Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Cát Tường Già Đà

Tống Pháp Hiền dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

1_Bát-la nghê-dương nga tang nga

2_ Cô lý lệ nột-bà phộc

3_ Mạo địa tức đại

4_ Mạn nho thất-lý duệ, vĩ mạt la

5_ Mạo địa tốt kha, a tỳ thế cái

6_ Duệ nột-mãng nga la nhĩ na phộc lý

7_ Tốc tốt đại

8_ Tốt nghĩđương

9_ Đát nột-mang nga lãng bà phộc đổ

10_ Ba la ma ha tỳ thế cái

11_ Thất-lý phộc nhật-la tát đỏa nga nõa

12_ Mạn nõa la tam bát-la phệ thế duệ

13_ La tả nỉ tỳ

14_ Bộ phộc na sa la (14)

15_ Vĩ la tẩy nê tỳ

16_ Duệ nột-mãng nga lãng tốt kha cát lãm

17_ Bát-la phộc lãm, bát-la nghĩđương

18_ Đát nột mãng nga lãng bà phộc đổ

19_ Đế ba la ma, a tỳ thế cái

20_ Át đa đa sa nậu

21_ Tạt lý đa

22_ Để tát duệ la thế sương

23_ Tát đỏa vĩ mạo đình

24_ Tát đát đa tô nga đa, a tỳ thế cái

25_ Bát nột-mãng nga lãng tô la phộc lại

26_ La tất đại, bát-la nghĩđương

27_ Đát nột-mãng nga lãng bà phộc đổ

28_ Đế ba la ma, a tỳ thế cái

29_ Thất-lý mãn đế-lý lộ ca, vĩ nhạ duệ

30_ Phộc la mạn nõa la, ngật-lê

31_ Đế-lại lộ kế-dã la nhĩ-dã

32_ Vĩ nhạ du đát ma

33_ Na tha tế cô

34_ Duệ nột-mãng nga lãng tô la phộc lại

35_ Táp bát-la nõa đế, táp-bát-la nghệđương

36_ Đát nột-mãng nga lãng, bà phộc đổ

37_ Đế ba la ma, a tỳ thế cái

38_ Na na nhạ nga nột-vĩ na dã

39_ Tát lỗ nhạ bá ni 40_ Tam một đà, la đát-nẵng 41_ Mạt cô tra di đát tha tỳ thế cái 42_ Duệ nột-mãng nga lãng, ca mạt la, la nga 43_ Vĩ thú đề nghệđương 44_ Đát nột-mãng nga la, bà phộc đổ 45_ Đế ba la ma, a tỳ thế cái 46_ A ca xá nga lý-bà 47_ Mạt ni la đát-nẵng 48_ Vĩ bộđể la di 49_ Tát lý-phộc lý-tha tất đề 50_ Tốt kha na tả 51_ Ma hạ a tỳ thế cái 52_ Duệ nột-mãng nga lãng, thú ba, vĩ bộđể yết lại 53_ Tốt nghệđương 54_ Đát nột-mãng nga lãng, bà phộc đổ 55_ Đế ba la ma , a tỳ thế cái 56_ Sát trúc, tác cật-la phộc lý-để 57_ Thuật bà mãng nga la nghệđể ca du 58_ Duệđốt-bôn ni-dã, la đát-nẵng 59_ Ma ma đỏa đốn lượng 60_ Mạt dạ bát-đương đế na tốt-đổ 61_ Tát lý-phộc nga đa bộ di 62_ Ma hạ a tỳ thế cái 63_ Vĩ thuật đà, phộc la kế lý-để 64_ Tát mạn nho na tha

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Ái Đạo Bát Niết Bàn - Kinh Tạng
 • Kinh Duyên Bổn Trí - Kinh Tạng
 • Kinh Danh Hiệu Bát Đại Linh Tháp - Kinh Tạng
 • Ngữ Lục Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Tăng Thần Dị - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai - Kinh Tạng
 • Thanh Quy Của Ngài Bách Trượng - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 13 – Bần Tiện - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Mãn Giác dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Duyên Đồng Tử Quang Minh - Kinh Tạng
 • Kinh Mục Kiền Liên Hỏi Năm Trăm Tội Khinh Trọng Trong Giới Luật - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Tỳ Kheo Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Thiện Sanh Tử - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 31 – Tống Chung - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Nói Về Tắm Tượng Phật - Kinh Tạng
 • Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Vua Sư Tử Tố Đà Bà Không Ăn Thịt - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên - Kinh Tạng