1
2
3

Tâm Kinh Đế Thích Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tống Thi Hộ dịch

Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Nguyên

***

Tôi nghe như vầy :

Một thuở nọ đức Phật ở trong núi Thứu Phong, thuộc thành Vương Xá và có vô số chúng đại Tỳ-kheo , lại có mười câu-chi đại Bồ-tát tướng đồng tử.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo thiên chủ Đế Thích :

– Này Kiều Thi Ca ! Bát-nhã Ba-la-mật này nghĩa lý nó rất sâu xa, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng nắm bắt, chẳng buông bỏ, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng có phiền não, chẳng phải xả bỏ, chẳng phải không xả bỏ, chẳng trụ, chẳng phải không trụ, chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, chẳng phiền não, chẳng phải không phiền não, chẳng duyên, chẳng phải không duyên, chẳng thật, chẳng phải không thật, chẳng phải pháp, chẳng phải không pháp, chẳng có chỗ quay về, chẳng phải không có chỗ quay về, chẳng thật tế, chẳng phải không thật tế.

Này Kiều Thi Ca ! Như vậy :

Tất cả pháp bình đẳng, Bát-nhã Ba-la-mật cũng bình đẳng.

Tất cả pháp tịch tịnh, Bát-nhã Ba-la-mật cũng tịch tịnh.

Tất cả pháp bất động, Bát-nhã Ba-la-mật cũng bất động.

Tất cả pháp phân biệt, Bát-nhã Ba-la-mật cũng phân biệt.

Tất cả pháp sợ sệt, Bát-nhã Ba-la-mật cũng sợ sệt.

Tất cả pháp biết rõ, Bát-nhã Ba-la-mật cũng biết rõ.

Tất cả pháp một vị, Bát-nhã Ba-la-mật cũng một vị.

Tất cả pháp bất sanh, Bát-nhã Ba-la-mật cũng bất sanh.

Tất cả pháp bất diệt, Bát-nhã Ba-la-mật cũng bất diệt.

Tất cả pháp là hư không vọng tưởng, Bát-nhã Ba-la-mật cũng hư không vọng tưởng.

Sắc vô biên, Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô biên ; như vậy thọ tưởng hành thức vô biên, Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô biên.

Địa giới vô biên, Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô biên. Như vậy, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới vô biên, Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô biên.

Kim-cang bình đẳng, Bát-nhã Ba-la-mật cũng bình đẳng.

Tất cả pháp không hư hoại, Bát-nhã Ba-la-mật cũng không hư hoại.

Tất cả pháp tánh không thể đắc, Bát-nhã Ba-la-mật cũng không thể đắc.

Tất cả pháp tánh bình đẳng, Bát-nhã Ba-la-mật cũng bình đẳng.

Tất cả pháp vô tánh, Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô tánh.

Tất cả pháp không nghĩ bàn, Bát-nhã Ba-la-mật cũng không nghĩ bàn.

Như vậy bố thí ba-la-mật, trì giới ba-la-mật, nhẫn nhục ba-la-mật, tinh tấn ba-la-mật, thiền định ba-la-mật, phương tiện ba-la-mật, nguyện ba-la-mật, lực ba-la-mật, trí ba-la-mật cũng không thể nghĩ bàn.

Ba nghiệp thanh tịnh, Bát-nhã Ba-la-mật cũng thanh tịnh.

Như vậy, Bát-nhã Ba-la-mật nghĩa lý nó vô biên.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca ! Tất cả có mười tám không, mười tám không ấy là gì ? – Là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, vô tế không, vô biến dị không, vô thỉ không, bổn tánh không, tự tướng không, vô tướng không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, tất cả pháp không.

Tụng viết :

“Như sao, như loa đèn Mộng huyễn và bọt sương

Như điện và như mây

Cần phải quán như vậy

Bát-nhã Ba-la-mật

Ta lược nói như vầy :

Không sanh cũng không diệt

Không đoạn cũng không thường

Nghĩa chẳng một, chẳng nhiều

Chẳng đến cũng chẳng đi

Như vậy mười hai duyên

Diệt trừ để tịch tịnh

Bậc Chánh đẳng giác nói

Kính tin bậc Vô thượng

Quy y mười phương Phật

Quá, hiện và vị lai

Tam bảo : Ba-la-mật

Biển công đức vô lượng

Cúng dường chư Như Lai

Đại minh chơn bí mật

Chơn ngôn nói :

“Đát nhĩ dã bát nghê bát ra nghê ma hạ bát ra, nghê bát ra, nghê phược bà, tế bát ra, nghê lỗ ca ca rị, a nghê dã vĩ đà ma nhĩ, tất đề tô tất đề tất, bột đổ hàm ngạ phược đế tất rị bột ngạ tốn na rị bạt ngật đế vấn bà khang bát phược, bà rị đa hạ tất đế tam ma bà phược ba ca rị tất bột tất bột một bột một bột kiếm ba kiếm ba tả ra tả ra ra, phược ra phược ra nga sa a nga sa ba nga phược đế ma vĩ ra sa bà phược hạ.

