Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội

Tùy Xà Na Quật Đa dịch

Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

***

QUYỂN 1

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo ở trên núi Linh Thứu gần đại thành Vương Xá. Ngoài ra còn có 12.000 vị Bồ-tát Ma-ha-tát, với Vô Năng Thắng Bồ-tát làm thượng thủ.

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Di-lặc Bồ-Tát rằng:

“Này Di-lặc! Từ đây về hướng đông, vượt qua mười bất khả thuyết chư Phật sát độ ức trăm ngàn vi trần số cõi Phật, có một thế giới tên là Giải Thoát Chủ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Hư Không Công Đức, Thanh Tịnh Vi Trần, Đẳng Mục Đoan Chánh, Công Đức Tướng, Quang Minh Hoa, Hồng Liên, Lưu Ly Quang, Bảo Thể Hương, Tối Thượng Hương, Cúng Dường Ngật, Chủng Chủng Trang Nghiêm Đảnh Kế, Vô Lượng Vô Biên Nhật Nguyệt Quang Minh, Nguyện Lực Trang Nghiêm, Biến Hóa Trang Nghiêm, Pháp Giới Xuất Sanh, Vô Chướng Ngại Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Với tùy tâm sở dục, Ngài hiện đang hành Đạo tiêu diêu và thuyết Pháp ở nơi đó.

Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào phạm bốn trọng tội, thì do bởi trọng tội của người ấy, giả sử đất ở Diêm-phù biến làm vi trần và mỗi vi trần làm thành một kiếp. Dẫu người ấy có nhiều kiếp tội như thế, nhưng khi xưng danh hiệu của Đức Phật này một lần và lễ bái một lần, thì tội tất đều diệt trừ. Huống nữa là có ai ngày đêm thọ trì đọc tụng và nhớ niệm chẳng quên. Công đức của người đó là chẳng thể nghĩ bàn.

Ở trong thế giới kia có một vị Bồ-tát, tên là Nan Thất Vô Chướng Ngại Vương. Ngài đã được Như Lai thọ ký sẽ thành Phật, hiệu là Hào Tướng Nhật Nguyệt Quang Minh Diễm, Bảo Liên Hoa, Cố Như Kim Cang Thân, Biến Nhất Thiết Xứ, Vô Chướng Ngại Nhãn, Viên Mãn Thập Phương, Phóng Quang Phổ Chiếu Nhất Thiết Phật Sát, Tướng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Ở phương đông của thế giới kia lại có một Đức Phật, hiệu là Nhất Thiết Trang Nghiêm Vô Cấu Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở phương nam có một Đức Phật, hiệu là Biện Tài Anh Lạc Tư Niệm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở phương tây có một Đức Phật, hiệu là Vô Cấu Nguyệt Tướng Vương Danh Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở phương bắc có một Đức Phật, hiệu là Hoa Trang Nghiêm Tác Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở hướng đông nam có một Đức Phật, hiệu là Tác Đăng Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở hướng tây nam có một Đức Phật, hiệu là Bảo Thượng Tướng Danh Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở hướng tây bắc có một Đức Phật, hiệu là Vô Úy Quán Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở hướng đông bắc có một Đức Phật, hiệu là Vô Úy Vô Khiếp Mao Khổng Bất Thụ Danh Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở phương dưới có một Đức Phật, hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Căn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.

Ở phương trên có một Đức Phật, hiệu là Kim Quang Uy Vương Tương Tự Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên tu tâm, xưng danh hiệu của Đức Phật ấy và cung kính tôn trọng.”

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Di-lặc:

“Nếu có chánh tín thiện nam tử, hay chánh tín thiện nữ nhân nào chí tâm xưng danh hiệu của 12 Đức Phật này, thì suốt mười ngày hãy nên sám hối tất cả nghiệp tội. Hết thảy chúng sanh có bao nhiêu công đức hãy đều nên tùy hỷ. Hãy khuyến thỉnh tất cả chư Phật trụ lâu ở thế gian. Hãy đem các thiện căn của mình hồi hướng đến khắp chúng sanh trong Pháp Giới.

Ngay lúc đó, tất cả nghiệp tội của họ sẽ liền được diệt trừ, tất cả nghiệp chướng được thanh tịnh, liền được thành tựu đầy đủ trang nghiêm tất cả Phật độ và thành tựu cụ túc vô úy.

Họ lại được đầy đủ thân tướng trang nghiêm, đầy đủ chư Bồ-tát làm quyến thuộc vây quanh, được đầy đủ vô lượng đà-la-ni, đầy đủ vô lượng tam-muội, và đầy đủ Phật độ trang nghiêm như ý.

Họ cũng được đầy đủ vô lượng Thiện Tri Thức, mau được thành tựu những việc như đã nói ở trên và bất tăng bất giảm.

Ở trong chốn phiền não, họ tu hành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và có tướng mạo đoan chánh. Quả báo đáng mừng thay! Họ cũng được tài bảo dồi dào, luôn sanh vào dòng dõi tôn quý, thân tướng cụ túc, và cũng được quyến thuộc hiền hòa vây quanh.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng:

“Nếu có thiện nam tử

Hay thiện nữ nhân nào

Thọ trì Phật danh này

Trong đời đời kiếp kiếp

Được người khác kính mến

Quang minh uy lực lớn

Tôn quý trong hàng người

Về sau sẽ thành Phật”

Nam-mô Bà-già-bà-đế Khả Úy Lôi Âm Diệu Uy Vô Cấu Quang Công Đức Bảo Cù-na Trang Nghiêm Đảnh Hiển Hách Khai Phu Thiện Sanh Sanh Công Đức Tỳ-lô-giá-na Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Vô Lượng Công Đức Bảo Quang Tạp Diệu Hiện Kim Quang Sư Tử Hống Vương Như Lai

Nam-mô Bạch Liên Hoa Kế Vô Ngại Ba Diễm Vương Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Bồ-đề Đạo Tràng Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Pháp Cự Diễm Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Pháp Vương Tịnh Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Pháp Viên Tịnh Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Pháp Nhãn Thậm Thâm Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Thân Hình Quang Minh Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Cù-na Liên Hoa Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Pháp Võng Thanh Tịnh Công Đức Nguyệt Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Ý Nguyệt Như Lai

Nam-mô Chư Loại Lợi Ích Nguyện Như Lai

Nam-mô Quang Diễm Nhãn Hình Nguyệt Như Lai

Nam-mô Chủng Chủng Diễm Sí Minh Thịnh Nguyệt Như Lai

Nam-mô Chư Nguyện Nguyệt Như Lai

Nam-mô Tướng Nghiêm Tràng Nguyệt Như Lai

Nam-mô Phổ Diệu Nguyệt Như Lai

Nam-mô Vô Trước Ý Nguyệt Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Nguyệt Như Lai

Nam-mô Cúng Dường Nguyệt Như Lai

Nam-mô Vô Biên Nguyệt Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Nguyệt Như Lai

Nam-mô Đại Nguyệt Như Lai

Nam-mô Cù-na Nguyệt Như Lai

Nam-mô Nguyệt Vương Như Lai

Nam-mô Tự Nguyệt Như Lai

Nam-mô Nguyệt Như Lai

Nam-mô Lương Lãnh Như Lai

Nam-mô Nguyệt Diện Như Lai

Nam-mô Vô Nghi Ba-la-mật Nguyệt Như Lai

Nam-mô Hư Không Hạ Vô Cấu Trí Nguyệt Như Lai

Nam-mô Bất Tư Nghị Công Đức Chiếu Diệu Tối Thắng Nguyệt Như Lai

Nam-mô Chư Lực Uy Vô Cấu Nguyệt Như Lai

Nam-mô Tinh Tấn Lực Nan Hàng Phục Nguyệt Như Lai

Nam-mô Hư Không Vô Cấu Nhãn Nguyệt Như Lai

Nam-mô Tướng Đăng Nan Hàng Nguyệt Như Lai

Nam-mô Chư Thân Trí Hình Nguyệt Như Lai

Nam-mô Cụ Túc Nguyện Hóa Nguyệt Như Lai

Nam-mô Bảo Nguyệt Như Lai

Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai

Nam-mô Biến Phương Như Lai

Nam-mô Phổ Đức Hoa Uy Như Lai

Nam-mô Địa Công Đức Thời Tiết Uy Như Lai

Nam-mô Hiền Công Đức Uy Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Sơn Công Đức Uy Như Lai

Nam-mô Công Đức Uy Như Lai

Nam-mô Chư Pháp Huân Tu Sở Sanh Uy Như Lai

Nam-mô Sơn Đảnh Tối Thượng Uy Như Lai

Nam-mô Tam Thế Tướng Uy Hình Như Lai

Nam-mô Diệu Kim Hư Không Khiếu Uy Như Lai

Nam-mô Tự Tại Đức Uy Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Sơn Uy Như Lai

Nam-mô Bảo Sơn Đăng Đức Như Lai

Nam-mô Trí Nhật Uy Như Lai

Nam-mô Đại Uy Như Lai

Nam-mô Thế Gian Chủ Uy Như Lai

Nam-mô Nhật Uy Như Lai

Nam-mô Thắng Uy Như Lai

Nam-mô Thiện Uy Như Lai

Nam-mô Uy Vương Như Lai

Nam-mô Diễm Uy Như Lai

Nam-mô Tốc Tật Uy Như Lai

Nam-mô Bất Hàng Phục Uy Như Lai

Nam-mô Vi Tiếu Uy Như Lai

Nam-mô Địa Uy Như Lai

Nam-mô Uy Như Lai

Nam-mô Mạng Uy Như Lai

Nam-mô Bất Khả Xưng Uy Như Lai

Nam-mô Biệt Uy Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Uy Như Lai

Nam-mô Sắc Tịnh Tướng Uy Như Lai

Nam-mô Nhật Liên Hoa Tối Thượng Uy Như Lai

Nam-mô Vô Tỉ Tối Diệu Đức Uy Như Lai

Nam-mô Vô Thượng Đại Phước Vân Bất Khả Tận Uy Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Quang Pháp Hư Không Đăng Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Hư Không Biến Mãn Phong Đăng Như Lai

Nam-mô Hoa Diễm Hải Đăng Như Lai

Nam-mô Pháp Nhật Vân Đăng Như Lai

Nam-mô Diễm Hải Diện Đăng Như Lai

Nam-mô Nhẫn Viên Đăng Như Lai

Nam-mô Pháp Diện Đăng Như Lai

Nam-mô Bảo Đảnh Diễm Đăng Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Sơn Đăng Như Lai

Nam-mô Phổ Sơn Đăng Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Trí Đăng Như Lai

Nam-mô Sử Lưu Tràng Đăng Như Lai

Nam-mô Pháp Luân Chấn Thanh Như Lai

Nam-mô Nhật Nguyệt Đăng Như Lai

Nam-mô Nhật Đăng Như Lai

Nam-mô Hỏa Đăng Như Lai

Nam-mô Hư Không Đẳng Trí Như Lai

Nam-mô Bà-sa-ca-la Đăng Như Lai

Nam-mô Phổ Đăng Như Lai

Nam-mô Trí Đăng Như Lai

Nam-mô Đại Đăng Như Lai

Nam-mô Điện Đăng Như Lai

Nam-mô Tối Diệu Đăng Như Lai

Nam-mô Hỏa Đăng Như Lai

Nam-mô Diễm Khai Phu Như Lai

Nam-mô Di-lưu Đăng Như Lai

Nam-mô Công Đức Phong Như Lai

Nam-mô Thế Gian Đăng Như Lai

Nam-mô Pháp Hư Không Đăng Như Lai

Nam-mô Đăng Minh Như Lai

Nam-mô Thiện Đăng Như Lai

Nam-mô Hương Đăng Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Pháp Giới Đăng Như Lai

Nam-mô Phổ Nhãn Mãn Đăng Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Trí Lực Hư Không Đăng Như Lai

Nam-mô Bảo Tu-di-lưu Đăng Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Vân Phu Như Lai

Nam-mô Vân Thanh Như Lai

Nam-mô Thị Hiện Vân Như Lai

Nam-mô Vân Mạt Như Lai

Nam-mô Vân Chấn Như Lai

Nam-mô Vân Vực Như Lai

Nam-mô Vân Trước Y Như Lai

Nam-mô Vân Lực Như Lai

Nam-mô Vân Tán Như Lai

Nam-mô Vân Tự Tại Như Lai

Nam-mô Vân Đắc Như Lai

Nam-mô Vân Thị Hiện Như Lai

Nam-mô Vân Căn Như Lai

Nam-mô Vân Linh Hỷ Như Lai

Nam-mô Vân Niệm Như Lai

Nam-mô Vân Hoan Hỷ Như Lai

Nam-mô Vân Thừa Y Như Lai

Nam-mô Vân Cù-na Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Vân Như Lai

Nam-mô Phổ Công Đức Vân Như Lai

Nam-mô Quang Minh Vân Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Sơn Vân Như Lai

Nam-mô Pháp Viên Vân Như Lai

Nam-mô Đảnh Tạng Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Quang Minh Viên Vân Như Lai

Nam-mô Kim Cang Kiên Hải Tràng Vân Như Lai

Nam-mô Pháp Hoa Tướng Tràng Vân Như Lai

Nam-mô Phổ Tinh Tấn Cự Vân Như Lai

Nam-mô Phổ Điện Vân Như Lai

Nam-mô Diễm Nguyệt Mi Gian Bạch Hào Tướng Vân Như Lai

Nam-mô Trí Đảnh Diễm Vân Như Lai

Nam-mô Diễm Nguyệt Hào Vân Như Lai

Nam-mô Pháp Đảnh Tràng Vân Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Chấn Vân Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Trí Công Đức Vân Như Lai

Nam-mô Sơn Công Đức Vân Như Lai

Nam-mô Nhật Công Đức Vân Như Lai

Nam-mô Pháp Bảo Liên Hoa Khai Phu Công Đức Vân Như Lai

Nam-mô Pháp Bảo Hoa Công Đức Vân Như Lai

Nam-mô Cù-na Du Hí Công Đức Như Lai

Nam-mô Phổ Minh Chấn Thanh Vân Như Lai

Nam-mô Kim Quang Vô Cấu Nhật Diễm Vân Như Lai

Nam-mô Trí Nhật Liên Hoa Vân Như Lai

Nam-mô Phước Vân Tạp Sắc Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Trừ Pháp Công Đức Hải Như Lai

Nam-mô Pháp Viên Công Đức Đảnh Quang Minh Như Lai

Nam-mô Vô Biên Bảo Hoa Quang Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Pháp Hư Không Quang Như Lai

Nam-mô Tướng Nhật Luân Phổ Quang Như Lai

Nam-mô Vô Biên Cù-na Hải Quang Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Cù-na Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Diễm Cù-na Quán Trí Quang Minh Như Lai

Nam-mô Tam-muội Ấn Vô Cấu Quán Trí Quang Như Lai

Nam-mô Thế Gian Đế Chủ Thân Quang Minh Hình Như Lai

Nam-mô Minh Viên Quang Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Sư Tử Quang Như Lai

Nam-mô Thân Quang Như Lai

Nam-mô Tam Thế Quang Minh Như Lai

Nam-mô Phấn Tấn Diễm Quang Minh Như Lai

Nam-mô Trí Diễm Vân Quang Minh Như Lai

Nam-mô Bảo Hoa Quang Minh Như Lai

Nam-mô Pháp Lực Quang Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Quang Như Lai

Nam-mô Tự Thân Quang Như Lai

Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai

Nam-mô Hương Quang Như Lai

Nam-mô Đại Quang Như Lai

Nam-mô Kim Quang Như Lai

Nam-mô Hỏa Quang Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Hương Quang Như Lai

Nam-mô Thiện Quang Như Lai

Nam-mô Cù-na Quang Như Lai

Nam-mô Hỷ Quang Như Lai

Nam-mô Pháp Quang Như Lai

Nam-mô Bảo Quang Như Lai

Nam-mô Đế-thích Quang Như Lai

Nam-mô Ngọc Lan Vô Cấu Quang Như Lai

Nam-mô Bất Tư Nghị Quang Như Lai

Nam-mô Lao Cố Quang Như Lai

Nam-mô Tịnh Quang Như Lai

Nam-mô Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Võng Quang Như Lai

Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Như Lai

Nam-mô Trí Quang Như Lai

Nam-mô Tự Quang Như Lai

Nam-mô Như Như Quang Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Công Đức Cù-na Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Công Đức Nhãn Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Bảo Diễm Công Đức Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Thanh Danh Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Lực Dũng Mãnh Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Đại Bi Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Thập Phương Quảng Hóa Vân Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Chư Pháp Tinh Tấn Tốc Tật Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Đăng Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Nan Hàng Khổ Hạnh Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Cù-na Diễm Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Phước Đăng Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Thiện Hạnh Pháp Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Nguyệt Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Hiền Tướng Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Tự Tại Cù-na Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Khiếu Danh Xưng Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Nhãn Biến Mãn Pháp Giới Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Tụ Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Diện Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Tận Pháp Hải Bảo Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Hoa Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Cù-na Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Sư Tử Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Kim Cang Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Di-lưu Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Hỏa Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Tịch Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Diệu Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Bất Khả Lượng Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Uy Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Ưu-ba-đê-sa Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Dũng Kiện Như Lai

Nam-mô Tịch Tràng Như Lai

Nam-mô Đế-thích Tràng Như Lai

Nam-mô Đại Tràng Như Lai

Nam-mô Tướng Tràng Như Lai

Nam-mô Thủy Tràng Như Lai

Nam-mô Phóng Quang Tràng Như Lai

Nam-mô Chấn Thanh Hưởng Tràng Như Lai

Nam-mô Quảng Danh Trí Hải Tràng Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Vô Cấu Diễm Bảo Quang Như Lai

Nam-mô Minh Tràng Như Lai

Nam-mô Quán Trí Tràng Như Lai

Nam-mô Thiện Tịnh Nghiệp Tràng Như Lai

Nam-mô Kim Cang Na-la-diên Tràng Như Lai

Nam-mô Vương Quang Minh Tràng Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Âm Tràng Như Lai

Nam-mô Kim Hoa Diễm Tràng Như Lai

Nam-mô Pháp Na-la-diên Tràng Như Lai

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Lực Tràng Như Lai

Nam-mô Pháp Liên Hoa Tỳ-lô-giá-na Phật Tràng Như Lai

Nam-mô Xa-ma-tha Tràng Như Lai

Nam-mô Bảo Tràng Như Lai

Nam-mô Đại Bảo Tràng Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Tràng Như Lai

Nam-mô Thế Gian Tràng Như Lai

Nam-mô Đế-thích Tràng Như Lai

Nam-mô Diễm Tràng Như Lai

Nam-mô Hoa Tràng Như Lai

Nam-mô Trí Tràng Như Lai

Nam-mô Bảo Công Đức Đăng Tràng Như Lai

Nam-mô Phổ Công Đức Tỳ-lô-giá-na Tràng Như Lai

Nam-mô Đại Tràng Như Lai

Nam-mô Thích-ca-la Tràng Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Tràng Như Lai

Nam-mô Tướng Tràng Như Lai

Nam-mô Pháp Tràng Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Lợi Thanh Tịnh Cù-na Tràng Như Lai

Nam-mô Nhân Tối Thắng Tràng Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Lực Tràng Như Lai

Nam-mô Vô Biên Minh Diễm Tự Tại Tràng Như Lai

Nam-mô Tác Quang Nguyệt Tràng Như Lai

Nam-mô Pháp Tự Tại Trí Tràng Như Lai

Nam-mô Nan Thắng Lực Phổ Tràng Như Lai

Nam-mô Bảo Đăng Phổ Minh Tràng Như Lai

Nam-mô Nhân-đà-la Tối Thắng Ý Tràng Như Lai

Nam-mô Bảo Tràng Như Lai

Nam-mô Thiện Hóa Pháp Giới Âm Tràng Như Lai

Nam-mô Quảng Ba Nhược Trí Công Đức Tràng Như Lai

Nam-mô Sí Tràng Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Pháp Tràng Như Lai

Nam-mô Quang Tràng Như Lai

Nam-mô Bất Khả Lượng Tràng Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Pháp Bảo Hoa Công Đức Thanh Như Lai

Nam-mô Phổ Minh Pháp Công Đức Thanh Như Lai

Nam-mô Phạm Thanh Như Lai

Nam-mô Sư Tử Thanh Như Lai

Nam-mô Bảo Thanh Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thanh Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thanh Như Lai

Nam-mô Thật Thanh Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tam-muội Quang Thanh Như Lai

Nam-mô Phổ Môn Trí Tỳ-lô-giá-na Thanh Như Lai

Nam-mô Kim Ma-ni Sơn Thanh Như Lai

Nam-mô Pháp Cự Bảo Trướng Thanh Như Lai

Nam-mô Pháp Hải Hống Thanh Như Lai

Nam-mô Sí Diễm Hải Thanh Như Lai

Nam-mô Thế Chủ Tối Thắng Quang Minh Thanh Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Âm Thanh Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Thanh Như Lai

Nam-mô Dĩ Tri Thanh Như Lai

Nam-mô Nan Thắng Thanh Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Thanh Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Thanh Như Lai

Nam-mô Pháp Hải Sử Lưu Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Đăng Vương Như Lai

Nam-mô Tịch Quang Vương Như Lai

Nam-mô Từ Anh Lạc Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Hào Mao Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Niệm Chư Chúng Sanh Danh Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Hải Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Thiên Chủ Kế Ma-ni Châu Nhĩ Đang Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Thiện Ư Chúng Sanh Diệu Danh Công Đức Giả Như Lai

Nam-mô Thiên Công Đức Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Bảo Hoa Cù-na Đức Hải Lưu Ly Chân Kim Sơn Quang Minh Công Đức Như Lai

Nam-mô Nguyệt Hoa Uy Túc Minh Công Đức Như Lai

Nam-mô Phổ Chiếu Minh Thắng Đấu Chiến Công Đức Như Lai

Nam-mô Cù-na Hải Viên Hình Như Lai

Nam-mô Pháp Du Hí Sử Tràng Công Đức Như Lai

Nam-mô Hỏa Thiện Hương Minh Công Đức Như Lai

Nam-mô Chúng Sanh Chánh Tín Định Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Thiện Thuyết Danh Công Đức Như Lai

Nam-mô Bất Thối Chuyển Luân Bảo Trú Xứ Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhật Luân Hình Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô A-tăng-kỳ Hành Sơ Phát Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Sí Thịnh Kim Quang Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Âm Thanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Tuệ Đăng Minh Tràng Công Đức Như Lai

Nam-mô Na-la-diên Khổ Hạnh Tu-di-lưu Công Đức Như Lai

Nam-mô Thâm Pháp Quang Vương Công Đức Như Lai

Nam-mô Lưu Chuyển Sanh Tử Thai Tạng Sở Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Hóa Vân Thiện Âm Công Đức Như Lai

Nam-mô Chư Pháp Hình Tượng Trang Nghiêm Công Đức Như Lai

Nam-mô Thụ Vương Tăng Trưởng Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Sơn Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Diễm Hải Công Đức Như Lai

Nam-mô Đại Nguyện Sử Lưu Công Đức Như Lai

Nam-mô Niệm Tràng Vương Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhân-đà-la Tướng Tràng Vương Công Đức Như Lai

Nam-mô Tam-muội Tượng Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Đa-la Vương Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Phật Bảo Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Pháp Luân Nguyệt Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Hình Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Diệu Tạng Công Đức Như Lai

Nam-mô Lưu Ly Thai Tạng Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Hình Công Đức Như Lai

Nam-mô Phước Đức Hình Công Đức Như Lai

Nam-mô Hư Không Vân Công Đức Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Tướng Công Đức Như Lai

Nam-mô Quang Minh Tướng Vương Chiếu Tràng Công Đức Như Lai

Nam-mô Pháp Hải Uy Công Đức Như Lai

Nam-mô Pháp Đăng Công Đức Như Lai

Nam-mô Không Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Ma-ni Vương Thai Tạng Công Đức Như Lai

Nam-mô Pháp Thành Quang Công Đức Như Lai

Nam-mô Quang Tràng Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Vương Công Đức Như Lai

Nam-mô Ý Trí Công Đức Như Lai

Nam-mô Cù-na Tu-di-lưu Công Đức Như Lai

Nam-mô Cù-na Hải Công Đức Như Lai

Nam-mô Ma-ni Tu-di-lưu Công Đức Như Lai

Nam-mô Thế Đăng Công Đức Như Lai

Nam-mô Sư Tử Tu-di-lưu Công Đức Như Lai

Nam-mô Tụ Tập Công Đức Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thắng Công Đức Như Lai

Nam-mô Thượng Liên Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Dựng Công Đức Như Lai

Nam-mô Địa Uy Công Đức Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Quang Công Đức Như Lai

Nam-mô Di-lưu Tràng Công Đức Như Lai

Nam-mô Hải Công Đức Như Lai

Nam-mô Diễm Sí Công Đức Như Lai

Nam-mô Thủy Công Đức Như Lai

Nam-mô Bất Khả Hoạch Công Đức Như Lai

Nam-mô Hành Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Thí Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhẫn Đăng Công Đức Như Lai

Nam-mô Phong Tật Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Đảnh Công Đức Như Lai

Nam-mô Thanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Tịch Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Ưu Công Đức Như Lai

Nam-mô Di-lưu Công Đức Như Lai

Nam-mô Vân Công Đức Như Lai

Nam-mô Uy Công Đức Như Lai

Nam-mô Cù-na Công Đức Như Lai

Nam-mô Chúng Công Đức Như Lai

Nam-mô Quân-đà Công Đức Như Lai

Nam-mô Bất Tư Nghị Công Đức Như Lai

Nam-mô Cù-na Bảo Công Đức Như Lai

Nam-mô Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhân-đà-la Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thượng Du Hí Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Xích Thanh Liên Công Đức Như Lai

Nam-mô Văn Thanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Phật Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Hương Quang Minh Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Hoa Chân Công Đức Trí Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Viên Quang Uy Vương Công Đức Như Lai

Nam-mô Hương Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Tạng Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Chân Hữu Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Đức Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Hư Không Công Đức Như Lai

Nam-mô Tịnh Công Đức Như Lai

Nam-mô Thắng Công Đức Như Lai

Nam-mô Phật Liên Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Như Lai

Nam-mô Vân Công Đức Như Lai

Nam-mô Phổ Quang Chúng Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Minh Liên Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Phóng Liên Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Quang Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Úy Chân Thể Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Thật Công Đức Như Lai

Nam-mô Hiền Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Chí Thật Công Đức Như Lai

Nam-mô Đại Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Thanh Liên Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Thanh Liên Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Sơ Phát Tâm Bất Thối Chuyển Luân Sở Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Tận Kim Cang Công Đức Như Lai

Nam-mô Vi Diệu Thanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Phổ Chiếu Minh Đại Hóa Võng Tỳ-lô-giá-na Công Đức Như Lai

Nam-mô Kim Sắc Diễm Pháp Hải Quang Lôi Âm Vương Như Lai

Nam-mô Trí Sơn Pháp Giới Phổ Uy Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Hải Quang Lôi Vương Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Đức Danh Xưng Giải Thoát Quang Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Vân Thành Quang Đăng Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Hư Không Tối Thượng Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Luân Quang Chấn Thanh Vương Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hải Chấn Âm Vương Như Lai

Nam-mô Trí Uy Sơn Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Vân Chấn Thanh Vương Như Lai

Nam-mô Trí Cự Quang Minh Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Hải Ngôn Thuyết Lãng Minh Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Diễm Sơn Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Sơn Vương Công Đức Thai Tạng Vương Như Lai

Nam-mô Phiên Chuyển Phương Sở Quang Minh Vương Như Lai

Nam-mô Trí Tướng Sư Tử Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Nhật Quang Minh Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Thành Hình Trí Đăng Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Nguyệt Biên Trí Quang Minh Vương Như Lai

Nam-mô Chư Pháp Hải Tối Thượng Ba Vương Như Lai

Nam-mô Chư Phương Đăng Vương Như Lai

Nam-mô Quảng Danh Pháp Hải Ba Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Diễm Sí Uy Vương Như Lai

Nam-mô Quang Viên Sơn Đảnh Vương Như Lai

Nam-mô Vân Chấn Danh Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Minh Công Đức Thai Tạng Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Tỳ-lô-giá-na Công Đức Di-lưu Vương Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Hư Không Tràng Tướng Vương Như Lai

Nam-mô Quảng Đại Trí Diễm Vương Như Lai

Nam-mô Quang Minh Tán Diễm Vương Như Lai

Nam-mô Anh Lạc Cái Chấn Minh Vương Như Lai

Nam-mô Công Đức Thai Tạng Tụ Hống Vương Như Lai

Nam-mô Điện Đăng Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Thượng Thiện Hạnh Vương Như Lai

Nam-mô Công Đức Thiện Đăng Tạng Vương Như Lai

Nam-mô Chánh Pháp Hộ Bảo Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Cung Điện Chấn Minh Vương Như Lai

Nam-mô Chư Đăng Quang Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Bảo Diễm Công Đức Cù-na Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Diêm-phù-đàn Uy Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Luân Diễm Uy Vương Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Công Đức Thai Tạng Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Diệu Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Chư Hoa Hương Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Chư Hoa Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Long Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Tịch Quang Minh Vương Như Lai

Nam-mô Thiên Vân Âm Vương Như Lai

Nam-mô Chư Pháp Hống Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Sơn Công Đức Uy Vương Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Công Đức Uy Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Nguyệt Quang Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Quang Vương Như Lai

Nam-mô Nhật Uy Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Cù-na Thiết Vi Sơn Vương Như Lai

Nam-mô Chư Chúng Sanh Chiếu Minh Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Nhân-đà-la Vương Như Lai

Nam-mô Vân Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Phi Nhất Minh Quang Vương Như Lai

Nam-mô Hống Vương Như Lai

Nam-mô Nan Phục Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Đà-la-ni Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Di-lưu Vương Như Lai

Nam-mô Sư Tử Du Hí Vương Như Lai

Nam-mô Nguyệt Quang Vương Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Quang Minh Vương Như Lai

Nam-mô Vô Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Hương Diễm Vân Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Cổ Âm Vương Như Lai

Nam-mô Thắng Vương Như Lai

Nam-mô Hương Tụ Vương Như Lai

Nam-mô Tịnh Chiếu Vương Như Lai

Nam-mô Ba Đào Vương Như Lai

Nam-mô Phạm Âm Vương Như Lai

Nam-mô Thiên Vương Như Lai

Nam-mô Nguyệt Vương Như Lai

Nam-mô Ma-ni Vương Như Lai

Nam-mô Cù-noa Vương Như Lai

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Như Lai

Nam-mô Tịch Vương Như Lai

Nam-mô Tiệp Tật Vương Như Lai

Nam-mô Dược Vương Như Lai

Nam-mô Vô Úy Vương Như Lai

Nam-mô Quang Diễm Vương Như Lai

Nam-mô Y Vương Như Lai

Nam-mô Tỳ-lưu-nô Vương Như Lai

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai

Nam-mô Chiếu Vương Như Lai

Nam-mô Quang Vương Như Lai

Nam-mô Càn-thát-bà Vương Như Lai

Nam-mô Thụ Vương Như Lai

Nam-mô Cù-noa Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Hỷ Duyệt Vi Tiếu Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Vi Diệu Âm Vương Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Đức Dựng Vương Như Lai

Nam-mô Tán Diễm Vương Như Lai

Nam-mô Hương Diễm Quang Vương Như Lai

Nam-mô Di-lưu Tụ Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sơn Đế-thích Vương Như Lai

Nam-mô Nguyện Anh Lạc Trang Nghiêm Vương Như Lai

Nam-mô Hải Trì Ý Du Hí Thần Thông Vương Như Lai

Nam-mô Vân Vương Như Lai

Nam-mô Nhiêu Ích Vương Như Lai

Nam-mô Kim Quang Uy Vương Như Lai

Nam-mô Phá Tán Chư Dạ-xoa Thần Phù-đa Thần Đẳng Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Quang Trang Nghiêm Vương Như Lai

Nam-mô Tự Tại Uy Thanh Vương Như Lai

Nam-mô Hoa Hỏa Du Hí Thần Thông Vương Như Lai

Nam-mô Khai Phu Hoa Sa-la Vương Như Lai

Nam-mô Thiện Tịch Trí Nguyệt Hống Âm Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Địa Vương Như Lai

Nam-mô Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Sơ Phát Tâm Ý Chấn Thanh Vô Bố Úy Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Vô Kinh Bố Ám Tam-muội Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Ni-câu-đà Vương Như Lai

Nam-mô Hoan Hỷ Dũng Dược Bảo Dựng Ma-ni Tụ Vương Như Lai

Nam-mô Chúng Chủ Vương Như Lai

Nam-mô Hỷ Lạc Quang Vương Như Lai

Nam-mô Kim Cang Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Di-lưu Đảnh Vương Như Lai

Nam-mô Thanh Quang Vương Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Tu Quang Vương Như Lai

Nam-mô Đao Trượng Thượng Hương Quang Vương Như Lai

Nam-mô Thượng Thiệt Vương Như Lai

Nam-mô Bất Tư Nghị Cù-noa Quang Vương Như Lai

Nam-mô Hiền Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Nan Phục Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Di-lưu Quang Vương Như Lai

Nam-mô Di-lưu Đăng Vương Như Lai

Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Cổ Tự Tại Âm Vương Như Lai

Nam-mô Cường Kiện Quân Tương Chiến Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Quang Tối Thượng Công Đức Tụ Vương Như Lai

Nam-mô Chánh Trụ Ma-ni Tụ Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Thủy Thanh Tịnh Hư Không Vô Gián Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Quang Minh Công Đức Di-lưu Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Tràng Âm Vương Như Lai

Nam-mô Đế-thích Tràng Tướng Vương Như Lai

Nam-mô Thiện Trụ Sơn Đế-thích Vương Như Lai

Nam-mô Phá Tán Vân Ế Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Chiêm Vọng Liên Hoa Du Hí Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Công Đức Quang Uy Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Minh Dược Vương Như Lai

Nam-mô Tú Vương Như Lai

Nam-mô Sơn Nhân-đà-la Vương Như Lai

Nam-mô Sa-la Đế-thích Vương Như Lai

Nam-mô Đảnh Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Sơn Đảnh Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Khả Úy Liên Hoa Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Tinh Tấn Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Giới Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Dược Vương Như Lai

Nam-mô Thiện Trụ Vương Như Lai

Nam-mô Hoa Phu Vương Như Lai

***

QUYỂN 2

Nam-mô Phật Hoa Phu Vương Như Lai

Nam-mô Hư Không Thanh Tịnh Vương Như Lai

Nam-mô Trí Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Tu-di Vương Như Lai

Nam-mô Chấn Thanh Vương Như Lai

Nam-mô Chấn Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Chấn Hạ Vương Như Lai

Nam-mô Chấn Thanh Lực Như Lai

Nam-mô Ca-lăng-già Vương Như Lai

Nam-mô Cù-noa Quang Minh Vương Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Quảng Phước Tạng Phổ Thế Gian Minh Như Lai

