Bài pháp thoại “Chánh Niệm Phần 3” do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Thượng, Làng Mai ngày 30-12-1993

Bài liên quan