai của Thế Giới Hiền Thánh Phổ Tập ở hướng đông nam

Nam-mô Vi Diệu Như Lai của Thế Giới Cực Diệu ở hướng đông nam

Nam-mô Sơ Phát Tâm Bất Thối Chuyển Luân Thành Thủ Như Lai của Thế Giới Thường Chiếu Diệu ở hướng đông nam

Nam-mô Đa Sở Niệm Như Lai của Thế Giới Đa Sở Tạo Tác ở hướng đông nam

Nam-mô Chúng Hoa Như Lai của Thế Giới Phổ Cẩm Thải Sắc ở hướng đông nam

Nam-mô Tận Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Kim Lâm ở hướng đông nam

Nam-mô Đức Minh Vương Như Lai của Thế Giới Đức Vương ở hướng đông nam

Nam-mô Trừ Chúng Thích Minh Như Lai của Thế Giới Vô Ưu ở hướng đông nam

Nam-mô Thủ Tịch Như Lai của Thế Giới Vô Duyệt ở hướng đông nam

Nam-mô Bảo Thủ Mạc Năng Đương Thậm Quang Minh Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Nhất Thiết Duyên Trung Hiện Phật Tướng Như Lai của Thế Giới Phật Hoa Sanh ở hướng đông nam

Nam-mô Sư Tử Tướng Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Sư Tử Âm Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Vô Ưu Thủ Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Hưng Quang Minh Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Pháp Chủng Tôn Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Tuệ Vương Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Liên Hoa Phu Lực Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Vô Biên Duyên Trung Hiện Phật Tướng Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Võng Minh Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Thượng Hoa Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Bảo Sa-la Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Hoa Tụ Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Tăng Thiên Quang Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Vô Thượng Quang Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Bất Động Lực Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Vô Biên Quang Lực Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Vô Biên Nguyện Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Vô Lượng Nguyện Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Vô Định Nguyện Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Chuyển Thai Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Chuyển Chư Nạn Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Nhất Thiết Duyên Tu Hành Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Vô Duyên Trang Nghiêm Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Phật Hư Không Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Hữu Đức Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai ở hướng đông nam

Nam-mô Minh Tướng Tràng Như Lai của Thế Giới Kiên Cố Ma-ni ở hướng đông nam

Nam-mô Tự Tại Thiên Nguyệt Như Lai của Thế Giới Diệu Hạnh ở hướng đông nam

Nam-mô Diệu Tích Như Lai của Thế Giới Quảng Thắng ở hướng tây nam–cách đây 13 ức chư Phật quốc độ

Nam-mô Đẳng Tuệ Như Lai của Thế Giới Nhất Thiết ở hướng tây nam–cách đây 11 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Nhẫn Tuệ Như Lai của Thế Giới Vô Lượng Tạng ở hướng tây nam–cách đây 8 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Như Lai của Thế Giới Phú Bạch Giao Lộ ở hướng tây nam

Nam-mô Vô Cực Thân Như Lai của Thế Giới Biến Tịnh Nhất Thiết ở

hướng tây nam–cách đây như Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Thích Bảo Quang Như Lai của Thế Giới Thiện Tuyển Trạch ở hướng tây nam

Nam-mô Thượng Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Vô Cực Bảo Lâm ở hướng tây nam

Nam-mô Bảo Lâm Như Lai của Thế Giới Lạc Thành ở hướng tây nam

Nam-mô Đại Ai Quán Chúng Sanh Như Lai của Thế Giới Thiện Quán ở hướng tây nam

Nam-mô Trí Thủ Như Lai của Thế Giới Nhạo Ngự ở hướng tây nam

Nam-mô Ly Tý Như Lai của Thế Giới Tôn Điều ở hướng tây nam

Nam-mô Vô Cấu Như Lai của Thế Giới Phổ Minh ở hướng tây nam

Nam-mô Vũ Vương Như Lai của Thế Giới Âm Vũ ở hướng tây nam

Nam-mô Đại Tôn Vương Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Phạm Tướng Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Đế Tướng Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Sư Tử Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Diệu Bảo Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô A-di-đà Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Cát Lợi Như Lai của Thế Giới Thiện Cát ở hướng tây nam

