Bài pháp thoại Ý Nghĩa Thờ Cúng Tổ Tiên do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Quan Âm Tịnh Xá (Hoa Kỳ) vào ngày 30-12-2014 (09/11/Giáp Ngọ)

video

Download MP3

Bài liên quan