Pháp âm Sự Trao Truyền Của Chư Tổ do Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 04-12-2003 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai) trong khóa tu mùa thu

Bài liên quan