Kinh Pháp Thường Trụ

Phật Thuyết Pháp Thường Trụ Kinh

Thất dịch

Bản Việt dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

***

Tôi nghe như vầy : Một thời đức Phật ở vườn Cấp Cô Ðộc, rừng cây Kỳ Ðà, nước Xá Vệ. Ngài dạy các vị Tỳ kheo :

– Pháp luôn luôn tồn tại dù có Phật hay không có Phật, Pháp vẫn trụ như vậy, Như Lai chí chơn xuất hiện ở đời chỉ vì tuyên thuyết, phân tích, diễn giảng nghĩa lý sâu xa đạt đến trí tuệ. Chuẩn đích ở tiểu thừa là thuyết tứ đế : Khổ, Tập, Tận, Ðạo. Sanh khổ, lão khổ, bịnh khổ, chết khổ, cầu không được thì khổ. Nói tóm lại, hễ có ấm thân là khổ. Nếu không có thần làm sao có hoạn nạn. Ðây là Khổ đế.

Mắt tham nơi sắc; tai, mũi, thân, miệng, ý cũng lại như vậy. Do nhân duyên này thành ra lục suy, từ đó đến nhiều vô số kiếp sâu xa, mới thấy rõ thật sự điều đó, biết là do tập khí xấu không có ích cho thân. Do giữ gìn thân hành phòng hộ mười điều ác nơi tâm miệng nên nhổ sạch được căn bản của mười hai nhân duyên, diệt trừ ba độc. Không, Vô tướng, Vô nguyện do đây mà thành La hán. Biết rõ sự liên kết vướng mắc của mười hai nhân duyên, đoạn trừ căn nguyên thì thành Duyên Giác. Hiểu rõ thân vốn không, phụng trì lục độ vô cực, tứ đẳng, tứ ân, ba mươi bảy phẩm trợ đạo, không nhờ vào tùy quán Không, Vô tướng, Vô nguyện thì không thể chứng đắc. Dùng sáu thần thông hoàn hảo để cứu giúp sự nguy ách. Ðem tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, không có thân sơ nên gọi là Bồ tát. Ðạt đến Bất thối chuyển nên thành đạo Vô Thượng Chánh Chơn, là bậc Tối Chánh Giác, độ thoát khắp cả mười phương, nên gọi là đạo pháp Phật.

Hành thường tồn phải hòa hợp không bên này không bên kia. Giống như các dòng nước khi chưa chảy đến biển, mỗi dòng đều có tên riêng. Vì sự hòa hợp nơi biển, nên không còn tên riêng. Ðạo đức được như vậy thì cùng một pháp thân với chư Phật ba đời, hành động hợp với đạo. Rồi vì chúng sanh mà phân biệt, diễn thuyết ấm, suy các nhập, mười hai móc xích đều là tật bệnh. Các độ vô cực, tứ đẳng, tứ ân đều là pháp dược lớn, để trị bịnh chúng sanh. Trong suốt như hư không, sáng rực hơn mặt trời, oai đức hơn núi Tu Di. Thần thánh cao vời cũng không thể hủy báng. Những tội lỗi tiêu diệt, không còn mắc các khổ não nữa. Ðem tâm từ bi lớn độ thoát khắp mười phương.

Khi Phật thuyết như vậy, các vị Tỳ kheo đoạn tận lậu hoặc, tâm được giải thoát. Vô số Bồ tát chứng đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn. Khi nghe Phật thuyết như vậy, các Tỳ kheo và những vị Bồ tát, trời, rồng, thần đều hoan hỷ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Tối Thắng Hỏi Về Việc Trừ Cấu Đoạn Kết Của Bồ Tát Thập Trụ - Kinh Tạng
 • Pháp Tùy Hành Niệm Tụng Đại Tì Lô Già Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Thị Thất Chi - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Long Thụ Vì Vua Thiền-đà-ca Nói Kệ Pháp Trọng Yếu - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 19 – Suy Nghĩ Thận Trọng - Kinh Tạng
 • Kinh Vợ Trưởng Giả Pháp Chí - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Đại Thánh Diệu Cát Tường Dạy Trừ Tai Giáo Linh Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Quang dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 34 – Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Cho Trưởng Giả Thủ Ca - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập) – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Tối Thắng Phật Đỉnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng - Kinh Tạng
 • Kinh Thái Tử Mộ Phách – Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Trọn bộ 4 tập) - Kinh Tạng
 • Kinh Ðại Thừa Phương Quảng Tổng Trì - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Phật dạy thần chú phá trừ những việc xấu ác - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Dạy Vua Ưu Điền Dùng Chánh Pháp Trị Nước - Kinh Tạng
 • Phật thuyết Trì minh tạng Bát đại Tổng trì vương kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (Trọn bộ) - Kinh Tạng