Bài pháp thoại “Bảy Pháp Thành Tựu Giác Ngộ” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Quan Âm (Canada) ngày 01/11/2014 (09/09/Giáp Ngọ)

video

Download MP3