Nam-mô Cát Lợi Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Thi Khí Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Thường Tinh Tấn Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Thiện Trụ Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Vô Biên Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Vô Tướng Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Phổ Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Đăng Minh Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Tạng Tụ Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Vô Biên Tượng Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Võng Quang Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Đại Thần Thông Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Minh Luân Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Quán Trí Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Bất Hư Thắng Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Hoại Chư Bố Úy Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Vô Biên Đức Minh Vương Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Ly Bố Úy Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Hoại Chư Oán Tặc Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Quá Chư Ma Giới Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Vô Lượng Hoa Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Trì Vô Lượng Đức Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Quang Tụ Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Minh Đức Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Ly Nhị Biên Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Vô Lượng Giác Hoa Quang Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Vô Lượng Thanh Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Minh Di-lâu Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Nhật Diện Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Diệu Nhãn Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Thượng Đức Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Bảo Hoa Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Bảo Sanh Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Nhật Hoa Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Chuyển Nhất Thiết Sanh Tử Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Vô Biên Biện Tài Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Đế Tràng Như Lai của Thế Giới Kiên Cố Kim Cang ở hướng tây nam

Nam-mô Vô Tranh Bố Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Thanh Tịnh Nguyệt Như Lai của Thế Giới Thiện Hành ở hướng tây nam

Nam-mô Duyên Nhất Biện Tài Như Lai ở hướng tây nam

Nam-mô Pháp Thành Tựu Như Lai của Thế Giới Sư Tử Khẩu ở hướng tây bắc–cách đây trăm ngàn vạn Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Thanh Tịnh Quán Như Lai của Thế Giới Tận Độ ở hướng tây bắc–cách đây 200 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Chúng Tướng Như Lai của Thế Giới Bất Động Chuyển ở hướng tây bắc–cách đây 77 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Chúng Đức Như Lai của Thế Giới Trụ Thanh Tịnh ở hướng tây bắc

Nam-mô Quảng Diệu Như Lai của Thế Giới Hưng Hiển ở hướng tây bắc

Nam-mô Thân Tướng Như Lai của Thế Giới Thanh Lưu Ly ở hướng tây bắc

Nam-mô Triệt Thính Như Lai của Thế Giới Vô Tận ở hướng tây bắc

Nam-mô Pháp Quán Như Lai của Thế Giới Mao Khổng Quang ở hướng tây bắc

Nam-mô Như Ý Như Lai của Thế Giới Lôi Hống ở hướng tây bắc

Nam-mô Vô Động Như Lai của Thế Giới Thanh Thái ở hướng tây bắc

Nam-mô Tuệ Tạo Như Lai của Thế Giới Chúng Trí Tự Tại ở hướng tây bắc

Nam-mô Hiền Dũng Như Lai của Thế Giới Hiền Thiện ở hướng tây bắc

Nam-mô Khai Hóa Bồ Tát Như Lai của Thế Giới Trụ Thanh Tịnh ở hướng tây bắc

Nam-mô Thiện Biến Vô Hình Như Lai của Thế Giới Tham Chúng Tịnh Ý ở hướng tây bắc

Nam-mô Vũ Hương Vương Như Lai của Thế Giới Vũ Thị ở hướng tây bắc

Nam-mô Nhất Thừa Độ Như Lai của Thế Giới Kim Cang ở hướng tây bắc

Nam-mô Quang Tịnh Vương Như Lai của Thế Giới Trừ Chúng Ám Minh ở hướng tây bắc

Nam-mô Phổ Hương Quang Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương ở hướng tây bắc

Nam-mô Đa-ma-la-bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Tu-di Tướng Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Kiến Vô Khủng Cụ Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Hương Minh Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Hương Di-lâu Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Hương Tượng Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Hương Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Hương Quật Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Minh Luân Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Quang Vương Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Liên Hoa Sanh Vương Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Phật Pháp Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Vô Biên Pháp Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Nhạo Ái Đức Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Tán Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Hoa Cái Hàng Liệt Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Hoa Quật Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Kim Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Hương Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Di-lâu Vương Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Thiện Đạo Sư Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Tối Thắng Nghiêm Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Chuyển Chư Nạn Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Thiện Hạnh Nghiêm Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Diệu Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Vô Biên Hương Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Phổ Phóng Quang Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Phổ Phóng Hương Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Phổ Quang Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Tán Hoa Sanh Đức Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Bảo Võng Thủ Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Cực Cao Vương Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Phổ Chiếu Nhất Phật Độ Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Tú Vương Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Diệu Kiến Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô An Lập Vương Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Hương Lưu Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Vô Biên Trí Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Bất Hư Nghiêm Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Bất Hư Kiến Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Bất Động Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Sơ Phát Ý Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Vô Biên Nhãn Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Đăng Thượng Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Phổ Chiếu Minh Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Quang Chiếu Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Biện Tài Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Vô Cấu Lực Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Vô Tích Hạnh Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng tây bắc

