Ý nghĩa nghi thức thí thực cô hồn (phần 4) – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa huân tu lần thứ 62 tại Viện Chuyên tu, ngày 24-03-2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 80 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 16-02-2019

Chìa khóa mở của Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 28/03/2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 79 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 16-02-2019

Tu tập theo hạnh nguyện Quán Thế Âm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Kỳ Viên (H. Long Hồ - T.  Vĩnh Long) ngày 24/03/2019

Truyền Thuyết Bồ Tát Quán Thế Âm (KT101) – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 101 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-03-2019

Học Hạnh Quán Âm (Kt101) – Thích Nhật Hỷ

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 101 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-03-2019

Qui sơn cảnh sách: giới thiệu khái quát – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 13/03/2019

Pháp nhãn nội soi – Thích Minh Thành

Giảng trong khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp

Bồ Tát Tại Gia Phần 77 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 26-01-2019

Xem nhiều