Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 35. Thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Melbourne, Australia), ngày 26/03/2017 (01/03/Đinh Dậu)

Download MP3

Bài liên quan