Nam-mô Thượng Tràng Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ Liên Hoa ở hướng tây bắc

Nam-mô Vô Thượng Nguyệt Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở hướng tây bắc

Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Như Lai của Thế Giới Tôn Tràng Nhược Quân ở phương dưới–cách đây trăm ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Nhất Bảo Cái Như Lai của Thế Giới Chúng Bảo Phổ Hiện ở phương dưới–cách đây 72 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Bất Xả Hoằng Thệ Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương dưới–cách đây 32 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Quang Minh Vương Như Lai của Thế Giới Chiếu Diệu ở phương dưới

Nam-mô Lại-tỳ-la-da Như Lai của Thế Giới Minh Khai Tịch ở phương dưới

Nam-mô Trì Địa Như Lai của Thế Giới Địa Thị ở phương dưới

Nam-mô Niệm Đoạn Nghi Bạt Dục Trừ Minh Như Lai của Thế Giới Niệm Vô Đảo ở phương dưới

Nam-mô Đăng Tôn Vương Như Lai của Thế Giới Vô Lượng Hoa ở phương dưới

Nam-mô Phổ Nguyện Như Lai của Thế Giới Vô Giảm ở phương dưới

Nam-mô Bảo Tụ Như Lai của Thế Giới Cực Thâm ở phương dưới

Nam-mô Sư Tử Ưng Tượng Đảnh Hống Như Lai của Thế Giới Cẩm Tràng ở phương dưới

Nam-mô Thiện Đức Như Lai của Thế Giới Danh Thiện ở phương dưới

Nam-mô Kim Cang Sát Như Lai của Thế Giới Tái Chư Tịnh ở phương dưới

Nam-mô Phạm Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Thủy Tinh ở phương dưới

Nam-mô Duy-thủ-đà-thất-lợi Như Lai của Thế Giới Sa-đà-duy-cụ-trá ở phương dưới

Nam-mô Nhiễm Thanh Liên Thủ Như Lai của Thế Giới Chiếu Minh ở phương dưới

Nam-mô Phổ Hiện Như Lai của Thế Giới Phổ Minh ở phương dưới

Nam-mô Đạo Long Như Lai của Thế Giới Khởi Đắc Độ ở phương dưới

Nam-mô Phổ Quán Như Lai của Thế Giới Quang Sát ở phương dưới

Nam-mô Nguyệt Biện Như Lai của Thế Giới Chiếu Minh ở phương dưới

Nam-mô Kiên Yếu Như Lai của Thế Giới Đạo Ngự ở phương dưới

Nam-mô Đại Mục Như Lai của Thế Giới Hư Không Tịnh ở phương dưới

Nam-mô Vô Cấu Xưng Vương Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Sư Tử Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Danh Văn Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Danh Quang Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Pháp Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Pháp Tràng Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Pháp Trì Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Danh Xưng Viễn Văn Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Pháp Danh Hiệu Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Pháp Tràng Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Phụng Pháp Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Ý Vô Khủng Cụ Y Mao Bất Thụ Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Thượng Đức Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Đại Đức Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Liên Hoa Đức Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Hữu Đức Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Sư Tử Đức Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Thành Lợi Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Sư Tử Hộ Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Sư Tử Tần Như Lai ở phương dưới

Nam-mô An Lập Vương Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Phạm Di-lâu Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Tịnh Nhãn Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Bất Hư Bộ Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Hương Tượng Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Hương Đức Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Hương Di-lâu Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Hương Tụ Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Bảo Quật Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Bảo Di-lâu Như Lai ở phương dưới

Nam-mô An Trụ Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Thiện Trụ Vương Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Phạm Di-lâu Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Minh Luân Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Minh Đăng Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Bất Hư Tinh Tấn Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Thiện Tư Nghiêm Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Sư Tử Hỷ Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Chúng Chân Thật Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Diệu Thiện Trụ Vương Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Thích-ca-văn Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở phương dưới

