Chú Trừ Nạn Giặc Cướp

Tống Pháp Hiền dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại nước Ma Già Đà cùng với các Đại Chúng vây quanh kinh hành đến ở bên cạnh vườn cây Am La trong sườn núi Đế Thích thuộc núi Vi Đề Hứ.

Lúc đó, đột nhiên Tôn Giả A Nan nhìn thấy chúng giặc cướp rất ác từ xa đi đến. Nhìn thấy xong rất ư sợ hãi, tâm ôm nỗi lo buồn, lông trên thân dựng đứng.

Thời Tôn Giả A Nan mau chóng đến chỗ Đức Phật ngư. Đến nơi xong , chắp tay bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con từ xa nhìn thấy có giặc cướp rất ác. Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con mà cứu giúp”.

Khi ấy Đức Thế Tôn nghe Tôn Giả A Nan nói xong liền bảo A Nan rằng:” Ông sợ giặc cướp ư ?!”

A Nan bạch Phật rằng : “Rất sợ ! Bạch Đức Thế Tôn”.

Đức Phật bảo : “A Nan ! Ông đừng sợ hãi. Ta có Đà La Ni hay trừ nạn giặc cướp”.

Lúc ấy Tôn Giả A Nan nghe Phật nói xong thời tâm sinh vui vẻ, nói rằng:”Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con mà tuyên nói”.

Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói Đại Luân Kết Giới Đà La Ni là: Đát nĩnh tha (1) A dương lộ ca (2) bát la lộ kế (3) y cai a đề bát đế (4) ngẫu lý hiến đà lý (5) tán noa lý (6) ma đăng nghĩ (7) nhạ ngu lý (8) bổ ca tế (9)

Khi ấy Đức Thế Tôn nói Đà La Ni đó xong, liền bảo Tôn Giả A Nan rằng: “Nay ông có thể qua đó, dùng Đà La Ni này , mỗi mặt rộng khoảng 12 do tuần nên tác Kết Giới, khiến được an ổn, ngưng trừ nạn giặc cướp cho đến nhóm đao, kiếm, khí trượng cũng chẳng thể xâm hại. Lại nữa hay khiến cho các giặc cướp ác ấy chẳng lìa chốn cũ (bản xứ) như Đào Gia Luân ( ? )

Lại nữa A Nan ! Nếu có người gặp nạn giặc cướp thời nên dùng dây chỉ màu trắng, dùng Đà La Ni này gia trì bảy biến, kết làm bảy gút. Khi qua được nạn liền cởi bỏ, ắt hết thảy chúng giặc cướp đều như bị cấm cột chẳng thể gây nạn.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Kinh đó xong thời Tôn Giả A Nan với các Đại Chúng nghe điều Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

  Xem thêm:

 • Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chơn Thực - Kinh Tạng
 • Kinh Độ Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Mãn Giác dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 143 – Kinh Giáo Giới Cấp Cô Ðộc (Anàthapindikovàda sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trưởng Giả Cự Lực Hỏi Về Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Phật Thuyết Kinh So Sánh Công Đức về Thần Chú Diệt Trừ Tội Chướng của 12 Danh Hiệu Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Tối Thắng Hỏi Về Việc Trừ Cấu Đoạn Kết Của Bồ Tát Thập Trụ - Kinh Tạng
 • Nghi Thức Tụng Niệm Đại Lạc Kim Cang Tát Đỏa Lược Trích Từ Kinh Kim Cang Đỉnh Thắng Sơ Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Giác Quả dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Vợ Trưởng Giả Pháp Chí - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Đại Thánh Diệu Cát Tường Dạy Trừ Tai Giáo Linh Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Thái Tử Mộ Phách – Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nguyên Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan – Thích Nữ Tuệ Thành dịch - Kinh Tạng
 • Quy Nguyên Trực Chỉ - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Thọ Diệt Tội Và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé - Kinh Tạng
 • Pháp Bồ Tát Quán Tự Tại Đại Bi Trí ấn Chu Biến Pháp Giới Lợi Ích Chúng Sanh Huân Chơn Như - Kinh Tạng
 • Kinh Thọ Trì Danh Hiệu Bảy Đức Phật Sanh Ra Công Đức - Kinh Tạng
 • Chú Giải Tác Phẩm Đông Hải Nhược - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quở Trách Sắc Dục - Kinh Tạng