Bài pháp âm “Quảng Luật” do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 20-02-2004 tại Tu Viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông

Bài liên quan