Nam-mô Phạm Sung Như Lai của Thế Giới Kiên Cố Chiên Đàn ở phương dưới

Nam-mô Bất Suy Biến Nguyệt Như Lai của Thế Giới Vô Yếm Từ ở phương dưới

Nam-mô Vô Số Tinh Tấn Nguyện Thủ Như Lai của Thế Giới Thiện Phân Biệt ở phương trên–cách đây trăm ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Liên Hoa Thượng Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Nghiêm ở phương trên–cách đây 100 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Nhất Thiết Đức Sở Kiến Minh Vương Như Lai của Thế Giới Nhất Độ ở phương trên–cách đây 62 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Nam-mô Tiêu Minh Đẳng Siêu Vương Như Lai của Thế Giới Ly Chư Khủng Cụ Vô Xứ Sở ở phương trên

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai ở phương trên

Nam-mô Âm Hưởng Như Lai của Thế Giới Hồi Chuyển ở phương trên

Nam-mô Hoằng Đẳng Như Lai của Thế Giới Phổ Từ ở phương trên

Nam-mô Hương Tích Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương trên

Nam-mô Hành Chân Như Lai của Thế Giới Cát Tường ở phương trên

Nam-mô Diệu Thức Như Lai của Thế Giới An Tịch ở phương trên

Nam-mô Kiền-đà-la-da Như Lai của Thế Giới Ni-già-kiền-đà-ba-vật ở phương trên

Nam-mô Bảo Hảo Như Lai của Thế Giới Trang Nghiêm ở phương trên

Nam-mô Bảo Anh Như Lai của Thế Giới Trang Nghiêm ở phương trên

Nam-mô Hỷ Đức Như Lai của Thế Giới Danh Hỷ ở phương trên

Nam-mô Tín Sắc Thanh Hư Như Lai của Thế Giới Quá Độ Chúng Diệu ở phương trên

Nam-mô Chí Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Dục Lâm ở phương trên

Nam-mô Vô Hạn Nhãn Vương Như Lai của Thế Giới Hư Không ở phương trên

Nam-mô Danh Xưng Như Lai của Thế Giới Trang Nghiêm ở phương trên

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Tối Thắng Như Lai của Thế Giới Bảo Quân Chủ ở phương trên

Nam-mô Kim Bảo Quang Minh Như Lai của Thế Giới Bảo Nguyệt ở phương trên

Nam-mô Vô Lượng Tôn Phong Như Lai của Thế Giới Tượng Bộ Lâu ở phương trên

Nam-mô Vô Lượng Ly Cấu Vương Như Lai của Thế Giới Thiên Vương Nữ ở phương trên

Nam-mô Đức Thủ Như Lai của Thế Giới Tu-di Phan ở phương trên

Nam-mô Vô Số Tinh Tấn Hưng Phong Như Lai của Thế Giới Tôn Tụ Diệu Ý ở phương trên

Nam-mô Vô Ngôn Thắng Như Lai của Thế Giới Vô Thọ ở phương trên

Nam-mô Vô Ngu Phong Như Lai của Thế Giới Tịnh Quán Trang Nghiêm ở phương trên

Nam-mô Nguyệt Anh Phong Như Lai của Thế Giới Nhật Quang ở phương trên

Nam-mô Vô Dị Quang Phong Như Lai của Thế Giới Thuyết Pháp ở phương trên

Nam-mô Nghịch Không Quang Minh Như Lai của Thế Giới Bảo Phong Thủ Tận ở phương trên

Nam-mô Tối Thanh Tịnh Vô Lượng Phan Như Lai của Thế Giới Hảo Tập ở phương trên

Nam-mô Hảo Đế Trụ Chuẩn Vương Như Lai của Thế Giới Thù Thắng ở phương trên

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Chư Sát Phong Như Lai của Thế Giới Chủ Tinh Tấn ở phương trên

Nam-mô Tịnh Tuệ Đức Phong Như Lai của Thế Giới Nguyện Lực ở phương trên

Nam-mô Tịnh Luận Phan Như Lai của Thế Giới Hảo Nhạo ở phương trên

Nam-mô Lưu Ly Quang Tối Thắng Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương ở phương trên