Nam-mô Cù-noa Quang Minh Như Lai

Nam-mô Hư Không Quang Minh Như Lai

Nam-mô Hương Quang Minh Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Minh Như Lai

Nam-mô Di-lưu Quang Minh Như Lai

Nam-mô Tu-di Quang Minh Như Lai

Nam-mô Tịnh Quang Minh Như Lai

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Như Lai

Nam-mô Phổ Quang Minh Như Lai

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Như Lai

Nam-mô Quảng Quang Minh Như Lai

Nam-mô Diễm Quang Minh Như Lai

Nam-mô Hỏa Quang Minh Như Lai

Nam-mô Nhật Quang Minh Như Lai

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Như Lai

Nam-mô Pháp Viên Quang Minh Như Lai

Nam-mô Trí Viên Quang Minh Như Lai

Nam-mô Diêm-phù-đàn Quang Minh Như Lai

Nam-mô Bảo Quang Minh Như Lai

Nam-mô Kim Quang Minh Như Lai

Nam-mô Nhật Du Bộ Viên Phổ Quang Minh Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Quang Minh Như Lai

Nam-mô Hư Không Quang Minh Như Lai

Nam-mô Đức Vương Quang Minh Như Lai

Nam-mô Chư Pháp Giáo Uy Hình Khả Úy Quang Minh Như Lai

Nam-mô Nhật Thượng Quang Minh Công Đức Uy Hình Như Lai

Nam-mô Đa Nhiêu Chủng Chủng Công Đức Uy Quang Minh Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Lưu Ly Quang Minh Như Lai

Nam-mô Công Đức Tạng Ma-ni Quang Minh Như Lai

Nam-mô Kim Quang Như Lai

Nam-mô Bảo Quang Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Thập Phương Quảng Cù-noa Chấn Thanh Vô Tận Quang Như Lai

Nam-mô Hoan Hỷ Hải Ba Cù-na Danh Tự Tại Quang Như Lai

Nam-mô Bất Thối Cù-na Hải Quang Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Tinh Tấn Nhật Quang Như Lai

Nam-mô Chư Phan Duyên Tịnh Vô Mê Quang Như Lai

Nam-mô Diệu Nguyệt Nguyện Quang Như Lai

Nam-mô Trí Thượng Quang Như Lai

Nam-mô Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Cộng Thiện Bảo Quang Như Lai

Nam-mô Thập Thượng Quang Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Quang Như Lai

Nam-mô Quảng Quang Như Lai

Nam-mô Chủ Tạng Quang Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thượng Quang Như Lai

Nam-mô Chiếu Quang Như Lai

Nam-mô Phổ Phóng Quang Như Lai

Nam-mô Bình Đẳng Hương Quang Như Lai

Nam-mô Vô Biên Thượng Quang Như Lai

Nam-mô Thiên Thượng Quang Như Lai

Nam-mô Hư Không Viên Quang Như Lai

Nam-mô Bất Không Quang Như Lai

Nam-mô Phóng Quang Như Lai

Nam-mô Vô Thượng Quang Như Lai

Nam-mô Phật Hoa Quang Như Lai

Nam-mô La Võng Quang Như Lai

Nam-mô Đại Vân Quang Như Lai

Nam-mô Vô Biên Tế Quang Như Lai

Nam-mô Hỷ Lạc Quang Như Lai

Nam-mô Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Thiện Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Hoa Quang Như Lai

Nam-mô Phổ Quang Như Lai

Nam-mô Đa Quang Như Lai

Nam-mô Chư Thần Thông Quang Như Lai

Nam-mô Pháp Quang Như Lai

Nam-mô Hương Phóng Quang Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Điện Quang Như Lai

Nam-mô Quảng Đại Trí Quang Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Bảo Tướng Trang Nghiêm Di-lưu Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Hiền Di-lưu Như Lai

Nam-mô Phổ Môn Trí Hiền Di-lưu Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Quang Di-lưu Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Công Đức Di-lưu Như Lai

Nam-mô Pháp Đăng Công Đức Di-lưu Như Lai

Nam-mô Công Đức Thiện Di-lưu Như Lai

Nam-mô Công Đức Di-lưu Như Lai

Nam-mô Cù-na Tu-di-lưu Như Lai

Nam-mô Ma-ni Tu-di-lưu Như Lai

Nam-mô Di-lưu Như Lai

Nam-mô Bảo Di-lưu Như Lai

Nam-mô Đại Di-lưu Như Lai

Nam-mô Đại Tu-di-lưu Như Lai

Nam-mô Thiện Tướng Di-lưu Như Lai

Nam-mô Phước Di-lưu Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Di-lưu Như Lai

Nam-mô Thiện Di-lưu Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Sơn Di-lưu Như Lai

Nam-mô Nan Phục Di-lưu Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Di-lưu Như Lai

Nam-mô Hư Không Di-lưu Như Lai

Nam-mô Hải Di-lưu Như Lai

Nam-mô Hương Di-lưu Như Lai

Nam-mô Hương Thắng Di-lưu Như Lai

Nam-mô Tịnh Di-lưu Như Lai

Nam-mô Vô Thượng Di-lưu Như Lai

Nam-mô Thắng Diệu Di-lưu Như Lai

Nam-mô Phạm Di-lưu Như Lai

Nam-mô Phân Biệt Di-lưu Như Lai

Nam-mô Thụ Sơn Như Lai

Nam-mô Tướng Công Đức Sơn Như Lai

Nam-mô Kim Sơn Như Lai

Nam-mô Tịch Quang Thâm Tụ Như Lai

Nam-mô Công Đức Tụ Như Lai

Nam-mô Pháp Lực Công Đức Tụ Như Lai

Nam-mô Biện Tài Tụ Như Lai

Nam-mô Đắc Kim Cái Tụ Như Lai

Nam-mô Thượng Tụ Như Lai

Nam-mô Hương Tụ Như Lai

Nam-mô Tụ Như Lai

Nam-mô Nhất Tụ Như Lai

Nam-mô Bảo Hoa Tụ Như Lai

Nam-mô Hoa Tụ Như Lai

Nam-mô Quang Tụ Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Quang Như Lai

Nam-mô Quảng Quang Như Lai

Nam-mô Kiện Quang Như Lai

Nam-mô Đế-thích Quang Như Lai

Nam-mô Tịnh Quang Như Lai

Nam-mô Phổ Quang Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Quang Như Lai

Nam-mô Quảng Quang Như Lai

Nam-mô Bảo Quang Như Lai

Nam-mô Bảo Liên Hoa Quang Như Lai

Nam-mô Tịch Quang Như Lai

Nam-mô Kim Cang Quang Như Lai

Nam-mô Nguyệt Viên Quang Như Lai

Nam-mô Bất Tư Nghị Cù-na Quang Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Quang Như Lai

Nam-mô Chân Kim Diêm-phù-đàn Tràng Kim Quang Như Lai

Nam-mô Phổ Công Đức Hoa Uy Quang Như Lai

Nam-mô Phổ Pháp Môn Diện Phong Quang Như Lai

Nam-mô Pháp Diễm Di-lưu Phong Quang Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Pháp Sơn Trí Phong Quang Như Lai

Nam-mô Chúng Bảo Gian Thác Sắc Ma-ni Viên Quang Như Lai

Nam-mô Pháp Hải Chấn Thanh Ý Như Lai

Nam-mô Quang Minh Tràng Vương Ý Như Lai

Nam-mô Tế Tự Danh Thí Ý Như Lai

Nam-mô Vô Tận Ý Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Ý Như Lai

Nam-mô Bạch Hào Công Đức Quang Minh Ý Như Lai

Nam-mô Phương Xứ Trí Quang Tràng Ý Như Lai

Nam-mô Quang Ý Như Lai

Nam-mô Thận Pháp Ý Như Lai

Nam-mô Tịch Tĩnh Ý Như Lai

Nam-mô Hải Ý Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Tràng Ý Như Lai

Nam-mô Trí Ý Như Lai

Nam-mô Mẫn Ý Như Lai

Nam-mô Vô Phan Duyên Ý Như Lai

Nam-mô Vô Tiểu Ý Như Lai

Nam-mô Thiên Ý Như Lai

Nam-mô Kim Cang Ý Như Lai

Nam-mô Tư Duy Ý Như Lai

Nam-mô Thắng Ý Như Lai

Nam-mô Thanh Tịnh Ý Như Lai

Nam-mô Ý Như Lai

Nam-mô Thiện Ý Như Lai

Nam-mô Phạm Ý Như Lai

Nam-mô Thích-ca Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Chư Thế Giới Tự Tại Như Lai

Nam-mô Pháp Tự Tại Như Lai

Nam-mô Trí Tự Tại Như Lai

Nam-mô Tự Tại Như Lai

Nam-mô Đại Tự Tại Như Lai

Nam-mô Tối Tự Tại Như Lai

Nam-mô Thế Tự Tại Như Lai

Nam-mô Sư Tử Tự Tại Như Lai

Nam-mô Vô Úy Quán Thị Tự Tại Như Lai

Nam-mô Cù-na Sư Tử Tự Tại Như Lai

Nam-mô Pháp Thượng Long Tự Tại Như Lai

Nam-mô Vô Mê Pháp Tự Tại Như Lai

Nam-mô Nhân Tự Tại Như Lai

Nam-mô Uy Tự Tại Như Lai

Nam-mô Phạm Uy Tự Tại Như Lai

Nam-mô Chúng Tự Tại Như Lai

Nam-mô Thanh Tự Tại Như Lai

Nam-mô Quảng Hóa Tự Tại Như Lai

Nam-mô Nguyệt Quang Tự Tại Như Lai

Nam-mô Đại Tự Tại Như Lai

Nam-mô Ý Tự Tại Như Lai

Nam-mô Quang Minh Vô Cấu Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Hoa Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Cù-na Liên Hoa Công Đức Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Tô-lợi-da Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Công Đức Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Thiên Chủ Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Thiên Công Đức Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Kim Cang Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Nhật Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Công Đức Hoa Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Quang Liên Hoa Quang Minh Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Pháp Trí Sở Sanh Phổ Quang Minh Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Bách Diễm Quang Minh Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Diễm Hóa Quang Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Cù-na Bảo Uy Công Đức Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Chủ Kế Ma-ni Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Chủng Vô Quang Công Đức Di-lưu Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Bà-la Chủ Vương Công Đức Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Bảo Liên Hoa Quang Minh Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Công Đức Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Bảo Tướng Trang Nghiêm Di-lưu Danh Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Sơn Như Lai

Nam-mô Bảo Thượng Như Lai

Nam-mô Bảo Sở Sanh Như Lai

Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai

Nam-mô Bảo Hỏa Quyến Thuộc Như Lai

Nam-mô Bảo Trượng Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Như Lai

Nam-mô Bảo Kế Như Lai

Nam-mô Bảo Tích Như Lai

Nam-mô Bảo Thắng Như Lai

Nam-mô Bảo Như Lai

Nam-mô Bảo Sơn Như Lai

Nam-mô Bảo Cù-na Tướng Trang Nghiêm Quang Như Lai

Nam-mô Bảo Danh Như Lai

Nam-mô Bảo Sở Đắc Như Lai

Nam-mô Bảo Hình Tượng Như Lai

Nam-mô Bảo Sí Như Lai

Nam-mô Quang Minh Như Lai

Nam-mô Trí Diễm Hải Như Lai

Nam-mô Cù-na Công Đức Hải Như Lai

Nam-mô Đại Hải Như Lai

Nam-mô Cù-na Hải Như Lai

Nam-mô San Hô Hải Như Lai

Nam-mô Thắng Ý Hải Như Lai

Nam-mô Quang Vô Bất Lợi Cù-na Hải Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Ba-la-mật Vô Ngại Hải Như Lai

Nam-mô Hương Quang Hỷ Lực Hải Như Lai

Nam-mô Pháp Hải Sở Sanh Ý Như Lai

Nam-mô Trùng Hải Sở Sanh Ý Như Lai

Nam-mô Cù-na Hải Như Lai

Nam-mô Công Đức Hải Như Lai

Nam-mô Hải Môn Như Lai

Nam-mô Phước Đức Hải Như Lai

Nam-mô Khổ Hạnh Hải Như Lai

Nam-mô Vô Phá Trí Quang Cù-na Hải Như Lai

Nam-mô Thế Tôn Trí Thượng Như Lai

Nam-mô Hiền Thượng Như Lai

Nam-mô Ức Thượng Như Lai

Nam-mô Diệu Thượng Như Lai

Nam-mô Vô Úy Thượng Như Lai

Nam-mô Long Thượng Như Lai

Nam-mô Nhân Thượng Như Lai

Nam-mô Ức Thượng Như Lai

Nam-mô Diêm-phù Thượng Như Lai

Nam-mô Nhân-đà-la Thượng Như Lai

Nam-mô Pháp Thượng Như Lai

Nam-mô Hư Không Thượng Như Lai

Nam-mô Minh Thượng Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thượng Như Lai

Nam-mô Hương Thượng Như Lai

Nam-mô Thắng Thượng Như Lai

Nam-mô Bảo Thượng Như Lai

Nam-mô Thiện Sanh Như Lai

Nam-mô Thiện Xuất Như Lai

Nam-mô Thiện Tú Như Lai

Nam-mô Thiện Phân Biệt Như Lai

Nam-mô Thiện Hiện Như Lai

Nam-mô Thiện Trụ Như Lai

Nam-mô Thiện Đấu Chiến Như Lai

Nam-mô Thiện Hạnh Như Lai

Nam-mô Thiện Hỗ Túc Như Lai

Nam-mô Thiện Thông Minh Như Lai

Nam-mô Hỷ Thiện Như Lai

Nam-mô Thiện Ý Như Lai

Nam-mô Thiện Định Như Lai

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Cù-na Bảo Thiện Trụ Như Lai

Nam-mô Thiện Tư Như Lai

Nam-mô Thiện Phạm Như Lai

Nam-mô Thiên Cấu Lực Tam-muội Du Bộ Như Lai

Nam-mô Phổ Bảo Cù-na Du Bộ Như Lai

Nam-mô Thiên Oán Du Bộ Như Lai

Nam-mô Bảo Hình Trang Nghiêm Quang Du Bộ Như Lai

Nam-mô Linh Bất Chánh Ý Bạt Du Bộ Như Lai

Nam-mô Chân Như Du Bộ Như Lai

Nam-mô Thiện Du Bộ Như Lai

Nam-mô Sư Tử Du Bộ Như Lai

Nam-mô Kim Cang Du Bộ Như Lai

Nam-mô Di-tu Du Bộ Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Du Bộ Như Lai

Nam-mô Bảo Liên Hoa Du Bộ Như Lai

Nam-mô Nan Phục Tràng Như Lai

Nam-mô Dũng Lực Du Bộ Như Lai

Nam-mô Lực Thiên Phạm Thiên Như Lai

Nam-mô Thiện Phạm Thiên Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Thiên Như Lai

Nam-mô Tiên Thiên Như Lai

Nam-mô Thật Thiên Như Lai

Nam-mô Tự Tại Thiên Như Lai

Nam-mô Đại Đế-thích Thiên Như Lai

Nam-mô Bà-tố Thiên Như Lai

Nam-mô Ưu-đà-na Thiên Như Lai

Nam-mô Tỳ-thế Pháp Thiên Như Lai

Nam-mô Nhật Thiên Như Lai

Nam-mô Thủy Thiên Như Lai

Nam-mô Thắng Đế-thích Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Lực Đế-thích Như Lai

Nam-mô Minh Đăng Như Lai

Nam-mô Đại Đế-thích Như Lai

Nam-mô Nhân Đế-thích Như Lai

Nam-mô Thiên Đế-thích Như Lai

Nam-mô Diễm Đại Đế-thích Như Lai

Nam-mô Chúng Đế-thích Như Lai

Nam-mô Đại Chúng Đế-thích Như Lai

Nam-mô Thận Đế-thích Như Lai

Nam-mô Thế Đế-thích Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Thế Đế-thích Như Lai

Nam-mô Tự Đế-thích Như Lai

Nam-mô Bảo Đế-thích Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thượng Như Lai

Nam-mô Vô Ngôn Tối Thượng Như Lai

Nam-mô Y Thượng Như Lai

Nam-mô Pháp Tối Thượng Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Tối Thượng Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Như Lai

Nam-mô Trí Tối Trọng Thượng Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Thượng Như Lai

Nam-mô Uy Tối Thượng Như Lai

Nam-mô Pháp Chân Thể Tối Thượng Như Lai

Nam-mô Thắng Trí Pháp Giới Tối Thượng Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Phước Đức Di-lưu Tối Thượng Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Hạnh Quang Tối Thượng Như Lai

Nam-mô Trí Đức Như Lai

Nam-mô Kim Đức Như Lai

Nam-mô Cù-na Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Đức Như Lai

Nam-mô Đế-thích Đức Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Nhật Pháp Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Phước Đức Đức Như Lai

Nam-mô Quang Minh Đức Như Lai

Nam-mô Kim Hoa Đức Như Lai

Nam-mô Bồ-đề Phần Hoa Đức Như Lai

Nam-mô Pháp Đức Như Lai

Nam-mô Phổ Thân Như Lai

Nam-mô Tịnh Thân Như Lai

Nam-mô Chủng Chủng Thân Như Lai

Nam-mô Diễm Viên Thân Như Lai

Nam-mô Bảo Khai Phu Hoa Thân Như Lai

Nam-mô Phu Thân Như Lai

Nam-mô Bảo Liên Hoa Khai Phu Thân Như Lai

Nam-mô Pháp Liên Hoa Khai Phu Thân Như Lai

Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Thân Như Lai

Nam-mô Quyết Liễu Quang Khai Phu Thân Như Lai

Nam-mô Pháp Quang Khai Phu Thân Như Lai

Nam-mô Thiện Hoa Thân Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà-đế Phạm Âm Như Lai

Nam-mô Vân Âm Như Lai

Nam-mô Thận Sắc Âm Như Lai

Nam-mô Thậm Âm Như Lai

Nam-mô Cổ Âm Như Lai

Nam-mô Vân Cổ Âm Như Lai

Nam-mô Hư Không Âm Như Lai

Nam-mô Sư Tử Âm Như Lai

Nam-mô Tịnh Thanh Âm Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Chấn Âm Như Lai

Nam-mô Vô Biên Trí Pháp Giới Âm Như Lai

Nam-mô Đại Diễm Tụ Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Tụ Như Lai

Nam-mô Pháp Tài Phong Tụ Như Lai

Nam-mô Thiện Kiên Trí Quang Diễm Hình Tụ Như Lai

Nam-mô Cao Mãn Tụ Như Lai

Nam-mô Sa-la Đế-thích Tụ Như Lai

Nam-mô Mâu-ni Tụ Như Lai

Nam-mô Bất Động Tụ Như Lai

Nam-mô Mãn Tụ Như Lai

Nam-mô Nguyệt Tụ Như Lai

Nam-mô Phổ Tụ Như Lai

Nam-mô Hoa Xỉ Như Lai

Nam-mô Hào Tướng Xỉ Như Lai

Nam-mô Thượng Xỉ Như Lai

Nam-mô Thiện Xỉ Như Lai

Nam-mô Thiện Phạm Xỉ Như Lai

Nam-mô Phạm Đức Như Lai

Nam-mô Bà-tụ Đức Như Lai

Nam-mô Tế Tự Đức Như Lai

Nam-mô Long Đức Như Lai

Nam-mô Phật Đức Như Lai

Nam-mô Kiện Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Bảo Như Lai

Nam-mô Vô Biên Quảng Như Lai

Nam-mô Vô Biên Vô Cấu Như Lai

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Như Lai

Nam-mô Vô Biên Diệu Như Lai

Nam-mô Vô Biên Thủ Như Lai

Nam-mô Vô Biên Tọa Như Lai

Nam-mô Vô Biên Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Chân Như Lai

Nam-mô Vô Biên Cái Như Lai

Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai

Nam-mô A-tăng-kỳ Kiếp Thành Tựu Phật Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Giác Như Lai

Nam-mô Thanh Tịnh Giác Như Lai

Nam-mô Quảng Giác Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Giác Như Lai

Nam-mô Nguyệt Giác Như Lai

Nam-mô Hư Không Giác Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Trí Thiện Như Lai

Nam-mô Sanh Giác Như Lai

Nam-mô Sư Tử Quang Vô Biên Lực Giác Như Lai

Nam-mô Khai Phu Bảo Tướng Nguyệt Giác Như Lai

Nam-mô Pháp Viên Quang Minh Kế Như Lai

Nam-mô Phổ Quang Minh Kế Như Lai

Nam-mô Phật Hư Không Quang Minh Kế Như Lai

Nam-mô Phổ Quang Minh Kế Như Lai

Nam-mô Hương Diễm Quang Minh Kế Như Lai

Nam-mô Diễm Sí Kế Như Lai

Nam-mô Bảo Đức Kế Như Lai

Nam-mô Thiên Đế-thích Kế Như Lai

Nam-mô Diệu Sắc Kế Như Lai

Nam-mô Ma-ni Kế Như Lai

Nam-mô Khả Úy Thượng Như Lai

Nam-mô Khả Úy Ý Như Lai

Nam-mô Thiện Khả Úy Ý Như Lai

Nam-mô Khả Úy Nhãn Như Lai

Nam-mô Khả Úy Tối Thượng Như Lai

Nam-mô Khả Úy Hiện Như Lai

Nam-mô Khả Úy Như Lai

Nam-mô Khả Úy Lực Như Lai

Nam-mô Khả Úy Diễm Như Lai

Nam-mô Khả Úy Minh Như Lai

Nam-mô Hóa Tự Tại Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Hóa Như Lai

Nam-mô Hoa Tự Tại Như Lai

Nam-mô Trí Tự Tại Thắng Như Lai

Nam-mô Uy Tự Tại Thắng Như Lai

Nam-mô Vô Biên Minh Thắng Như Lai

Nam-mô Minh Thắng Như Lai

Nam-mô Kiên Thắng Như Lai

Nam-mô Thiên Thần Trí Tự Tại Thắng Như Lai

Nam-mô Tịch Căn Như Lai

Nam-mô Tịch Ý Như Lai

Nam-mô Tịch Tĩnh Như Lai

Nam-mô Tịch Thượng Như Lai

Nam-mô Tịch Công Đức Như Lai

Nam-mô Tịch Tĩnh Như Lai

Nam-mô Điều Phục Như Lai

Nam-mô Điều Phục Thượng Như Lai

Nam-mô Thiện Điều Như Lai

Nam-mô Thiện Điều Tâm Như Lai

Nam-mô Kim Cang Như Lai

Nam-mô Kim Cang Nội Tín Như Lai

Nam-mô Kim Cang Tịnh Như Lai

Nam-mô Kim Cang Trí Sơn Như Lai

Nam-mô Ma-ni Diệu Như Lai

Nam-mô Kim Cang Phong Như Lai

Nam-mô Kim Cang Chân Thể Như Lai

Nam-mô Kim Cang Tề Như Lai

Nam-mô Kim Cang Toái Như Lai

Nam-mô Kim Cang Liên Hoa Thượng Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thượng Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thượng Như Lai

Nam-mô Phạm Thượng Như Lai

Nam-mô Phần Thượng Như Lai

Nam-mô Chân Thể Pháp Thượng Như Lai

Nam-mô Kim Cang Trọng Liên Hoa Thượng Như Lai

Nam-mô Danh Thượng Như Lai

Nam-mô Thượng Như Lai

Nam-mô Tịch Quang Tràng Thượng Như Lai

Nam-mô Vô Biên Trí Minh Thiện Bộ Hành Sư Tử Như Lai

Nam-mô Vô Úy Kim Cang Na-la Như Lai

Nam-mô Sư Tử Như Lai

Nam-mô Pháp Hư Không Ái Quang Sư Tử Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Tam-muội Hải Quang Sư Tử Như Lai

Nam-mô Pháp Đăng Hành Bộ Trí Sư Tử Như Lai

Nam-mô Đại Bi Sư Tử Như Lai

Nam-mô Sư Tử Hống Như Lai

Nam-mô Sư Tử Thanh Như Lai

Nam-mô Sư Tử Bộ Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Tịnh Chí Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Quang Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Pháp Hư Không Công Đức Tỳ-lô-giá-na Như Lai

Nam-mô Bất Khả Đắc Nhãn Tỳ-lô-giá-na Như Lai

Nam-mô Xỉ Công Đức Liên Hoa Du Hí Thiện Tỳ-lô-giá-na Như Lai

Nam-mô Vô Biên Quang Âm Thanh Hư Không Tỳ-lô-giá-na Như Lai

Nam-mô Bà-già-bạt-đế Dũng Bộ Thiên Hành Như Lai

Nam-mô Thiện Du Bộ Thiện Tịch Sắc Hành Như Lai

Nam-mô Hành Hạnh Như Lai

Nam-mô Thiện Hạnh Như Lai

Nam-mô Đáo Bỉ Ngạn Như Lai

Nam-mô Trừ Ái Như Lai

Nam-mô Tịch Đáo Bỉ Ngạn Như Lai

Nam-mô Vô Tỉ Uy Đức Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Cù-na Trang Nghiêm Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Như Lai

Nam-mô Cù-na Bảo Công Đức Trang Nghiêm Uy Tích Kiếp Như Lai

Nam-mô Công Đức Bảo Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Diễm Sơn Công Đức Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Sơn Công Đức Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Minh Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Vô Tận Phước Hải Tối Thắng Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Đại Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Vô Biên Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Quang Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Sơ Xuất Như Lai

Nam-mô Khả Úy Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Hỷ Hiền Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Na-la-diên Kim Cang Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Đại Thế Chí Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Đại Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Đại Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Đại Tinh Tấn Chủ Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Ái Kiến Tối Thượng Đại Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Thiện Tịnh Vô Cấu Diễm Như Lai

Nam-mô Đại Tọa Diễm Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Sí Như Lai

Nam-mô Cù-na Sí Như Lai

Nam-mô Chủ Như Lai

Nam-mô Nan Thắng Sí Như Lai

Nam-mô Phóng Sí Như Lai

Nam-mô Đa-ma-la-bạt-đa-la Chiên Đàn Hương Như Lai

Nam-mô Chư Hương Như Lai

Nam-mô Sí Diện Hương Như Lai

Nam-mô Phổ Hương Như Lai

Nam-mô Bất Phổ Hương Như Lai

Nam-mô Hương Cữu Như Lai

Nam-mô Nhiêu Hương Như Lai

Nam-mô Vô Hữu Hương Như Lai

Nam-mô Hương Tượng Như Lai

Nam-mô Hương Phổ Thiện Tịnh Trí Hoa Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Hoa Như Lai

Nam-mô Sí Đăng Hoa Như Lai

Nam-mô Bảo Hoa Như Lai

Nam-mô Tán Hoa Như Lai

Nam-mô Phổ Hoa Như Lai

Nam-mô Hoa Như Lai

Nam-mô Hoa Tụ Như Lai

Nam-mô Trang Nghiêm Thể Như Lai

Nam-mô Bạch Thể Như Lai

Nam-mô Ái Thể Như Lai

Nam-mô Bất Hủy Thể Như Lai

Nam-mô Bất Hóa Phân Như Lai

Nam-mô Phần Như Lai

Nam-mô Phân Biệt Phần Như Lai

Nam-mô Tướng Diệu Khai Hoa Phần Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Nghĩa Hiện Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Hiện Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Hiện Như Lai

Nam-mô Nhất Nghĩa Hiện Như Lai

Nam-mô Bất Không Kiến Như Lai

Nam-mô Nghĩa Kiến Như Lai

Nam-mô Thật Kiến Như Lai

Nam-mô Pháp Kiến Như Lai

Nam-mô Vô Úy Như Lai

Nam-mô Vô Xứ Úy Như Lai

Nam-mô Vô Úy Phần Như Lai

Nam-mô Bất Khả Úy Như Lai

Nam-mô Trừ Úy Như Lai

Nam-mô Thoát Nhất Thiết Úy Như Lai

Nam-mô Ly Úy Công Đức Mao Thụ Như Lai

Nam-mô Đa Thắng Như Lai

Nam-mô Thắng Giả Như Lai

Nam-mô Thắng Thắng Như Lai

Nam-mô Thắng Trung Thắng Như Lai

Nam-mô Quang Thắng Như Lai

Nam-mô Bất Khả Bất Thắng Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Cù-na Sở Sanh Như Lai

Nam-mô Phổ Công Đức Sở Sanh Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Sở Sanh Như Lai

Nam-mô Chư Phương Sở Sanh Như Lai

Nam-mô Nhật Sở Sanh Như Lai

Nam-mô Thiện Sanh Như Lai

Nam-mô Công Đức Sanh Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trì Như Lai

Nam-mô Nguyệt Cự Trì Như Lai

Nam-mô Đại Cự Trì Như Lai

Nam-mô Cự Trì Như Lai

Nam-mô Ba Trì Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Lực Trì Như Lai

Nam-mô Chí Trì Như Lai

Nam-mô Vô Biên Vô Ngại Lực Như Lai

Nam-mô Đại Công Đức Lực Như Lai

Nam-mô Đại Lực Như Lai

Nam-mô Hiền Lực Như Lai

Nam-mô Uy Lực Như Lai

Nam-mô Pháp Lực Như Lai

Nam-mô Bảo Di-lưu Sư Tử Lực Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Quảng Trí Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Tâm Thể Khiếu Như Lai

Nam-mô Thanh Trí Như Lai

Nam-mô Khiếu Trí Như Lai

Nam-mô Trí Chủ Như Lai

Nam-mô Tam-muội Di-lưu Tối Thượng Trí Như Lai

Nam-mô Phổ Quán Trí Như Lai

Nam-mô Tam Thế Quảng Trí Như Lai

Nam-mô Long Hân Như Lai

Nam-mô Tối Hân Như Lai

Nam-mô Hoan Hân Như Lai

Nam-mô Hoa Tu Hân Như Lai

Nam-mô Tịnh Hân Như Lai

Nam-mô Pháp Trì Như Lai

Nam-mô Pháp Địa Trì Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Lực Trì Như Lai

Nam-mô Thiên Tịnh Như Lai

Nam-mô Thanh Tịnh Như Lai

Nam-mô Hư Không Tịnh Như Lai

Nam-mô Âm Phân Tịnh Như Lai

Nam-mô Tịnh Trí Giả Như Lai

Nam-mô Thanh Tịnh Như Lai

Nam-mô Âm Phân Kiện Như Lai

Nam-mô Phổ Tràng Kiện Như Lai

Nam-mô Chúng Đế Kiện Như Lai

Nam-mô Thiện Pháp Kiện Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Liên Hoa Như Lai

Nam-mô Pháp Liên Hoa Như Lai

Nam-mô Đồng Liên Hoa Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Tu Như Lai

Nam-mô Bạch Liên Như Lai

Nam-mô Đạo Phần Hoa Như Lai

Nam-mô Kim Hoa Như Lai

Nam-mô Khai Phu Như Lai

Nam-mô Ý Hỷ Hoa Như Lai

Nam-mô Vô Biên Hoa Như Lai

Nam-mô Thiện Hoa Như Lai

Nam-mô Tinh Tấn Quân Như Lai

Nam-mô Kim Cang Quân Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Quân Như Lai

Nam-mô Lực Quân Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Quân Như Lai

Nam-mô Ca-la-tỳ-la Quân Như Lai

Nam-mô Thế Đế Uy Công Đức Hiền Giả Như Lai

Nam-mô Kim Ma-ni Sơn Uy Hiền Giả Như Lai

Nam-mô Bổn Tánh Thân Công Đức Hiền Giả Như Lai

Nam-mô Tiểu Hiền Giả Như Lai

Nam-mô Hiền Giả Như Lai

Nam-mô Hiền Thân Như Lai

Nam-mô Thắng Giả Như Lai

Nam-mô Đại Thắng Giả Như Lai

Nam-mô Vô Biên Thắng Giả Như Lai

Nam-mô Hàng Tha Thắng Giả Như Lai

Nam-mô Nan Thắng Giả Như Lai

Nam-mô Hàng Hóa Giả Như Lai

Nam-mô Nhiên Đăng Như Lai

Nam-mô Tác Vô Úy Như Lai

Nam-mô Tác Quang Như Lai

Nam-mô Tác Hoan Hỷ Như Lai

Nam-mô Hỏa Ý Như Lai

Nam-mô Hoàng Liên Tác Khai Phu Như Lai

Nam-mô Bà-già-bạt-đế Thích-ca-mâu-ni Như Lai

Nam-mô Kim Tiên Như Lai

Nam-mô Long Tiên Như Lai

Nam-mô Tiên Giả Như Lai

Nam-mô Tiên Thắng Như Lai

Nam-mô Thanh Tịnh Thể Nhãn Như Lai

Nam-mô Nguyệt Nhãn Như Lai

Nam-mô Nhật Diện Như Lai

Nam-mô Phạm Diện Như Lai

Nam-mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Diện Như Lai

Nam-mô Kim Sắc Giả Như Lai

Nam-mô Phạm Sắc Giả Như Lai

Nam-mô Thường Sắc Giả Như Lai

Nam-mô Đại Thiên Ma Sắc Giả Như Lai

Nam-mô Ngọc Lan Sắc Giả Như Lai

Nam-mô Kiên Lao Như Lai

Nam-mô Kiên Bộ Như Lai

Nam-mô San Địa Như Lai

Nam-mô Nội Kiên Tín Như Lai

Nam-mô Kiên Kiện Dũng Khí Trượng Xả Như Lai

Nam-mô Vô Du Hí Dũng Dược Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Pháp Thượng Xưng Như Lai

Nam-mô Bảo Xưng Như Lai

Nam-mô Vô Biên Xưng Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Tý Như Lai

Nam-mô Thiện Tý Như Lai

Nam-mô Thùy Tý Như Lai

Nam-mô Cù-na Tý Như Lai

Nam-mô Đại Tý Như Lai

Nam-mô Bà-già-bạt-đế Viên Quang Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Hiền Viên Như Lai

Nam-mô Khổ Hạnh Viên Như Lai

Nam-mô Nê-ma-da Như Lai

Nam-mô Phong Nê-ma-da Như Lai

Nam-mô A-nê-ma-da Như Lai

***

QUYỂN 3

Nam-mô Cung Kính Nê-ma-da Như Lai

Nam-mô Bất Đọa Cù-na Sở Sanh Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Cù-na Tài Như Lai

