Bài giảng “Cuộc Sống Vốn Công Bằng” do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Vĩnh Nghiêm (Đức Quốc) ngày 25/10/2014 (12/09/Ất Mùi)

Download MP3

Bài liên quan