Nam-mô Bảo Đức Bộ Như Lai của Thế Giới Tinh Tú ở phương trên

Nam-mô Tối Thanh Tịnh Đức Bảo Trụ Như Lai của Thế Giới Vô Lượng Đức Phong ở phương trên

Nam-mô Độ Bảo Quang Minh Tháp Như Lai của Thế Giới Thanh Sở Chí ở phương trên

Nam-mô Vô Lượng Tàm Quý Kim Tối Phong Như Lai của Thế Giới Vô Tế Nhãn ở phương trên

Nam-mô Liên Hoa Tôn Phong Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Trang Nghiêm ở phương trên

Nam-mô Tịnh Bảo Hưng Phong Như Lai của Thế Giới Bảo Đăng ở phương trên

Nam-mô Điện Đăng Phan Vương Như Lai của Thế Giới Điện Quang ở phương trên

Nam-mô Pháp Không Đăng Như Lai của Thế Giới Hư Không Trí ở phương trên

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Đức Thành Như Lai của Thế Giới Thẩm Đế ở phương trên

Nam-mô Hiền Tràng Phan Như Lai của Thế Giới Nguyệt Anh ở phương trên

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Bảo Trí Sắc Trì Như Lai của Thế Giới Bảo Chủng ở phương trên

Nam-mô Vô Biên Cao Lực Vương Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương Minh ở phương trên

Nam-mô Sở Độ Vô Túc Như Lai ở phương trên

Nam-mô Xứ Pháp Hình Như Lai ở phương trên

Nam-mô Sở Hành Hương Hoa Như Lai ở phương trên

Nam-mô Phạm Thanh Như Lai ở phương trên

Nam-mô Tú Vương Như Lai ở phương trên

Nam-mô Hương Thượng Như Lai ở phương trên

Nam-mô Hương Quang Như Lai ở phương trên

Nam-mô Hỏa Diễm Kiên Như Lai ở phương trên

Nam-mô Tạp Sắc Bảo Trang Nghiêm Như Lai ở phương trên

Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở phương trên

Nam-mô Sa-la Thụ Vương Như Lai ở phương trên

Nam-mô Bảo Hoa Đức Như Lai ở phương trên

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Như Lai ở phương trên

Nam-mô Như Tu-di Sơn Như Lai ở phương trên

Nam-mô Tinh Tấn Tối Cao Vương Như Lai ở phương trên

Nam-mô Phá Nghi Như Lai ở phương trên

Nam-mô Thiện Tú Vương Như Lai ở phương trên

Nam-mô Nhiên Đăng Như Lai ở phương trên

Nam-mô Tác Minh Như Lai ở phương trên

Nam-mô Minh Di-lâu Như Lai ở phương trên

Nam-mô Minh Luân Như Lai ở phương trên

Nam-mô Tịnh Minh Như Lai ở phương trên

Nam-mô Bạch Cái Như Lai ở phương trên

Nam-mô Hương Cái Như Lai ở phương trên

Nam-mô Bảo Cái Như Lai ở phương trên

Nam-mô Chiên Đàn Quật Như Lai ở phương trên

Nam-mô Chiên Đàn Đức Như Lai ở phương trên

Nam-mô Tu-di Kiên Như Lai ở phương trên

Nam-mô Bảo Minh Như Lai ở phương trên

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai ở phương trên

Nam-mô Phạm Đức Như Lai ở phương trên

Nam-mô Tịnh Nhãn Như Lai ở phương trên

Nam-mô Vô Kinh Bố Như Lai ở phương trên

Nam-mô Ly Bố Úy Như Lai ở phương trên

Nam-mô Diệu Kiên Như Lai ở phương trên

Nam-mô Thượng Bảo Như Lai ở phương trên

Nam-mô Sơn Vương Như Lai ở phương trên

Nam-mô Chuyển Nữ Tướng Nghiêm Như Lai ở phương trên

Nam-mô Vô Biên Nghiêm Như Lai ở phương trên

Nam-mô Vô Thượng Quang Như Lai ở phương trên

Nam-mô Võng Minh Tướng Như Lai ở phương trên

Nam-mô Nhân Vương Như Lai ở phương trên

Nam-mô Ninh Thái Tràng Như Lai của Thế Giới Kiên Cố Hương ở phương trên

Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Nguyệt Như Lai của Thế Giới Hư Không ở phương trên

