1
2
3
4

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Nguyên

***

Tôi nghe như vầy :

Một thuở nọ đức Thế Tôn ở trong núi Thứu Phong, thuộc thành Vương xá, cùng với chúng đại Tỳ-kheo và các đại Bồ-tát.

Bấy giờ, đức Thế Tôn nhập vào pháp môn Thậm-thâm-minh- liễu Tam-ma-địa. Lại ngay lúc đó, đại Bồ-tát Quán Tự Tại khi hành vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa thì Bồ-tát quán sát chiếu thấy thể tánh của năm uẩn đều là không.

Khi ấy, cụ thọ Xá Lợi Tử nương oai lực của Phật thưa với đại Bồ-tát Quán Tự Tại :

– Thưa Thánh giả ! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào muốn tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thâm sâu thì phải tu học như thế nào ?

Xá Lợi Phất hỏi xong, đại Bồ-tát Quán Tự Tại trả lời với cụ thọ Xá Lợi Tử :

– Nếu có thiện nam, thiện nữ nào muốn tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa thâm sâu thì vị ấy nên quán sát như vầy :

Thể tánh của năm uẩn đều không. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều là không. Cho nên, này Xá Lợi Tử ! Không tánh của pháp là vô tướng, không sanh không diệt, không cấu, lìa cấu, không giảm không tăng.

Này Xá Lợi Tử ! Trong không tánh ấy, không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, cũng không có thức. Không có nhãn, không có nhĩ, không có tỷ, không có thiệt, không có thân, không có ý. Không có sắc, không có thanh, không có hương, không có vị, không có xúc, không có pháp. Không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh, không có sự tận diệt của vô minh. Không có già chết, cũng không có sự tận diệt của già chết. Không có khổ – tập – diệt – đạo. Không có trí, không có đắc, cũng không có không đắc.

Cho nên này Xá Lợi Tử ! Vì không sở đắc nên các Bồ-tát nương vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm không chướng ngại, không sợ sệt, vượt qua các điên đảo, đạt cứu cánh Niết-bàn. Tất cả chư Phật trong ba đời đều nương vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà được chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Này Xá Lợi Tử ! Cho nên biết rằng Bát-nhã Ba-la-mật-đa là chú rất bí mật, là chú rất sáng, là chú Vô thượng, là chú không gì bằng, là chú có thể diệt trừ tất cả khổ nạn, chân thật không điên đảo. Nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là chú bí mật.

Nói Bát-nhã Ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng:

“Nga-đế, nga-đế, ba la nga-đế, ba la tăng nga-đế, Bồ-đề sa ha”.

Này Xá Lợi Tử ! Đại Bồ-tát nên tu học Bát-nhã Ba-la-mật-đa thâm sâu như vậy.

Bấy giờ, đức Thế Tôn ra khỏi định, nói với Thánh giả đại Bồ-tát Quán Tự Tại :

– Lành thay ! Lành thay ! Này thiện nam tử ! Đúng vậy, đúng vậy ! Đúng như lời ông đã nói, nếu ai tu học Bát-nhã Ba-la-mật-đa như vậy thì tất cả đức Như Lai đều tùy hỷ.

Khi ấy, đức Thế Tôn nói như vậy xong, cụ thọ Xá Lợi Tử, Thánh giả đại Bồ-tát Quán Tự Tại, tất cả thế gian : trời, người, A-tu-la, Càn-thát-bà… nghe Phật nói đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Trí Huệ Luân - Kinh Tạng
 • Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Huyền Trang - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng - Kinh Tạng
 • Kinh Tinh Yếu Đế Thích Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa - Kinh Tạng
 • Kinh Bốn Pháp Của Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Tất Đàm Phân Đà Lợi - Kinh Tạng
 • Phật Nói Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Bài chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Bất Không Quyến Sách Chú Tâm - Kinh Tạng