Nam-mô Na Tụ Tập Như Lai

Nam-mô Đại Cù-na Như Lai

Nam-mô Thiện Hóa Giả Như Lai

Nam-mô Tịch Giả Quyết Liễu Như Lai

Nam-mô Hống Giả Như Lai

Nam-mô Vân Tạng Như Lai

Nam-mô Oán Tạng Như Lai

Nam-mô Phổ Như Lai

Nam-mô Tiên Tạng Như Lai

Nam-mô Mãn Nguyện Như Lai

Nam-mô Mãn Túc Diệu Như Lai

Nam-mô Mãn Túc Nhất Thiết Cù-na Như Lai

Nam-mô Hỷ Hống Như Lai

Nam-mô Tiễn Đạo Như Lai

Nam-mô Tiễn Đạo Ma Như Lai

Nam-mô Đầu-đà Trần Như Lai

Nam-mô Vô Trần Như Lai

Nam-mô Phục Dục Trần Như Lai

Nam-mô Thiện Bằng Hữu Như Lai

Nam-mô Thế Hữu Như Lai

Nam-mô Khả Tín Hữu Như Lai

Nam-mô Thiện Tư Nghị Như Lai

Nam-mô Tạp Lợi Như Lai

Nam-mô Bất Tạng Lợi Như Lai

Nam-mô Nhật Như Lai

Nam-mô Phục Nhật Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Nhật Như Lai

Nam-mô Khiếu Thanh Nhật Như Lai

Nam-mô Diệu Thanh Âm Như Lai

Nam-mô Diệu Khiếu Thanh Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Như Lai

Nam-mô Vô Cấu A-lê-da Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Độc Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Sắc Như Lai

Nam-mô Phổ Đoan Chánh Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Diện Khai Sắc Như Lai

Nam-mô Kế Giả Như Lai

Nam-mô Bảo Kế Như Lai

Nam-mô Đa-già-la Kế Bình Đẳng Như Lai

Nam-mô Vô Tị Như Lai

Nam-mô Nguyệt Giả Như Lai

Nam-mô Cát Tường Như Lai

Nam-mô Thường Cát Tường Như Lai

Nam-mô Bất Khả Phục Như Lai

Nam-mô Tràng Bất Khả Hàng Như Lai

Nam-mô Đế-sa Như Lai

Nam-mô Phất-sa Như Lai

Nam-mô Thương Chủ Như Lai

Nam-mô Đại Thương Chủ Như Lai

Nam-mô Tác Lợi Ích Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Thế Lợi Ích Như Lai

Nam-mô Thắng Chủ Như Lai

Nam-mô Vô Chủ Pháp Hạnh Như Lai

Nam-mô Vô Ưu Như Lai

Nam-mô Trừ Ưu Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Quang Minh Thắng Như Lai

Nam-mô Nan Phục Vô Úy Như Lai

Nam-mô Bất Khả Phác Như Lai

Nam-mô Lực Sĩ Như Lai

Nam-mô Vô Tướng Trí Tuệ Như Lai

Nam-mô Hư Không Trí Như Lai

Nam-mô Đoạn Ngữ Ngôn Như Lai

Nam-mô Ngữ Hưởng Như Lai

Nam-mô Phước Đức Sở Sanh Như Lai

Nam-mô Phước Đức Sở Xuất Như Lai

Nam-mô Đại Tiên Như Lai

Nam-mô Thượng Ý Như Lai

Nam-mô Địa Chủ Như Lai

Nam-mô Tịch Hương Âm Vương Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Tiên Như Lai

Nam-mô Thiên Quan Như Lai

Nam-mô Minh Quan Như Lai

Nam-mô Ý Cao Thượng Như Lai

Nam-mô Bất Đọa Như Lai

Nam-mô Bất Đọa Trì Như Lai

Nam-mô Na-la-diên Như Lai

Nam-mô Độ Bỉ Ngạn Như Lai

Nam-mô Càn-thát-bà Như Lai

Nam-mô Bát-la-tỷ-ca-da Như Lai

Nam-mô Tịnh Túc Hạ Như Lai

Nam-mô Hư Không Hạ Như Lai

Nam-mô Hóa Giả Như Lai

Nam-mô Thiện Hóa Giả Như Lai

Nam-mô Diệu Tề Như Lai

Nam-mô Tịch Hương Thiện Tề Như Lai

Nam-mô Tát-đa-già-bạt-đế Như Lai

Nam-mô Tịch Tĩnh Bạt-đề Như Lai

Nam-mô Tối Ý Như Lai

Nam-mô Thiện Ý Như Lai

Nam-mô Thiện Tư Như Lai

Nam-mô Hư Không Tư Như Lai

Nam-mô Vi Diệu Ngữ Ngôn Như Lai

Nam-mô Luân Ngữ Ngôn Như Lai

Nam-mô Kính Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Phạm Thiên Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Kiên Dũng Quân Nhung Trượng Xả Như Lai

Nam-mô Xả Ba Lãng Như Lai

Nam-mô Như Giáo Như Lai

Nam-mô Vi Diệu Như Lai

Nam-mô Khả Hỷ Như Lai

Nam-mô Bất Bị Hủy Như Lai

Nam-mô Pháp Hải Sở Sanh Ý Như Lai

Nam-mô Ca-diếp Như Lai

Nam-mô Câu-lưu-tôn Đại Như Lai

Nam-mô Sơ Phát Tâm Đoạn Nghi Như Lai

Nam-mô Bạt Phiền Não Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Nguyện Độ Bỉ Ngạn Đoạn Nghi Như Lai

Nam-mô Chí Vô Úy Như Lai

Nam-mô Phạm Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Nguyệt Giả Như Lai

Nam-mô Nan Hàng Nhật Như Lai

Nam-mô Hỏa Giả Như Lai

Nam-mô Đa Văn Như Lai

Nam-mô Thủy Giả Như Lai

Nam-mô Trần Giả Như Lai

Nam-mô Thường Niết-bàn Giả Như Lai

Nam-mô Vô Trần Cấu Như Lai

Nam-mô Hiển Hách Giả Như Lai

Nam-mô Phạm Giả Như Lai

Nam-mô Kiều-trần-như Như Lai

Nam-mô A-sô-bà-dạ Như Lai

Nam-mô Động Lao Cố Như Lai

Nam-mô Chiến Thắng Như Lai

Nam-mô Danh Vô Tỉ Như Lai

Nam-mô Vô Ái Tánh Như Lai

Nam-mô Đại Bi Như Lai

Nam-mô Thường Dũng Mãnh Như Lai

Nam-mô Bi Giả Như Lai

Nam-mô Ế Nguyệt Quang Như Lai

Nam-mô Nhạo Mạn-đà-la Hương Như Lai

Nam-mô Thường Thủy Chấn Minh Thiện Âm Tú Vương Khai Phu Thần Thông Như Lai

Nam-mô Linh Tán Nghi Ý Như Lai

Nam-mô Vô Trước Xứ Như Lai

Nam-mô Thắng Hạnh Như Lai

Nam-mô Kim Võng Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Khả Đắc Anh Lạc Như Lai

Nam-mô Sa-đa-da Như Lai

Nam-mô Đăng Minh Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Như Lai

Nam-mô Phân Minh Như Lai

Nam-mô Đại Khí Như Lai

Nam-mô Tỳ-diếp-bà-tư-na Như Lai

Nam-mô Tỳ-bà-thi Như Lai

Nam-mô Bố Ma Như Lai

Nam-mô Lô-giá Như Lai

Nam-mô Chúng Sanh Hư Không Tâm Hình Tượng Như Lai

Nam-mô Điều Phục Tha Như Lai

Nam-mô Thành Thục Như Lai

Nam-mô Nan Điều Như Lai

Nam-mô Âm Thanh Giả Như Lai

Nam-mô Tưởng Giả Như Lai

Nam-mô Trí Diễm Sí Thân Như Lai

Nam-mô Thí Dụ Sư Tử Như Lai

Nam-mô Sanh Giả Như Lai

Nam-mô Chúng Loại Ái Như Lai

Nam-mô Hoan Hỷ Như Lai

Nam-mô Hỷ Tăng Trưởng Như Lai

Nam-mô Minh Chiếu Như Lai

Nam-mô Già-bà-na-bà Như Lai

Nam-mô Thụ Giả Như Lai

Nam-mô Diêm-phù Uy Như Lai

Nam-mô Chủng Chủng Tác Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Hạnh Như Lai

Nam-mô Ma-ni Giác Như Lai

Nam-mô Điều Ngự Như Lai

Nam-mô Trí Môn Âm Đa Tạng Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Hạnh Vô Phan Duyên Như Lai

Nam-mô Diệu Bảo Như Lai

Nam-mô Diệt Hạ Như Lai

Nam-mô Thiện Viên Mãn Nguyệt Như Lai

Nam-mô Nan Thắng Trí Chí Như Lai

Nam-mô Công Đức Như Lai

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Như Lai

Nam-mô Kê-tát-la Như Lai

Nam-mô Tần-thân Như Lai

Nam-mô Trí Giả Như Lai

Nam-mô Phổ Hạnh Tịnh Như Lai

Nam-mô Tượng Nhĩ Như Lai

Nam-mô Tượng Giả Như Lai

Nam-mô Hư Không Tạng Như Lai

Nam-mô Nan Phá Hoại Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Tinh Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Như Lai

Nam-mô Tư Pháp Giả Như Lai

Nam-mô Pháp Giáo Tạng Như Lai

Nam-mô Phát Hạnh Như Lai

Nam-mô Nhật Uy Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Bát-rị-thế-bà-dạ Như Lai

Nam-mô Nhập Thiền Định Như Lai

Nam-mô Thật Ngôn Như Lai

Nam-mô Thiện Trụ Như Lai

Nam-mô Xúc Đạp Ma Chúng Như Lai

Nam-mô Tán Vô Minh Như Lai

Nam-mô Thịnh Uy Như Lai

Nam-mô Thập Phương Văn Âm Khải Như Lai

Nam-mô Đa-ma-la-bạt Như Lai

Nam-mô Vô Biên Du Hí Như Lai

Nam-mô Vô Tướng Như Lai

Nam-mô Dũng Hành Bộ Tượng Như Lai

Nam-mô Tràng Âm Như Lai

Nam-mô Thân Ý Như Lai

Nam-mô Đại Chấn Thanh Như Lai

Nam-mô Thủy Thiên Như Lai

Nam-mô Trì Quốc Như Lai

Nam-mô Tăng Trưởng Như Lai

Nam-mô A-lê-sát-tra Như Lai

Nam-mô Xa-di-đa Như Lai

Nam-mô Diêm-phù-na-đà Như Lai

Nam-mô Mâu-la-da Như Lai

Nam-mô Thanh Liên Như Lai

Nam-mô A-sa-la Như Lai

Nam-mô Sa-la Như Lai

Nam-mô Trí Thắng Như Lai

Nam-mô Tỳ-đa Ma-ni Như Lai

Nam-mô Tát-địa-lợi Xả Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Như Lai

Nam-mô Tịch Tĩnh Như Lai

Nam-mô Quảng Tín Như Lai

Nam-mô Giáo Hóa Bồ-tát Như Lai

Nam-mô Bảo Công Đức Như Lai

Nam-mô Biện Tài Anh Lạc Tư Duy Như Lai

Nam-mô Sư Tử Tần-thân Lực Như Lai

Nam-mô Tạp Sở Hữu Như Lai

Nam-mô Dữ Lạc Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Giả Như Lai

Nam-mô Phạm Thiên Giả Như Lai

Nam-mô Thanh Chấn Hống Minh Như Lai

Nam-mô Uy Quyết Liễu Như Lai

Nam-mô Phá Tán Ma Lực Thanh Như Lai

Nam-mô Định Trụ Như Lai

Nam-mô Lạc Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Giả Như Lai

Nam-mô Cù-na Chúng Thắng Như Lai

Nam-mô Chúng Thắng Giải Thoát Như Lai

Nam-mô Nhật Sở Sanh Như Lai

Nam-mô Chân Thể Pháp Thượng Như Lai

Nếu có ai đối với vô lượng vô biên danh hiệu của chư Phật Như Lai mà đích thân thọ trì đọc tụng, tư duy nhớ tưởng, và phụng kính tu hành, thời họ sẽ không có bệnh của mắt, bệnh của tai, bệnh của mũi, bệnh của lưỡi, và bệnh của thân. Hết thảy chướng ngại thảy đều thanh tịnh. Tất cả mọi người đều không thể chế phục họ.

Còn đối với Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, họ sẽ đắc bất thối chuyển. Hết thảy mười phương chư Phật Thế Tôn sẽ thường nhớ đến họ. Chư Phật kia sẽ vì các chúng sanh đó mà luôn thủ hộ. Thậm chí trong giấc mộng, chư Phật kia cũng sẽ vì họ mà thị hiện bất khả tư nghị thiện xảo, trí tuệ, và phương tiện để họ mau đắc tam-muội và các môn đà-la-ni.

Ở mọi nơi sinh ra, họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa chư Phật Thế Tôn, và hóa sanh từ hoa sen báu lớn ở trong Phật giáo.

Ở mọi nơi sinh ra, họ chưa từng bao giờ lìa bỏ 32 tướng của bậc đại nhân, 80 vẻ đẹp, và thần thông ngũ nhãn. Họ luôn giáo hóa chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, tu hành Lục Độ Ba-la-mật và 37 Phẩm Trợ Đạo.

Họ sẽ không lìa xa thiền định, vô lượng tam-muội, và tứ vô sắc định. Họ sẽ không xả bỏ các lực, vô úy, biện tài, 18 Pháp Bất Cộng, đại từ đại bi, và đại hỷ đại xả. Vô lượng a-tăng-kỳ các Pháp của chư Phật, họ thảy đều không lìa xa.

Bao nhiêu công đức của chư Phật Thế Tôn kia, họ cũng sẽ đầy đủ công đức như thế và liền được an lạc. Cuối cùng họ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nam-mô Vô Cấu Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, thời họ liền được trí tuệ vô tận.

Nam-mô Nhật Nguyệt Đăng Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, thời họ sẽ đắc bất thối chuyển. Giả sử có người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, thời họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn thọ thân nữ.

Nam-mô Cam Lộ Di-lưu Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, giả sử có người lấy vàng lá và thất bảo đầy khắp thế giới để làm bố thí, thì phước đức có được của họ cũng không bằng một phần ca-la công đức của người thọ trì danh hiệu.

Nam-mô Phổ Hương Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, tất cả lỗ chân lông sẽ toát ra vô lượng hương thơm. Họ sẽ thọ tất cả hương thơm xông khắp Phật sát. Lại nữa, họ còn được vô lượng vô biên phước đức.

Nam-mô Tịnh Quang Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, giả sử có người lấy thất bảo trong Hằng Hà sa số thế giới để làm bố thí, thì phước đức có được của họ cũng không bằng một phần ca-la công đức của người xưng tụng danh hiệu của Đức Phật Như Lai kia.

Nam-mô Pháp Thượng Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ đều thành tựu đầy đủ tất cả Phật Pháp.

Nam-mô Đại Chúng Giả Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ đều thành tựu đầy đủ tất cả Phật Pháp.

Nam-mô Vô Biên Hương Quang Minh Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ đắc bất thối chuyển.

Nam-mô Hỏa Quang Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, suốt ngày lẫn đêm họ sẽ luôn tăng trưởng vô lượng phước tụ.

Nam-mô Nguyệt Đăng Minh Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ xứng được làm phước điền trong thế gian.

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, tất cả tội chướng thảy đều diệt trừ.

Nam-mô Phổ Quang Tối Thượng Công Đức Xưng Tụ Vương Như Lai

Nam-mô Chánh Trụ Ma-ni Tích Tụ Vương Như Lai

Nếu có người nữ nào nghe được danh hiệu của hai Đức Phật Như Lai này, thì ở bất cứ nơi nào, họ sẽ xả được nữ thân. Họ lại siêu việt 40.000 ức kiếp lưu chuyển sanh tử. Họ sẽ được bất thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, luôn được thấy Phật, nghe Pháp, và cúng dường chư Tăng. Vào đời sau, họ sẽ liền được xuất gia và dần dần sẽ thành tựu vô ngại biện tài.

Nam-mô Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Thủ Uy Đức Minh Tự Tại Vương Như Lai

đa trí tha, hắt ra đát nê, hắt ra đát nê, hắt ra đát na, sí la nê, hắt ra đát na, bát ra đê, mạn thất đế, hắt ra đát na, tam bà bệ, hắt ra đát na, yết bệ, hắt ra đát nộ, đạc yết đế, sa ha

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đang tu hành Bồ-tát Thừa, mà xưng danh hiệu của Đức Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Thủ Uy Đức Minh Tự Tại Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác kia, cùng với nghe được, thọ trì và tụng đà-la-ni chương cú này, thì sau khi xả báo thân ở nơi đó, họ sẽ sanh làm Chuyên Luân Vương và gặp Phật xuất thế. Khi đã thấy Như Lai rồi, họ sẽ làm đủ mọi sự cúng dường chẳng thể nghĩ bàn, tu Phạm hạnh, và đạt đến tất cả thần thông của bờ kia.

Họ lại đắc đà-la-ni tên là Thập Chuyển. Họ sẽ thấy Hằng Hà sa chư Phật, siêu việt ức kiếp lưu chuyển sanh tử, và tâm không bao giờ quên mất Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Họ sẽ được thân kiên cố như na-la-diên, xương cốt cứng chắc và không thể bị bẻ gãy. Thân đó có màu vàng và trang nghiêm với 32 tướng của bậc đại trượng phu. Họ sẽ được tiếng Phạm âm. Họ lìa xa nơi huyên náo và được nơi thanh nhàn.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

“Trong bảy ngày đêm nếu có ai

Xưng tụng danh hiệu Đức Phật kia

Sẽ được thiên nhãn thanh tịnh diệu

Vô biên tịnh nhãn Phật xưng tán

Khi được thiên nhãn thanh tịnh rồi

Nhục nhãn của họ cũng thanh tịnh

Sẽ thấy vô lượng vô biên Phật

Số ấy nhiều như Hằng Hà sa

Thảy đều cúng dường chư Phật kia

Mọi Pháp nghe qua đều thọ trì

Mắt họ nếu thấy những ai khác

Luôn dùng lời lành mà khuyên nhủ

Thuở xưa từng đã cúng dường Phật

Cùng với việc làm chẳng nghĩ bàn

Tất cả đều được tâm niệm trì

Đó là do nghe Phật hiệu kia

Nam-mô Trí Cự Như Lai

Nam-mô Kim Quang Tích Hình Như Lai

Nam-mô Thật Ngôn Như Lai

Nam-mô Thường Âm Chấn Vương chư Như Lai đẳng”

Lúc bấy giờ bốn vị Bồ-tát, gồm có: Phổ Hiền Bồ-tát, Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đà-la-ni Tự Tại Vương Bồ-tát, và Chấp Kim Cang Thủ Bồ-tát, cùng với bốn Đức Như Lai, gồm có: Trí Cự Như Lai và các Đức Như Lai khác như thế, họ ở tại Nhật Nguyệt Cung Điện.

Khi ấy Nhật Thiên Tử và Nguyệt Thiên Tử đi đến chỗ của chư Như Lai và Bồ-tát. Họ thấy mỗi vị Như Lai đều ngồi trên tòa sư tử trang nghiêm báu.

Lúc đó, Nhật Thiên Tử và Nguyệt Thiên Tử đồng suy nghĩ rằng:

“Chúng ta làm sao lại được ở bên cạnh của chư Như Lai và Bồ-tát?”

Bấy giờ chư Như Lai và Bồ-tát đồng liền nói đà-la-ni, tên là Dữ Nhất Thiết Chúng Sanh Quang Minh Tán Đại Hắc Ám Tối Diệu Tối Thượng Lưu Bố Thập Phương:

“tăng # thế bà, chước sô đà đà, chước sô bát ra bà, đỗ la mê tha, ca la tha, nhất tu đam sa, tô la tra, tô la đà, tô thán sa, nhất đam sa, bệ la, bệ la bát nị, già lưu mô li đa nị, a ra nị, ca la bát nị, ca la bát nị, đố rô, đồ tứ, đố rô, đố rô, đồ tứ, đà tố để, đà tố để, địa li, địa li, độ rô, độ rô, đậu la, đậu la, ca la, ca la, tát tha sa, tát tha sa, kỳ la, kỳ la, kỳ la bát dạ, kỳ la bát dạ, đà tố, đà tố, tôn độ tam bộ, tất thát tố, át thát tố, dã thát tố, dã thát sa, bát nê thụ rô li, đề tát rị, ca la, ca la, sí rị, sí rị, quyết rô ma, quyết rô ma, ca ma bát nê, kê lỗ lậu, kê lỗ lậu, kê la bát nê, yết ca li, yết ca li, la rô phục đệ, đột lậu đệ, đột lậu đệ, mạc ha đột lậu đệ, ca la, ca la, sí li, sí li, tỉ bố lựu tứ, tỉ bố lựu tứ, đà thấu, đà thấu, hạ thấu, hạ thấu, hạ sa phả nị, sa ha”

Lúc bấy giờ Phổ Hiền Bồ-tát bảo Nhật Thiên Tử và Nguyệt Thiên Tử rằng:

“Các thiện nam tử! Là vì thương xót chúng sanh, nên đà-la-ni này đã từng được tuyên thuyết ở nơi của tám ức tám ngàn vạn chư Phật.

Các thiện nam tử! Hoa ưu-đàm rất khó gặp, nhưng nghe được chương cú của đà-la-ni này còn khó hơn.

Các thiện nam tử! Chương cú của đà-la-ni này không dễ gì nghe được. Nếu có người thọ trì đọc tụng đà-la-ni này thì lại càng khó hơn.

Các thiện nam tử! Gặp Phật xuất hiện ở thế gian, việc đó còn không khó; nghe được đà-la-ni này thì mới thật là rất khó.

Các thiện nam tử! Nếu có người vì các chúng sanh ở Địa Ngục Vô Gián, những kẻ tạo năm tội vô gián, hoặc những kẻ phỉ báng Chánh Pháp, người ấy trụ ở đời một kiếp để làm lợi ích cho các chúng sanh kia. Ngày đêm sáu thời, họ tụng chương cú của đà-la-ni này suốt 21 ngày và ngày ngày đều tu hành. Do uy thần lực của đà-la-ni nên ngay khi ấy, đại Địa Ngục Vô Gián sẽ bị phá hủy và các chúng sanh kia liền được giải thoát. Hà huống là công đức của người ở Diêm-phù-đề thọ trì đọc tụng.

Nếu những ai nghe qua đà-la-ni này thì họ phải nên biết như vầy:

‘Chúng ta đã được bốn Đức Như Lai và bốn vị Bồ-tát nhiếp thọ, cũng được Nhật Thiên Tử và Nguyệt Thiên Tử nhiếp thọ.’

Hãy ở trong giáo Pháp này chớ sanh nghi hoặc.

đa trí tha, độ trí, ma ha độ na trí, tố rô tố rô, sa ha

thúc ca ra, tỳ du đạt nị, đa ra, đa ra, sa ha

thù đế, bát ra địa bế, đố lô đố lô, sa ha

bát đầu ma, ma li nị, tát trước hà ra đa phật đệ, hồ lô hồ lô, sa ha

tát trước phật đệ, tát trước lô ca nị, sí rị, sí rị, sa ha

đà la ni phật đệ, a ba ra để ha đa phật đệ, đố rô, đố rô, sa ha

la li na chất để, đồ ma bát rị ha rị, khấu khố rô, khố rô, sa ha

đà ra, đà ra, ma ha đà ra, đạt ra, đạt ra, xà diên để duệ, sa ha

tô bạt ra để, tô đa bế, a ba ra đế, ha đa phật đệ, đà ra, đà ra, đà ra, đà ra, diên đế duệ

Nam-mô Trí Cự Như Lai

Nam-mô Kim Cang Tích Hình Như Lai

Nam-mô Thật Ngôn Như Lai

Nam-mô Khả Úy Âm Chấn Vương chư Như Lai đẳng

Nam-mô Nguyệt Quang Đồng Tử

đa trí tha, bát ra bà ca rị, bát ra bà bạt đế, đạt ma tỳ du đệ, yết ma tỳ du đệ, bà bà đấu mê, sa ha

Nếu có ai thường tụng đà-la-ni này mỗi ngày, thời tất cả nghiệp chướng sẽ đều được thanh tịnh.

Nam-mô Tịch Quang Vương Như Lai

đa trí tha, thương đế, thương đế, a ra già, xoa da dạ, thương để, thương để, điệt bệ sa, xoa da dạ, thương đế, thương mô ha, xoa da dạ

đa trí tha, mâu lộ lộ, mâu lộ lộ, a bà ha, mâu lộ lộ, tỳ xà, xoa da dạ, sa ha

Nếu có ai luôn tụng đà-la-ni này sáu thời mỗi ngày, thì các nghiệp tội của họ sẽ mau diệt trừ sạch.

Nam-mô Thắng Chiên Đàn Hương Thể Như Lai

đa trí dạ tha, chi ra đế, ma rị chí sí, đột rị đà mê, đồ ra nô, bát ra bệ sát tra, chiên đàn nang kỳ, chiên đàn na kiện đệ, chiên đàn na yết bệ, chiên đàn na phục thệ, tỳ du đạt ni, già rị đa ra bạt đế, tát bà đát tha già đa, đề sắt tu đế, sa ha

Chương cú của đà-la-ni này đã được hết thảy chư Phật tuyên thuyết. Hãy nên thọ trì và tùy hỷ.

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào thọ trì đà-la-ni này, thì họ sẽ không còn sợ sợt đối với chúng quỷ thần. Họ sẽ được chuyển sanh, diện kiến Đức Phật A-di-đà, thấy Quán Thế Âm Bồ-Tát, và cũng như thấy Nguyệt Quang Đồng Tử. Từ nơi thù thắng này đến nơi thù thắng khác, họ sẽ ở trong các thiện Pháp và luôn gặp Thiện Tri Thức.

Nếu có người nữ nào được chuyển thân nữ, thì phải biết đó là uy lực của Thắng Chiên Đàn Hương Thể Như Lai. Họ cũng sẽ được vô lượng nơi thù thắng của Bồ-tát.

Nam-mô Nguyệt Thượng Như Lai

Nam-mô Tác Quang Minh Bồ Tát

đa trí tha, đạt rị, đạt rị, đà ra nị, ni đà nị, a bà dạ yết ra bế, ca lạt ba bệ già đế, âm mễ lý đa, ca lạt ba, hồ đa thế nị, a nan đa, mục xí thập hãn, a nan đa, chước sô già đế, án, phụ, sa ha

Thiện nam tử! Chương cú của đà-la-ni này đã được chư Phật Thế Tôn nhiều như cát sông Hằng tuyên thuyết. Vì muốn khiến chúng sanh đang đọa trong các đường ác được sự lợi ích, hãy nên thọ trì và tùy hỷ.

Thiện nam tử! Nếu có Bồ-tát nào thọ trì đà-la-ni này, thì người ấy sẽ siêu việt tám loại kinh sợ. Đó là:

[1] kinh sợ của địa ngục vô biên,

[2] kinh sợ của súc sanh vô biên,

[3] kinh sợ của ngạ quỷ vô biên,

[4] kinh sợ của thọ thai vô biên,

[5] kinh sợ của sanh vô biên,

[6] kinh sợ của lão vô biên,

[7] kinh sợ của bệnh vô biên,

[8] và kinh sợ của tử vô biên.

Mười phương chư Phật sẽ đều hộ niệm người ấy. Lúc mạng chung, tâm của họ sẽ không rối loạn, mặt hướng về chư Phật mà thọ sanh. Họ sẽ có thân vô tận và còn được các căn điều phục.

Nam-mô Bà-già-bà Biện Tràng Như Lai

Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai

Nam-mô Đại Mục Như Lai

Nam-mô Pháp Giới Hình Như Lai

đa trí tha, đạt rị, đạt rị, đạt ma đà đố, bát ra để sắt sỉ đế, sa ha

Nam-mô Chư Phương Đăng Minh Vương Như Lai

đa trí tha, bát ra đệ bế, bát ra đệ bế, chiết nhã na, ca bát ra địa bế, sa ha

Nam-mô Bi Uy Như Lai

đa trí tha, để thệ, để thệ, chiết nhã na, để thệ, phật đà để thệ, đạt ma để thệ, tăng già để thệ, sa ha

Nam-mô Phạm Hải Như Lai

đa trí tha, bà ra đế, bà ra đế, tát bà bạt ra đa, bát rị bất rị nê, phật đà đạt rị xá nê, sa ha

Nam-mô Nhẫn Viên Mãn Đăng Như Lai

đa trí tha, khí na, khí na, tát bà đạt ma, bà ra noa nị, phật đà tát chiên na, đạt ma tát chiên na, tăng già tát chiên na, sa ha

Nam-mô Pháp Viên Quang Như Lai

đa trí tha, chiên đạt ra, bát ra bệ, tô rị da, bát ra bệ, chiên đạt ra, tô rị da, thiết đa sách ha, tát ra át đế, hề rị ca, bát ra bệ, tỳ du đà dạ, xà nhã, chước sô, sa ha

Nam-mô Vô Úy Trang Nghiêm Như Lai

đa trí tha, đạt ma tỳ dụ hê, già già na, tỳ dụ hê, sa ha, xà nhã na, tỳ dụ hê, sa ha

Nam-mô Tịch Quang Vương Như Lai

đa trí tha, đà ra, đà ra, xà nhã da, bát rị du đạt nê, xà nhã na, bát rị phú ra nê, đa tha đa, a bà bồ đạt nê, thi già lạm, sa ha

Nam-mô Quảng Danh Xưng Như Lai

đa trí tha, tỳ bất la, cù chiết rị, già già na, cù chiết rị, bất ra da, bất ra da, tát bà xa, a đề sắt sỉ đế, phật đà, a đề sắt sỉ đế, tát bà, bồ đề tát đỏa, đề sắt sỉ đế, sa ha

Nam-mô Pháp Hải Ba Đào Công Đức Vương Như Lai

đa trí tha, bệ cát dị, đạt ma, tam mô đạt ra, bệ cát dị, già già na, tam mô đạt ra, bệ cát dị, phật đà, tam mô đạt ra, bệ cát dị, bồ đề tát đỏa, đạt ma, tam mô đạt ra, bệ cát dị, ba la mật đa, bệ cát dị, tát bà xa bát rị, bộ ra noa, bệ cát dị, phật đà, đề sắt sỉ đế, sa ha

Lúc còn hành Bồ-tát Đạo vào thuở xưa, các Đức Phật này đã phát thệ nguyện như vầy:

‘Sau khi chúng con chứng Bồ-đề, nếu có chúng sanh nào nghe được danh hiệu của chúng con, rồi với tín tâm thanh tịnh mà thọ trì Phật hiệu, thời họ sẽ đều trụ bất thối chuyển và siêu việt tám nạn. Chư Phật Bồ-tát sẽ thảy đều hộ niệm. Sau khi mạng chung, họ sẽ vãng sanh về cõi Phật thanh tịnh. Họ sẽ được tất cả chư thiên hộ vệ và lìa xa các điều kinh sợ.’

Nếu lại có người nhớ niệm chẳng quên và thọ trì danh hiệu của các Đức Phật như thế, cùng với đà-la-ni, kệ tụng, và chương cú, như họ muốn thấy Di-lặc Bồ-tát, thời người đó nên tụng đà-la-ni này 100.000 biến và làm cúng dường tùy theo khả năng của mình.

Như họ muốn thấy Phổ Hiền Bồ-tát, thời người đó nên tụng đà-la-ni này 200.000 biến và làm cúng dường tùy theo khả năng của mình.

Như họ muốn thấy Đức Tỳ-lô-giá-na Như Lai, thời người đó nên tụng đà-la-ni này 300.000 biến và làm cúng dường tùy theo khả năng của mình.

Sau khi đã được tâm thanh tịnh, họ sẽ phát khởi tâm từ mẫn. Họ lìa bỏ các ngã mạn, sân khuể, tật đố, phẫn nộ, hận thù, và những hoạn nạn của tâm như thế.

Nam-mô Nhân Vô Biên Quang Minh Công Đức Uy Hình Như Lai

đa trí tha, tu lợi dị, tu lợi dị, nhã na tu lợi dị, sa ha

Nam-mô Chủng Chủng Uy Lực Đa Vương Công Đức Hình Như Lai

đa trí tha, thi rị, thi rị, để xà, thi rị, sa ha

Nam-mô A-tăng-kỳ Ức Kiếp Tu Tập Giác Như Lai

đa trí tha, tam mâu đà duệ, tam mâu đà duệ, nhã na, tam mâu đà duệ, sa ha

Nam-mô Chư Pháp Du Hí Uy Hình Như Lai

đa trí tha, yết bệ, yết bệ, nhã na yết bệ, sa ha

Nam-mô Diệu Kim Hư Không Hình Như Lai

đa trí tha, già già nê, già già nê, già già na, tỳ du, sa ha

Nam-mô Bảo Di-lưu Như Lai

đa trí tha, di lưu, di lưu, a lạt na di lưu, sa ha

Nam-mô Cù-na Hải Như Lai

đa trí tha, cù nê, cù nê, cù na, tam mục đề lê, sa ha

Nam-mô Pháp Giới Âm Tràng Như Lai

đa trí tha, chi trú, chi trú, nhã na chi trú, sa ha

Nam-mô Pháp Hải Năng Lôi Như Lai

đa trí tha, tam mục đề ly, tam mục đề ly, nhược na, tam mục đề ly, sa ha

Nam-mô Pháp Tràng Như Lai

đa trí tha, đà bà đề, đà bà đề, đạt ma đà bà đề, sa ha

Nam-mô Địa Uy Như Lai

đa trí tha, đà ly, đà ly, đà la ni, tam vật đề ly, sa ha

Nam-mô Pháp Lực Quang Như Lai

đa trí tha, ba ra tị, ba ra tị, đạt ma ba ra tị, sa ha

Nam-mô Hư Không Giác Chánh Như Lai

đa trí tha, phật đề, phật đề, tô phật đề, sa ha

Nam-mô Di-lưu Phong Minh Như Lai

đa trí tha, át rị chi, át rị chi, nhã na át rị chi, sa ha

Nam-mô Vân Phong Như Lai

đa trí tha, mê kỳ, mê kỳ, ma ha mê kỳ, sa ha

Nam-mô Nhật Đăng Tràng Phong Như Lai

đa trí tha, ba ra địa tí, ba ra địa tí, nhã na, ba la địa tí, sa ha

Nam-mô Sát Chứng Giác Như Lai

đa trí tha, sa di, sa di, tam ma sa địa đế, sa ha

Nam-mô Thụ Vương Như Lai

đa trí tha, độ lô mê, độ lô mê, nhã na độ lô mê, sa ha

Nam-mô Cù-na Di-lưu Như Lai

đa trí tha, cù nê, cù nê, cù na nê mê, di lưu thi khư ly, sa ha

Nam-mô Tam Bảo Như Lai

đa trí tha, ni di, ni di, nhã na ni di, sa ha

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Như Lai

đa trí tha, tỳ lê, tỳ lê, tỳ lô giá nê, sa ha

Nam-mô Quang Trang Nghiêm Như Lai

đa trí tha, tỳ hữu hê, tỳ hữu hê, nhã na tỳ hữu hê, sa ha

Nam-mô Pháp Hải Như Lai

đa trí tha, tam ma, tam ma, tam mâu đạt ra, tỳ ca ra mãn nê, sa ha

Nam-mô Uy Đầu Như Lai

đa trí tha, đê xà, đê xà, nhã na đê xà, sa ha

Nam-mô Thế Gian Chủ Như Lai

đa trí tha, nhân rị, nhân để rị, nhân đạt ra, tỳ ca ra di, sa ha

Nam-mô Uy Hiền Công Đức Như Lai

đa trí tha, bạt địa lệ, bạt địa lệ, tu bạt địa lệ, sa ha

Nam-mô Chư Pháp Quang Vương Như Lai

đa trí tha, ba ra tị, ba ra tị, nhã na ba ra tị, sa ha

Nam-mô Kim Cang Bảo Tề Như Lai

đa trí tha, bà thị ly, bà thị ly, bà xà lô đát ly, sa ha

Nam-mô Trì Vô Ngại Lực Như Lai

đa trí tha, a tăng kỳ, a tăng kỳ, a tăng già phật đề, sa ha

Nam-mô Pháp Giới Hình Như Lai

đa trí tha, đạt rị mê, đạt rị mê, đạt ma đạt rị, sa ha

Nam-mô Chư Phương Đăng Minh Vương Như Lai

đa trí tha, thôi nê, thôi nê, trì na ca rị, sa ha

Nam-mô Bi Uy Đức Như Lai

đa trí tha, đê thị, đê thị, ma ha đê thị, sa ha

Nam-mô Phạm Hải Như Lai

đa trí tha, bà ra đế, bà ra đế, bà ra đa bát rị, bất ra nê, sa ha

Nam-mô Nhẫn Viên Đăng Minh Như Lai

đa trí tha, sám mê, sám mê, nhã na sám mê, sa ha

Nam-mô Pháp Viên Quang Như Lai

đa trí tha, tát ra, tát ra, tát bà phật đà, đề sắt thất đế, sa ha

Nam-mô Tịch Quang Vương Như Lai

thiên đế, bát ra thiên đế, ưu ba thiên đế, sa ha.