Nam-mô quá khứ Thập Phương Lôi Minh Âm Vương Như Lai

Nam-mô quá khứ Vũ Âm Vương Như Lai

Nam-mô quá khứ Tịch Thú Âm Vương Như Lai

Nam-mô quá khứ Tổng Thủy Lôi Âm Túc Hoa Tuệ Vương Như Lai

Nam-mô quá khứ Vô Lượng Huân Bảo Miên Tịnh Vương Như Lai

Nam-mô quá khứ Ly Cấu Nhật Nguyệt Quang Thủ Như Lai

Nam-mô quá khứ Phạm Thủ Thiên Vương Như Lai

Nam-mô quá khứ Nhật Nguyệt Đăng Minh Vương Như Lai

Nam-mô quá khứ Thế Nhiêu Vương Như Lai

Nam-mô quá khứ Dược Vương Như Lai

Nam-mô quá khứ Siêu Không Như Lai

Nam-mô quá khứ Thủ Tịch Như Lai

Nam-mô quá khứ Bảo Nguyệt Như Lai

Nam-mô quá khứ Tức Ý Như Lai

Nam-mô quá khứ Đăng Quang Như Lai

Nam-mô quá khứ Chiên Đàn Hương Như Lai

Nam-mô quá khứ Đại Thông Trí Thắng Như Lai

Nam-mô quá khứ Đa Bảo Như Lai

Nam-mô quá khứ Quang Viễn Như Lai

Nam-mô quá khứ Định Quang Như Lai

Nam-mô quá khứ Nguyệt Giáo Như Lai

Nam-mô quá khứ Vô Trước Như Lai

Nam-mô quá khứ Long Thiên Như Lai

Nam-mô quá khứ An Minh Đảnh Như Lai

Nam-mô quá khứ Duy Vệ Như Lai

Nam-mô quá khứ Thức Khí Như Lai

Nam-mô quá khứ Tùy Diệp Như Lai

Nam-mô quá khứ Câu-lưu-tôn Như Lai

Nam-mô quá khứ Câu-na-hàm-mâu-ni Như Lai

Nam-mô quá khứ Ca-diếp Như Lai

Nam-mô quá khứ Thích-ca-mâu-ni Như Lai

Nam-mô vị lai Di-lặc Như Lai ở Thế Giới Thập Phương Nhẫn

Nam-mô vị lai Phổ Hiện Như Lai ở Thế Giới Ly Cấu Tâm

Nam-mô vị lai A-di-đà Như Lai

Nam-mô vị lai Tuệ Kiến Như Lai

Nam-mô vị lai Sư Tử Uy Như Lai

Nam-mô vị lai Kim Cang Bộ Tích Như Lai

Nam-mô vị lai Quang Vô Cấu Xưng Vương Như Lai

Nam-mô vị lai Thời Đại Quang Minh Như Lai

Nam-mô vị lai Liên Hoa Quang Như Lai

Nam-mô vị lai Hải Trì Giác Ngu Lạc Thần Thông Như Lai

Nam-mô vị lai Độ Thất Bảo Hoa Giới Như Lai

Nam-mô vị lai Lực Nghiêm Tịnh Vương Như Lai

Nam-mô vị lai Phổ Minh Biến Động Quang Vương Như Lai

Nam-mô vị lai Nghiêm Tịnh Pháp Vương Như Lai

Nam-mô vị lai Xưng Anh Như Lai

Nam-mô vị lai Phổ Quang Như Lai

Nam-mô vị lai Tán Hoa Như Lai

Nam-mô vị lai Kim Hoa Như Lai

Nam-mô vị lai A-nậu-đạt Như Lai

Nam-mô vị lai Cường Hành Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô vị lai Hiền Kiếp Thiên Phật Như Lai

Nam-mô vị lai Lưu-du Như Lai

Kinh Công Đức Chư Phật Hộ Niệm Không Thể Nghĩ Bàn
4 (80%) 3 votes