Trong Kinh Đức Phật bảo các Tỳ kheo rằng: Chốn đại địa này biến thành biển cả; bấy giờ có con rùa mù sống lâu vô lượng qua trăm ngàn năm nó mới ngóc đầu lên một lần. Tại biển cả có một cây nổi lênh đênh, khi đông khi tây, vì bị sóng dập gió dồi liên tiếp; mà trong thân cây chỉ có một cái lỗ. Thế thì khi rùa ngóc đầu tìm cây và chui đầu vào cây, có dễ gặp không?

Ngài A Nan trả lời rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Khó mà gặp được, bởi lẽ rùa thì rùa mù, biển thì mênh mông, cây lại cây nổi, trôi theo chiều sóng gió đẩy đưa; đông tây bốn hướng nào có đậu nơi nào. Cho nên chắc chắn khó mà gặp được.

Phật dạy: Kẻ phàm phu ngu si trôi nổi trong tam đồ khổ mà tái sanh được thân người mới thật là khó hơn rất nhiều việc con rùa mù gặp bọng cây. Vậy nên các ngươi ngày nay phải tinh tấn tìm mọi phương tiện phát khởi tâm học đạo mới được”. (Kinh Tạp A Hàm).

Cổ đức cũng từng nói “Nhất thất nhơn thân vạn kiếp bất phục” tức là 1 khi đã mất thân người rồi muôn kiếp khó gặp lại; nhưng khi chúng ta có thân người rồi chúng ta không hiểu được giá trị của nó.

Do đó Đức Phật dạy để giữ được thân người, không đọa vào trong tam đồ khổ đời này và nhiều đời sau chúng ta phải giữ 5 giới là 5 tiêu chuẩn đạo đức đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.

Bài pháp thoại Chớ Để Mất Thân Người do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Bồ Đề (Montreal, Canada), ngày 08-10-2017

video

Download MP3

Bài liên quan