Bài thuyết pháp “Kinh Pháp Cú Phẩm Già (Câu 151 đến 156)” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 14/01/2014 (14/12/Quý Tỵ) tại tu viện Tường Vân

video

Download MP3

Bài liên quan