Bài pháp Giận Người Thì Khổ Mình được thượng tọa Thích Bửu Chánh thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp trong khóa tu Phật thất tháng 1 năm 2015

Bài liên quan