***

QUYỂN 4

Nam-mô Vô Cấu Danh Xưng Như Lai

đa trí tha, tỳ phú lệ, tỳ phú lệ, nhã na tỳ phú lệ, sa ha

Nam-mô Pháp Hải Đào Ba Công Đức Vương Như Lai

đa trí tha, tam ma, tam ma, tam ma tất thế đế, sa ha

Nam-mô Pháp Chủ Vương Như Lai

đa trí tha, hắt ra ma, hắt ra ma, hắt đê chi ra nị, sa ha

Nam-mô Cù-na Vân Như Lai

đa trí tha, cù mê, cù mê, cù ma cù mê, sa ha

Nam-mô Pháp Công Đức Như Lai

đa trí tha, thất rị, thất rị, thất rị, sa ha

Nam-mô Thiên Quan Như Lai

đa trí tha, ma cú giới, ma cú giới, đạt ma ma cú giới, sa ha

Nam-mô Trí Diễm Uy Công Đức Như Lai

đa trí tha, thệ duệ, thệ duệ, xà da bát đế, sa ha

Nam-mô Lưỡng Túc Tôn Như Lai

đa trí tha, độ ma, độ ma, độ mê, độ mê, sa ha

Nam-mô Hư Không Thanh Như Lai

đa trí tha, già già nê, già già nê, già già na, sa mê, sa ha

Nam-mô Tam-mạn-đa Sanh Đăng Như Lai

đa trí tha, tam bà bà, tam bà bà, phật đà, tát để duệ na, sa ha

Nam-mô Hào Công Năng Hình Như Lai

đa trí tha, ẩu mê, ẩu mê, ẩu ma bạt đế, sa ha

Nam-mô Tịch Minh Như Lai

đa trí tha, cù sát, cù sát, phật đà cù sát, sa ha

Nam-mô Hải Công Đức Như Lai

đa trí tha, tát ra, tát ra, thí bệ, sa ha

Nam-mô Nhật Uy Như Lai

đa trí tha, đê thị, đê thị, đê xà bát đế, sa ha

Nam-mô Dư Vương Như Lai

đa trí tha, thí bệ, thí bệ phú, sa ha

Nam-mô Tướng Di-lưu Như Lai

đa trí tha, xoa duệ, xoa duệ, yết ma xoa duệ, sa ha

Nam-mô Vân Âm Minh Như Lai

đa trí tha, hồ lâu hê, hồ lâu hê, cù sa hồ lâu hê, sa ha

Nam-mô Pháp Chủ Vương Như Lai

đa trí tha, nhân địa rị, nhân địa rị, nhân đà ra bát đế, sa ha

Nam-mô Cù-na Vương Như Lai

đa trí tha, cù nễ, cù nễ, cù noa, tam mô địa đế, sa ha

Nam-mô Phú Di-lưu Như Lai

đa trí tha, bất ra da, bất ra da, tát bà ma nô, hắt rị tha, sa ha

Nam-mô Thanh Tịch Như Lai

đa trí tha, xa di, xa di, xa ma nê, sa ha,

Nam-mô Quang Vương Như Lai

đa trí tha, ba ra ba la, ba ra sa ra nê, sa ha

Nam-mô Hoa Tích Như Lai

đa trí tha, cưu mộ, cưu mộ, cưu mộ đề, sa ha

Nam-mô Hải Thai Tạng Như Lai

đa trí tha, yết bệ, yết bệ, đát tha già đa, yết bệ, sa ha

Nam-mô Xuất Sanh Công Đức Như Lai

đa trí tha, tam bà bà, tam bà bà, ba ra ni đà na, tam bà bà, sa ha

Nam-mô Thiên Chủ Chu-la-ma-ni Thai Tạng Như Lai

đa trí tha, đệ bệ, đệ bệ, đệ tiện đà la, bất thị đê, sa ha

Nam-mô Kim Sơn Như Lai

đa trí tha, cương già nê, cương già nê, cương già na, địa rị thí, sa ha

Nam-mô Bảo Tích Như Lai

đa trí tha, hà ra đát nê, hà ra đát nê, nhã na, hà ra đát nê, sa ha

Nam-mô Pháp Tràng Như Lai

đa trí tha, đạm ma, đạm ma, đạt ma, đạm ma, sa ha

Nam-mô Tài Hóa Công Đức Như Lai

đa trí tha, thi rị, đê thệ, thi rị, đê thệ, thi rị, sa ha

Nam-mô Trí Ý Như Lai

đa trí tha, xà tệ, xà tệ, xà bà nê, sa ha

Nam-mô Tịch Tràng Như Lai

đa trí tha, thiên đế, thiên đế, ba ra thiên đế, sa ha

Nam-mô Xa-ma-tha Tràng Như Lai

đa trí tha, kiết rị, kiết rị, kiết đô ra thệ, sa ha

Nam-mô Tịch Đăng Công Đức Như Lai

đa trí tha, xa ma nê phú, ba ra xa ma nê phú, thiên đô, bà bà phú, sa ha

Nam-mô Vô Biên Minh Vương Như Lai

đa trí tha, a bà bà tế, a bà bà tế, a bà bà, sa ca ra nê, sa ha

Nam-mô Vân Từ Bộ Như Lai

đa trí tha, tỳ tỳ, tỳ tỳ, tỳ lam tỳ đê, sa ha

Nam-mô Nhật Uy Như Lai

đa trí tha, tô rô, tô rô, tô rị du địa đê, sa ha

Nam-mô Pháp Đăng Công Đức Di-lâu Như Lai

đa trí tha, địa tỳ, địa tỳ, đạt ma ba địa tỳ, sa ha, bất thị đê, sa ha

Nam-mô Sư Tử Du Hí Trí Đăng Vương Như Lai

đa trí tha, tứ mê, tứ mê, phật đà, tăng già, tứ mê, sa ha

Nam-mô Phổ Cầu-na Vân Như Lai

đa trí tha, di lâu, di lâu, phật đà di lâu, sa ha

Nam-mô Hư Không Tư Như Lai

đa trí tha, già già nê, già già nê, già già na, tỳ thủ đà da, sa ha

Nam-mô Xuất Sanh Trang Nghiêm Như Lai

đa trí tha, tam bà bệ phú, tam bà bệ phú, tam bà bà, tỷ do hề phú, sa ha

Nam-mô Lôi Pháp Hải Chấn Minh Như Lai

đa trí tha, già rị la xà nê, già rị la xà nê, nhã na, già rị la xà nê, sa ha

Nam-mô Pháp Giới Âm Minh Như Lai

đa trí tha, đà ra, đà ra, đà ra ni, bàn đễ, sa ha

Nam-mô Hóa Vân Như Lai

đa trí tha, ni di, ni di, nhã na, ni di, sa ha

Nam-mô Thiện Âm Công Đức Như Lai

đa trí tha, bà bà ly, bà bà ly, phật đà bà bà ly, sa ha

Nam-mô Phổ Phương Uy Như Lai

đa trí tha, đa ra, đa ra, phật đà, đề sắt si nê, sa ha

Nam-mô Pháp Hải Như Lai

đa trí tha, tam mô điệt rị, tam mô điệt rị, đạt ma, đà đố, tam mô điệt rị, sa ha

Nam-mô Phổ Âm Thanh Như Lai

đa trí tha, tam bà bệ, tam bà bệ, bạt đô, phật đà, địa sắt trá nê na, sa ha

Nam-mô Cù-na Hải Như Lai

đa trí tha, cù nê, cù nê, phật đà, tam bà bà, cù nê, sa ha

Nam-mô Công Đức Đăng Như Lai

đa trí tha, thi rị, thi rị, bát ra đề, ba thi rị, sa ha

Nam-mô Kỳ-na Nhật Như Lai

đa trí tha, kỳ nê, kỳ nê, kỳ na, tô rị duệ, sa ha

Nam-mô Quảng Vân Như Lai

đa trí tha, tỳ phú lệ, tỳ phú lệ, già già na, tỳ phú lệ, sa ha

Nam-mô Bảo Công Đăng Minh Cù-na Tướng Như Lai

bát ra địa bế, bát ra địa bế, thi rị để xà, bát ra địa bế, sa ha

Nam-mô Thành Quang Minh Như Lai

đa trí tha, tất địa, tất địa, tô tất địa, mô chiết nễ, mô sát nễ, mục ngật để, tỳ mục ngật để, a ma lệ, tỳ ma lệ, măng già lệ, viên lan nương già bệ, hà ra để na già bệ, tát bà tha sa đạt nê, ba ra ma ra, tha bà đạt nê, ma na tứ, ma ha ma na tứ, a đà phù để, át để da phù để, tỳ đa bạt duệ, tô bạt rị nê, bạt ra ma cù sái, bạt ra ma, a trù sái đế, tát bà ra thế số, a ba ra kỳ, tát bà đa ra, a ba ra để ha để, chiết đố sát sái trí, phật đà câu trí, tỳ bà sát đế, na ma tát bà, tất đà na, đát tha yết đa na, sa ha”

Lúc đà-la-ni này được tuyên thuyết, tất cả chư Phật Thế Tôn kia đều tán thán rằng:

“Lành thay, lành thay, Thiện Trượng Phu! Ngài nay mới tuyên thuyết đà-la-ni thậm thâm này như vậy.

Nếu có ai thọ trì đọc tụng đà-la-ni này và thường rộng tư duy, thời thiện nam tử này sẽ được chư Phật Thế Tôn kia luôn luôn toại ý sở nguyện của họ.”

Lúc bấy giờ Hương Minh Như Lai hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Sau đó Ngài bảo 77 na-do-tha chư Bồ-tát rằng:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng chương cú của đà-la-ni này và làm cúng dường tùy theo khả năng của mình, thời sở cầu tâm nguyện của họ sẽ đều được chư Phật Thế Tôn kia toại ý.”

Lúc bấy giờ Giáo Phát Bồ-tát Ma-ha-tát thưa với Đức Hương Minh Như Lai rằng:

“Thưa Thế Tôn! Họ phải làm cúng dường như thế nào cho chư Phật Như Lai kia?”

Khi nói lời ấy xong, Thế Tôn bảo Giáo Phát Bồ-tát rằng:

“Này thiện nam tử! Nếu có ai mới phát tâm để hành Bồ-tát Đạo mà muốn được mãn túc tất cả sở nguyện, thì vào buổi sáng sớm, họ hãy lấy phân của con bò đen trát lên khu đất sạch để làm một Pháp đàn. Lại tùy theo khả năng của mình mà dùng hương hoa để cúng dường và hãy xa rời chuyện thế tục. Ngày ba lần, đêm ba lần, hãy xưng các danh hiệu của chư Phật Như Lai kia và tụng đà-la-ni ấy, thì họ sẽ liền thấy được các pháp. Do họ chân thật trì niệm danh hiệu của chư Như Lai kia, nên tất cả nghiệp chướng sẽ dần dần diệt trừ.”

Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai

đa trí tha, chiên đạt rị, chiên đạt rị, tô chiên đạt rị, nhiễm đế chiên đạt rị, chiên đạt rị, chi ra ni nê, di li, di li, phật đà, đề sắt thất đế, tứ lý, tứ lý, đạt ma, đề sắt thất đế, sa ha

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào thường vào buổi sáng sớm tinh cần chuyên niệm danh hiệu của các Đức Như Lai kia, thì trong 40.000 kiếp, những người như vậy sẽ luôn biết được những việc đời trước và cũng không quên mất Bồ-đề tâm.

Nam-mô Nhất Thiết Thú Thanh Tịnh Vương Như Lai

đa trí tha, du đạt nễ, du đạt nễ, tát bà ba phả, tỳ du đạt nễ, du đễ, tỳ du đễ, tát bà đạt ma, tỳ du đễ, sa ha

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào thường có thể thọ trì danh hiệu của Đức Như Lai này, tinh tấn chuyên cần và nhớ niệm chẳng quên, thì liền thấy được tất cả mọi pháp, trừ sạch các nghiệp chướng cùng những pháp ác. Do năng lực chân thật trì niệm danh hiệu của Phật, nên trong 14 ức đời, họ luôn nhớ những việc đời trước và cho đến những sự trồng căn lành nơi Bồ-đề cũng chẳng thể cùng tận.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Như Lai

đa trí tha, chước sô, chước sô, nhã na chước sô, sa ha

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào thọ trì danh hiệu của Đức Như Lai này, thì họ sẽ làm con mắt sáng của thế gian. Trong 40 ức kiếp, họ luôn nhớ những việc đời trước và cho đến những sự trồng căn lành nơi Bồ-đề cũng chẳng thể cùng tận.

Nam-mô Hương Tượng Quang Vương Như Lai

đa trí tha, yết thệ, yết thệ, yết thệ, diên đễ rị, sa ha”

Lúc bấy giờ Thắng Tụ Bồ-tát thưa với Phật rằng:

“Thưa Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào thọ trì danh hiệu của Đức Hương Tượng Quang Vương Như Lai, thì suốt 30 ức năm, thân sẽ luôn tỏa hương thơm và họ cũng không bao giờ quên lãng hay thối thất Bồ-đề tâm.”

Nam-mô Hoa Tướng Như Lai

đa trí tha, bố sáp bế, bố sáp bế, tô bố sáp bế, sa ha

Đà-la-ni có rất nhiều công năng. Nếu chú đà-la-ni này 21 biến lên những bông hoa, rồi rải lên tháp của Phật, thì mọi tâm nguyện của người đó đều sẽ được mãn túc và còn trừ sạch hết thảy nghiệp chướng.

Nam-mô Trị Địa Vương Như Lai

đa trước tha, đạt rị, đạt rị, đạt ra ni, bàn địa, sa ha

Nếu có người xưng danh hiệu của Đức Như Lai cùng với trì tụng chương cú của đà-la-ni này, thì tất cả tâm nguyện của người ấy sẽ được toại ý.

Nếu tụng chú này 108 biến, thì tất cả xung quanh ở đó sẽ đều thành nơi kiết giới. Hãy tùy theo khả năng của mình mà dâng phẩm vật cúng dường cho Đức Như Lai kia, thời tất cả nguyện vọng của họ sẽ được toại ý.

Có Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ không còn sanh trong ác đạo

Có Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Quang

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ đắc tổng trì biết thiện xảo

Có Phật hiệu là Điện Đăng Minh

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Chẳng còn sanh vào trong ác đạo

Có Phật hiệu là Tối Thắng Đăng

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Thân tướng chẳng còn bị khiếm khuyết

Có Phật hiệu là Trụ Chân Thật

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Trong miệng thường tỏa hương sen xanh

Có Phật hiệu là Trí Đăng Minh

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ đắc đại trí đại hạnh nguyện

Có Phật hiệu là Đăng Minh Chủ

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ như đèn sáng chiếu thế gian

Có Phật hiệu là Uy Đức Trụ

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Tất cả các phương uy hiển hách

Có Phật hiệu là Đà-la Trụ

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Cam lộ sung túc thí chúng sanh

Có Phật hiệu là Không Đăng Minh

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Khiến người có thể lìa kinh sợ

Có Phật hiệu là Thật Đăng Minh

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ thuyết Kinh điển không chấp trước

Có Phật hiệu là Thật Đăng Hiệu

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Kinh sợ hết thảy chúng ngoại đạo

Có Phật hiệu là Thệ Không Hạnh

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Khéo thoát sanh tử nhiều ngàn lần

Có Phật hiệu là Tận Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được nhãn biên tế

Có Phật hiệu là Tận Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được nhĩ biên tế

Có Phật hiệu là Hữu Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được hữu nhãn tế

Có Phật hiệu là Biên Tế Đức

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được nhãn biên tế

Có Phật hiệu là Chuyển Công Đức

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được chuyển nhãn xứ

Có Phật hiệu là Ly Công Đức

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được nhãn ly xứ

Có Phật hiệu là Vô Vật Đức

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được nhãn vô vật

Có Phật hiệu là Vô Sanh Đức

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được nhãn vô sanh

Có Phật hiệu là Diệt Công Đức

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được nhãn tịch xứ

Có Phật hiệu là Bất Thủ Đức

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được nhãn bất thủ

Có Phật hiệu là Nhãn Tận Biên

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được nhĩ biên tế

Có Phật hiệu là Nhĩ Tận Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được tỷ biên tế

Có Phật hiệu là Tỷ Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được thiệt biên tế

Có Phật hiệu là Thiệt Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được thân biên tế

Có Phật hiệu là Thân Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được tâm biên tế

Có Phật hiệu là Tâm Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được sắc biên tế

Có Phật hiệu là Sắc Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được thanh biên tế

Có Phật hiệu là Thanh Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được hương biên tế

Có Phật hiệu là Hương Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được vị biên tế

Có Phật hiệu là Vị Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được xúc biên tế

Có Phật hiệu là Xúc Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được tận biên tế

Có Phật hiệu là Tận Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được địa biên tế

Có Phật hiệu là Địa Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được thủy biên tế

Có Phật hiệu là Thủy Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được phong biên tế

Có Phật hiệu là Phong Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được hỏa biên tế

Có Phật hiệu là Hỏa Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được tưởng biên tế

Có Phật hiệu là Tưởng Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được ái biên tế

Có Phật hiệu là Ái Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được thế biên tế

Có Phật hiệu là Thế Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được nghiệp biên tế

Có Phật hiệu là Nghiệp Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được ấm biên tế

Có Phật hiệu là Ấm Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được giới biên tế

Có Phật hiệu là Giới Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được sanh biên tế

Có Phật hiệu là Sanh Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được nhân biên tế

Có Phật hiệu là Nhân Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được hữu biên tế

Có Phật hiệu là Hữu Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được danh biên tế

Có Phật hiệu là Danh Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được sự biên tế

Có Phật hiệu là Sự Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được minh biên tế

Có Phật hiệu là Minh Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được thí biên tế

Có Phật hiệu là Thí Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được giới biên tế

Có Phật hiệu là Giới Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được nhẫn biên tế

Có Phật hiệu là Trụ Nhẫn Nhục

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được tấn biên tế

Có Phật hiệu là Trụ Tinh Tấn

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được thiền biên tế

Có Phật hiệu là Trụ Thiền-na

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được tuệ biên tế

Có Phật hiệu là Trụ Bát-nhã

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được từ biên tế

Có Phật hiệu là Từ Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được bi biên tế

Có Phật hiệu là Bi Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được hỷ biên tế

Có Phật hiệu là Hỷ Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được xả biên tế

Có Phật hiệu là Xả Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được hoa biên tế

Có Phật hiệu là Hoa Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được man biên tế

Có Phật hiệu là Man Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được âm biên tế

Có Phật hiệu là Âm Thanh Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được hương biên tế

Có Phật hiệu là Hương Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được nhiên biên tế

Có Phật hiệu là Nhiên Hương Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được tản biên tế

Có Phật hiệu là Tản Cái Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được tràng biên tế

Có Phật hiệu là Tràng Biên Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được tác đăng tế

Có Phật hiệu là Tác Đăng Tế

Hiện tại thuyết Pháp Nhân Sư Tử

Nếu trì danh hiệu Đức Phật đó

Sẽ mau biết được quang minh tế

đế sát kiệt, na ma mạt để, a ba ra diên để, đế sát kiệt hê, bế rị na ma mạt để, ba ly du đễ, đế sát kiệt hê, an kiệt bạt đế, úc hê, ác khí, đế sát kiệt hê, bà bàng, na khư già ra hê, đa ma đà tứ, hê lý, tất lý lý, ác xoa ra du đễ, phục đa nễ kê để, a bà tỳ bạt tra, ba ra đế, sát kiệt già đa tứ, tăng kỳ nhã, ba ra tỳ xá, tỳ bạt rị thi đa, tát bệ đa ra, tỳ bạt rị thi đa

cù sa tỳ du đễ, cù sa bát ra, bà tỳ đố, du nhã, tát bà bà bệ, yết ca ba đà đố, át chân để da ca tha, già tha niết hà ha ra, sa ha tát ra thiết đa nễ, chước sô xoa da diên đa, xoa da đa niết ha rô, chước sô ba ly diên đa, ba ly diên đa niết ha rô, chước sô bà bàn đa, bệ bệ ca niết ha rô, chước sô tỳ bạt rị đa, bà bàn đa, nê ha rô, chước sô át xà đế, nê ha rô, đạt nê ha rô

chước sô, a già ra hê da, ma bà tát đố, nê ha rô, chước sô, hà ra nô già ra ha, bà ca bát tha, thiên đam, chước sô, na đế thi đô, cù sa bát thế na, cù sa tỳ bạt rị kỳ đa, cù sa niết lý địa sát tra, chước sô hạ ra tất li đa, hắt ra nễ thất li đa ha rô, chước sô, hà ra na già đa, a già đa, hà ra a thế da, dục kiết đế, a trước hà xá dạ, dục kiết dạ, tô già na, la xoa na, mô đạt ra, ưu già ra ha, ba ra già ra ha

hắt rị sa, ma na tá, chất đa tỳ thế sa, nê ha ra, sa hà tát ra, ba đế sát kiệt, mạc a ra, ba để sát kiệt, a la ba yết xa, mạc a la ba yết xa, a la ba đê già, mạc a la ba đê già, bộ hê sa mạc hê đa, ma bà bà để sát kiệt, a la ba đế, na rô y tất đế rị, tăng kỳ nhã, tỳ bạt ra, kỳ đa đê na, mạc a la ba điên già, a la ba điên già, ca thi chi xả, a la ba đế, na lô y tất đế rị, y tất đế rị da

tăng kỳ nhã na, bạt rị đa đế, đa tá, y tất rị, tăng kỳ nhã, tỳ bạt ra, kỳ đa đê na, a la ba điên già, mạc a la ba điên già, nhã na thí, nê ha ra, sách ha tát ra, di ma na sa, bộc hô, bát ra xá na, sa ha tát ra, phục đa cù na, ba ly bát rị xa da, ma na, bát ra tỳ thi đố, na lô ba xá để, nê rị, niết giam, a già đa, a già đế dụ, già ma nan chá

a lại da, sa tha na, tỳ bạt ra thi, đa tát bệ, a già ma nan già, na tỳ triệt để đa tả, bà sư duệ để, át dụ, a để na ma, an đa li chế, tỳ ha rô, nhất nễ sư bát nô, a già ma ni già, na bà rị ra đa đế, tăng kỳ nhã, a già mạt nô, a già để duệ, át thế xả sam, a già đố xa tát nộ, ca lưu ni ca tá, a bạt ra nan già, na tỳ triệt để đa tả, a già để, tát bạt già đa tả

na a tát để, ác xoa dạ, tắc kiền đà, tỳ xà nị, đa đê na, át xoa dữ ca dụ, át chân đế du, nhã na, a lô đa, ác xoa ra, dục kiết đế nê ha lạm, ác già ra đa sa, ba ly thí đa, tát bà thi nê nại, át thí rô, bát ra ba đố, át chân đế dụ đa tả, a già để xà ha đố, na tỳ trĩ da đế đa tả, a y để, ác xoa rô, y ca nễ trước, hà bát đế, a y đế dụ, a tỳ bạt ra đa, ba rị diên đố

ương, a chân đế dạ, hà ra thấp di, bát ra, bà bát ra, văn già đế, a bà tỳ địa nhữ, y bạt ra đế ha ra, đê na ma, a đa ra na, a bạt ra nô, đê na na a tứ, a già để da tứ, a na già để da tứ, ác xoa ra, bạt ra thi đa, để sát kiệt hê du nhiễm, bà sát để đạt mô, a ca la ba ni ha rô, đế thi đố đạt ma, a tăng ca ra ha rô, tát bà rô đê bệ, át tăng già ni ha rô, xa tha thi li sát tra, át tăng già ni ha rô, át rị tha ni ha rô

bát ra bà sa ni ha lưu, na na ni lưu kiết để, điểu địa duệ ra na ha rô, đạt ma nê la đa ma, ưu đế ra na ha rô, du thiết đa a ha rô, nị phủ đại già la ha rô, hê đố nê ha rô, a hê đố nê ha rô, bạt tát đố nê ha rô, bạt tát đố nê ha rô, a bạt tát ni ha rô, du thế nê ha rô, phú đại ca la nê ha rô, át tất đế nê ha rô, a na tất đế nê ha rô, yết ma nê ha rô, a yết ma nê ha rô

tỳ ba ca nê ha rô, a tỳ ba ca nê ha rô, nhân địa rị da đà đố nê ha rô, bát ra bệ du, na na tỳ đại, át địa mục kiết để nê ha rô, a bát ra để, mạc bát ra để, bát để nê ha rô, bồ đa kiết rị sát tra, phược bà đà na nê ha rô, bộ ra bà bà bạt tả, nễ bà bà nê ha rô, át chuyết để nê ha rô, chủ đế duệ nê rô, a tát ra bà, # na, bát rị diên đa nê ha rô, bà tát na sai tỳ đa, hạ ra nê ha rô

tát bà mạt nô ra tha, tát tả nê ha rô, lạc sát na tiện xà na, bạt ra na nê ha rô, xà để tỳ du đạt na, cù đa ra nê ha, tát bà lăng già, tỳ du đạt nê, nê ha rô, hiệt rị đệ tỳ câu rô, bàn na phù đà, nê ha rô, át bát ra để san địa, tỳ thế sa nê ha rô, dã ca bát địa na, bát đà na nê ha rô, dã ca na dã ca, át nê ca nê ha rô, a ca đố, a già để da tả, nê ha rô, yết ma tỳ du đệ, nê sa bát để, nê ha rô

chước sô bát ra xà na đố, chước sô nê ha rô, kiết lê xá bát ra hê na, bát ra thiên đa nê ha rô, át đà phù đa ha rô, ni đà phù đà ha rô, a tra ra ca tra ra, ha hê lý, thổ sáp bế, ha ca tế, bà ca tế, xoa lai, át du thí, đế sát kiệt hê, đà ra ni, tát bà nê ha rô, tát bà bát đế, hê lý mễ, thế li mê giả, a thế dã gia tra nị, phục đa già noa na, chu đa nê, mô đa nê, đô sát nê, thi li sát kiệt

dạ xoa già noa na, cưu bàn đồ già noa na, đề bà già noa na, can thát sa già trà na, đà na bà tăng già,ma hầu la già tăng già, bà ra ma nê ha lưu, a bà ra ma nê ha lưu,đồng đạt ra nê ha lưu, a tô la nê ha rô, thích ca ra nê ha lưu, na thích ca ra nê ha lưu, đề bà nê ha lưu, na đề bà nê ha rô, dạ xoa nê ha lưu, na dạ xoa nê ha rô, na già nê ha rô, na na già nê ha rô

phù đa, cưu bàn đồ, càn thát bà, nê ha rô, bộ đa na, bế rị đa, ty thế già, nê ha rô, đê sa già yết ma, tỳ chất đa ra, nê ha rô, đê sa già niết, tỳ thế sa, nê ha rô, chân đà ra nê ha rô, na chân đà ra nê ha rô, tô rị da nê ha rô, na tô rị da nê ha rô, hinh cầu lệ, ương cầu lệ, ương cầu ra na, tỳ hê trí, thi tỳ trí

Hãy nên trì giới thanh tịnh hạnh

Mùng một mùng tám mười bốn rằm

Trí tuệ tư duy chớ lãng quên

Đảnh đội Như Lai Phật xá-lợi

Tâm niệm sẽ xuất đà-la-ni.

