Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni 

Dịch: HT Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