Kinh Duy Ma Cật

Tác giả: Thích Huệ Hưng (Việt dịch)
Trình bày: Từ Ngọc