***

QUYỂN 5

phù đa nê ha rô, a ma nô sa nê ha rô

Trong tháp Như Lai thắp nhiều đèn

Hãy nên đốt nhiều hương quý hiếm

Hương quý hiếm kia từ nhiều loại

Năm trăm tối thắng hương trầm thủy

Hương huân lục quý khoảng năm phân

Hương đố-lộ quý khoảng năm phân

Lại dùng ba lạng hương an tức

Lá hương quỷ giáp cũng như vậy

Hương mục túc quý đồng như trên

Hương hoắc vỏ quýt lại ba phân

Phân số như vậy hãy đầy đủ

Bồ hoàng bốn phân lấy một phân

Cần đủ mười phân hương thạch bì

Hương uất kim hoa lại hai phân

Lại cần hai phân hương an tức

Hương thanh liên hoa cũng như trên

Các hương như thế đem phơi khô

Khi đã phơi khô nghiền thành bột

Sau đó lấy mật ngon quý hiếm

Đem trộn chung với các hương kia

Lại có hai loại mật quý hiếm

Dùng riêng trộn với các hương trên

Nếu có dầu hoa tô-ma-na

Liền dùng dầu này xoa hai tay

Dùng tay xoa dầu xới hương trên

Xới xong an trí trong thạch khí

Các hương như thế trộn chung rồi

Mới lấy đem đốt trong tháp Phật

Hãy khiến chư Phật đại hoan hỷ

Đối với chúng sanh khởi bi tâm

Muôn loại tối diệu hương như vậy

Muôn loại diệu âm hoa đẹp xinh

Đầu đội dầu hương thắp đèn quý

Các tổng trì này hãy tụng niệm

Nếu muốn y theo chư Phật dạy

Các điều ở trước nên tùy thuận

Phàm có sở nguyện đều thành tựu

Dùng chút thời gian nguyện sẽ thành

Tổng trì trí tuệ chẳng phải khó

Bởi chúng quỷ thần theo ủng hộ

Nào quỷ dạ-xoa cưu-bàn-đồ

Bộ-đa ngạ quỷ tỳ-xá-xà

Loài rồng cũng lại theo ý họ

Nếu bị mất của đều nhắn họ

Luôn luôn lai vãng báo họ biết

Phàm làm việc gì đều thành tựu

Mật ngôn bí ẩn của quỷ thần

Chư thiên cùng với chúng dạ-xoa

Và các loài rồng cưu-bàn-đồ

Vì họ tuyên thuyết chú văn cú

Do có phước đức tinh tấn lực

Tất cả mọi sự thảy viên thành

Trong lòng ai có sở cầu gì

Cũng đều như ý được thành tựu

hương ngộ lỗ, hồ rô ba bạt để, phân đa mạn để, át rị tha bạt để, bà hô ba ra na thiết đa nam, chước sô mễ, chước sô bạt để, hô rị hắt lý, a tri nễ bà tễ, để sát kiệt, hê đề rị, đề bà bạt để

bạt ra bà ra, bát tha du đễ, phù đa bát để, y ha mỗi hê, a tỳ sát nam, át tha bạt để, phù hô bát ra na, thiết đa na, đà ra ni, yên hê nễ, mạn để rị đa, truy ba lam, ca ma cù na chá, tỳ bạt rị để, đa tát tỳ, mai thổ na đạt ma, tỳ bạt rị để, đa du địa, tát ra bà ba ra ma đà, tỳ bạt rị để, đa chất để

Trong tâm hãy nhớ đà-la-ni

Đà-la-ni này đã tụng trì

Nếu khi muốn cần vào cung vua

Khởi tâm nhớ niệm thần chú này

Tùy tâm sở niệm được vương vị

Với rất nhiều ngàn chúng nhân dân

Vương cung quyến thuộc đều tịnh tín

Thần dân trong nước cũng tín hòa

Làm nhiều cúng dường chư Thiện Thệ

Nhiều ngàn chúng sanh chẳng tính kể

Tùy thuận việc làm của đức vua

Cùng với bạn bè luôn hòa thuận

Phàm họ kinh doanh mau thành đạt

Không hề nhìn thấy kẻ xấu ác

Hoặc có chúng sanh tâm mê trược

Từ ở nơi xa chẳng ngợi khen

Nhìn thấy nghĩ họ không sáng uy

Kẻ đó chẳng kham đại uy đức

Nếu mất kho tàng kiếm chẳng khó

Nếu mất tài sản cũng dễ có

Nếu mất lời nói cũng dễ về

Nếu mất các môn cũng dễ được

Đủ mọi sách vở thiên số âm

Công xảo chưa nghe nghe không khó

Khéo vì chúng sanh làm Đạo sư

Đối với oán cừu khéo điều phục

Lúc chết kinh hoàng tâm chẳng mê

Bồ-đề vô thượng khi muốn cầu

Các nữ quần đội đều lân mẫn

Tài bảo khó được đều dễ được

Tất cả văn nghĩa trí xảo xuất

Xứng làm lương y vài trăm chúng

Mọi nơi sinh ra mắt không bệnh

Nhìn thấy trí tuệ đều vô thượng

Sở cầu y phục tùy họ muốn

Sở cầu ẩm thực tùy họ dùng

Nếu gần phú-già được tùy thuận

Mọi sự thành tựu chú công đức

Trì đà-la-ni không chán mỏi

Lúc diễn thuyết Pháp cũng chẳng mệt

Giảng giải nghĩa lý trong các Kinh

Trí tuệ của họ cũng không kiệt

Thấy có đồ vật chẳng đố kỵ

Thấy nên thọ nhận liền sẽ nói

Nếu chuộng quần áo lòng cống cao

Họ chẳng có trí đà-la-ni

Hoặc sanh tham muốn nhà bạn bè

Chén bát y phục khởi ái nhiễm

Những kẻ bị ái trói buộc ấy

Không có tổng trì trí tuệ tâm

Nam-mô Nhất Bảo Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Bảo Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Âm Như Lai

Nam-mô Thiện An Tường Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Tu-di Tụ Như Lai

Nam-mô Vô Úy Vương Như Lai

Nam-mô Thắng Cù-na Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Thắng Già-ni-nê Như Lai

Nam-mô Hư Không Tục Như Lai

Nam-mô Khiếu Lực Vương Như Lai

Nam-mô Phóng Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Khiên Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Hoa Bị Cụ Công Đức Như Lai

Nam-mô Ly Bố Mao Thụ Như Lai

Nam-mô Trí Công Đức Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Hương Như Lai

Nam-mô Khúc Cung Minh Như Lai

Nam-mô Tác Bảo Như Lai

Nam-mô Hương Tượng Như Lai

Nam-mô Di-lưu Tụ Như Lai

Nam-mô Nhất Cái Như Lai

Nam-mô Vô Ngại An Tường Hoãn Bộ Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Hương Như Lai

Nam-mô Kiên Quảng Viên Mãn Như Lai

Nam-mô Võng Quang Như Lai

Nam-mô Bảo Thanh Liên Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Hoa Bảo Quang Minh Công Đức Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thượng Bảo Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Bố Úy Tán Hoại Như Lai

Nam-mô An Ẩn Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Thủ Như Lai

Nam-mô Thập Thượng Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Phổ Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Trí Quang Như Lai

Nam-mô Bảo Thượng Diễm Như Lai

Nam-mô Bảo Luân Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Minh Thanh Như Lai

Nam-mô Võng Diễm Như Lai

Nam-mô Vô Biên Giác Như Lai

Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Vô Biên Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Thanh Liên Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí An Trụ Như Lai

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai

Nam-mô Trí Khiếu Như Lai

Nam-mô Sa-la Chủ Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Sa-la Như Lai

Nam-mô Tương Đạo Ngự Như Lai

Nam-mô Bảo Ngôn Như Lai

Nam-mô Bất Không Thuyết Như Lai

Nam-mô Công Đức Vương Như Lai

Nam-mô Khiếu Vương Như Lai

Nam-mô Bất Không Kiến Như Lai

Nam-mô Hương Hình Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Minh Âm Như Lai

Nam-mô Khiếu Lực Diễm Như Lai

Nam-mô Tu-di Đảnh Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Đức Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Bảo Như Lai

Nam-mô Hương Hình Như Lai

Nam-mô Khiếu Khải Như Lai

Nam-mô Phổ Tạng Như Lai

Nam-mô Phổ Tạng Chủ Vân Vương Đăng Như Lai

Nam-mô Phổ Quang Minh Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Chủng Chủng Tướng Du Hí Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Chúng Như Lai

Nam-mô Phật Hoa Bị Cụ Công Đức Như Lai

Nam-mô Phật Hoa Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Hình Như Lai

Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Cù-na Tinh Tấn Khải Như Lai

Nam-mô Phát Ý Nhất Thiết Chúng Sanh Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Nguyệt Phân Đoạn Như Lai

Nam-mô Viên Quang Như Lai

Nam-mô Cù-na Vương Quang Như Lai

Nam-mô Cù-na Độ Bỉ Ngạn Như Lai

Nam-mô Tác Đăng Như Lai

Nam-mô Thiên Vương Như Lai

Nam-mô Tác Quang Như Lai

Nam-mô Vô Úy Như Lai

Nam-mô Bà-kỳ-xa Như Lai

Nam-mô Tác Bảo Như Lai

Nam-mô Vô Bố Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thượng Diễm Như Lai

Nam-mô Thanh Liên Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Nguyện Khải Như Lai

Nam-mô Vô Biên Công Đức An Trụ Như Lai

Nam-mô Bảo Tụ Như Lai

Nam-mô Sa-la Chú Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Quang Hình Như Lai

Nam-mô Bảo Tích Như Lai

Nam-mô Vô Biên Công Đức Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Quán Thế Âm Như Lai

Nam-mô Tu-di Quang Như Lai

Nam-mô Vô Biên Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Hạnh Như Lai

Nam-mô Bảo Hoa Sở Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên An Tường Hoãn Bộ Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Ứng Hiện Trước Khải Như Lai

Nam-mô Bảo Cái Tối Thượng Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Chúng Như Lai

Nam-mô Bất Tử Cam Lộ Hoa Như Lai

Nam-mô Bảo Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Như Lai

Nam-mô Chư Phương Danh Văn Như Lai

Nam-mô Ca-lăng-già Vương Như Lai

Nam-mô Nhật Viên Đăng Như Lai

Nam-mô Bảo Thượng Như Lai

Nam-mô Trí Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Cù-na Vương An Trụ Như Lai

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Như Lai

Nam-mô Vô Bố Úy Như Lai

Nam-mô Trí Công Đức Như Lai

Nam-mô Bất Khả Đắc Khải Như Lai

Nam-mô Quang Viên Uy Vương Như Lai

Nam-mô Ý Nhân Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Ức Như Lai

Nam-mô Kim Cang Lợi Như Lai

Nam-mô Tịnh Ý Như Lai

Nam-mô Lợi Ích Như Lai

Nam-mô Chánh Quán Khải Như Lai

Nam-mô Xúc Đạp Oan Cừu Như Lai

Nam-mô Thanh Liên Công Đức Như Lai

Nam-mô Chấn Lực Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Di-lưu Hương Vương Như Lai

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Như Lai

Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai

Nam-mô Nữ Nhân Trượng Phu Xúc Đạp Như Lai

Nam-mô Hương Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Tối Vương Như Lai

Nam-mô Hương Di-lưu Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Tâm Giải Thoát Trí Hiện Như Lai

Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai

Nam-mô Trí Tạng Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Âm Như Lai

Nam-mô Vô Động An Tường Hạnh Như Lai

Nam-mô Ca-diếp Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Anh Lạc Ngưu Vương Hiện Như Lai

Nam-mô Thành Lợi Như Lai

Nam-mô Hữu Công Đức Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Hưởng Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Hữu Ngã Mạn Bạt Trừ Như Lai

Nam-mô Trí Đức Như Lai

Nam-mô Tú Vương Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Tướng Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Như Lai

Nam-mô La Võng Quang Như Lai

Nam-mô Phạm Âm Như Lai

Nam-mô Bất Tử Cam Lộ Sở Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Phan Duyên Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Khải Như Lai

Nam-mô Vô Biên Du Hí Như Lai

Nam-mô Thị Hiện Chư Pháp Như Lai

Nam-mô Cố Thị Chư Pháp Như Lai

Nam-mô Phổ Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Phương Thượng Như Lai

Nam-mô Hóa Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Chúng Sanh Hiền Như Lai

Nam-mô Trí Quang Như Lai

Nam-mô Trí A-lê-da Như Lai

Nam-mô Trừ Dựng Như Lai

Nam-mô Y Vương Như Lai

Nam-mô Vô Dị Khải Như Lai

Nam-mô Vô Biên Trí Thuyết Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Hương Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Tỉ Dụ Phật Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Thiện Trụ Vương Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thượng Diễm Như Lai

Nam-mô Trị Ngự Như Lai

Nam-mô Tác Thắng Như Lai

Nam-mô Bất Quyền Hồi Chuyển Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Hữu Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Âm Như Lai

Nam-mô Trừ Ưu Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Tối Công Đức Như Lai

Nam-mô Thiện Tán Hoa Tướng Như Lai

Nam-mô Phổ Hương Diễm Như Lai

Nam-mô Đế Thị Nhãn Như Lai

Nam-mô Phóng Diễm Như Lai

Nam-mô Quang Tướng Như Lai

Nam-mô Bảo Hình Quang Như Lai

Nam-mô Nhị Tướng Kế Như Lai

Nam-mô Tam Giới Ngưu Vương An Tường Hạnh Như Lai

Nam-mô Minh Viên Như Lai

Nam-mô Hư Không Tục Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Vô Tận Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Cổ Âm Như Lai

Nam-mô Phổ Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Trí Chấn Như Lai

Nam-mô Thiện An Trụ Như Lai

Nam-mô Phật Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Phổ Đức Thủ Như Lai

Nam-mô Vô Biên Cù-na Cụ Túc Như Lai

Nam-mô Trí Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Trí Thượng Quang Minh Uy Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Sở Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Hương Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Nguyệt Tướng Diễm Như Lai

Nam-mô Hương Tượng Như Lai

Nam-mô Bất Tử Quang Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Tụ Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Tích Như Lai

Nam-mô Trí Thượng Như Lai

Nam-mô Tác Vô Úy Như Lai

Nam-mô Vô Biên Cù-na Sở Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Quang Minh Tướng Như Lai

Nam-mô Vô Biên Tác Đức Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Cù-na Sở Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Sở Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Trì Cự Như Lai

Nam-mô Bảo Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Tinh Tú Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Di-lưu Vương Như Lai

Nam-mô Hư Không Viên Thanh Tịnh Vương Như Lai

Nam-mô Bất Tử Âm Như Lai

Nam-mô Bảo Di-lưu Như Lai

Nam-mô Chủng Chủng Bảo Hoa Khai Phu Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Chúng Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Ly Cấu Giải Thoát Khải Như Lai

Nam-mô Kim Hoa Như Lai

Nam-mô Bảo Thất Như Lai

Nam-mô Diệu Hoa Sở Sanh Như Lai

Nam-mô Phóng Diễm Như Lai

Nam-mô Hoa Sở Sanh Như Lai

Nam-mô Hoa Cái Như Lai

Nam-mô Bất Không Khải Như Lai

Nam-mô Khiếu Lực Vương Như Lai

Nam-mô Phạm Xướng Như Lai

Nam-mô Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Chúng Như Lai

Nam-mô Điều Ngự Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Luân Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Thủ Tác Tán Như Lai

Nam-mô Bạt Nghi Như Lai

Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai

Nam-mô Quá Khứ Vị Lai Hiện Tại Khải Giáp Như Lai

Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai

Nam-mô Di-lưu Như Lai

Nam-mô Nhật Đăng Như Lai

Nam-mô Trí Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Cự Đăng Như Lai

Nam-mô Thượng Diễm Như Lai

Nam-mô Phất-sa Như Lai

Nam-mô Vô Biên Nhật Như Lai

Nam-mô Phương Đăng Như Lai

Nam-mô Sa-la Chủ Vương Như Lai

Nam-mô Sư Tử Như Lai

Nam-mô Bảo Sơn Như Lai

Nam-mô Tỳ-bà-thi Như Lai

Nam-mô Y Vương Như Lai

Nam-mô Hiền Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Trược Như Lai

Nam-mô Hương Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Hương Thượng Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Ốc Như Lai

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Sổ Liên Hoa Số Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Võng Như Lai

Nam-mô Thiện Trụ Vương Như Lai

Nam-mô Hương Tối Thắng Thủ Như Lai

Nam-mô Dữ Chư Lạc Như Lai

Nam-mô Thị Hiện Nhất Thiết Phan Duyên Như Lai

Nam-mô Bất Không Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Thiện Trụ Như Lai

Nam-mô Vô Biên Cù-na Như Lai

Nam-mô Trang Nghiêm Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhạo Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Hư Không Tướng Như Lai

Nam-mô Hiền Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Tịnh Mục Như Lai

Nam-mô Điều Nhu Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Di-lưu Như Lai

Nam-mô Nan Hàng Phục Tràng Như Lai

Nam-mô Nan Hạnh Như Lai

Nam-mô Vô Biên Di-lưu Hương Như Lai

Nam-mô Nguyệt Viên Tịnh Vương Như Lai

Nam-mô Thắng Di-lưu Như Lai

Nam-mô Hỷ Sở Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Tịnh Di-lưu Như Lai

Nam-mô Thiện Bảo Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai

Nam-mô Vô Biên Đức Tác Như Lai

Nam-mô Uy Công Đức Như Lai

Nam-mô Nguyện Thiện Tư Thành Tựu Như Lai

Nam-mô Thanh Tịnh Viên Vương Như Lai

Nam-mô Trí Tạng Như Lai

Nam-mô Nan Điều Tướng Như Lai

Nam-mô Trí Tụ Như Lai

Nam-mô Tác Đăng Như Lai

Nam-mô Hoan Lạc Chủ Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Thượng Như Lai

Nam-mô Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Thị Hiện Nhất Thiết Chúng Sanh Chánh Tín Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Bảo Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Ngưu Thọ Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Diễm Phật Liên Hoa Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Ma Phật Hình Thị Hiện Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Tướng Âm Như Lai

Nam-mô Tưởng Âm Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thượng Như Lai

Nam-mô Bảo Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Trần Ý Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Trí Hoa Sở Sanh Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Uy Vương Như Lai

Nam-mô Tịch Tĩnh Như Lai

Nam-mô Vô Trần Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Chư Thú Bế Tắc Như Lai

Nam-mô Bất Tư Nghị Cù-na Công Đức Như Lai

Nam-mô Hỷ Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Trừ Bố Úy Như Lai

Nam-mô Hương Huân Như Lai

Nam-mô Phổ Kiến Như Lai

Nam-mô Vô Úy Như Lai

Nam-mô Chí Vô Úy Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Đăng Như Lai

Nam-mô Đăng Hỏa Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Như Lai

Nam-mô Thượng Hạnh Như Lai

Nam-mô Thắng Chúng Như Lai

Nam-mô Kim Cang Hành Bộ Như Lai

Nam-mô Trí Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Trí Lực Khiếu Như Lai

Nam-mô Vô Úy Thượng Như Lai

Nam-mô Cù-na Vương Quang Minh Như Lai

Nam-mô Hiền Công Đức Như Lai

Nam-mô Phạm Minh Âm Như Lai

Nam-mô Bảo Hoa Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Sở Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Như Lai

Nam-mô An Ẩn Vương Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Thường Cử Kiên Như Lai

Nam-mô Dược Sư Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Phan Duyên Hạnh Như Lai

Nam-mô Vô Biên Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Diễm Như Lai

Nam-mô Vô Biên Nhãn Như Lai

Nam-mô Chư Duyên Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Tinh Tú Chúng Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Tú Vương Như Lai

Nam-mô Hương Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Hư Không Công Đức Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Tác Luận Nghị Như Lai

Nam-mô Thắng Di-lưu Như Lai

Nam-mô Vô Biên Nhãn Như Lai

Nam-mô Sa-già-la Như Lai

Nam-mô Đăng Cự Như Lai

Nam-mô Lưỡng Tràng Tướng Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Uy Vương Như Lai

Nam-mô Trí Công Đức Như Lai

Nam-mô Khiếu Lực Vương Như Lai

Nam-mô Cù-na Vương Quang Như Lai

Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai

Nam-mô Bạt Chư Nghi Như Lai

Nam-mô Hành Bộ Nhi Như Lai

Nam-mô Tràng Vương Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Công Đức Sở Sanh Như Lai

Nam-mô Phóng Quang Diễm Như Lai

Nam-mô Từ Giả Như Lai

Nam-mô Minh Liên Hoa Diễm Như Lai

Nam-mô Đa Tín Như Lai

Nam-mô Vô Tận Hành Bộ Như Lai

Nam-mô Hải Di-lưu Tối Thượng Như Lai

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai

Nam-mô Thị Hiện Vân Như Lai

Nam-mô Vô Biên Thanh Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Cù-na Công Đức Như Lai

Nam-mô Tác Vô Dị Khải Như Lai

Nam-mô Vô Biên Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Thiện Nhãn Như Lai

Nam-mô Bảo Tạng Như Lai

Nam-mô Ly Cấu Vô Cấu Giải Thoát Như Lai

Nam-mô Quá Hiện Vị Lai Vô Ngại Khải Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Hoa Như Lai

Nam-mô Bất Tử Quang Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Vô Biên Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Thân Quang Như Lai

Nam-mô Bất Tử Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Nhất Cái Như Lai

Nam-mô Túc Viện Như Lai

Nam-mô Bảo Cái Như Lai

Nam-mô Tinh Tú Vương Như Lai

Nam-mô Thiện Tú Vương Như Lai

Nam-mô Quang Viên Như Lai

Nam-mô Quang Vương Như Lai

Nam-mô Diễm Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Thắng Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Ngưu Vương Du Bộ Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Minh Thanh Như Lai

Nam-mô Đại Vân Diễm Như Lai

Nam-mô Võng Diễm Như Lai

Nam-mô Phật Hoa Diễm Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Sơn Vương Như Lai

Nam-mô Nguyệt Cù-na Chủ Như Lai

Nam-mô Phóng Quang Diễm Như Lai

Nam-mô Thiện Mãn Kiên Như Lai

Nam-mô Thị Hiện Vân Như Lai

Nam-mô Đảnh Thượng Chí Vương Như Lai

Nam-mô Bất Không Danh Độ Như Lai

Nam-mô Bất Không An Tường Du Bộ Như Lai

Nam-mô Thế Tôn Bất Không Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Thế Tôn Bất Không Diễm Như Lai

Nam-mô Vô Biên Mãnh Tiến Như Lai

Nam-mô Sa-la Đế Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Dũng Tiến Như Lai

Nam-mô Bảo Sa-la Như Lai

Nam-mô Nhất Cái Sở Như Lai

Nam-mô Tinh Tú Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Bảo Sở Đắc Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Xá Như Lai

Nam-mô Vô Biên Hương Quang Như Lai

Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai

Nam-mô Quang Minh Viên Giả Như Lai

Nam-mô Tịnh Di-lưu Như Lai

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Như Lai

Nam-mô Vô Biên Nhãn Như Lai

Nam-mô Bảo Sở Sanh Như Lai

Nam-mô Phổ Công Đức Như Lai

Nam-mô An Trụ Như Lai

Nam-mô Vô Biên Dũng Bộ Như Lai

Nam-mô Bất Không Công Đức Như Lai

Nam-mô Phật Hoa Sanh Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Kiện Bộ Như Lai

Nam-mô Vô Biên Khải Giáp Như Lai

Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Hư Không Viên Diễm Như Lai

Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai

Nam-mô Dược Sư Vương Như Lai

Nam-mô Bất Khiếp Như Lai

Nam-mô Trừ Bố Mao Thụ Như Lai

Nam-mô Cù-na Vương Quang Như Lai

Nam-mô Quán Ý Xuất Hoa Như Lai

Nam-mô Hư Không Môn Như Lai

Nam-mô Hư Không Âm Như Lai

Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Âm Như Lai

Nam-mô Đại Mục Như Lai

Nam-mô Thắng Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Sở Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Sư Tử Đức Như Lai

Nam-mô Tất-đạt-đa Như Lai

Nam-mô Công Đức Tạng Như Lai

Nam-mô Sư Tử Giáp Như Lai

Nam-mô Thiện An Ẩn Như Lai

Nam-mô Phạm Di-lưu Như Lai

Nam-mô Tịnh Nhãn Như Lai

Nam-mô Bất Không Du Bộ Như Lai

Nam-mô Hương Tượng Như Lai

Nam-mô Hương Công Đức Như Lai

Nam-mô Hương Di-lưu Như Lai

Nam-mô Vô Biên Nhãn Như Lai

Nam-mô Hương Tích Như Lai

Nam-mô Bảo Sơn Như Lai

Nam-mô Thiện An Trụ Như Lai

Nam-mô Thiện An Trụ Vương Như Lai

Nam-mô Sa-la Chủ Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Bảo Di-lưu Như Lai

Nam-mô Trì Viên Quang Như Lai

Nam-mô Hỏa Đăng Minh Như Lai

Nam-mô Đăng Cự Như Lai

Nam-mô Vân Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Thiện Quán Khải Giáp Như Lai

Nam-mô Sư Tử Như Lai

Nam-mô Chúng Sanh Điều Ngự Như Lai

Nam-mô Tối Thắng An Trụ Vương Như Lai

Nam-mô Tác Nhật Như Lai

Nam-mô Tác Quang Như Lai

Nam-mô Quang Minh Di-lưu Như Lai

Nam-mô Tác Quang Minh Di-lưu Như Lai

Nam-mô Viên Quang Minh Như Lai

Nam-mô Tịnh Quang Như Lai

Nam-mô Phạn Cái Như Lai

Nam-mô Hương Cái Như Lai

Nam-mô Bảo Cái Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Hương Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Công Đức Như Lai

Nam-mô Tu-di Tụ Như Lai

Nam-mô Bảo Quang Minh Như Lai

Nam-mô Sa-la Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Phạm Công Đức Như Lai

Nam-mô Thanh Tịnh Nhật Như Lai

Nam-mô Đoạn Khiếp Nhược Như Lai

Nam-mô Trừ Nhất Thiết Bố Úy Mao Thụ Như Lai

Nam-mô Bảo Khải Giáp Như Lai

Nam-mô Vô Thượng Diễm Như Lai

Nam-mô Võng Quang Tướng Như Lai

Nam-mô Nhân Vương Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Phật Thân Như Lai

Nam-mô Thị Hiện Công Đức Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Trang Nghiêm Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Võng Quang Minh Như Lai

Nam-mô Vô Biên Quang Phật Hoa Sở Sanh Như Lai

Nam-mô Bảo Sa-la Như Lai

Nam-mô Bảo Nguyệt Như Lai

Nam-mô Ngưu Chủ Y Sư Vương Như Lai

Nam-mô Dược Giả Như Lai

Nam-mô Trí Thắng Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Khải Như Lai

Nam-mô Vô Thượng Di-lưu Như Lai

Nam-mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Như Lai

Nam-mô Hoa Tích Như Lai

Nam-mô Tán Hoa Như Lai

Nam-mô Bất Tề Quang Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Diễm Như Lai

Nam-mô Bất Động Tích Nhi Tốc Dũng Bộ Như Lai

Nam-mô Vô Biên Dũng Bộ Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Như Lai

Nam-mô Biên Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Vô Định Nguyện Như Lai

Nam-mô Chuyển Thai Dựng Như Lai

Nam-mô Ngưu Chủ Như Lai

Nam-mô Phan Duyên Khải Như Lai

Nam-mô Phật Hư Không Như Lai

Nam-mô Bất Quyền Bất Chuyển Nguyện Như Lai

Nam-mô Bà-già-bà Công Đức Như Lai

Nam-mô Lực Thành Lợi Như Lai

Nam-mô Thành Lợi Khải Như Lai

Nam-mô Nguyệt Như Lai

Nam-mô An Trụ Khải Như Lai

Nam-mô Vô Biên Khải Như Lai

Nam-mô Tướng Khải Như Lai

Nam-mô Vô Biên Tế Khải Như Lai

Nam-mô Vô Biên Sở Hữu Khải Như Lai

Nam-mô Tác Nhiên Đăng Như Lai

Nam-mô Tác Quang Minh Như Lai

Nam-mô Nhất Khố Tàng Như Lai

Nam-mô Vô Biên Thân Như Lai

Nam-mô Võng Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Vô Biên Dũng Kiện Như Lai

Nam-mô Đảnh Thượng Như Lai

Nam-mô Viên Quang Minh Như Lai

Nam-mô Thiện Quán Như Lai

Nam-mô Bất Không Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Bố Úy Khiếp Nhược Tác Tán Hoại Như Lai

Nam-mô Vô Biên Cù-na Vương Hình Như Lai

Nam-mô Bạt Độ Nhất Thiết Oán Cừu Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Ma Cảnh Giới Như Lai

Nam-mô Vô Biên Hoa Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Lưu Chú Như Lai

Nam-mô Vô Biên Minh Thanh Như Lai

***

QUYỂN 6

Nam-mô Diễm Tích Như Lai

Nam-mô Quang Minh Công Đức Như Lai

Nam-mô Trừ Lưỡng Viên Như Lai

Nam-mô Bất Tử Phật Hoa Diễm Như Lai

Nam-mô Biệt Di-lưu Như Lai

Nam-mô Thiện Hiện Như Lai

Nam-mô Thiện Mục Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Chúng Như Lai

Nam-mô Bảo Hoa Như Lai

Nam-mô Bảo Sở Xuất Như Lai

Nam-mô Nguyệt Hoa Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Đái Khải Giáp Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Sanh Tử Phiền Não Xúc Đạp Như Lai

Nam-mô Vô Biên Biện Tài Như Lai

Nam-mô Tranh Nghĩa Bất Khiếp Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Phàn Biện Tài Hạnh Như Lai

Nam-mô Phổ Hương Diễm Như Lai

Nam-mô Hương Tượng Như Lai

Nam-mô Hương Ngưu Chủ Như Lai

Nam-mô Hương Xá Như Lai

Nam-mô Viên Quang Như Lai

Nam-mô Diễm Vương Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Tối Vương Như Lai

Nam-mô Phật Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Thiện Khải Như Lai

Nam-mô Thiện Khải Công Đức Như Lai

Nam-mô Tán Hoa Như Lai

Nam-mô Hương Hoa Như Lai

Nam-mô Hương Hoa Cái Như Lai

Nam-mô Anh Lạc Như Lai

Nam-mô Hoa Quật Như Lai

Nam-mô Kim Hoa Như Lai

Nam-mô Hương Bất Sáp-ca Hoa Như Lai

Nam-mô Di-lưu Vương Như Lai

Nam-mô Di-lưu Chủ Như Lai

Nam-mô Chúng Sanh Tối Thượng Khải Giáp Như Lai

Nam-mô Chúng Sanh Bất Định Chuyển Như Lai

Nam-mô Thiện Hạnh Như Lai

Nam-mô Trước Khải Như Lai

Nam-mô Thiện Hoa Như Lai

Nam-mô Phổ Phóng Giải Thoát Diễm Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Liên Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo La Võng Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Nhất Cái Biến Phú Chư Sát Như Lai

Nam-mô Tinh Tú Vương Như Lai

Nam-mô Thiện Mãn Kiên Như Lai

Nam-mô Phát Vương Như Lai

Nam-mô Hương Huân Giả Như Lai

Nam-mô Vô Biên Trí Ngưu Vương Như Lai

Nam-mô Bất Không Trước Khải Như Lai

Nam-mô Bất Không Kiến Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai

Nam-mô Bất Động Sơ Phát Tâm Cộng Như Lai

Nam-mô Vô Biên Mục Như Lai

Nam-mô Đăng Chủ Như Lai

Nam-mô Phổ Tác Quang Minh Như Lai

Nam-mô An Tường Du Bộ Như Lai

Nam-mô Tán Chư Ưu Như Lai

Nam-mô Vô Ưu Như Lai

Nam-mô Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Cù-na Vương Như Lai

Nam-mô Quang Minh Như Lai

Nam-mô Thắng Di-lưu Như Lai

Nam-mô Hương Túy Như Lai

Nam-mô Kiều-trần-như Như Lai

Nam-mô Xứ Sở Công Đức Như Lai

Nam-mô Hồng Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Hoa Sở Xuất Như Lai

Nam-mô Trí Thị Như Lai

Nam-mô Thắng Quyến Thuộc Như Lai

Nam-mô Phổ Quang Minh Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thượng Diễm Như Lai

Nam-mô Chư Phương Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Độ Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Công Đức Như Lai

Nam-mô Hương Tối Thắng Di-lưu Như Lai

Nam-mô Vô Úy Như Lai

Nam-mô An Ẩn Sở Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Biên Cù-na Thắng Hạnh Sở Sanh Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Cù-na Diệu Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Hoa Vương Như Lai

Nam-mô Nan Hàng Tràng Như Lai

Nam-mô Tự Tại Tạng Diễm Như Lai

Nam-mô Thường Liên Hoa Tối Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Vô Úy Hạnh Sở Xuất Như Lai

Nam-mô Tề Chỉnh Âm Như Lai

Nam-mô Hư Không Viên Tịnh Như Lai

Nam-mô Di-lưu Quang Minh Như Lai

Nam-mô Tác Đăng Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thượng Diễm Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Tập Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Hậu Như Lai

Nam-mô Sa-la Chủ Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Câu-lưu-tôn Như Lai

Nam-mô Câu-na-hàm-mâu-ni Như Lai

Nam-mô Ca-diếp Như Lai

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai

Nam-mô Di-lặc Như Lai

Nam-mô Sư Tử Như Lai

Nam-mô Đông Phương Minh Như Lai

Nam-mô Mâu-na-da Như Lai

Nam-mô Hoa Như Lai

Nam-mô Đại Hoa Như Lai

Nam-mô Hoa Tràng Như Lai

Nam-mô Thiện Tú Như Lai

Nam-mô Thiện Minh Như Lai

Nam-mô Thương Chủ Như Lai

Nam-mô Đại Tý Như Lai

Nam-mô Đại Lực Như Lai

Nam-mô Dược Giả Như Lai

Nam-mô Nguyệt Tràng Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Tướng Như Lai

Nam-mô Lương Lãnh Tướng Như Lai

Nam-mô Đại Quang Minh Như Lai

Nam-mô Mâu-ni Tụ Như Lai

Nam-mô Thoát Thủ Như Lai

Nam-mô Kiên Ngạnh Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Như Lai

Nam-mô Nhật Thai Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thai Như Lai

Nam-mô Nhiêu Diễm Như Lai

Nam-mô Thiện Minh Như Lai

Nam-mô Vô Ưu Như Lai

Nam-mô Trí-sa Như Lai

Nam-mô Đông Phương Đăng Như Lai

Nam-mô Trì Man Như Lai

Nam-mô Cù-na Quang Minh Như Lai

Nam-mô Thị Hiện Nghĩa Như Lai

Nam-mô Đăng Như Lai

Nam-mô Đa Như Lai

Nam-mô Kỳ-đa Như Lai

Nam-mô Diệt Giả Như Lai

Nam-mô An Thiện Như Lai

Nam-mô Mãn Túc Như Lai

Nam-mô Nghiêm Sí Như Lai

Nam-mô Kiên Cường Như Lai

Nam-mô Công Đức Uy Như Lai

Nam-mô Kiên Công Đức Như Lai

Nam-mô Nan Hàng Như Lai

Nam-mô Cù-na Tràng Như Lai

Nam-mô Ứng Cúng Đảm Như Lai

Nam-mô Chúng Chủ Như Lai

Nam-mô Lãnh Chúng Như Lai

Nam-mô Phạm Minh Như Lai

Nam-mô Kiên Lao Như Lai

Nam-mô Trước Khải Như Lai

Nam-mô Bất Nghiêm Mãnh Như Lai

Nam-mô Bất Kịch Hí Như Lai

Nam-mô Tác Quang Minh Như Lai

Nam-mô Đại Di-lưu Như Lai

Nam-mô Kim Cang Như Lai

Nam-mô Thắng Giả Như Lai

Nam-mô Vô Khủng Bố Như Lai

Nam-mô Bảo Như Như Lai

Nam-mô Sanh Giả Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Như Lai

Nam-mô Lực Tướng Như Lai

Nam-mô Hoa Giả Như Lai

Nam-mô Hoa Diễm Như Lai

Nam-mô Chúng Ái Như Lai

Nam-mô Đại Uy Như Lai

Nam-mô Phạm Giả Như Lai

Nam-mô Phạm-chí Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Thọ Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Quang Như Lai

Nam-mô Long Du Hí Như Lai

Nam-mô Long Đức Như Lai

Nam-mô Kiên Du Bộ Như Lai

Nam-mô Bất Không Hiện Như Lai

Nam-mô Tinh Tấn Đức Như Lai

Nam-mô Hiền Hộ Như Lai

Nam-mô Hữu Lực Như Lai

Nam-mô Hỷ Như Lai

Nam-mô Bất Đọa Như Lai

Nam-mô Bất Thượng Như Lai

Nam-mô Sư Tử Tràng Như Lai

Nam-mô Nan Thắng Như Lai

Nam-mô Pháp Tắc Như Lai

Nam-mô Hoan Hỷ Vương Như Lai

Nam-mô Điều Ngự Như Lai

Nam-mô Hỷ Phần Như Lai

Nam-mô Bà-lưu-na Như Lai

Nam-mô Cù-na Tý Như Lai

Nam-mô Hương Tượng Tý Như Lai

Nam-mô Hiển Vọng Như Lai

Nam-mô Vân Âm Như Lai

Nam-mô Thiện Tư Như Lai

Nam-mô Thiện Ý Như Lai

Nam-mô Khổng Huyệt Như Lai

Nam-mô Lương Lãnh Như Lai

Nam-mô Đại Lương Lãnh Như Lai

Nam-mô Thú Vương Như Lai

Nam-mô Đại Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Ma-ni Kế Như Lai

Nam-mô Nghiêm Như Lai

Nam-mô Sư Tử Hạnh Như Lai

Nam-mô Thụ Như Lai

Nam-mô Bộ Như Lai

Nam-mô Hàng Phục Diệt Tranh Như Lai

Nam-mô Hàng Phục Giả Như Lai

Nam-mô Bát-nhã Tích Như Lai

Nam-mô Thiện Chánh Trụ Như Lai

Nam-mô Trừ Nghi Ý Như Lai

Nam-mô Tượng Như Lai

Nam-mô Bất Tử Giác Như Lai

Nam-mô Thiện Sắc Như Lai

Nam-mô Trí Như Lai

Nam-mô Trí Diễm Như Lai

Nam-mô Kiên Thệ Như Lai

Nam-mô Cát Tường Như Lai

Nam-mô Thật Tưởng Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Như Lai

Nam-mô Na-la-diên Như Lai

Nam-mô Thiện Tý Như Lai

Nam-mô Thiện Tài Như Lai

Nam-mô Trí Đắc Như Lai

Nam-mô Cù-na Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Phạm Đức Như Lai

Nam-mô Thế Gian Đăng Như Lai

Nam-mô Bất Dị Tác Như Lai

Nam-mô Tác Bảo Như Lai

Nam-mô Hoa Thiên Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Sư Tử Ý Như Lai

Nam-mô Thiện Tư Nghĩa Như Lai

Nam-mô Pháp Tự Tại Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Ý Như Lai

Nam-mô Xưng Ý Như Lai

Nam-mô Biện Tích Như Lai

Nam-mô Kim Cang Tràng Như Lai

Nam-mô Lợi Ích Như Lai

Nam-mô Du Hí Như Lai

Nam-mô Trừ Tràng Như Lai

Nam-mô Trừ Ám Như Lai

Nam-mô Đa Thiên Như Lai

Nam-mô Di-lưu Tràng Như Lai

Nam-mô Do Chúng Như Lai

Nam-mô Tự Tại Chúng Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Bảo Dựng Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thai Dựng Như Lai

