Bài giảng “Chùa Việt Nam Hồn Dân Tộc” do Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Chùa Thiên Chánh (Tân Phú, HCM) ngày: 16/03/2016 (08/02/Bính Thân)

video

Download MP3