Bài pháp thoại Những Gì Trong Gia Sản Văn Hóa Việt Nam Có Thể Đóng Góp Cho Nền Hòa Bình & An Vui Thế Giới do Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quan – Huế ngày 10.03.2005

video