Nam-mô Bất Đọa Hạnh Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Như Lai

Nam-mô Ái Như Lai

Nam-mô Trí-sa Như Lai

Nam-mô Ma-ni Giác Như Lai

Nam-mô Đại Giác Như Lai

Nam-mô Tam Giới Cứu Như Lai

Nam-mô Cù-na Xưng Như Lai

Nam-mô Tiểu Nguyệt Như Lai

Nam-mô Nhật Nguyệt Nội Tộc Như Lai

Nam-mô Nhật Quang Như Lai

Nam-mô Lợi Như Lai

Nam-mô Như Để Sa Như Lai

Nam-mô Sư Tử Tràng Như Lai

Nam-mô Biện Tội Ma Vương Như Lai

Nam-mô Ma Vương Như Lai

Nam-mô Công Đức Dựng Như Lai

Nam-mô Hữu Biên Thị Hiện Như Lai

Nam-mô Vô Biên Thị Hiện Như Lai

Nam-mô Thiểm Lôi Quang Như Lai

Nam-mô Thiểm Điện Quang Như Lai

Nam-mô Kim Sơn Như Lai

Nam-mô Sổ Đắc Như Lai

Nam-mô Sư Tử Đức Như Lai

Nam-mô Nan Hàng Tràng Như Lai

Nam-mô Chúng Chủ Như Lai

Nam-mô Vương Chủ Như Lai

Nam-mô Hỷ Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Đăng Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Kiên Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Bất Khuyết Danh Như Lai

Nam-mô Xưng Như Lai

Nam-mô Vô Tỉ Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Trừ Úy Như Lai

Nam-mô Ứng Cúng Thiên Như Lai

Nam-mô Diệt Bố Như Lai

Nam-mô Đại Đăng Như Lai

Nam-mô Thế Gian Minh Như Lai

Nam-mô Thế Gian Quang Minh Như Lai

Nam-mô Diệu Hương Như Lai

Nam-mô Cù-na Trì Tối Thắng Như Lai

Nam-mô Ly Âm Như Lai

Nam-mô Trừ Tối Thắng Như Lai

Nam-mô Bất Tổn Như Lai

Nam-mô Tự Tại Như Lai

Nam-mô Sư Tử Giáp Như Lai

Nam-mô Bảo Xưng Như Lai

Nam-mô Danh Như Lai

Nam-mô Diệt Chư Ác Như Lai

Nam-mô Trì Cam Lộ Như Lai

Nam-mô Chúng Sanh Nguyệt Như Lai

Nam-mô Trì Bất Tử Như Lai

Nam-mô Thiện Hiện Như Lai

Nam-mô Cam Hí Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Ma-ni Quang Minh Như Lai

Nam-mô Công Đức Tụ Giả Như Lai

Nam-mô Sơn Tích Như Lai

Nam-mô Pháp Thủ Như Lai

Nam-mô Tư Nghĩa Thiện Trí Như Lai

Nam-mô Dữ Hy Vọng Như Lai

Nam-mô Bảo Tụ Như Lai

Nam-mô Chúng Sanh Kiếp Như Lai

Nam-mô Mãnh Dụng Hạnh Như Lai

Nam-mô Định Ý Như Lai

Nam-mô Phân Biệt Cái Như Lai

Nam-mô Phân Trợ Như Lai

Nam-mô Tôn Trưởng Như Lai

Nam-mô Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Thượng Sơn Như Như Lai

Nam-mô Sư Tử Minh Như Lai

Nam-mô Tối Thắng Sư Tử Minh Như Lai

Nam-mô Du Hí Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Như Lai

Nam-mô Trượng Phu Thắng Như Lai

Nam-mô Sư Tử Quang Minh Như Lai

Nam-mô Hoa Sơn Như Lai

Nam-mô Long Hỷ Như Lai

Nam-mô Hương Tự Tại Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Lực Thiên Như Lai

Nam-mô Cù-na Ma-ni Như Lai

Nam-mô Cù-na Man Như Lai

Nam-mô Long Tý Như Lai

Nam-mô Long Tý Chủ Như Lai

Nam-mô Thắng Long Như Lai

Nam-mô Trang Nghiêm Nhãn Như Lai

Nam-mô Độ Ý Như Lai

Nam-mô Thiện Độ Ý Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Nhãn Như Lai

Nam-mô Đại Tiên Như Lai

Nam-mô Trí Thắng Như Lai

Nam-mô Thật Hiển Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Như Lai

Nam-mô Bảo Tràng Như Lai

Nam-mô Trừ Nghi Như Lai

Nam-mô Trừ Nghi Hoặc Như Lai

Nam-mô Sư Tử Úy Như Lai

Nam-mô Tâm Hạnh Như Lai

Nam-mô Đại Sí Quang Như Lai

Nam-mô Thiện Sơn Như Lai

Nam-mô Thế Gian Vô Thượng Hoa Như Lai

Nam-mô Thanh An Tường Như Lai

Nam-mô Quân-đà Như Lai

Nam-mô Vô Biên Hiện Như Lai

Nam-mô Vô Tử Như Lai

Nam-mô Thiện Hiện Như Lai

Nam-mô Bảo Châu Như Lai

Nam-mô Đại Thắng Như Lai

Nam-mô Thành Lợi Như Lai

Nam-mô Tần-bà Hạ Như Lai

Nam-mô Linh Tịnh Như Lai

Nam-mô Hoa Tràng Như Lai

Nam-mô Sơn Chủ Vương Như Lai

Nam-mô Câu Câu-đà Như Lai

Nam-mô Vô Biên Hiển Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Ứng Cúng Thiên Như Lai

Nam-mô Trụ Lợi Trí Như Lai

Nam-mô Mãn Ý Như Lai

Nam-mô Tối Ty Danh Văn Như Lai

Nam-mô Vô Ưu Ám Như Lai

Nam-mô Trừ Man Như Lai

Nam-mô Phạm Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Tự Tại Như Lai

Nam-mô Phạm Thiên Như Lai

Nam-mô Đà-la-ni Tự Tại Như Lai

Nam-mô Hoa Mục Như Lai

Nam-mô Long Giải Thoát Thể Như Lai

Nam-mô Pháp Quang Như Lai

Nam-mô Pháp Hình Như Lai

Nam-mô Tận Kiến Như Lai

Nam-mô Cầu-na Như Lai

Nam-mô Cầu-na Thanh Như Lai

Nam-mô Tam Giới Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Nguyệt Hình Như Lai

Nam-mô Lương Lãnh Như Lai

Nam-mô Nguyệt Diện Như Lai

Nam-mô Độc Tử Danh Như Lai

Nam-mô Bất Khí Phác Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Quang Hiểu Như Lai

Nam-mô Bảo Hình Như Lai

Nam-mô Bảo Tướng Như Lai

Nam-mô Thượng Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Tác Quang Minh Như Lai

Nam-mô Tác Quang Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Uy Như Lai

Nam-mô Tỳ-la-ma Như Lai

Nam-mô Tỳ-la-ma Vương Như Lai

Nam-mô Sư Tử Thể Như Lai

Nam-mô Nan Thắng Như Lai

Nam-mô Điện Như Lai

Nam-mô Điện Thắng Như Lai

Nam-mô Thủy Tích Như Lai

Nam-mô Nan Hàng Như Lai

Nam-mô Cầu-na Tụ Như Lai

Nam-mô Nguyệt Tướng Như Lai

Nam-mô Thế Chí Như Lai

Nam-mô Vô Biên Bộ Như Lai

Nam-mô Nguyệt Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Như Lai

Nam-mô Thị Hiện Nghĩa Như Lai

Nam-mô Dũng Kiện Như Lai

Nam-mô Tiểu Nguyệt Như Lai

Nam-mô Cầu-na Diễm Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Ý Như Lai

Nam-mô Thiện Sanh Như Lai

Nam-mô Thiện Thiên Như Lai

Nam-mô Vô Nghi Xả Như Lai

Nam-mô Trì Cam Lộ Như Lai

Nam-mô Diệu Hỷ Như Lai

Nam-mô Bất Trùy Phác Như Lai

Nam-mô Bất Tử Như Lai

Nam-mô Chân Như Lai

Nam-mô Phật-đà Như Lai

Nam-mô Uyên Như Lai

Nam-mô Đức-xoa-ca Như Lai

Nam-mô Chúng Thủ Như Lai

Nam-mô Thế Gian Diễm Như Lai

Nam-mô Đa Như Lai

Nam-mô Phước Đức Thân Như Lai

Nam-mô Vô Biên Uy Như Lai

Nam-mô Lợi Ý Như Lai

Nam-mô Uy Vương Như Lai

Nam-mô Thiên Vương Như Lai

Nam-mô Trừ Khuể Như Lai

Nam-mô Hoa Như Lai

Nam-mô Trừ Nhiệt Não Như Lai

Nam-mô Thiện Điều Như Lai

Nam-mô Tu-đạt Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Đức Như Lai

Nam-mô Hoa Giả Như Lai

Nam-mô Hoa Đức Như Lai

Nam-mô Sổ Hoa Đức Như Lai

Nam-mô Trượng Phu Đức Như Lai

Nam-mô Hiền Tướng Như Lai

Nam-mô Trượng Phu Tướng Như Lai

Nam-mô Đại Đức Như Lai

Nam-mô Tịch Hạnh Như Lai

Nam-mô Tịch Ý Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Ý Như Lai

Nam-mô Hương Tượng Như Lai

Nam-mô Na-la-diên Như Lai

Nam-mô Điều Thiện Như Lai

Nam-mô Bất Trùy Phác Như Lai

Nam-mô Nhật Nguyệt Như Lai

Nam-mô Điện Ức Như Lai

Nam-mô Thừa Giả Như Lai

Nam-mô Đại Công Đức Như Lai

Nam-mô Thi-lợi-cúc-đa Như Lai

Nam-mô Trí Nhật Như Lai

Nam-mô Thành Lợi Như Lai

Nam-mô Di-lưu Tích Như Lai

Nam-mô Oán Điều Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Như Lai

Nam-mô La-hán Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Trí Bộ Như Lai

Nam-mô Thiện Trừ Ngã Như Lai

Nam-mô Vô A-lê-da Như Lai

Nam-mô Căn Thể Như Lai

Nam-mô Thiện Hương Như Lai

Nam-mô Bất Thiểu Quốc Như Lai

Nam-mô Di-lưu Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Ma-lâu-đa Như Lai

Nam-mô Tịnh Như Lai

Nam-mô Hữu Biên Hiện Như Lai

Nam-mô Nguyệt Giả Như Lai

Nam-mô Bảo Nguyệt Như Lai

Nam-mô Đa Cầu Đa Như Lai

Nam-mô A-la-ha-tỳ Như Lai

Nam-mô Chiên Đàn Nguyệt Như Lai

Nam-mô Sư Tử Tràng Như Lai

Nam-mô Nhạo Bảo Như Lai

Nam-mô Bất Hạ Thấp Như Lai

Nam-mô Thần Thông Vương Như Lai

Nam-mô Vô Tỉ Như Lai

Nam-mô Du Hí Như Lai

Nam-mô Cầu-na Bảo Như Lai

Nam-mô Ứng Cúng Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Biện Tài Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Ma-ni Kim Cang Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Sách Như Lai

Nam-mô Bảo Hiếp Như Lai

Nam-mô Mãn Giả Như Lai

Nam-mô Hưng Hào Như Lai

Nam-mô Tịch Mạng Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Ma-ni Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Đại Liên Hoa Như Lai

Nam-mô Chúng Thượng Như Lai

Nam-mô Đại Nhân-đà-la Như Lai

Nam-mô Tác Cầu-na Như Lai

Nam-mô Di-lưu Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Thập Diễm Như Lai

Nam-mô Hoan Hỷ Như Lai

Nam-mô Long Hoa Như Lai

Nam-mô Long Dũng Bộ Như Lai

Nam-mô Ý Xa Như Lai

Nam-mô Bảo Nguyệt Như Lai

Nam-mô Năng Tịch Tĩnh Như Lai

Nam-mô Thế Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Đăng Vương Như Lai

Nam-mô Ngữ Giả Như Lai

Nam-mô Hỷ Tự Tại Như Lai

Nam-mô Bảo Kế Như Lai

Nam-mô Ly Úy Như Lai

Nam-mô Bảo Thai Như Lai

Nam-mô Nguyệt Diện Như Lai

Nam-mô Tịnh Thuyết Như Lai

Nam-mô Nguyệt Uy Như Lai

Nam-mô Tịch Uy Như Lai

Nam-mô Ái Tràng Như Lai

Nam-mô Ái Thiên Như Lai

Nam-mô La Liệt Thiên Như Lai

Nam-mô Tô-dạ-ma Như Lai

Nam-mô Bảo Ái Như Lai

Nam-mô Hỷ Ái Như Lai

Nam-mô Bảo Tụ Như Lai

Nam-mô Bảo Bộ Như Lai

Nam-mô An Tường Bộ Như Lai

Nam-mô Sư Tử Sí Như Lai

Nam-mô Tối Hạnh Thượng Như Lai

Nam-mô Nhân Thượng Như Lai

Nam-mô Nhân Thượng Giả Như Lai

Nam-mô Phật Chủ Như Lai

Nam-mô Thiện Giải Như Lai

Nam-mô Thế Gian Tác Quang Như Lai

Nam-mô Thế Gian Chiếu Quang Như Lai

Nam-mô Bảo Thị Giả Như Lai

Nam-mô Bà-kỳ-la-tha Như Lai

Nam-mô San-xà-da Như Lai

Nam-mô Bảo Uy Giả Như Lai

Nam-mô Tần-kỳ-la-sa Như Lai

Nam-mô Trữ Tích Như Lai

Nam-mô Hỷ Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Tá Ngoại Đạo Như Lai

Nam-mô Hương Tượng Như Lai

Nam-mô Diễm Ý Như Lai

Nam-mô Di-lưu Tràng Như Lai

Nam-mô Chúng Sanh Bảo Như Lai

Nam-mô Thiện Hương Như Lai

Nam-mô Kiên Vũ Như Lai

Nam-mô Thắng Uy Như Lai

Nam-mô Vũ Ma-ni Như Lai

Nam-mô Ý Khai Như Lai

Nam-mô Bạt-đề-ca Như Lai

Nam-mô Thiện Thệ Nguyệt Như Lai

Nam-mô Phạm Âm Như Lai

Nam-mô Na-la-na Như Lai

Nam-mô Đa Âm Như Lai

Nam-mô Sư Tử Nguyệt Như Lai

Nam-mô Công Đức Uy Như Lai

Nam-mô Nan Thắng Nguyệt Như Lai

Nam-mô Tịch Nguyệt Như Lai

Nam-mô Xa-thi-la Như Lai

Nam-mô Bát-địa-da-na Như Lai

Nam-mô Na-ma Như Lai

Nam-mô Bất Sanh Như Lai

Nam-mô Phục Giả Chủ Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Vô Lượng Như Lai

Nam-mô Thật Giả Như Lai

Nam-mô Di-lưu Diễm Như Lai

Nam-mô Đại Quang Như Lai

Nam-mô Bảo Ý Như Lai

Nam-mô Cầu-na Tụ Như Lai

Nam-mô Cúng Dường Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Địa Thế Như Lai

Nam-mô Pháp Danh Thắng Như Lai

Nam-mô Hành Hạnh Quang Như Lai

Nam-mô Điện Đức Như Lai

Nam-mô Tác Bảo Như Lai

Nam-mô Thuyết Bảo Như Lai

Nam-mô Kỳ-bà Như Lai

Nam-mô Tu-dạ-ma Như Lai

Nam-mô Thiện Chúng Như Lai

Nam-mô Quyết Liễu Ý Như Lai

Nam-mô Hữu Biên Ý Như Lai

Nam-mô Thắng Niệm Như Lai

Nam-mô Sư Tử Diễm Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Thượng Như Lai

Nam-mô Thiện Thính Như Lai

Nam-mô Ma-ni Nguyệt Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Thượng Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Na-la-diên Phân Tu-di-lưu Vương Như Lai

Nam-mô Ý Tự Như Lai

Nam-mô Nghiêm Sí Diễm Như Lai

Nam-mô Bất Trùy Phác Khổ Hạnh Như Lai

Nam-mô Hỏa Diễm Ý Như Lai

Nam-mô Ma-ni Luân Như Lai

Nam-mô Thế Gian Trọng Như Lai

Nam-mô Thế Gian Tạng Như Lai

Nam-mô Sư Tử Thủ Như Lai

Nam-mô Cầu-na Trang Giảo Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Như Lai

Nam-mô La Tạng Như Lai

Nam-mô Lâu-già Như Lai

Nam-mô Đạo Hỷ Như Lai

Nam-mô Hợp Diễm Như Lai

Nam-mô Ích Diễm Như Lai

Nam-mô Định Như Lai

Nam-mô Thế Gian Hạnh Như Lai

Nam-mô Tôn-đà-la Như Lai

Nam-mô A-luân-ca Như Lai

Nam-mô Tịch Định Hạnh Như Lai

Nam-mô Sanh Thế Gian Như Lai

Nam-mô Bảo Thượng Như Lai

Nam-mô Thập Đáo Như Lai

Nam-mô Lực Hỷ Như Lai

Nam-mô Chí Công Đức Như Lai

Nam-mô Chí Đáo Như Lai

Nam-mô Đại Chí Như Lai

Nam-mô Cầu-na Dẫn Như Lai

Nam-mô Thật Ngữ Giả Như Lai

Nam-mô An Ẩn Như Lai

Nam-mô An Ẩn Thượng Vương Như Lai

Nam-mô Đại Diễm Như Lai

Nam-mô Điện Quang Như Lai

Nam-mô Điện Quang Minh Như Lai

Nam-mô Cầu-na Phương Tiện Như Lai

Nam-mô Bảo Công Đức Như Lai

Nam-mô Quang Minh Như Lai

Nam-mô Bất Phóng Hương Như Lai

Nam-mô Na-la-diên Thủ Như Lai

Nam-mô Thế Gian Sở Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Đa Nhiêu Như Lai

Nam-mô Tác Vũ Như Lai

Nam-mô Thành Thủ Như Lai

Nam-mô Sư Tử Tượng Như Lai

Nam-mô Thiện Hoa Như Lai

Nam-mô Bảo Thượng Như Lai

Nam-mô Hải Như Lai

Nam-mô Di-lâu Hải Như Lai

Nam-mô Trì Địa Như Lai

Nam-mô Lợi Giác Như Lai

Nam-mô Quật Trữ Tích Thiện Công Đức Như Lai

Nam-mô Thiện Tư Duy Ma Như Lai

Nam-mô Ma-ni Giả Như Lai

Nam-mô Cầu-na Luân Như Lai

Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai

Nam-mô Đa Lợi Như Lai

Nam-mô Xuất Thế Gian Như Lai

Nam-mô Thế Gian Nguyệt Như Lai

Nam-mô Mỹ Âm Như Lai

Nam-mô Quang Uy Như Lai

Nam-mô Đại Diễm Như Lai

Nam-mô Bảo Vọng Như Lai

Nam-mô A-nghê-la Như Lai

Nam-mô Tối Diệu Như Lai

Nam-mô Chúng Quang Như Lai

Nam-mô Vô Biên Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Bất Không Diễm Như Lai

Nam-mô Tiên Thiên Như Lai

Nam-mô Tảo Trửu Như Lai

Nam-mô Sanh Chủ Như Lai

Nam-mô Kim Cang Thật Thể Như Lai

Nam-mô Thiện Trợ Tràng Như Lai

Nam-mô Sắc Nhãn Như Lai

Nam-mô Tướng Như Lai

Nam-mô Hoa Quốc Như Lai

Nam-mô Pháp Ý Như Lai

Nam-mô Khai Ý Như Lai

Nam-mô Phong Hành Như Lai

Nam-mô Thiện Tư Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Thế Ý Như Lai

Nam-mô Tứ Tụ Như Lai

Nam-mô Cầu-na Tử Như Lai

Nam-mô Cầu-na Tạng Như Lai

Nam-mô Nghĩa Hạnh Như Lai

Nam-mô Bất Khiếp Như Lai

Nam-mô Trụ Hữu Như Lai

Nam-mô Trụ Kiếp Như Lai

Nam-mô Ma-ni Như Lai

Nam-mô Anh Lạc Như Lai

Nam-mô Ma-ni Túc Như Lai

Nam-mô Thoát Uy Như Lai

Nam-mô Thiện Thâm Hiếp Như Lai

Nam-mô Bảo Sách Như Lai

Nam-mô Thiện Giác Như Lai

Nam-mô Để Sa Như Lai

Nam-mô Bố Uy Như Lai

Nam-mô Thắng Trí Như Lai

Nam-mô Phạm Y Như Lai

Nam-mô Phạm Chí Đạo Lai Như Lai

Nam-mô Thật Âm Như Lai

Nam-mô Thiện Chứng Giác Như Lai

Nam-mô Bất Nan Đắc Như Lai

Nam-mô A-la-đạt-đa Như Lai

Nam-mô Sư Tử Hạnh Như Lai

Nam-mô Sư Tử Bộ Như Lai

Nam-mô Hoa Tướng Như Lai

Nam-mô Trí Khả Đắc Như Lai

Nam-mô Hoa Đắc Như Lai

Nam-mô Cầu-na Tạng Như Lai

Nam-mô Kiên Khổ Hạnh Như Lai

Nam-mô Thiện Tý Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Bảo Như Lai

Nam-mô A-phù-đa Như Lai

Nam-mô A-di-ha-đa Như Lai

Nam-mô Vô Khủng Như Lai

Nam-mô Quang Ý Như Lai

Nam-mô Thiên Uy Như Lai

Nam-mô Phạm Thiện Hạnh Như Lai

Nam-mô Vô Biên Hạnh Như Lai

Nam-mô Chí Khổ Hạnh Như Lai

Nam-mô Biệt Nguyệt Như Lai

Nam-mô Phạm Như Lai

Nam-mô Dũng Bộ Thiên Như Lai

Nam-mô Ái Trí Như Lai

Nam-mô Thật Thiên Như Lai

Nam-mô Ma-ni Dẫn Như Lai

Nam-mô Tri Công Đức Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Quang Như Lai

Nam-mô Di-lưu Uy Như Lai

Nam-mô Phạm Đảnh Như Lai

Nam-mô Tiệm Hạnh Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Như Lai

Nam-mô Diễm Tụ Như Lai

Nam-mô Đại Uy Như Lai

Nam-mô Ngọc Lan Như Lai

Nam-mô Vô Biên Uy Như Lai

Nam-mô Thiện Chúng Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Giả Như Lai

Nam-mô Thiện Thệ Như Lai

Nam-mô Nhân-đà-la Như Lai

Nam-mô Đại Ái Như Lai

Nam-mô Thiện Thệ Quang Như Lai

Nam-mô Thiện Thệ Thắng Như Lai

Nam-mô Chúng Minh Như Lai

Nam-mô Trách Hiệp Như Lai

Nam-mô Y Lợi Hạnh Như Lai

Nam-mô Ngưu Hoàng Như Lai

Nam-mô Uy Hạnh Như Lai

Nam-mô Quyết Liễu Cảnh Giới Như Lai

Nam-mô Bất Vô ích Như Lai

Nam-mô Thiện Tý Như Lai

Nam-mô Đại Xa Như Lai

Nam-mô Dữ Mạng Như Lai

Nam-mô Thế Tôn Như Lai

Nam-mô Khả Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Bảo Tự Tại Như Lai

Nam-mô Nhân-đà-la Tướng Như Lai

Nam-mô Đại Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Dĩ Đắc Nguyện Như Lai

Nam-mô Phước Đức Quang Minh Như Lai

Nam-mô Bảo Âm Như Lai

Nam-mô Kim Cang Sư Tử Như Lai

Nam-mô Phú Nhiêu Như Lai

Nam-mô Sư Tử Lực Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Mục Như Lai

Nam-mô Ca-diếp Như Lai

Nam-mô Phổ Giác Như Lai

Nam-mô Tịnh Giác Như Lai

Nam-mô Trí Hoa Như Lai

Nam-mô Trí Bộ Như Lai

Nam-mô Nghiêm Sí Uy Như Lai

Nam-mô Đại Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Nhật Quang Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Quang Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Thể Như Lai

***

QUYỂN 7

Nam-mô Phân Uy Như Lai

Nam-mô Vô Khuyết Như Lai

Nam-mô Thiện Thể Như Lai

Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai

Nam-mô Vô Tỉ Như Lai

Nam-mô Mật Diện Như Lai

Nam-mô Nguyệt Hình Như Lai

Nam-mô Thiểm Đắc Như Lai

Nam-mô Tịch Hạnh Như Lai

Nam-mô Bất Động Như Lai

Nam-mô Ứng Thuyết Như Lai

Nam-mô Cầu-na Khai Như Lai

Nam-mô Chuyển Nhãn Như Lai

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Hạnh Như Lai

Nam-mô Tối Cao Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Công Đức Như Lai

Nam-mô Bảo Nghiêm Như Lai

Nam-mô Thiện Hiền Như Lai

Nam-mô Bảo Xuất Như Lai

Nam-mô Thiện Thông Như Lai

Nam-mô Bất Tử Quang Như Lai

Nam-mô Hải Đức Như Lai

Nam-mô Thiện Hữu Đức Như Lai

Nam-mô Man Vương Như Lai

Nam-mô Trí Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Bảo Cao Như Lai

Nam-mô San-xà-da Như Lai

Nam-mô Cầu-na Minh Như Lai

Nam-mô Khiếu Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Khiếu Thanh Như Lai

Nam-mô Mãn Nguyệt Như Lai

Nam-mô Trượng Phu Diễm Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Diễm Như Lai

Nam-mô Thiện Quang Như Lai

Nam-mô Đăng Vương Như Lai

Nam-mô Trang Nghiêm Tướng Như Lai

Nam-mô Diễm Tướng Như Lai

Nam-mô Diễm Vương Như Lai

Nam-mô Thù Đế-sa-ca Như Lai

Nam-mô Vô Tỉ Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Vô Thí Dụ Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Dẫn Như Lai

Nam-mô Phú Sa Như Lai

Nam-mô Minh Triệt Như Lai

Nam-mô Trượng Phu Như Lai

Nam-mô Quảng Mục Như Lai

Nam-mô Bất Cầu Lợi Như Lai

Nam-mô Nghiêm Sí Tướng Như Lai

Nam-mô Phước Đức Uy Như Lai

Nam-mô Phát Bộ Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Giác Như Lai

Nam-mô La-hầu Thiên Như Lai

Nam-mô Trí Diễm Như Lai

Nam-mô Ngự Giả Như Lai

Nam-mô Trí Chủ Kiếp Như Lai

Nam-mô Hoa Tràng Như Lai

Nam-mô La-hầu-la Như Lai

Nam-mô Đại Dược Như Lai

Nam-mô Tú Vương Như Lai

Nam-mô Phước Đức Tượng Như Lai

Nam-mô Đức-xoa-ca Như Lai

Nam-mô Viễn Chí Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Phước Đức Thủ Như Lai

Nam-mô Đát-xa Như Lai

Nam-mô Khiếu Vương Như Lai

Nam-mô Thiên Vương Như Lai

Nam-mô Nhật Diễm Như Lai

Nam-mô Pháp Khố Như Lai

Nam-mô Thiện Ý Như Lai

Nam-mô Cầu-na Phân Biệt Như Lai

Nam-mô Cầu-na Chủ Kiếp Như Lai

Nam-mô Kim Cang Tiên Như Lai

Nam-mô Trí Tụ Như Lai

Nam-mô Thiện Trụ Như Lai

Nam-mô Khổ Hạnh Giác Như Lai

Nam-mô Phạm Minh Như Lai

Nam-mô Long Giả Như Lai

Nam-mô Lôi Âm Như Lai

Nam-mô Cầu-na Thượng Như Lai

Nam-mô Ái Chúng Như Lai

Nam-mô Vân Ma Âm Như Lai

Nam-mô Trí Tràng Như Lai

Nam-mô Bát-nhã Tụ Như Lai

Nam-mô Minh Tướng Như Lai

Nam-mô An Úy Như Lai

Nam-mô Phạm-chí Như Lai

Nam-mô Thủ Như Lai

Nam-mô Tứ Thái Nhãn Như Lai

Nam-mô Mục Giả Như Lai

Nam-mô Đắc Giả Như Lai

Nam-mô Long Đức Như Lai

Nam-mô Thật Tướng Như Lai

Nam-mô Trí Giả Như Lai

Nam-mô Trang Giảo Như Lai

Nam-mô Tứ Thái Minh Như Lai

Nam-mô ỷ Minh Như Lai

Nam-mô Bảo Hiền Quang Như Lai

Nam-mô Bảo Hoán Minh Như Lai

Nam-mô Minh Đức Như Lai

Nam-mô Sư Tử Giả Như Lai

Nam-mô Nguyệt Tề Như Lai

Nam-mô Chủng Chủng Thuyết Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thuyết Như Lai

Nam-mô Trí Kiện Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Tụ Như Lai

Nam-mô Lôi Như Lai

Nam-mô Dũng Bộ Như Lai

Nam-mô Cúng Dường Diễm Như Lai

Nam-mô Phước Đức Tụ Thắng Sắc Như Lai

Nam-mô Na-la-diên Vô Hạnh Như Lai

Nam-mô Thụ Đế-sa Như Lai

Nam-mô Phàm Đức Như Lai

Nam-mô Diệu Thanh Như Lai

Nam-mô Giao Tạng Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Tạng Như Lai

Nam-mô Thắng Đức Như Lai

Nam-mô Thắng Trí Như Lai

Nam-mô Diệu Thắng Như Lai

Nam-mô Trí Dũng Thiệp Như Lai

Nam-mô Diễm Ý Như Lai

Nam-mô Đại Diễm Như Lai

Nam-mô Đà-la-đặc Thiên Như Lai

Nam-mô Hoặc Giả Như Lai

Nam-mô Thiện Quang Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Công Đức Như Lai

Nam-mô Tịch Phục Như Lai

Nam-mô Thiện Sắc Như Lai

Nam-mô Bảo Giả Như Lai

Nam-mô Vô Trần Như Lai

Nam-mô Thành Lê Như Lai

Nam-mô Sư Tử Như Lai

Nam-mô Sư Tử Tướng Như Lai

Nam-mô Nhân-đà-la Tướng Như Lai

Nam-mô Bà-tư-bà Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Thắng Giả Như Lai

Nam-mô Thắng Tản Như Lai

Nam-mô Phước Diễm Như Lai

Nam-mô Thụ Đế-già Như Lai

Nam-mô Thiện Diễm Như Lai

Nam-mô Tác Phương Tiện Như Lai

Nam-mô Đăng Vương Như Lai

Nam-mô Trí Tích Như Lai

Nam-mô Phân Thiên Như Lai

Nam-mô Thắng Thiên Như Lai

Nam-mô Vương Giả Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Như Lai

Nam-mô Tiện Giả Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Hạnh Như Lai

Nam-mô Thiện Sắc Như Lai

Nam-mô Chư La Như Lai

Nam-mô Kim Tụ Sở Như Lai

Nam-mô La-hầu Thiên Như Lai

Nam-mô La-hầu Hiền Như Lai

Nam-mô Nan Thắng Như Lai

Nam-mô Mô-ni Quang Minh Như Lai

Nam-mô Mô-na-na Như Lai

Nam-mô Tịnh Giả Như Lai

Nam-mô An Ai Như Lai

Nam-mô Nguyệt Diễm Như Lai

Nam-mô Kim Quang Như Lai

Nam-mô Dị Sự Như Lai

Nam-mô Đoan Chánh Như Lai

Nam-mô Chúng Chủ Như Lai

Nam-mô Thiên Giả Như Lai

Nam-mô Chúng Sanh Thiên Như Lai

Nam-mô Pháp Tận Như Lai

Nam-mô Pháp Nhãn Như Lai

Nam-mô Phước Đức Như Lai

Nam-mô Thắng Thủ Như Lai

Nam-mô Vô Hạnh Như Lai

Nam-mô Diệu Giả Như Lai

Nam-mô Trí Giả Như Lai

Nam-mô Diệu Trí Như Lai

Nam-mô Tế Giác Như Lai

Nam-mô Sơn Thành Như Lai

Nam-mô Dược Giả Như Lai

Nam-mô Tú Vương Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Giả Như Lai

Nam-mô Quang Tạng Như Lai

Nam-mô Hoặc Lực Như Lai

Nam-mô Kim Trang Như Lai

Nam-mô Khả Giác Như Lai

Nam-mô Yếm Danh Văn Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Giả Như Lai

Nam-mô Bất Tạp Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Quang Như Lai

Nam-mô Thật Diễm Như Lai

Nam-mô Hy Hữu Như Lai

Nam-mô Thật Tụ Như Lai

Nam-mô Thiện Âm Như Lai

Nam-mô Chúng Vương Như Lai

Nam-mô Sơn Vương Như Lai

Nam-mô Pháp Tích Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Hoặc Như Lai

Nam-mô Đoan Chánh Như Lai

Nam-mô Đoan Chánh Thân Như Lai

Nam-mô Tịch Thể Như Lai

Nam-mô Cát Thể Như Lai

Nam-mô Thân Thể Như Lai

Nam-mô Diệu Ngôn Như Lai

Nam-mô Diệu Âm Ngữ Như Lai

Nam-mô Sư Tử Quốc Như Lai

Nam-mô Sư Tử Nha Như Lai

Nam-mô Bà-la-na-na Như Lai

Nam-mô Thủy Thiên Như Lai

Nam-mô Bà-la Như Lai

Nam-mô Thế Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Thế Chủ Như Lai

Nam-mô Dung Giả Như Lai

Nam-mô Phước Đức Giả Như Lai

Nam-mô Sư Tử Trợ Như Lai

Nam-mô Sư Tử Hiếp Như Lai

Nam-mô Sư Tử Hạnh Như Lai

Nam-mô Pháp Dũng Thiệp Như Lai

Nam-mô Pháp Hành Hạnh Như Lai

Nam-mô Nhạo Thân Như Lai

Nam-mô Bất Động Sắc Như Lai

Nam-mô Thành Vương Như Lai

Nam-mô Nhãn Giả Như Lai

Nam-mô Nhẫn Giả Như Lai

Nam-mô Bất Phục Giả Như Lai

Nam-mô Sắc Thành Như Lai

Nam-mô Tựu Giả Như Lai

Nam-mô Giác Giả Như Lai

Nam-mô Giảo Giả Như Lai

Nam-mô Chiếu Hiển Như Lai

Nam-mô Định Lê Giác Giả Như Lai

Nam-mô Quang Diễm Như Lai

Nam-mô Hương Hoặc Như Lai

Nam-mô Linh Hỷ Như Lai

Nam-mô Bất Không Hạnh Như Lai

Nam-mô Bất Không Dũng Thiệp Như Lai

Nam-mô Trí Kiến Như Lai

Nam-mô Hải Chí Như Lai

Nam-mô Thắng Sắc Như Lai

Nam-mô Thiện Sắc Như Lai

Nam-mô Thiện Bộ Như Lai

Nam-mô Ý Thân Như Lai

Nam-mô Đại Ý Thân Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Khiếu Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Tịnh Giả Như Lai