Nẳng mồ đạt lý mồ nại nga đa tả mạo địa tát đỏa tả ma hạ tát đỏa tả ma ha ca lỗ ni ca tả nẳng mồ bà na bát ra, lỗ nhĩ đát tả mạo địa tát đỏa tả ma ha tát đỏa tả ma hạ, ca lỗ ni ca tả nẳng mồ bát na, nghê dã ba ra nhĩ đa, duệ đát nhĩ dã, tha mâu nhĩ đạt lí nhĩ, tăng nga ra hạ đạt lí nhĩ a nổ nga ra, hạ đạt lí nhĩ vĩ mục ngật đa đạt lí nhĩ tát đỏa nổ nga ra hạ đạt lí nhĩ phệ thất ra phược noa đạt lý nhĩ, tam mãn đa nộ ba lí phược lý đa, nẳng đạt lí nhĩ ngu noa nga ra hạ tăng nga ra, hạ đạt lí, tát lí phược đát ra, nổ nga đa đạt lí nhĩ, tát lý phược, ca la ba lí bát ra ba, noa đạt lý nhĩ sa phược hạ bát la nghê dã, ba ra nhĩ đa, duệ đát nhĩ dã tha a khiếp nhĩ nẳng khiếp, nhĩ a khiếp nẳng nhĩ khiếp nhĩ a phược la vẫn đà nhĩ bán na nhĩ bán na nhĩ bát nại lí sa phược hạ.

Nẳng mồ bát ra nghê dã ba ra nhĩ đa duệ đát nhĩ dã tha ngang nga ngang nga nẳng đế ra ngang nga nẳng đế nẳng phược bà sa ngang nga bà phược hạ.

Nẳng mồ bát ra nghê dã, ba phược nhĩ đa, duệ đát nhĩ dã tha thất lị duệ thất lị duệ mâu nhĩ thất lị duệ mâu nhĩ thất lị dã tế bà phược hạ, bát ra nghê dã ba ra nhĩ đa, duệ đát nhĩ dã tha án phược ra vị khang bà phược hạ.

Nẳng mồ bát ra nghê dã, ba ra nhĩ đa duệ đát nhĩ dã tha án hột lăng thất lăng đặt lăng thất lỗ đế đạt lị đế bà mật nga đế vĩ duệ thứ bà phược hạ.

Nẳng mồ bát ra nghê dã ba ra nhĩ đa duệ tát nhĩ dã tha xoa phược lị xoa phược lị ma hạ xoa phược lí độ lỗ độ lỗ ma hạ độ lỗ bà phược hạ.

Nẳng mồ bát ra nghê dã ba ra nhĩ đa duệ đát nhĩ dã tha hổ đế hổ đế đa thiết nhĩ tát lị phược ca lị ma phược ca nô nhĩ bà phược hạ.

Nẳng mồ bát ra nghê dã ba phược nhĩ đa duệ đát nhĩ dã tha án a lỗ lê ca bà phược hạ.

Nẳng mồ bát ra nghê dã ba ra nhĩ đa duệ đát nhĩ dã tha, án tát lị phược vĩ đỗ bà phược hạ.

Nẳng mồ bát ra nghê dã ba ra nhĩ đa duệ đát nhĩ dã tha nga đế nga đế ba lãm nga đế ba đế ra lỗ tăng nga đế mạo địa bà phược hạ.

Sau khi đức Phật nói kinh này xong, Đế Thích thiên chủ và các Bồ-tát, trời, người, Càn-thát-bà, A-tu-la.v.v… tất cả đại chúng nghe Phật nói vậy đều rất vui mừng và tín thọ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Pháp Thành - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Trí Huệ Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Huyền Trang - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Tự Tại Tùy Tâm Chú - Kinh Tạng
 • Kinh Bốn Pháp Của Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Phật Nói Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Đà La Ni Bồ Tát Thiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Cát Tường Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Lạo Đà La Ni Thân - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng