Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Tánh Không – Nền Tảng Triết Học Đại Thừa. Thuyết giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm (Sysney – Australia), ngày 02/04/2017 (06/03/Đinh Dậu)

Download MP3

Bài liên quan