Nam-mô Đăng Giả Như Lai

Nam-mô Đại Đăng Như Lai

Nam-mô Tịnh Thân Như Lai

Nam-mô Nhật Giả Như Lai

Nam-mô Thiên Nhật Như Lai

Nam-mô Trí Cụ Như Lai

Nam-mô Hòa Hợp Thân Như Lai

Nam-mô Hoặc Lực Như Lai

Nam-mô Tự Hoặc Như Lai

Nam-mô Lợi Lợi Giả Như Lai

Nam-mô Bà-kỳ-la-tha Như Lai

Nam-mô Bà-kỳ-la-sa Như Lai

Nam-mô Kim Giả Như Lai

Nam-mô Kim Quang Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Giả Như Lai

Nam-mô Kết Giả Như Lai

Nam-mô Vô Sắc Thượng Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Chư Tội Như Lai

Nam-mô Như Pháp Hạnh Như Lai

Nam-mô An Hạnh Như Lai

Nam-mô Trụ Hương Như Lai

Nam-mô Tịch Phục Thắng Như Lai

Nam-mô Ly Phục Như Lai

Nam-mô Trí Khố Như Lai

Nam-mô Phàm Hạnh Như Lai

Nam-mô Chân-đà-na Như Lai

Nam-mô A-luân-già Như Lai

Nam-mô Danh Giả Như Lai

Nam-mô Tịnh Thân Thể Như Lai

Nam-mô Tự Hành Như Lai

Nam-mô Nhân Quốc Như Lai

Nam-mô Tướng Quốc Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thủ Như Lai

Nam-mô Vô Biên Hoặc Như Lai

Nam-mô Thiên Diễm Như Lai

Nam-mô Thiên Hạnh Như Lai

Nam-mô Phước Đức Hoa Như Lai

Nam-mô Bà-nhã Hoa Như Lai

Nam-mô Tự Giả Như Lai

Nam-mô Hình Quán Như Lai

Nam-mô Đề Giả Như Lai

Nam-mô Túc Trí Như Lai

Nam-mô Túc Trí Tri Như Lai

Nam-mô Phàm Giả Như Lai

Nam-mô Tu-la Như Lai

Nam-mô Tự Xưng Như Lai

Nam-mô Phàm Y Như Lai

Nam-mô Bảo Thủ Như Lai

Nam-mô Chủ Vương Như Lai

Nam-mô Man Như Lai

Nam-mô A-nô-ma-la-đà-na Như Lai

Nam-mô Vô Thể Hoạn Như Lai

Nam-mô A-bà-ma-nô-dạ Như Lai

Nam-mô Thắng Uy Như Lai

Nam-mô Phước Đức Hoặc Như Lai

Nam-mô Kỳ-đa Như Lai

Nam-mô Tu-lê-na Như Lai

Nam-mô Độ Nê Như Lai

Nam-mô Trí Chỉ Như Lai

Nam-mô Thành Đắc Như Lai

Nam-mô Sư Tử Như Lai

Nam-mô Khổng Tước Như Lai

Nam-mô Diệu Pháp Như Lai

Nam-mô Lợi Ích Như Lai

Nam-mô Sắc Chúng Như Lai

Nam-mô Tín Võng Như Lai

Nam-mô Diễm Giả Như Lai

Nam-mô Bất Phục Giả Như Lai

Nam-mô Tri Trí Như Lai

Nam-mô Quang Minh Như Lai

Nam-mô Võng Diễm Như Lai

Nam-mô Vô Đảo Như Lai

Nam-mô Lưu Ly Hạnh Như Lai

Nam-mô Hoa Giả Như Lai

Nam-mô Thiên Giả Như Lai

Nam-mô Đa Giả Như Lai

Nam-mô Tự Quang Như Lai

Nam-mô Thiện Quang Như Lai

Nam-mô Cụ Na Quang Như Lai

Nam-mô Bất Tích Như Lai

Nam-mô Niệm Quang Như Lai

Nam-mô Thiện Quang Minh Như Lai

Nam-mô Bảo Công Đức Như Lai

Nam-mô Hoa Nguyệt Như Lai

Nam-mô Trường Thất Nguyệt Như Lai

Nam-mô Bất Hoa Hộ Như Lai

Nam-mô Bất Hoa Quang Như Lai

Nam-mô Thiện Ý Như Lai

Nam-mô Bất Không Vân Như Lai

Nam-mô Trí Giả Như Lai

Nam-mô Quang Giả Như Lai

Nam-mô Già-tứ-na-la-na Như Lai

Nam-mô Trí Đặc Giả Như Lai

Nam-mô Sơn Giả Như Lai

Nam-mô Bất Thất Cù-na Như Lai

Nam-mô Tích Lực Như Lai

Nam-mô Thiện Mục Như Lai

Nam-mô Thiện Minh Như Lai

Nam-mô An Trụ Như Lai

Nam-mô Vô Tư Như Lai

Nam-mô La-hầu Như Lai

Nam-mô Hắc Quang Như Lai

Nam-mô Xuất Thế Gian Như Lai

Nam-mô Hỏa Quang Minh Như Lai

Nam-mô Già-hệ-đa Đăng Như Lai

Nam-mô Trí Hải Như Lai

Nam-mô Pháp Tự Tại Sơn Chủ Như Lai

Nam-mô Na-la-na-na Như Lai

Nam-mô Cù-na Cù Trí Lực Như Lai

Nam-mô Pháp Tự Tại Như Lai

Nam-mô Minh Giả Như Lai

Nam-mô Thiện-lặc Như Lai

Nam-mô An Trụ Lợi Như Lai

Nam-mô Cù-na Hoặc Cung Như Lai

Nam-mô Phổ Trí Giả Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Ý Như Lai

Nam-mô Chân Thật Như Lai

Nam-mô Quang Minh Tú-đà Như Lai

Nam-mô Bất Mịch Tư Duy Lợi Như Lai

Nam-mô Thắng Đồng Như Lai

Nam-mô Cụ Dung Thắng Hạnh Như Lai

Nam-mô Thế Gian Thủ Đắc Lợi Như Lai

Nam-mô Vô Chư Hoạn Như Lai

Nam-mô Diệu Độ Ý Giác Như Lai

Nam-mô Thiện Diễm Như Lai

Nam-mô Biện Tài Sắc Như Lai

Nam-mô Thiện Phước Xứ Như Lai

Nam-mô Cù-na Hải Như Lai

Nam-mô Khủng Bố Như Lai

Nam-mô Trí Quý Như Lai

Nam-mô Biện Tài Nhãn Như Lai

Nam-mô Diệu Giác Như Lai

Nam-mô Lương Lãnh Giả Như Lai

Nam-mô Bảo Quang Nguyệt Như Lai

Nam-mô Vô Hữu Như Lai

Nam-mô Đại Hiện Như Lai

Nam-mô Phạm Thanh Như Lai

Nam-mô Thiện Minh Như Lai

Nam-mô Đại Trí Phước Địa Như Lai

Nam-mô Phổ Giác Giả Như Lai

Nam-mô Tăng-già-đa-na Như Lai

Nam-mô Hữu Ý Như Lai

Nam-mô Thụ Vương Như Lai

Nam-mô Tường Âm Như Lai

Nam-mô Phước Tý Như Lai

Nam-mô Thế Công Đức Như Lai

Nam-mô Ái Sư Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Như Lai

Nam-mô Hỏa Xa Như Lai

Nam-mô Cổ Vân Âm Như Lai

Nam-mô Ái Mục Như Lai

Nam-mô Thiện Trí Giả Như Lai

Nam-mô Xuất Thế Gian Giả Như Lai

Nam-mô Cầu-na Tụ Đức Như Lai

Nam-mô Xuất Thế Gian Tịnh Như Lai

Nam-mô Pháp Tràng Như Lai

Nam-mô Trí Thanh Như Lai

Nam-mô Thượng Thế Như Lai

Nam-mô Nguyện Giải Thoát Thanh Như Lai

Nam-mô Trí Giải Thoát Ý Như Lai

Nam-mô Cầu-na Uy Diễm Như Lai

Nam-mô Vi Tế Chủ Như Lai

Nam-mô Na-la-diên Giả Như Lai

Nam-mô Biện Luân Như Lai

Nam-mô Thiện Tế Tự Như Lai

Nam-mô Nguyệt Diện Như Lai

Nam-mô Thiện Vọng Như Lai

Nam-mô Cầu-na Thiện Lai Như Lai

Nam-mô Cầu-na Tích Tụ Như Lai

Nam-mô Tương Ý Như Lai

Nam-mô Phước Đức Tràng Như Lai

Nam-mô Biện Quốc Như Lai

Nam-mô Không Thí Như Lai

Nam-mô Ái Nguyệt Như Lai

Nam-mô Sư Tử Lực Như Lai

Nam-mô Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô A-la-xà-da Như Lai

Nam-mô Diệt Vô Tử Như Lai

Nam-mô A-di-lê-đa-da Như Lai

Nam-mô Dữ Ân Như Lai

Nam-mô Bình Đẳng Cảm Như Lai

Nam-mô Ca-lâu-ba-da Như Lai

Nam-mô Bình Đẳng Thiền Định Như Lai

Nam-mô Vô Hữu Sân Như Lai

Nam-mô Tịch Hạ Như Lai

Nam-mô Mê Chư Phương Như Lai

Nam-mô Xa-trí-đa-da Như Lai

Nam-mô Thiện Diện Như Lai

Nam-mô An Tường Như Lai

Nam-mô Thiện Hiền Như Lai

Nam-mô Trụ Tốc Tật Như Lai

Nam-mô Trí Giả Như Lai

Nam-mô Chúng Chủ Như Lai

Nam-mô Đại Thiên Như Lai

Nam-mô Thuyết Vương Như Lai

Nam-mô Đại Uy Giả Như Lai

Nam-mô Thâm Ý Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Như Lai

Nam-mô Pháp Lực Như Lai

Nam-mô Đắc Tha Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Phú-sa-da Như Lai

Nam-mô Bà-la-phá-da Như Lai

Nam-mô Tam Giới Như Lai

Nam-mô Trí Tuệ Như Lai

Nam-mô Tối Mạc Như Lai

Nam-mô Tu-lê-da-na Như Lai

Nam-mô Yết-bà-da Như Lai

Nam-mô Sắc Giả Như Lai

Nam-mô Hàng Phục Như Lai

Nam-mô Phước Đức Hình Như Lai

Nam-mô Mị-xúc-lê-da Như Lai

Nam-mô Tư Thọ Thai Như Lai

Nam-mô Chư Thiên Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Mộc Xoa Tràng Như Lai

Nam-mô Chân Phát Như Lai

Nam-mô Bất Tử Giả Như Lai

Nam-mô Thanh Tịnh Như Lai

Nam-mô Bất Tử Hình Như Lai

Nam-mô Kim Cang Như Lai

Nam-mô Oán Lao Như Lai

Nam-mô Kiên Lao Như Lai

Nam-mô Thật Kiên Như Lai

Nam-mô Hiểu Minh Như Lai

Nam-mô An Tường Bộ Hành Như Lai

Nam-mô Bà-na-tị Như Lai

Nam-mô Tịnh Quang Như Lai

Nam-mô Quang Giả Như Lai

Nam-mô Cầu-na Kế Như Lai

Nam-mô Vô Tỉ Công Đức Như Lai

Nam-mô Sư Tử Hạnh Như Lai

Nam-mô Tối Vi Thủ Hạnh Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Khởi Như Lai

Nam-mô Hoa Đức Như Lai

Nam-mô Phóng Quang Như Lai

Nam-mô Đảnh Hình Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Như Lai

Nam-mô Trí Ái Như Lai

Nam-mô An Tường Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Bất Không Hạnh Như Lai

Nam-mô Sanh Khổ Hạnh Như Lai

Nam-mô Tướng Tràng Như Lai

Nam-mô Văn Hải Như Lai

Nam-mô Dũng Kiện Như Lai

Nam-mô Trì Bảo Như Lai

Nam-mô Nhạo Nguyện Như Lai

Nam-mô Nhạo Giải Thoát Như Lai

Nam-mô Bảo Chú Như Lai

Nam-mô Bất Không Bảo Như Lai

Nam-mô Xảo Trí Như Lai

Nam-mô Vô Thường Như Lai

Nam-mô Bất Hạ Như Lai

Nam-mô Trí Hợp Hỷ Như Lai

Nam-mô Nam-ma-da Như Lai

Nam-mô Vô Tỉ Như Lai

Nam-mô Linh Thế Hỷ Như Lai

Nam-mô Vô Thanh Như Lai

Nam-mô Bất Khiếp Như Lai

Nam-mô Diệt Hữu Ái Như Lai

Nam-mô Tín Phước Xứ Như Lai

Nam-mô Đa Thiên Khiếu Như Lai

Nam-mô Bảo Bộ Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Thủ Như Lai

Nam-mô Công Đức Như Lai

Nam-mô Hàng Phục Chư Oán Như Lai

Nam-mô Nhiêu Danh Văn Như Lai

Nam-mô Thiện Quốc Như Lai

Nam-mô Hoa Quang Như Lai

Nam-mô Sư Tử Âm Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thượng Như Lai

Nam-mô Thượng Hôi Như Lai

Nam-mô Tự Âm Như Lai

Nam-mô Động Giả Như Lai

Nam-mô Hòa Hợp Hạnh Như Lai

Nam-mô Phân-xà-da Như Lai

Nam-mô Ba-la-đề-ba-da Như Lai

Nam-mô Thủy Địa Như Lai

Nam-mô Phước Đức Đăng Như Lai

Nam-mô Âm Kế Như Lai

Nam-mô Kiều-đa-ma-da Như Lai

Nam-mô Uy Lực Như Lai

Nam-mô An Trụ Ý Sắc Như Lai

Nam-mô Thượng Sắc Như Lai

Nam-mô Thiện Nguyệt Như Lai

Nam-mô Giác Phần Hoa Như Lai

Nam-mô Hoa Tán Thán Như Lai

Nam-mô Khả Tán Thán Như Lai

Nam-mô Thiện Phương Như Lai

Nam-mô Lực Trí Uy Như Lai

Nam-mô Uy Xảo Như Lai

Nam-mô Ba-la-đề-ba-da Như Lai

Nam-mô Đại Đăng Minh Như Lai

Nam-mô Thiện Quang Như Lai

Nam-mô Kiên Bộ Như Lai

Nam-mô Thiên Thanh Như Lai

Nam-mô Thiên Thanh Tịnh Như Lai

Nam-mô Thiên Tịnh Như Lai

Nam-mô Tịch Tĩnh Như Lai

Nam-mô Nhật Diện Như Lai

Nam-mô Nhật Giả Như Lai

Nam-mô Nhạo Giải Thoát Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Cộng Hành Như Lai

Nam-mô Thắng Giới Quang Như Lai

Nam-mô Công Đức Quang Như Lai

Nam-mô Khổ Hạnh Trụ Như Lai

Nam-mô Vô Hữu Trần Như Lai

Nam-mô Kiên Lao Như Lai

Nam-mô Thiện Trụ Như Lai

Nam-mô Lao Thượng Như Lai

Nam-mô Thế Tăng Trưởng Như Lai

Nam-mô Đăng Giả Như Lai

Nam-mô Bà-ha-lê-đà-da Như Lai

Nam-mô Càn-thát-bà-da Như Lai

Nam-mô Hương Quang Như Lai

Nam-mô Ba Hống Thanh Như Lai

Nam-mô Ba Quang Như Lai

Nam-mô Nhân-đà-la Ý Như Lai

Nam-mô Hiền Giả Như Lai

Nam-mô Tự Chủ Như Lai

Nam-mô Phân Tràng Như Lai

Nam-mô Thiện Hòa Nhị Sanh Như Lai

Nam-mô Thắng Ý Như Lai

Nam-mô Hành Hạnh Như Lai

Nam-mô Thắng Giác Hạnh Như Lai

Nam-mô Vô Biên Như Lai

Nam-mô Bảo Ái Như Lai

Nam-mô Như Pháp Như Lai

Nam-mô Diệt Cước Tích Như Lai

Nam-mô Ái Giả Như Lai

Nam-mô Hóa Uy Như Lai

Nam-mô Đại Hữu Như Lai

Nam-mô Thiện Hữu Như Lai

Nam-mô Tịch Hạnh Như Lai

Nam-mô Tịch Hướng Hạnh Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Chủ Như Lai

Nam-mô Di-lâu Quang Như Lai

Nam-mô Thánh Giả Thán Như Lai

Nam-mô Hàng Ý Như Lai

Nam-mô Vô Biên Uy Như Lai

Nam-mô Đọa Ý Như Lai

Nam-mô Sí Uy Như Lai

Nam-mô Nguyệt Đăng Như Lai

Nam-mô Hình Thị Hiện Như Lai

Nam-mô Thiện Độ Quả Báo Như Lai

Nam-mô Thiện Hỷ Như Lai

Nam-mô Thiện Ái Như Lai

Nam-mô Vô Ưu Như Lai

Nam-mô Hỷ Lạc Như Lai

Nam-mô Bảo Quang Như Lai

Nam-mô Khả Phó Tín Như Lai

Nam-mô Phước Đức Bộ Như Lai

Nam-mô Cầu-na Hải Như Lai

Nam-mô Tạp Sắc Thể Như Lai

Nam-mô Chi-đế-da Như Lai

Nam-mô Xá-ma Như Lai

Nam-mô Hàng Phục Ma Như Lai

Nam-mô Độ Ách Hạnh Như Lai

Nam-mô Độ Ách Như Lai

Nam-mô Bất Phá Ý Như Lai

Nam-mô Hải Giả Như Lai

Nam-mô Ma Thức Như Lai

Nam-mô Ma-ni Chân Châu Vương Như Lai

Nam-mô Tất-lợi-da-sa-da Như Lai

Nam-mô Phật Tràng Như Lai

Nam-mô Trí Âm Như Lai

Nam-mô Thiện Công Đức Như Lai

Nam-mô Không Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Phạm Giả Như Lai

Nam-mô Bị Phạm Hàng Như Lai

Nam-mô Nhạo Thức Như Lai

Nam-mô Nhạo Trí Như Lai

Nam-mô Thần Thông Tràng Như Lai

Nam-mô Phục Chủ Kiếp Như Lai

Nam-mô Sanh Chủ Kiếp Như Lai

Nam-mô Trì Địa Như Lai

Nam-mô Nhật Quang Như Lai

Nam-mô La-hầu Nguyệt Như Lai

Nam-mô Hoa Quang Như Lai

Nam-mô Hoa Minh Như Lai

Nam-mô Vô Oán Như Lai

Nam-mô Minh Chủ Như Lai

Nam-mô Hoa Minh Như Lai

Nam-mô Phước Đức Ái Như Lai

Nam-mô Thiện Lực Như Lai

Nam-mô Thiện Minh Như Lai

Nam-mô Pháp Tự Tại Như Lai

Nam-mô Phạm Âm Như Lai

Nam-mô Thiện Dĩ Trị Như Lai

Nam-mô Thiện Trưởng Như Lai

Nam-mô Vô Thác Ý Như Lai

Nam-mô Nguyệt Giả Như Lai

Nam-mô Đại Khiếu Như Lai

Nam-mô Thuyết Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Vô Biên Biện Tài Tràng Như Lai

Nam-mô Tưởng Ý Như Lai

Nam-mô Khiếu Uy Như Lai

Nam-mô Thế Tự Tại Như Lai

Nam-mô Đồ-ma-da Như Lai

Nam-mô Thất Mẫu Như Lai

Nam-mô Bất Tử Giả Như Lai

Nam-mô Thiện Nguyệt Giả Như Lai

Nam-mô Vô Biên Biện Tài Như Lai

Nam-mô Thức Khổ Hạnh Như Lai

Nam-mô An Tường Khổ Hạnh Như Lai

Nam-mô Kham Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Cúng Dường Độ Vô Ưu Như Lai

Nam-mô Triệt Vô Ưu Như Lai

Nam-mô Ái An Tuệ Như Lai

Nam-mô Thế Gian Ý Như Lai

Nam-mô Ái Phần Như Lai

Nam-mô Ái Tích Như Lai

Nam-mô Thiện Sanh Tích Như Lai

Nam-mô Thanh Liên Như Lai

Nam-mô Hoa Sách Như Lai

Nam-mô Hoa Thượng Như Lai

Nam-mô Vô Biên Biện Tài Diễm Như Lai

Nam-mô Tiên Giả Như Lai

Nam-mô Tối Diệu Như Lai

Nam-mô Vi Tế Tịnh Như Lai

Nam-mô Chúng Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Cầu-na Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Kiên Lao Như Lai

Nam-mô Thiên Thủ Như Lai

Nam-mô Tối Vi Thượng Như Lai

Nam-mô Bảo Thủ Như Lai

Nam-mô Tất Cánh Bảo Như Lai

Nam-mô Thanh Tịnh Như Lai

Nam-mô Bạc-kỳ-la-tha Như Lai

Nam-mô Quả Báo Tụ Như Lai

Nam-mô Phước Đức Ý Như Lai

Nam-mô Đa Diễm Như Lai

Nam-mô Vô Biên Cầu-na Như Lai

Nam-mô Diễm Uy Như Lai

Nam-mô Vô Biên Cầu-na Uy Tụ Như Lai

Nam-mô Sư Tử An Tường Hạnh Như Lai

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Hạnh Như Lai

Nam-mô Bất Động Giả Vô Như Lai

Nam-mô Tịnh Giả Như Lai

Nam-mô Ba-la-tây-na-da Như Lai

Nam-mô Độ Quang Minh Như Lai

Nam-mô Triệt Khổ Hạnh Như Lai

Nam-mô Khứ Thanh Như Lai

Nam-mô Long Thanh Như Lai

Nam-mô Trì Luân Như Lai

Nam-mô Luân Thứ Như Lai

Nam-mô Sắc Thắng Ái Như Lai

Nam-mô Pháp Nguyệt Như Lai

Nam-mô Thắng Bà-tô Như Lai

Nam-mô Pháp Đầu Như Lai

Nam-mô Vô Biên Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Vân Tràng Như Lai

Nam-mô Tụ Hạnh Như Lai

Nam-mô Trí Hạnh Như Lai

Nam-mô Thiện Giả Như Lai

Nam-mô Hư Không Giả Như Lai

Nam-mô Hư Không Như Lai

Nam-mô Thiên Vương Như Lai

Nam-mô Ma-ni Tịnh Như Lai

Nam-mô Na-la-diên Thủ Như Lai

Nam-mô Thiện Tài Như Lai

Nam-mô Thiện Đăng Như Lai

Nam-mô Đăng Giả Như Lai

Nam-mô Bảo Âm Minh Như Lai

Nam-mô Chúng Chủ Vương Như Lai

Nam-mô La-hán Tạng Như Lai

Nam-mô Vô Úy Như Lai

Nam-mô Sư Tử Bộ Như Lai

Nam-mô Sư Tử Ý Như Lai

Nam-mô Bảo Giả Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Dĩ Tác Lợi Như Lai

Nam-mô Tác Hiện Như Lai

Nam-mô Hữu Trượng Phu Thượng Như Lai

Nam-mô Hữu Thiện Hoa Như Lai

Nam-mô Mãn Túc Quang Minh Vương Như Lai

Nam-mô Cao Hào Như Lai

Nam-mô Bất Khả Xưng Biện Tài Vương Như Lai

Nam-mô Phân Biệt Trí Âm Như Lai

Nam-mô Sư Tử Kiên Lao Như Lai

Nam-mô Sư Tử Nha Như Lai

Nam-mô An Tường Bộ Như Lai

Nam-mô Phước Đức Đăng Nguyệt Như Lai

Nam-mô Cát Tường Như Lai

Nam-mô Vô Ưu Như Lai

Nam-mô Nan Hàng Phục Như Lai

Nam-mô Vô Ưu Quốc Như Lai

Nam-mô Nhân Nguyệt Như Lai

Nam-mô Nguyệt Nguyệt Như Lai

Nam-mô Nhật Quang Minh Như Lai

Nam-mô Đại Bộ Như Lai

Nam-mô Quốc Độ Như Lai

Nam-mô Ý Tư Như Lai

Nam-mô Ý Miên Như Lai

Nam-mô Pháp Vị Như Lai

Nam-mô Thắng Giáo Như Lai

Nam-mô Thủy Thắng Như Lai

Nam-mô Tối Lực Như Lai

Nam-mô Na-nhã Hoa Như Lai

Nam-mô Lao Âm Như Lai

Nam-mô Hòa Hợp Như Lai

Nam-mô Thiện Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Thuyết Lợi Như Lai

Nam-mô Thiện Triệt Khổ Hạnh Như Lai

Nam-mô Thụ Tràng Như Lai

Nam-mô Vô Hữu Thương Khố Như Lai

Nam-mô Đại Quang Như Lai

Nam-mô Ni Thai Tạng Như Lai

Nam-mô Ái Tịnh Như Lai

Nam-mô Nhất-lợi-bát-đa-la-dạ Như Lai

Nam-mô Vô Biên Sắc Như Lai

Nam-mô Nhân Sư Tử Như Lai

Nam-mô Thương Chủ Như Lai

Nam-mô Sư Tử Hạnh Như Lai

Nam-mô Chiêm-văn-na-ma-na Như Lai

Nam-mô Đại Nhai Như Lai

Nam-mô Diệu Âm Như Lai

Nam-mô Vô Biên Diễm Như Lai

Nam-mô Ý Hỷ Tán Như Lai

Nam-mô Phước Đức Đăng Như Lai

Nam-mô Thiện Hiển Như Lai

Nam-mô Ý Hỷ Uy Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Vô Ưu Như Lai

Nam-mô Hiểu Ý Hỷ Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Trừ Tràng Như Lai

Nam-mô Túc # Thánh Như Lai

Nam-mô Đẳng Thị Hiện Như Lai

Nam-mô Nan Thắng Như Lai

Nam-mô Uy Minh Như Lai

Nam-mô Kiên Bộ Như Lai

Nam-mô Diệu Nhược Văn Như Lai

Nam-mô Vô Biên Sắc Như Lai

Nam-mô Đại Tịnh Như Lai

Nam-mô Điềm Minh Như Lai

Nam-mô Bất Động Lực Như Lai

Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Uy Tụ Như Lai

Nam-mô Định Ý Như Lai

Nam-mô Kiên Lao Như Lai

Nam-mô Ái Giải Thoát Như Lai

Nam-mô Bất Tử Ưu Như Lai

Nam-mô Phổ Quán Như Lai

Nam-mô Ma-ha A-la-ha-na-da Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Uy Như Lai

Nam-mô Quốc Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Hình Công Đức Như Lai

Nam-mô Trọng Sám Hối Như Lai

Nam-mô Trang Nghiêm Quang Minh Như Lai

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Như Lai

Nam-mô Tỳ-ma-xà-ha-da Như Lai

Nam-mô Thiện Quán Như Lai

Nam-mô Bất Tử Bộ Như Lai

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Như Lai

Nam-mô Đại Danh Văn Như Lai

Nam-mô Phú Chư Căn Như Lai

Nam-mô Tịnh Ý Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Luân Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Âm Như Lai

Nam-mô Hàng Phục Thần Kỳ Như Lai

Nam-mô Chúng Thần Kỳ Như Lai

Nam-mô Thần Thông Uy Như Lai

Nam-mô Cầu-na Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Sắc Như Lai

Nam-mô Đại Lực Như Lai

Nam-mô An Tường Thị Nghiêm Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Thị Hiện Như Lai

Nam-mô Sư Tử Hương Như Lai

Nam-mô Phổ Quán Sát Như Lai

Nam-mô Dũng Đức Như Lai

Nam-mô Thiện Quán Như Lai

Nam-mô Thiện Nhan Sắc Như Lai

Nam-mô Ý Danh Văn Như Lai

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Quang Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Dũng Như Lai

Nam-mô Cầu-na Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Quyết Liễu Ý Như Lai

Nam-mô Trí Tướng Như Lai

Nam-mô Bất Động Ý Như Lai

Nam-mô Phó Tín Ý Như Lai

Nam-mô Khả Hỷ Như Lai

Nam-mô Nhạo Thật Như Lai

Nam-mô Hỏa Âm Như Lai

Nam-mô Thiện Hiển Như Lai

Nam-mô Vô Biên Uy Như Lai

Nam-mô Ý Hỷ Tư Như Lai

Nam-mô La-hán Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Cầu-na Hoa Như Lai

Nam-mô Hoa Diễm Như Lai

Nam-mô Phi Hàng Phục Như Lai

Nam-mô Diệu Ý Minh Như Lai

Nam-mô Thiện Thị Hiện Như Lai

Nam-mô Chúng Tháp Như Lai

Nam-mô Đại Quang Minh Như Như Lai

Nam-mô Vô Hữu Tỷ Dụ Như Lai

***

QUYỂN 8

Nam-mô Thanh Tịnh Ý Như Lai

Nam-mô Diệu Thanh Như Lai

Nam-mô Đại Quang Như Lai

Nam-mô Nguyệt Đăng Như Lai

Nam-mô Trí Hoa Như Lai

Nam-mô Phước Đức Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Phước Đức Thế Như Lai

Nam-mô Trí Sở Đắc Như Lai

Nam-mô Hữu Biên Thị Hiện Như Lai

Nam-mô Ái Thị Hiện Như Lai

Nam-mô Vô Biên Diễm Như Lai

Nam-mô Diệu Minh Như Lai

Nam-mô Diệu Nguyệt Như Lai

Nam-mô Hoặc Bộ Như Lai

Nam-mô Phước Đức Nhân Như Lai

Nam-mô Ái Đế-sa Như Lai

Nam-mô Vô Biên Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Bạt-đàn-đa Như Lai

Nam-mô Đại Di-lâu Như Lai

Nam-mô Thiện Ý Như Lai

Nam-mô Cung Thượng Như Lai

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Thắng Tư Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Dựng Như Lai

Nam-mô Na-la-diên Như Lai

Nam-mô Bà-tỳ-đà Phật-đà-da Như Lai

Nam-mô Vô Biên Diễm Như Lai

Nam-mô Sư Tử Ý Như Lai

Nam-mô Thắng Âm Như Lai

Nam-mô Diệu Giác Như Lai

Nam-mô Phước Đức Hình Như Lai

Nam-mô Sa-bà-ma-ba-la Như Lai

Nam-mô Bà-da Như Lai

Nam-mô Khả Hí Phần Như Lai

Nam-mô Bất Trược Tài Như Lai

Nam-mô La-hán Uy Như Lai

Nam-mô Thành Ly Giác Giả Như Lai

Nam-mô Ba-la-na Như Lai

Nam-mô Đà-da Như Lai

Nam-mô Địa Uy Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Quang Như Lai

Nam-mô Quyết Liễu Tư Duy Như Lai

Nam-mô Bảo Nguyệt Giả Như Lai

Nam-mô Uy Quang Như Lai

Nam-mô Hoa Uy Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Quốc Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Tràng Như Lai

Nam-mô Cầu-na Tịnh Như Lai

Nam-mô Pháp Đăng Như Lai

Nam-mô Công Đức Tịnh Như Lai

Nam-mô Tương Ái Diện Như Lai

Nam-mô Sư Tử An Tường Bộ Hành Như Lai

Nam-mô Chúng Thần Kỳ Như Lai

Nam-mô Hải Giác Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Tạng Như Lai

Nam-mô Thiện Cái Như Lai

Nam-mô Sa-la Vương Như Lai

Nam-mô Tịch Căn Như Lai

Nam-mô Nguyệt Uy Thế Lực Như Lai

Nam-mô Nhật Quang Minh Như Lai

Nam-mô Đạo Vị Như Lai

Nam-mô Bạch Liên Hương Như Lai

Nam-mô Di-lâu Diễm Như Lai

Nam-mô Nguyệt Diện Như Lai

Nam-mô An Tường Hạnh Như Lai

Nam-mô Hiển Hách Chư Phương Như Lai

Nam-mô Pháp Hình Như Lai

Nam-mô Giới Tịnh Như Lai

Nam-mô Vô Biên Ý Như Lai

Nam-mô Vô Biên Sắc Như Lai

Nam-mô Kiên Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Chư Thiên Cung Như Lai

Nam-mô Phổ Giác Như Lai

Nam-mô Bách Diễm Như Lai

Nam-mô Nhân Uy Như Lai

Nam-mô Thiện Phước Đức Địa Như Lai

Nam-mô Lao Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Thượng Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Tràng Như Lai

Nam-mô La-hán Kim Cang Như Lai

Nam-mô Phổ Quang Minh Như Lai

Nam-mô Đại Uy Giả Như Lai

Nam-mô Ứng Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Thành Lợi Tư Duy Như Lai

Nam-mô Ái Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Phổ Tạng Như Lai

Nam-mô Bồ-đề Tín Như Lai

Nam-mô Tâm Ý Như Lai

Nam-mô Xuất Giác Như Lai

Nam-mô Công Đức Minh Như Lai

Nam-mô Tạp Sắc Nguyệt Như Lai

Nam-mô Vân Âm Như Lai

Nam-mô Đại Diễm Tụ Như Lai

Nam-mô Sơn Tích Như Lai

Nam-mô Vô Ưu Ái Như Lai

Nam-mô Thiên Quốc Như Lai

Nam-mô Sư Tử Thiện Minh Như Lai

Nam-mô Vô Biên Hình Như Lai

Nam-mô Hiện Ái Như Lai

Nam-mô Đăng Vương Như Lai

Nam-mô Công Đức Tràng Như Lai

Nam-mô Chư Phương Văn Như Lai

Nam-mô Ái Minh Như Lai

Nam-mô Nguyệt Tràng Như Lai

Nam-mô Dữ Vô Úy Như Lai

Nam-mô Tú Vương Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thiên Như Lai

Nam-mô Quang Tư Như Lai

Nam-mô Đại Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Diệu Minh Thanh Như Lai

Nam-mô Hối Ái Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Thượng Như Lai

Nam-mô Thiên Vương Như Lai

Nam-mô Mỹ Hình Như Lai

Nam-mô Nhạo Khiếu Như Lai

Nam-mô Tâm Ý Giả Như Lai

Nam-mô Trì Thanh Tịnh Như Lai

Nam-mô Tịch Hoạn Như Lai

Nam-mô Tinh Tú Vương Như Lai

Nam-mô Vô Kinh Bố Như Lai

Nam-mô Tịnh Ý Như Lai

Nam-mô Tán Chư Nghi Như Lai

Nam-mô Từ Giả Công Đức Như Lai

Nam-mô Thắng Giả Như Lai

Nam-mô Tạp Sắc Nguyệt Như Lai

Nam-mô Phổ Hiện Như Lai

Nam-mô Hiện Nguyệt Như Lai

Nam-mô Thắng Ma Như Lai

Nam-mô Đại Xa Như Lai

Nam-mô Sư Tử Dũng Bộ Hành Như Lai

Nam-mô Mật Diễm Như Lai

Nam-mô Phổ Tạng Như Lai

Nam-mô Thành Lợi Dũng Bộ Hành Như Lai

Nam-mô Minh Nhật Như Lai

Nam-mô Hiện Tụ Như Lai

Nam-mô Thanh Tịnh Ý Như Lai

Nam-mô Hương Túy Giả Như Lai

Nam-mô Ma-ni Tịnh Như Lai

Nam-mô Cầu-na Quang Như Lai

Nam-mô Nhật Đăng Như Lai

Nam-mô Giác Thiên Như Lai

Nam-mô Hối Phương Tiện Như Lai

Nam-mô Thiện Tư Lợi Như Lai

Nam-mô Phổ Hiện Như Lai

Nam-mô Sư Tử Tràng Như Lai

Nam-mô Phổ Hạnh Như Lai

Nam-mô Đại Bộ Như Lai

Nam-mô A-la-tần-đà Liên Hoa Như Lai

Nam-mô Nhật Diễm Như Lai

Nam-mô Bất Tử Tịnh Như Lai

Nam-mô Vô Biên Sắc Như Lai

Nam-mô Cái Thiên Như Lai

Nam-mô Bảo Diễm Như Lai

Nam-mô Ngự Xa Quốc Như Lai

Nam-mô Thiện Kiến Như Lai

Nam-mô Thiện Danh Như Lai

Nam-mô Bà-kỳ-la-tha Như Lai

Nam-mô Nhật Diện Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai

Nam-mô Sư Tử Hạnh Giả Như Lai

Nam-mô Ma-lâu Như Lai

Nam-mô Đa Ái Như Lai

Nam-mô Vô Úy Ái Như Lai

Nam-mô Đại Đăng Như Lai

Nam-mô Cầu-na Dựng Như Lai

Nam-mô Cầu-na Tịnh Như Lai

Nam-mô Bát-nhã Tràng Như Lai

Nam-mô Uy Diễm Như Lai

Nam-mô Nguyệt Đức Như Lai

Nam-mô Cầu-na Y Như Lai

Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai

Nam-mô Dị Sự Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Tướng Như Lai

Nam-mô Quang Khiếu Như Lai

Nam-mô Đẳng Cầu-na Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Tướng Như Lai

Nam-mô Na-la-diên Giả Như Lai

Nam-mô Bảo Tịnh Như Lai

Nam-mô Phổ Tận Sắc Như Lai

Nam-mô Thiện Tư Ý Như Lai

Nam-mô Thiện Ý Giả Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Ý Giả Như Lai

Nam-mô Sư Tử Tý Như Lai

Nam-mô Minh Ý Như Lai

Nam-mô Thiện Ý Như Lai

Nam-mô Vương Thiên Như Lai

Nam-mô Bảo Tràng Như Lai

Nam-mô Thiện Trụ Ý Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Thiên Như Lai

Nam-mô Thánh Giả Hoa Như Lai

Nam-mô Bất Tế Tự Đắc Như Lai

Nam-mô Đại Tướng Như Lai

Nam-mô Minh Nhật Như Lai

Nam-mô Đạt-ma-da Như Lai

Nam-mô Nguyệt Diện Như Lai

Nam-mô Thiện Thục Như Lai

Nam-mô Thiên Thí Như Lai

Nam-mô Bảo Quang Minh Như Lai

Nam-mô Khổng Tước Âm Như Lai

Nam-mô Phổ Thắng Như Lai

Nam-mô Nhiêu Diễm Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Hoàng Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Ái Như Lai

Nam-mô Thiện Phú Như Lai

Nam-mô Bất Tử Tịnh Như Lai

Nam-mô Bất Tử Bộ Như Lai

Nam-mô Thiên Quốc Như Lai

Nam-mô Thiên Diễm Như Lai

Nam-mô Tịnh Diện Như Lai

Nam-mô Phước Đức Ái Như Lai

Nam-mô Sư Tử Ý Như Lai

Nam-mô Địa Tịnh Như Lai

Nam-mô Bảo Tịnh Như Lai

Nam-mô Tôn-đà-la Diễm Như Lai

Nam-mô Tạp Sắc Nguyệt Như Lai

Nam-mô Nguyệt Ái Như Lai

Nam-mô Nguyệt Cái Như Lai

Nam-mô Phổ Quán Như Lai

Nam-mô Bất Ô Nhiễm Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Thượng Như Lai

Nam-mô Nguyệt Diện Như Lai

Nam-mô Long Thiên Như Lai

Nam-mô Cầu-na Diễm Như Lai

Nam-mô Cầu-na Giác Như Lai

Nam-mô Hoa Thượng Như Lai

Nam-mô Thế Ái Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Uy Như Lai

Nam-mô Thật Tướng Như Lai

Nam-mô Minh Nhật Như Lai

Nam-mô Bất Tử Diễm Như Lai

Nam-mô Ái Sám Như Lai

Nam-mô La-hán Ái Như Lai

Nam-mô Thiên Diễm Như Lai

Nam-mô Phước Đức Sở Đắc Như Lai

Nam-mô Phước Đức Công Đức Như Lai

Nam-mô Cầu-na Thí Như Lai

Nam-mô Pháp Đăng Như Lai

Nam-mô Phổ Diễm Như Lai

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Thoát Nhật Như Lai

Nam-mô Kiên Lao Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Ý Quang Minh Như Lai

Nam-mô Bất Chánh Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Chánh Giác Giả Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Sư Tử Nha Như Lai

Nam-mô Phước Đức Bộ Như Lai

Nam-mô Quán Chiêm Hạnh Như Lai

Nam-mô Di-lâu Chỉ-đế-da Như Lai

Nam-mô Điện Diễm Như Lai

Nam-mô Nan Thắng Ái Như Lai

Nam-mô Thắng Ái Như Lai

Nam-mô Di-lâu Tràng Như Lai

Nam-mô Hoa Quang Như Lai

Nam-mô Thượng Ý Như Lai

Nam-mô Hương Túy Như Lai

Nam-mô Cầu-na Dũng Bộ Như Lai

Nam-mô Ích Ý Như Lai

Nam-mô Tiên Tịnh Như Lai

Nam-mô Bảo Đăng Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Uy Như Lai

Nam-mô Ái Y Như Lai

Nam-mô Tôn-đà-la Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Cầu-na Dựng Công Đức Như Lai

Nam-mô Tịnh Hiện Như Lai

Nam-mô Uy Lực Như Lai

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Như Lai

Nam-mô Trí Quang Như Lai

Nam-mô Thánh Nhãn Như Lai

Nam-mô Mộc-xoa Lạc Như Lai

Nam-mô Đại Bất Không Như Lai

Nam-mô Thượng Quốc Như Lai

Nam-mô Ái Tạp Như Lai

Nam-mô Niệm Nghiệp Như Lai

Nam-mô Cầu-na Thanh Tịnh Như Lai

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Quang Minh Tối Thượng Như Lai

Nam-mô Ái Phó Tín Như Lai

Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai

Nam-mô Thượng Minh Như Lai

Nam-mô Phước Đức Công Đức Như Lai

Nam-mô Nhiếp Trạch Như Lai

Nam-mô Tướng Vương Như Lai

Nam-mô Vô Não Giác Như Lai

Nam-mô Thánh Hàng Như Lai

Nam-mô Pháp Châu Như Lai

Nam-mô Bất Tử Cầu-na Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Hương Như Lai

Nam-mô Trí Giả Ái Như Lai

Nam-mô Bất Thác Giác Giả Như Lai

Nam-mô Chúng Ái Như Lai

Nam-mô Bất-do-tha Chủ Như Lai

Nam-mô Thần Thông Tịnh Như Lai

Nam-mô Thiên Tản Như Lai

Nam-mô Long Quang Như Lai

Nam-mô Nghiêm Bộ Như Lai

Nam-mô Pháp Thắng Như Lai

Nam-mô Hữu Biên Hiện Như Lai

Nam-mô Hung Diện Như Lai

Nam-mô Cầu-na Tướng Như Lai

Nam-mô Chúng Sanh Yết-ba Như Lai

Nam-mô Vô Úy Như Lai

Nam-mô Phổ Minh Như Lai

Nam-mô Cầu-na Diễm Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thượng Như Lai

Nam-mô Định Thân Thể Như Lai

Nam-mô Cầu-na Tràng Như Lai

Nam-mô Xà-niên-đà-la-yết-ba Như Lai

Nam-mô Vô Úy Hữu Như Lai

Nam-mô Nhiếp Giác Như Lai

Nam-mô Trần Quang Như Lai

Nam-mô Công Đức Tích Như Lai

Nam-mô Nhất Tiết Quang Như Lai

Nam-mô Na-la-diên Dũng Kiện Như Lai

Nam-mô Sư Tử Tất Như Lai

Nam-mô Giới Ái Như Lai

Nam-mô Thế Gian Tịnh Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Quang Như Lai

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lôi Như Lai

Nam-mô Bất Trạc Ý Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Tịnh Như Lai

Nam-mô Quyết Giác Như Lai

Nam-mô Diệt Si Như Lai

Nam-mô Cầu-na Tụ Như Lai

Nam-mô Tinh Giác Như Lai

Nam-mô Bà-kỳ-la-tha Như Lai

Nam-mô Thật Dũng Bộ Như Lai

Nam-mô Chủng Chủng Sắc Nguyệt Như Lai

Nam-mô Chư Phương Quán Như Lai

Nam-mô Sám Tịnh Như Lai

Nam-mô Tư Sám Như Lai

Nam-mô Pháp Tản Như Lai

Nam-mô Bất Hàng Luân Như Lai

Nam-mô Thiên Hoa Như Lai

Nam-mô Thiên Liên Hoa Như Lai

Nam-mô Phổ Uy Như Lai

Nam-mô Nguyệt Minh Như Lai

Nam-mô Cầu-na Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Lợi Tư Như Lai

Nam-mô Tướng Vương Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Diện Như Lai

Nam-mô Danh Xưng Tư Như Lai

Nam-mô Tịnh Khổ Hạnh Như Lai

Nam-mô Sư Tử Du Hí Bộ Như Lai

Nam-mô Ma-ni Tịnh Như Lai

Nam-mô Thiện Hương Như Lai

Nam-mô Trí Giả Tịnh Như Lai

Nam-mô Phước Đức Địa Xứ Như Lai

Nam-mô Bát-nhã Trí Như Lai

Nam-mô Trí Khai Như Lai

Nam-mô Uy Lực Như Lai

Nam-mô Nghiêm Sí Uy Như Lai

Nam-mô Giác Giả Hỷ Như Lai

Nam-mô Thắng Tịnh Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Ái Như Lai

Nam-mô Vô Nghi Siêu Việt Như Lai

Nam-mô Thiện Tư Lợi Như Lai

Nam-mô Di-lâu Như Lai

Nam-mô Thánh Điều Như Lai

Nam-mô Trí Giả Tịnh Như Lai

Nam-mô Nhiếp Đạo Như Lai

Nam-mô Điềm Minh Như Lai

Nam-mô Ma-ha Tỳ-sa-tra-ca-da Như Lai

Nam-mô Sư Tử Lạc Như Lai

Nam-mô Phổ Bảo Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Ái Như Lai

Nam-mô Hữu Kim Cang Như Lai

Nam-mô Sư Tử Minh Như Lai

Nam-mô Hỏa Sở Phú Như Lai

Nam-mô Thương Chủ Như Lai

Nam-mô Nhân Nguyệt Như Lai

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Nhật Quang Như Lai

Nam-mô Khả Hí Như Lai

Nam-mô Hữu Biên Ý Như Lai

Nam-mô Tịch Hạnh Như Lai

Nam-mô Nhiếp Nhược Xưng Như Lai

Nam-mô Phạm Sở Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Đại Thanh Như Lai

Nam-mô Trí Giả Tịnh Như Lai

Nam-mô Vô Biên Nguyện Như Lai

Nam-mô Thế Diễm Như Lai

Nam-mô Bất Hiện Bộ Như Lai

Nam-mô Hiện Nhẫn Như Lai

Nam-mô Đại Hoa Đắc Như Lai

Nam-mô Tự Huân Như Lai

Nam-mô Thần Thông Tịnh Như Lai

Nam-mô Hoa Giác Như Lai

Nam-mô Bà-tu-đạt Như Lai

Nam-mô Bất Khiếp Minh Như Lai

Nam-mô Phổ Hiển Hiện Như Lai

Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai

Nam-mô Trạch Sắc Như Lai

Nam-mô Thiền Định Tư Như Lai

Nam-mô Bà-kỳ-la-di-nhã Như Lai

Nam-mô Công Đức Tịnh Như Lai

Nam-mô Nan Hàng Phục Như Lai

Nam-mô Đẳng Hiện Như Lai

Nam-mô Nguyệt Đăng Như Lai

Nam-mô Công Đức Tịnh Như Lai

Nam-mô Nguyệt Tản Như Lai

Nam-mô Thế Gian Phước Đức Xứ Như Lai

Nam-mô Sơn Tịnh Như Lai

Nam-mô Thượng Bảo Như Lai

Nam-mô Tàm Quý Hiền Như Lai

Nam-mô Hiển Hách Như Lai

Nam-mô Sư Tử Khiếu Như Lai

Nam-mô Đại Du Hí Bộ Như Lai

Nam-mô Phổ Tịnh Như Lai

Nam-mô Khí Minh Như Lai

Nam-mô Công Đức Ái Như Lai

Nam-mô Phổ Hành Giả Như Lai

Nam-mô Phổ Giác Giả Như Lai

Nam-mô Đại Dũng Kiện Như Lai

Nam-mô Nguyệt Tràng Như Lai

Nam-mô Kiên Khổ Hạnh Như Lai

Nam-mô Điều Thuận Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Khả Úy Diện Như Lai

Nam-mô Thượng Danh Xưng Như Lai

Nam-mô Nhất Thiết Cầu-na Thành Tựu Như Lai

Nam-mô Kiên Giác Giả Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Diễm Như Lai

Nam-mô Vi Diệu Minh Như Lai

Nam-mô Đại Lực Như Lai

Nam-mô Đại Bộ Như Lai

Nam-mô Bất Tử Thanh Tịnh Như Lai

Nam-mô Đạo Du Hí Bộ Như Lai

Nam-mô Thắng Thanh Tư Duy Như Lai

Nam-mô Nghiêm Ý Như Lai

Nam-mô Đại Khổ Hạnh Như Lai

Nam-mô Sí Uy Diễm Như Lai

Nam-mô Vô Tranh Giác Như Lai

Nam-mô Sư Tử Minh Như Lai

Nam-mô Thiện Bảo Như Lai

Nam-mô Thiện An Như Lai

Nam-mô Nhật Quang Minh Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Chủ Như Lai

Nam-mô Đạo Hạnh Như Lai

Nam-mô Phật Hữu Như Lai

Nam-mô Bất Hiện Như Lai

Nam-mô Bất Độc Nghĩa Như Lai

Nam-mô Thượng Hạnh Như Lai

Nam-mô Nhân Nguyệt Như Lai

Nam-mô Thượng Hình Như Lai

Nam-mô Phổ Quang Như Lai

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Như Lai

Nam-mô Ái-ma-mâu-da Như Lai

Nam-mô Tịch Túy Như Lai

Nam-mô Đại Bộ Như Lai

Nam-mô Vi Diệu Minh Như Lai

Nam-mô Phước Đức Tụ Như Lai

Nam-mô Ý Nguyệt Như Lai

Nam-mô Ái Nhãn Như Lai

Nam-mô Danh Văn Như Lai

Nam-mô Công Đức Tịnh Như Lai

Nam-mô Đạo Giác Giả Như Lai

Nam-mô Bảo Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Diệu Trí Như Lai

Nam-mô Định Tùy Văn Như Lai

Nam-mô Thắng Tướng Như Lai

Nam-mô Thật Giác Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Uy Như Lai

Nam-mô Vô Thiền Nhẫn Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Long Bộ Như Lai

Nam-mô Trí Giả Tịnh Như Lai

Nam-mô Thật Ái Như Lai

Nam-mô Thanh Liên Hương Như Lai

Nam-mô Hương Tự Tại Như Lai

Nam-mô Ngũ Thượng Như Lai

Nam-mô Đẳng Khổ Hạnh Như Lai

Nam-mô Công Đức Cát Như Lai

Nam-mô Đại Uy Như Lai

Nam-mô Sắc Nguyệt Như Lai

Nam-mô Độ Nê Như Lai

Nam-mô Bất Lượng Nhãn Như Lai

Nam-mô Tàm Quý Giác Giả Như Lai

Nam-mô Công Đức Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Tạp Sắc Minh Như Lai

Nam-mô Cầu-na Ma-ni Như Lai

Nam-mô Tịnh An Trụ Như Lai

Nam-mô Diệu Hương Như Lai

Nam-mô Thiện Giới Hương Như Lai

Nam-mô Hoa Giác Như Lai

Nam-mô Thượng Ý Như Lai

Nam-mô Ứng Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Sơn Đế Tích Như Lai

Nam-mô Sí Thịnh Quang Như Lai

Nam-mô Trường Hỷ Như Lai

Nam-mô Tạp Sắc Thanh Minh Như Lai

Nam-mô Vô Ý Bộ Như Lai

Nam-mô Nghĩa Ái Như Lai

Nam-mô Siêu Tịnh Như Lai

Nam-mô Dũng Xả Như Lai

Nam-mô Thần Thông Quang Như Lai

Nam-mô Uy Lực Như Lai

Nam-mô Công Đức Tịnh Như Lai

Nam-mô Thượng Danh Văn Như Lai

Nam-mô Phóng Diễm Như Lai

Nam-mô Vô Ý Bộ Như Lai

Nam-mô Tỳ-la-ma Vương Như Lai

Nam-mô Lâm Hoa Như Lai

Nam-mô Công Đức Hoa Như Lai

Nam-mô Xả Đấu Tranh Như Lai

Nam-mô Đẩu Trướng Như Lai

Nam-mô Đại Danh Văn Như Lai

Nam-mô Ái Hạnh Như Lai

Nam-mô Cam Bộ Như Lai

Nam-mô Nhật Hương Như Lai

Nam-mô Nguyệt Minh Như Lai

Nam-mô Thiên Tràng Như Lai

Nam-mô Tịnh Nguyệt Như Lai

Nam-mô Xa-la-đạt-để-da Như Lai

Nam-mô Chiêm Ngưỡng Quán Như Lai

Nam-mô Kiên Giác Như Lai

Nam-mô Thụ Hoa Như Lai

Nam-mô Thượng Minh Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Vũ Như Lai

Nam-mô Sư Tử Thanh Như Lai

Nam-mô Nhị Thập Vạn Thiên Như Lai

Nam-mô Thượng Âm Như Lai

Nam-mô Công Đức Ái Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Danh Như Lai

Nam-mô Pháp Hoa Như Lai

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Thế Gian Trọng Như Lai

Nam-mô Thắng Ý Như Lai

Nam-mô Di-lâu Quang Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Quang Như Lai

Nam-mô Đạo Uy Như Lai

Nam-mô Thiện Giác Tư Như Lai

Nam-mô Tràng Nguyệt Như Lai

Nam-mô Hàng Phục Oán Như Lai

Nam-mô Cam Lộ Hoa Như Lai

Nam-mô Đại Danh Như Lai

Nam-mô Ích Tư Như Lai

Nam-mô Khứ Hữu Như Lai

Nam-mô Đạo Liên Hoa Như Lai

Nam-mô Thiên Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Siêu Nê Như Lai

Nam-mô Pháp Ba Như Lai

Nam-mô Đại Công Đức Như Lai

Nam-mô Ái Quang Như Lai

Nam-mô Hỏa Quang Như Lai

Nam-mô Thị Ái Như Lai

Nam-mô Minh Ái Như Lai

Nam-mô Bất Không Niệm Như Lai

Nam-mô Nguyệt Dựng Như Lai

Nam-mô Thắng Đức Như Lai

Nam-mô Thật Dụng Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Giác Như Lai

Nam-mô Uy Chí Như Lai

Nam-mô Phạm Quang Như Lai

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Như Lai

Nam-mô Nhạo Quang Như Lai

Nam-mô Thượng Quang Như Lai

Nam-mô Tịch Quang Như Lai

Nam-mô Vô Nghi Bộ Như Lai

Nam-mô Bất Thác Giác Như Lai

Nam-mô Khổ Hạnh Nhiêu Như Lai

Nam-mô Đoan Chánh Phần Như Lai

Nam-mô Vô Úy Như Lai

Nam-mô Khiếu Minh Như Lai

Nam-mô Đại Minh Như Lai

Nam-mô Tuyển Trạch Giả Như Lai

Nam-mô Tịnh Sắc Như Lai

Nam-mô Đại Dũng Bộ Như Lai

Nam-mô Đại Tư Như Lai

Nam-mô Nhạo Mục Như Lai

Nam-mô Vô Sắc Tịnh Như Lai

Nam-mô Quy Y Tịnh Như Lai

Nam-mô Vô Não Giác Như Lai

Nam-mô Kham Phước Xứ Như Lai

Nam-mô Thiện Biện Giác Như Lai

Nam-mô Phổ Tịnh Như Lai

Nam-mô Nguyệt Uy Như Lai

Nam-mô Thiên Mãn Như Lai

Nam-mô Thiên Minh Như Lai

Nam-mô Hoa Nhật Như Lai

Nam-mô Bất Trụ Tư Như Lai

Nam-mô Tướng Tịnh Như Lai

Nam-mô Hoa Hình Như Lai

Nam-mô Minh Lực Như Lai

Nam-mô Cầu-na Hỷ Như Lai

Nam-mô Pháp Phú Sa Như Lai

Nam-mô Khả Hỷ Uy Như Lai

Nam-mô Nguyệt Cảnh Giới Như Lai

Nam-mô Tịch Thực Như Lai

Nam-mô Bình Đẳng Cầu-na Như Lai

Nam-mô Hàng Phục Uy Như Lai

Nam-mô Thiên Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Thiên Minh Như Lai

Nam-mô Bất Thác Phương Tiện Như Lai

Nam-mô Đại Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Vi Diệu Minh Như Lai

Nam-mô Phổ Minh Như Lai

Nam-mô Đạo Nguyện Như Lai

Nam-mô Thiên Hỷ Như Lai

Nam-mô Trí Lực Như Lai

Nam-mô Phổ Nhãn Như Lai

Nam-mô Phạm Hợp Như Lai

Nam-mô Tiên Hoa Như Lai

Nam-mô Hư Không Giác Như Lai

Nam-mô Ba Giảo Như Lai

Nam-mô Vô Tỉ Trí Như Lai

Nam-mô Hàng Thứ Như Lai

Nam-mô La-hán Ái Như Lai

Nam-mô Giới Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Đẳng Trợ Tư Như Lai

Nam-mô Vô Úy Danh Văn Như Lai

Nam-mô Tinh Tấn Tịnh Như Lai

Nam-mô Thứ Cơ Quang Như Lai

Nam-mô Văn Giác Như Lai

Nam-mô Chư Phương Văn Như Lai

Nam-mô Tự Tại Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Giác Như Lai

Nam-mô Phóng Diễm Như Lai

Nam-mô Bất Tử Tịnh Như Lai

Nam-mô Thắng Nhãn Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Khổ Hạnh Như Lai

Nam-mô Ý Hỷ Hiện Như Lai

Nam-mô Thắng Quang Như Lai

Nam-mô Đại Minh Như Lai

Nam-mô Đại Uy Tụ Như Lai

Nam-mô Quang Ức Như Lai

Nam-mô Cầu-na Uy Tụ Như Lai

Nam-mô Tướng Tịnh Như Lai

Nam-mô Đại Diễm Như Lai

Nam-mô La-hán Tịnh Như Lai

Nam-mô Thiện Trụ Tư Như Lai

Nam-mô Thiện Phước Xứ Như Lai

Nam-mô Trí Sở Đắc Như Lai

Nam-mô Phổ Bảo Như Lai

Nam-mô Nhật Diễm Như Lai

Nam-mô Thuyết Phước Xứ Như Lai

Nam-mô Hôi Sân Như Lai

Nam-mô Sư Tử Thân Như Lai

Nam-mô Danh Văn Hữu Quang Như Lai

Nam-mô Tịnh Trước Như Lai

Nam-mô Ái Hỷ Như Lai

Nam-mô Uy Chủ Như Lai

Nam-mô Bảo Uy Như Lai

Nam-mô Tu-đa-thù-ma-hê-đa Như Lai

Nam-mô Hiểu Quang Như Lai

Nam-mô Thế Tháp Như Lai

Nam-mô Hành Tịnh Như Lai

Nam-mô Thiện Phước Xứ Uy Như Lai

Nam-mô La-hán Nhãn Như Lai

Nam-mô Đại Dũng Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Sắc Như Lai

Nam-mô Trí Trì Như Lai

Nam-mô Cầu-na Phước Xứ Như Lai

Nam-mô Di-lâu Quang Như Lai

Nam-mô Tịch Ý Như Lai

Nam-mô Đại Dũng Bộ Như Lai

Nam-mô Vô Phược Vô Nghi Ma-ni Như Lai

Nam-mô Thành Lợi Như Lai

Nam-mô Ích Ái Như Lai

Nam-mô Chư Thiên Sở Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Xả Sử Lưu Như Lai

Nam-mô Xả Bảo Như Lai

Nam-mô Trí Giả Như Lai

Nam-mô Kiều Lương Giả Như Lai

Nam-mô Hiền Giả Như Lai

Nam-mô Bất Không Dũng Bộ Như Lai

Nam-mô Hữu Y Uy Như Lai

Nam-mô Từ Lực Như Lai

Nam-mô Nguyệt Công Đức Như Lai

Nam-mô Tịch Quang Như Lai

Nam-mô Ái Mục Như Lai

Nam-mô Nhuyễn Nhược Minh Như Lai

Nam-mô Thiên Sắc Như Lai

Nam-mô Pháp Ý Như Lai

Nam-mô Lương Lãnh Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Minh Như Lai

Nam-mô Thiên Hoa Như Lai

Nam-mô Tạp Sắc Hình Như Lai

Nam-mô Long Đức Như Lai

Nam-mô Vân Minh Như Lai

Nam-mô Cầu-na Dũng Bộ Như Lai

Nam-mô Tâm Cầu-na Như Lai

Nam-mô Đại Minh Như Lai

Nam-mô Phân Minh Minh Như Lai

Nam-mô Xả Ác Đạo Như Lai

Nam-mô Bất Tử Hoa Như Lai

Nam-mô An Tường Nhãn Như Lai

Nam-mô Đại Đăng Minh Như Lai

Nam-mô Bất Không Khổ Hạnh Như Lai

Nam-mô Lao Nhãn Như Lai

Nam-mô Xả Điên Như Lai

Nam-mô Tướng Hoa Như Lai

Nam-mô Bất Tư Nghị Hình Như Lai

Nam-mô Phổ Hiền Như Lai

Nam-mô Lương Lãnh Thắng Như Lai

Nam-mô Hoan Hỷ Đức Như Lai

Nam-mô Đoan Chánh Minh Như Lai

Nam-mô Tinh Ý Như Lai

Nam-mô Hiền Quang Như Lai

Nam-mô Lao Hoa Như Lai

Nam-mô Bất Tán Ý Như Lai

Nam-mô Tế Tự Đức Như Lai

Nam-mô Nguyện Nhiêu Như Lai

Nam-mô Nhạo Giải Thoát Như Lai

Nam-mô Siêu Việt Sử Lưu Như Lai

Nam-mô Điều Oán Địch Như Lai

Nam-mô Vô Hạnh Xả Như Lai

Nam-mô Bất Tử Quang Như Lai

Nam-mô Vô Cấu Tư Như Lai

Nam-mô Tạp Âm Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Quang Nhãn Như Lai

Nam-mô Dũng Lực Khổ Hạnh Như Lai

Nam-mô Vô Lượng Quang Nhãn Như Lai

Nam-mô Cầu-na Trữ Tích Như Lai

Nam-mô Âm Hỷ Minh Như Lai

Nam-mô Đại Tư Duy Như Lai

Nam-mô Thiên Tịnh Như Lai

Nam-mô Bất Tử Tâm Hạnh Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Đăng Như Lai

Nam-mô Kiên Ý Như Lai

Nam-mô Lực Dũng Bộ Như Lai

Nam-mô A-la Như Lai

Nam-mô Bồ-đề Quang Như Lai

Nam-mô Thượng Minh Âm Như Lai

Nam-mô Lục Thông Âm Như Lai

Nam-mô Uy Lực Như Lai

Nam-mô Nhân Danh Văn Như Lai

Nam-mô Quyết Định Hoa Trữ Tích Như Lai

Nam-mô Đại Kế Như Lai

Nam-mô Thủy Vương Như Lai

Nam-mô Khiếp Hạnh Như Lai

Nam-mô Ưu Ý Diệt Như Lai

Nam-mô Đại Thủy Dũng Bộ Như Lai

Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai

Nam-mô Tâm Kiện Như Lai

Nam-mô Giải Thoát Trí Như Lai

Nam-mô Vô Hạnh Sanh Như Lai

Nam-mô Ngọc Lan Đăng Như Lai

Nam-mô Công Đức Cúng Dường Như Lai

Nam-mô Thiện Tư Giả Như Lai

Nam-mô Công Đức Uy Sắc Như Lai

Nam-mô Chúng Tín Như Lai

Nam-mô Thượng Ý Như Lai

Nam-mô Tôn-đà-la Niệm Tín Như Lai

Nam-mô Liên Hoa Hình Như Lai

Nam-mô Nhân Liên Hoa Như Lai

Nam-mô Tinh Diệu Hương Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Sở Cung Như Lai

Nam-mô Tâm Hoa Như Lai

Nam-mô Trưởng Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Hư Không Phân Biệt Như Lai

Nam-mô Thiên Tín Như Lai

Nam-mô Chi-đê-ca Phước Xứ Như Lai

Nam-mô Nguyệt Minh Như Lai

Nam-mô Đại Kiên Như Lai

Nam-mô Cực Lực Như Lai

Nam-mô Trí Quốc Như Lai

Nam-mô Nghiêm Ý Như Lai

Nam-mô Sơn Đế Giác Như Lai

Nam-mô Đoan Chánh Phần Như Lai

Nam-mô Tối Thượng Công Đức Như Lai

Nam-mô Công Đức Hữu Như Lai

Nam-mô Tà Ý Xả Như Lai

Nam-mô La-hán Tùy Như Lai

Nam-mô Công Đức Hương Như Lai

Nam-mô Vô Tranh Hạnh Như Lai

Nam-mô Cầu-na Huân Như Lai

Nam-mô Đại Tinh Tấn Tư Như Lai

Nam-mô Diễm Quang Như Lai

Nam-mô Thân Dũng Bộ Như Lai

Nam-mô Thâm Huân Tư Như Lai

Nam-mô Hương Hỷ Như Lai

Nam-mô Hương Tượng Như Lai

Nam-mô Tuyển Phần Giác Như Lai

Nam-mô Thượng Ý Tư Như Lai

Nam-mô Cầu-na Nghiêm Như Lai

Nam-mô Khổ Hạnh Chủ Như Lai

Nam-mô Trí Ý Như Lai

Nam-mô Cầu-na Di-lưu Như Lai

Nam-mô Thanh Tịnh Âm Như Lai

Nam-mô Nhiếp Tuyển Như Lai

Nam-mô Công Đức Tịnh Như Lai

Nam-mô Nguyệt Thị Hiện Như Lai

Nam-mô Cầu-na Tích Quang Như Lai

Nam-mô Pháp Lực Như Lai

Nam-mô Tà Ý Tức Như Lai

Nam-mô Khiếu Vương Như Lai

Nam-mô Điều Phục Căn Như Lai

Nam-mô Cực Ý Như Lai

Nam-mô Bất Tử Diễm Như Lai

Nam-mô Bất Tử Tư Như Lai

Nam-mô Cầu-na Tối Thắng Như Lai

Nam-mô Ái Kế Như Lai

Nam-mô Bất Phục Sắc Như Lai

Nam-mô Phổ Tín Như Lai

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Như Lai

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Như Lai

Nam-mô Vô Biên Lạc Như Lai

Nam-mô Uy Diễm Như Lai

Nam-mô Bồ-đề Vương Như Lai

Nam-mô Vô Ngại Giác Như Lai

Nam-mô Nhãn Mục Giả Như Lai

Nam-mô Hỷ Phần Như Lai

Nam-mô Kệ Giả Như Lai

Nam-mô Trí Tạng Như Lai

Nam-mô Trí Diễm Như Lai

Nam-mô Pháp Hạnh Như Lai

Nam-mô Lợi Ích Như Lai”

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

“Đã nghe danh hiệu chư Phật này

Nếu là người trì chớ buông lung

Đừng khiến hội này đều chẳng gặp

Mà lại lưu chuyển trong ác đạo

Nên thọ trì giới sẽ thuận nhẫn

Nên tín đa văn ở vắng vẻ

Sẽ được đầy đủ thậm thâm nhẫn

Họ sẽ diện kiến như thị Tôn

Nếu ai tạo ác ức số kiếp

Chưa biết ác nghiệp thọ quả bảo

Do trì danh hiệu chư Phật này

Nghiệp hết tất cả sẽ thành Phật”

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Di-lặc Bồ-tát Ma-ha-tát, cùng chư Bồ-tát, các vị đại Tỳ-kheo, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân, khi nghe lời Phật dạy, họ hoan hỷ phụng hành.

Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội
2.3 (46.67%) 3 votes